Р Е Ш Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 27.11.2012 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на…двадесет и седми ноември през две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

при секретаря…….............. …..……………………………………и с участието на прокурора………………..…………………………..като разгледа докладваното от ………….…съдията  Бакалова………. гр. дело № 748 по описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 463 във вр. чл. 278 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалбата Община Сливен против действията на ЧСИ П.Р., рег.№ 835 на КЧСИ с район на действие СлОС по изпълнително дело № 20128350400379 за извършване на разпределение на постъпили суми. В жалбата се твърди че обжалваното действие е незаконосъобразно т.к. в частта „за получаване”  не са определени точно и правилно сумите, като не са взети предвид всички постъпили искания и възражения, както не е спазена поредността на плащанията и размера на всеки от кредиторите, които ГПК е определил като участници в разпределението. Моли да бъде отменено обжалваното действие, като незаконосъобразно.

Взискателят е депозирал възражение, в което твърди че действията на ЧСИ са законосъобразни и че в жалбата липсват конкретни оплаквания.

Съдебният изпълнител, в съответствие с разпоредбата на чл.436 ал.3 предложение последно от ГПК е изложил мотиви по обжалваните действия.

Жалбата е допустима, подадена от лице, легитимирано да обжалва посоченото действие и е подадена в тридневния срок от съобщаването на разпределението на страната.

Разгледана по съществото си жалбата е неоснователна.

Производството по изпълнително дело № 20128350400379 по описа на ЧСИ П.Р., рег.№ 835 на КЧСИ с район на действие СлОС е образувано за събиране на задължението на взискателя „Бул Гейт” ЕООД от длъжника Община Сливен по изпълнителен лист от 23.03.012г. на СГС, издаден въз основа на Арбитражно решение от 18.01.2012г. на АС при БТПП. По делото е постъпила сумата в размер на 5 555 014,88лв. от наложен запор на вземане на длъжника, която не е достатъчна да удовлетвори взискателите, поради което и на основание чл.   460 от ГПК, ЧСИ е съставил разпределение. При съставянето на същото е изискана информация за задълженията на длъжника към Държавата. Установено е че същата е кредитор за задължение в размер на 0,83лв. Други присъединени кредитори по изпълнителното  дело няма. Назначено е в.л., което е определило размер на изтеклата лихва за забава. Представени са доказателства за извършените разноски по изпълнението.

При наличието на тази информация, както и при съобразяване с наложените запори върху вземанията на взискателя от друг ЧСИ и от обезпечителни заповеди е извършено разпределение, като е спазена поредността по чл. 460 от ГПК.

Подадената жалба против извършеното разпределение е изцяло бланкетна, като не е посочено конкретно нарушение на правни норми или такова от фактическо естество, допуснато при извършването на разпределението.  Поради липсата на посочено нарушение не е възможно настоящия състав да изложи и конкретни мотиви относно наличието или липсата на такова.

С оглед изложените съображения, следва да бъде оставена без уважение постъпилата жалба.

По гореизложените съображения и на основание чл. 463 от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на  Община Сливен, БУЛСТАТ 000590654, с адрес гр. С., убл. „Ц. О.” №*, против действията на ЧСИ П.Р., рег.№ 835 на КЧСИ с район на действие СлОС по изпълнително дело № 20128350400379 за извършване на разпределение на постъпили суми с Протокол от 14.11.2012г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :