Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № *7

                                                   гр. С., 15.10.2014г.

                                          В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, граждански състав в публично заседание на дванадесети септември през две хиляди и четиринадесета, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при  секретаря И.К. и с участието  на  прокурора  Виолета Калайджиева, като разгледа докладваното от Председателя, гр.дело № *61 по описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази:

Производството се движи по реда на чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./ във вр. с § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ.

Производството e образувано въз основа на мотивирано предложение от КОНПИ за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Г.Т.А., който с  постановление от 09.12.2010г. е привлечен в качеството на обвиняем за престъпление по чл.252,ал.1 от НК, за това, че в периода 2005г.-2010г. в ГР.С. без съответното разрешително, от свое име и като физическо лице, извършвал по занятие банкови сделки-предоставял кредити за своя сметка и на собствен риск, за които се изисква съответното разрешение-лиценз за банкова дейност, съгласно чл.13,ал.1,вр. чл.2,ал.1 от ЗКИ, което попада в обхвата на чл. 3, ал.1, т.15 от ЗОПДИППД/отм./. Образувано е  НОХД № 497/11г., което е приключило със споразумение, одобрено с Протокол от 10.10.2011г. на Окръжен съд - Сливен, ползващо се със сила на осъдителна присъда за извършеното престъпление. Споразумението е влязло в законна сила на 10.10.2011г.

Твърди се, че при анализ на придобитото имущество се установява, че проверяваното лице Г.Т.А. е придобило :

- по наследство следния недвижим имот:

- С Нотариален акт №116 том.15/12.11.1999 год. за собственост на земеделска земя по Параграф 4 ,А и Б от ПЗР на ППЗСРЗЗ в качеството на наследници на Т.Г. А., Г.Т.А. придобива 1/2 /една втора/ от ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ, находящ се в землището на ГР.С., местността „Барутни Погреби”, състоящ се от 1000 /хиляда/ квадратни метра, образуващ имот с планоснимачен № 2644 /две хиляди шестстотин четиридесет и четири/ в част VI /шест римско/ -изток, с граници на имота: на север-имоти с пл.№2626 и 26*, но изток-имот с пл.№2636, на  юг-имот с пл.№2643 и на запад-път.

- по възмезден начин и негова собственост към настоящия момент са следните недвижими имоти, за придобиването на които не се установили законни доходи:

- С Договор за покупко-продажба на държавен общински имот по реда на Наредбата за държавни имоти от 06.04.1993 год. Г.Т.А. купува следния недвижим имот находящ се в ГР.С., Сливенска област:  Въз основа на Заповед № РД-15-532/24.03.1993г. на кмета на ГР.С.- ЖИЛИЩЕ №*, етаж *, жилищна сграда блок №* вх.* в квартал „Д.”, състоящ се от дневна спалня кухня и сервизни помещения. Застроена площ от 55.50 кв.м. в едно с Избено помещение № *, с полезна площ 2.53 кв.м. с 2.03%-8.73 кв.м. идеални части от общите части на сградата, при съседи: изток-жилище №8 и коридор, запад-външен зид, север-външен зид и жилище №8, юг-жилище №6, горе-жилище №12, долу жилище №2. На избеното помещение граници: изток мазе №8, запад мазе №*, север външен зид, юг коридор, а по схема № 2263/19.03.2012г. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.558.71.1.7, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. Директор на АК. Последно изменение със Заповед КД-14-20-136/16.03.2012г. на Началник на СГКК- Сливен, с адрес на имота гр. С., кв. Д., бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, находящо се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.558.71, при съседи на самостоятелния обект в сградата: на същия етаж: 67338.558.71.1.6 и 67338.558.71.1.8; под обекта: 67338.558.71.1.2; над обекта: 67338.558.71.1.11 и 67338.558.71.1.12, за сумата от 11 711 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване  06.04.1993г. е 11 711 лв. Пазарна стойност към 26.07.2012г. е 30 000 лв.

- С Нотариален акт за покупко продажба на недвижим имот акт № 88, том 15, вх.рег. № 4429, дело № 3284 от 07.11.2002г., издаден от Служба по вписванията при Районен съд – Сливен, Г.Т.А. купува следния недвижим имот, находящ се в гр. С., Сливенска област а именно: - АПАРТАМЕНТ № * /четиринадесет/ , находящ се в гр. С., бул.”Х.Б.”, жилищен блок * /двадесет и седем/ вход „*”, етаж * /пет/, със застроена площ 60.48 /шестдесет цяло и четиридесет и осем стотни/ кв.м., състоящ се от дневна, спалня, кухня и сервизни помещения, при граници: изток-външен  зид,  запад стълбище, север-ап. №13, и юг.ап. №15, заедно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № *, при граници :изток-мазе №15, запад-мазе№13, север-коридор, юг-коридор, ведно с 1.51% /едно цяло и петдесет и една стотни процента /идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя, а по схема № 2250/16.03.2012г. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.532.9.3.14, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. Директор на АК. Последно изменение със Заповед КД-14-20-59/25.01.2011г.  на  Началник    на СГКК- Сливен, с адрес на имота гр. С., , бул.”Х.Б.”, бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, находящ се в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.532.9, при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: 67338.532.9.3.15 и 67338.532.9.3.13; под обекта: 67338.532.9.3.11 и 67338.532.9.3.10; над обекта: 67338.532.9.3.18 и 67338.532.9.3.117.

С Решение № *74/03.10.2008г. по гр.д.№5425/2007г. на СлРС , потвърдено с Решение №249/23.10.2009г. по в.гр.д.№*/2009г. на СлОС е отхвърлен иска на продавача за обявяване нищожността на Нотариален акт № 88, том 15, вх.рег. № 4429, дело № 3284 от 07.11.2002г.

Придобити МПС за придобиването на които не се установили законни доходи:

- Лек автомобил марка “ФОРД”, модел “СИЕРА”, с ДК № СН 8189 СС, рама № WF0AXXGBBAG49969, придобит от Г.Т.А. с договор за покупко-продажба на 29.01.2003 год. за сумата от 300 лева.

- Лек автомобил марка “ФОЛСФАГЕН”, модел “ГОЛФ”, с ДК № СН 2357 СС, рама № WVWZZZ1GZMW402869.Автомобилът е внесен с Митническа декларация за МПС от 09.01.2002г., за сумата от 2 500 германски марки или 25 МРЗ.

 

Г.Т.А. е придобил и отчуждил следните МПС, за придобиването на които не са се установили законни доходи:

- Лек автомобил марка „ ФОЛКСВАГЕН”,модел „ПОЛО”,с ДК№ СН 1*8 СН, рама № WVWZZZ6KZTR013989. Същият лек автомобил е продаден от Г.Т.А. на 28.06.2008г., съгласно справка на КАТ гр. С..

- Ремарке за товарен автомобил, с ДК № СН 1541 ЕЕ, рама № 4553, сив. Същото ремарке е продадено от Г.Т.А. на 31.03.2009г., съгласно справка на КАТ гр. С..

- Ремарке за товарен автомобил, с ДК№ СН 1542 ЕЕ, рама № 164263, сив. Същото ремарке е продадено от Г.Т.А. на 31.03.2009г., съгласно справка на КАТ гр. С..

- Товарен автомобил марка „ВОЛВО”, модел F-10, с ДК№ СН 3885 СС, рама № YV2H10GC5EA025905. Същият товарен автомобил е продаден от Г.Т.А. на 31.03.2009г., съгласно справка на КАТ гр. С..

- Товарен автомобил марка „ВОЛВО”, модел F-10, с ДК № СН 3886 СС, рама № YV2H10GC8EA026031. Същият товарен автомобил е продаден от Г.Т.А. на 31.03.2009г., съгласно справка на КАТ гр. С..

- Ремарке за лек автомобил, с ДК № СЛ 5411 ЕВ, рама № 2199. Същото ремарке е продадено от Г.Т.А. на 22.06.2007г., съгласно справка на КАТ гр. С..

Твърди се още, че в Служба по вписванията – Сливен са налице вписани възбрани върху недвижими имоти за ОБЕЗПЕЧЕНИЕ вземането на Г.Т.А. от предоставени парични суми в заем на трети лица, за които не е притежавал законни средства, а именно а:

- Г.Т.А. бил предоставил 61 600 щатски долара, равняващи се на 99 686.80 лв. или 906.15 МРЗ в заем на Н.Й. З. с ЕГН **********. Издаден е издаден изпълнителен лист от 05.12.2003г. срещу Н.Й. З. с ЕГН ********** за същата сума, представляваща задължение по запис на заповед.

За  обезпечаване на вземането е наложена ВЪЗБРАНА с Вх. №5443 /02.11.2010г , №90, том.2 дв.вх. рег. №5388/02.11.2010г. на Служба по вписванията гр. С., върху 36.80/368 ид.ч. от недвижим имот, собственост на Н.Й. З. с ЕГН **********, а именно: поземлен имот с Идентификатор 67338.517.121 по кадастралната карта на гр. С. одобрена с Заповед № РД.18-31 от 19.04.2006 г. на Агенцията по кадастъра ГР.С., кв.К.Ф.” *.

Възбраната е вдигната по молба на ЧСИ № 601/9.2.2012г., №54, т.1.

 

- Г.Т.А. бил предоставил 1 500 лв. или 6.81 МРЗ в заем на А.Д.А. ЕГН **********. Издаден е изпълнителен лист по гр.дело №3811/2008г. по описа на Сливенски районен съд срещу А.Д.А. ЕГН ********** за същата сума, представляваща задължение по запис на заповед.

За  обезпечаване на вземането е наложена ВЪЗБРАНА с Вх №2381 /01.06.2010г , №137, том.1 дв.вх. рег. №2335/01.06.2010г. на Служба по вписванията гр. С., върху недвижими имоти собственост на А.Д.А. ЕГН **********, а именно:

ПИ с идентификатор 37530.23.33 по кадастралната карта на гр. С., одобрена със заповед № РД-18-17 от 29.03.206г. на Агенцията по кадастъра. Имота се намира в м.”Бряста” в землището на С.К., Сливенска община.

ПИ с идентификатор 37530.56.3 по кадастралната карта на гр. С., одобрена със заповед № РД-18-17 от 29.03.206г. на Агенцията по кадастъра. Имота се намира в м.”Под Чурукли” в землището на С.К., Сливенска община.

ПИ с идентификатор 37530.63.75 по кадастралната карта на гр. С., одобрена със заповед № РД-18-17 от 29.03.206г. на Агенцията по кадастъра. Имота се намира в м.”Ямките” в землището на С.К., Сливенска община.

ПИ с идентификатор 37530.84.15 по кадастралната карта на ГР.С., одобрена със заповед № РД-18-17 от 29.03.206г. на Агенцията по кадастъра. Имота се намира в м.”Корията” в землището на С.К., Сливенска община.

 

- Г.Т.А. бил предоставил 14  900 лв. или 62.08 МРЗ към  09.03.2009г. в заем на Г.Д.Г. ЕГН **********. Издаден е изпълнителен лист по изпълнително дело № 2008 837 00575 по описа на ЧСИ П.Г. – ОС Сливен.

За  обезпечаване на вземането е наложена ВЪЗБРАНА с Вх №30 /10.03.2009г., №53, том.1 дв.вх. рег. №1235/10.03.2009г. на Служба по вписванията гр. С., върху 1/2 /една втора/ ид.ч. от УПИ № 5-64  в кв.15 по ЗПР на С.С., общ. Твърдица, обл. Сливенска недвижим имот, собственост на Г.Д.Г. ЕГН **********.

Възбраната е заличена с Молба с Вх.№41/18.12.2009г. акт.№141, том.3 , дв. вх. раг.№ 8070/18.12.2009г.

 

- Г.Т.А. бил предоставил 606 лв. или 5,50 МРЗ в заем на Д.Й.Г. ЕГН **********. Образувано е изпълнително дело № 2590/2003г. на съдия изпълнител при РС гр. С..

За обезпечаване на вземането е наложена ВЪЗБРАНА №10, том. 1, вх. №185/21.01.2004г. № 8580, 46781. на Служба по вписванията гр. С., върху следните недвижими имоти:

1/5  /една пета/ идеална част от  Нива в местността „Тунджалъка” с площ 7.218 дка, трета категория парцел №*, от масив №14 съставляващо имот № 0140* по плана на земеразделяне на С.Г., Сливенска община и

1/5  /една пета/ идеална част от  Лозе в местността „Зад и под баирите” с площ 1.817 дка, осма категория, парцел № 24 от масив №53 съставляващ имот № 053024 по плана на земеразделяне на С.Г., Сливенска община, собственост на Д.Й.Г. ЕГН **********.

Имотите собственост на Д.Й.Г. ЕГН **********, описани по-горе са възложени с Постановление за възлагане вместо плащане от 14.09.2005г. под №17, том.1 вх.№69/11.01.2006г., №46781 на отв. Г.Т.А..

Същите недвижими имоти описани по-горе са отчуждени от Г.Т.А. с Нотариален акт за продажба на недвижими имоти № 167, том, 11, вх. рег. №67/*.04.2007г. и вх. Рег.№3486/02.05.2007г., от Г.Т.А. с ЕГН **********, за сумата 500 лв.

 

- Г.Т.А. е предоставил 1 500 лева или 13,63 МРЗ в заем на Н. Д. М. ЕГН **********, с краен срок на погасяване 17.07.2003 год.

За обезпечаване на вземането е учредена договорна ипотека с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 113, том. 1, вх. рег. № 1351/ 20.03.2003г., дело № *55/2003г. на СВ гр. С., върху 1/6 /една шеста/ ид.ч. от УПИ V-355 в кв.195 по плана на ГР.С..

Със Съгласие по чл.179 от ЗЗД, Г.Т.А., от 30.03.2005 год. заличава учредената в негова полза ипотека.

 

- Г.Т.А. е предоставил 3 520 щатски долара, равняващи се на 6 463.14 лв. или 74,08 МРЗ в заем на З.К.З. ЕГН ********** и Д.А.З. ЕГН **********. Образувано е изпълнително дело №*25/2001г. на съдия изпълнител при РС гр. С.. За обезпечаване на вземането е наложена  ВЪЗБРАНА  № 8, том. 1, вх. № 159/ 17.01.2003г. на Служба по вписванията ГР.С., върху недвижим имот: Западна част от двуетажна сграда на два етажа / първи етаж от три стаи, кухня баня и тоалетна, втори етаж три стаи, кухня, баня тоалетна /застроена върху 78 /седемдесет и осем/ кв.м в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I по плана на КВ.Р., община Сливен, състоящ се от дворно място от 820 /осемстотин и двадесет /кв.м. при граници на имота : имот № II, имот№ XVII и улици от двете страни, собственост на З.К.З. ЕГН **********.

С Уведомление от Съдия изпълнител при Районен съд ГР.С. по изп.дело №*25/2001г. се вдига наложената възбрана на гореописания недвижим  имот.

 

- Г.Т.А. е предоставил 10 000 лв. или 149.25 МРЗ в заем по договор за заем от 22.12.1999г. на Т.С. Д. ЕГН **********.

За обезпечаване на вземането е учредена договорна ипотека с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 89, том.2, вх. рег. № 3196/   22.12.1999г., дело № 2305/1999г. на Служба по вписванията гр. С., върху недвижим имот: ап.* в бл.* вх.Г кв.”К.” ГР.С.. С краен срок на погасяване на заема - шест месеца от датата на предоставяне.

Със Съгласие по чл.179 от ЗЗД, Г.Т.А., от 03.02.2005 год. заличава учредената в негова полза ипотека.

 

- Г.Т.А. е предоставил 10 000 лв. или 133.33 МРЗ в заем по договор за заем на Н.Й.З. ЕГН **********.

За обезпечаване на вземането е учредена договорна ипотека с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 47, том.1, вх. рег. № 479 /02.03.2000г., дело № 291/2000г. на Служба по вписванията ГР.С., Г.Т.А. дава на Н.Й.З. сумата от 10 000 щатски долара, равняващи се на 20 114 лв. или 268.15 МРЗ. За обезпечение на вземането –дадената в заем сума заедно с лихвите и разноските М.К.З. и Н.Й.З. учредяват в полза на заемателя Г.Т.А. ипотека върху следният свой недвижим имот: АПАРТАМЕНТ 2 /втори/ застроен върху 114.10 кв.м.със отстъпено право на строеж  със заповед № 520/07.05.1982г. на Председателя на общински народен съвет ГР.С., върху държавно място в кв.”С.Б.”. С краен срок на погасяване двадесет и четири месеца от датата на предоставяне.

Ипотеката е заличена на 13.11.2003г.

 

- Г.Т.А. е предоставил 994.43 лв. или 8,28 МРЗ в заем на Й.А.А.  ЕГН ********** и Д.Р.А. ЕГН **********. Образувано е изпълнително дело №2579/2004г. на съдия изпълнител при РС гр. С..

За обезпечаване на вземането е вписана ЗАПИСКА ЗА ВЪЗБРАНА №*0, том.1, вх.№2921/05.04.2005г  на Служба по вписванията ГР.С., върху недвижим имот: Дворно място с постройките в него, находящо се в С.Г.,община Сливен, кв.33 /тридесет и трети/, съставляващ парцел V-91 /пет за деветдесет и първи/ по плана на С.Г., община Сливен, състоящ се от 2180 /две хиляди сто и осемдесет/ кв.м.: от двете страни П.В., Х.В. и улици.  собственост на Й.А.А. и Д.Р.А..

Възбраната е заличена от ДСИ на 11.12.2007г., вх. рег. № 53/11.12.2012г. на Служба по вписванията Сливен.

 

Твърди се още, че в Служба вписвания – Ямбол са вписани възбрани върху недвижими имоти за ОБЕЗПЕЧЕНИЕ вземането на Г.Т.А. от предоставени парични суми в заем на физически лица, а именно :

- Г.Т.А. е предоставил 16 000 щатски долара, равняващи се на 24 580.32 лв. или 153.62 МРЗ в заем на Ж.И.Н. ЕГН **********. Образувано е изпълнително дело № 20067680400121, издаден е изпълнителен лист от 12.09.2006г., по гр. дело №1961/2006 год. по описа на СлРС.

За обезпечаване на вземането е вписана  ВЪЗБРАНА с Вх. рег. № *461/06.07.2007 год. том.1 стр.179. на Служба по вписванията гр. Ямбол, върху недвижими имоти, собственост на Ж.И.Н. ЕГН **********, а именно:

Имот с № 150070 в землището на С.Л. с ЕКАТТЕ 44118, общ.Стралджа, с площ 7.900 дка с начин на трайно ползване: нива при категория на земята при не поливни условия, трета категория, находящ се в местността „Касаплийско”.

Имот с № 315022 в землището на С.Л. с ЕКАТТЕ 44118, общ.Стралджа, с площ 3.650 дка с начин на трайно ползване: нива при категория на земята при не поливни условия, четвърта категория, находящ се в местността „Мараш юг”.

Имот с № *5107 в землището на С.Л. с ЕКАТТЕ 44118, общ.Стралджа, с площ 3.000 дка с начин на трайно ползване: нива при категория на земята при не поливни условия, четвърта категория, находящ се в местността „Каплан Чеир”.

Имот с № 016197 в землището на С.Л. с ЕКАТТЕ 44118, общ.Стралджа, Лозе с площ 1.086 дка  четвърта категория, находящ се в местността „Стари лозя”.

Имот с № 016194 в землището на С.Л. с ЕКАТТЕ 44118, общ.Стралджа, Лозе с площ 0.804 дка  четвърта категория, находящ се в местността „Стари лозя”.

Имотите с Постановление за възлагане вместо плащане от 22.04.2008г. с вх. №6128/23.06.2008г., том.7, стр. 192 са придобити от Г.Т.А. с ЕГН **********. С Постановление за Поправка на постановление за възлагане на собственост върху недвижим имот Вх. № 2879/14.04.2009 год. стр.146, проверяваното лице придобива единствено-Имот с № *5107 в землището на С.Л. с ЕКАТТЕ 44118, общ.Стралджа, с площ 3.000 дка с начин на трайно ползване: нива при категория на земята при не поливни условия, четвърта категория, находящ се в местността „Каплан Чеир” за 900 лв. или 3.75 МРЗ.

Вписана е ВЪЗБРАНА с Вх.рег. № 10932/05.10.2007 год. том.1 стр.179. на Служба по вписванията гр. Ямбол, върху недвижими имот, собственост на Ж.И.Н. ЕГН **********, а именно нива в местността „МИШЕЛЪКА”, съставляваща имот № 012068 /дванадесет хиляди шестстотин и осем/ с площ от 20 /двадесет/ декара четвърта категория при граници: имот 012067 /дванадесет хиляди шестстотин и седем/, 000159 /сто петдесет и девет/, 012002 /дванадесет хиляди и две/, 012063/дванадесет хиляди шестдесет и три/, 012062 /дванадесет хиляди шестдесет и две/, 012061 /дванадесет хиляди шестдесет и едно/. Имота е образуван от имот № 012001 /дванадесет хиляди и едно/.

 

- Г.Т.А. е предоставил 3 520 щатски долара или 7 300 лв. или 97,33 МРЗ в заем по договор за заем от 06.06.2000г. на З.К.З. ЕГН ********** и Д.А.З. ЕГН **********.

За обезпечаване на вземането е учредена договорна ипотека с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 135, том.1, вх. рег. № 1933/ 06.06.2000г., дело № 967/2000г. на Служба по вписванията гр.Ямбол, върху следният недвижим имот: ДВОРНО МЯСТО, находящо се в С.Л., община Стралджа, област Ямбол, съставляващо имот планоснимачен № 39 /тридесет и девет/, цялото от 3075 /три хиляди седемдесет и пет/ кв.м. в  осем, арабско-тридесет и девет/ урегулиран от 1000 /хиляда/ кв.м., нерегулиран от 1300 /хиляда и триста/ кв.м., парцел IX-39 /римско девет, арабско тридесет и девет/ урегулиран от 995 /деветстотин деветдесет и пет/ кв.м. и парцел Х-39 /римско-десет, арабско тридесет и девет/, урегулиран 990 /деветстотин и деветдесет /в.м.  и нерегулиран от 780 /седемстотин и осемдесет /кв.м., заедно с построените МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ 72 /седемдесет и два/ кв.м. и ПОЛУМАСИВНА САЛМА  с площ 30 /тридесет/ кв.м., построени в парцел VIII-39 и ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в парцел Х-39, при граници на целият имот : улица , парцел VII-общ, парцел XIV-36 на Т.С. Т. и парцел XI-37, на К. П. М..

Ипотеката е заличена  по молба на Г.Т.А. от 15.09.2004г., вписана дв. вх. рег. №1259/2004г. на Службата по вписванията гр. Ямбол.

 

Твърди се още, че са вписани в Служба по вписванията – Нова Загора възбрани върху недвижими имоти за ОБЕЗПЕЧЕНИЕ вземането на Г.Т.А. от предоставени парични суми в заем на физически лица, а именно :

- Г.Т.А. е предоставил 3 000 щатски долара, равняващи се на 6 591 лв. или 87.88 МРЗ в заем по договор за заем от 01.09.2000г. на Д.Е.Х. ЕГН **********.

За обезпечаване на вземането е учредена договорна ипотека с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 69, том. 1, вх. рег. № 1758/ 01.09.2000г., дело № 629/2000г. на Служба по вписванията гр. Нова Загора, върху  имот в гр. Н. З., ул. В.Л. № * вх. * ет. * ап.*, който да изплати на заемодателя в 12 /дванадесет месечен/ срок от датата на сключване на ипотеката.

С Молба с вх.№ 1/13 17г/28.08.2008г. Служба вписвания гр. Нова Загора е заличена ипотеката.

 

- Г.Т.А. е предоставил 4 200 щатски долара, равняващи се на 8 196.46 лв. или  109,28 МРЗ в заем по договор за заем от 22.02.2000г. на Д.Е.Х. ЕГН **********.

За обезпечаване на вземането е учредена договорна ипотека с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот  № 10, том. 1, вх. рег. № 258/ 22.02.2000г., дело № *1/2000г. на Служба по вписванията гр. Нова Загора, върху следният недвижим имот в гр. Нова Загора,, област Сливенска , състоящ се от ЖИЛИЩНА СГРАДА, кухня и килер, заедно с възмездно отстъпено право на строеж върху държавно дворно място от 355 /триста петдесет и пет / кв.м., съставляващо парцел XV-385 /петнадесет римско тире триста осемдесет и пет/ в кв.6 /шест/ по регулационният план на гр. Нова Загора, при граници парцел XIV-386, улица, парцел ХVI-401 и улица.

С Молба и съгласие с вх. № 2/04.07.2007г. Служба вписвания гр. Нова Загора е заличена ипотеката.

Твърди се още, че общият доход на Г.Т.А. за проверявания период е 1 780,90 лв. или 19,* МРЗ, а общият размер на извършените разходи през проверявания период от Г.Т.А. е 3 845.53 МРЗ.

Превишението на разходите над доходите възлизало на 3 826.26 минимални работни заплати.

Данните за дохода на ответника са дали основание за извод, че личното му имущество, е придобито пряко или косвено от престъпна дейност, доколкото не са установени законни източници.

Претендира се, посоченото в Раздел НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, налично към настоящия момент, поради липса на достатъчно законни средства, които да му позволят да го придобие на свое име през проверявания период,, следва да бъде отнето в полза на държавата, на осн. чл. 4 ал. 1, във вр. с чл. 1 ал. 2 от ЗОПДИППД.

Претендира се, посоченото в Раздел ДВИЖИМИ ВЕЩИ /МПС/, налични към настоящия момент, поради липса на законни средства за тяхното придобиване, следва да бъдат отнети в полза на държавата, на основание чл. 4 ал. 1, във вр. с чл. 3 ал. 1, във вр. с чл. 1 ал. 2 от ЗОПДИППД.

По отношение на МПС, прехвърлени от Г.Т. Александров на трети добросъвестни лица по възмезден начин, поради липса на законни средства за тяхното придобиване, се претендира да бъдат отнети в полза на държавата, на основание чл. 4, ал. 2, във вр. с чл. 3 ал. 1 във вр. с чл. 1 ал. 2 от ЗОПДИППД, сумите представляващи пазарната стойност към датата на продажбата на МПС-ва.

Сумата в размер на 165 631,83 лева, представляваща предоставени заеми от Г.Т.А. на трети физически лица през проверявания период и върнати на заемодателя, се претендира да бъде отнета в полза на държавата на основание чл. 4,ал. 1, във вр. с чл. 3 ал. 1 и чл. 4 ал. 1, във вр. с чл. 1 ал. 2 от ЗОПДИППД/отм./

По отношение на сумата в размер на 25 180,32 лева, представляваща предоставени заеми от Г.Т.А. на трети физически лица през проверявания период, но не върнати на заемодателя, се претендира да бъде отнета в пола на държавата на осн. чл. 4,ал. 2, във вр. с чл. 3 ал. 1 и чл. 4 ал. 1, във вр. с чл. 1 ал. 2 от ЗОПДИППД/отм./

Мотивираното искане е връчено редовно на ответника, който в законоустановения срок е депозирал писмен отговор. В същия се оспорва исковата претенция, както по основание, така и по размер. Твърди се, че факта на осъждането на ответника сам по себе си не означава, че цялото му имущество е придобито от престъпна дейност. Извършеното престъпление било свързано с незаконно придобиване на лихви от раздадени заеми, но не и по отношение на главниците на заеманите суми.Твърди се, че посочената в нотариалните актове и договори за покупка на МПС продажни цени са реалните такива, като се оспорват оценките извършени от ищеца.Твърди се че ответника е разполагал със собствени средства придобити от трудово възнаграждение, дарение от майка му в размер на 40 000лева, както и получен заем в размер на 200 000лева от Председателя на Християн радикална партия.

В с.з. ищецът се представлява от процесуални представители по пълномощие, които молят съда да уважи изцяло мотивираното искане.Представят писмени бележки.

В с.з. ответникът не се представлява. Представя подробни писмени бележки.

От събраните по делото доказателства се установява от фактическа страна следното :

Ответникът Г.Т.А. е сключил по НОХД № 497/11г. споразумение, одобрено с Протокол от 10.10.2011г. на Окръжен съд-Сливен, ползващо се със сила на осъдителна присъда за извършено престъпление по чл.252 ал.1 от НК за това, че за периода 2003г.-2010г. в гр. С., като физическо лице без съответното разрешение, извършвал по занятие банкови сделки, за които по Закон се изисква такова разрешение –чл.11,ал.1, вр. чл.1, ал.1 от Закона за банките/отм./ и сключвал договори за кредитиране, обезпечени с ипотека и Запис на заповед, съответното, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от 2 години, което престъпление попада в приложното поле на чл. 3, ал. 1, т. 15 от ЗОПДИППД/отм./.

Споразумението е влязло в законна сила на 10.10.2011г.

 

Видно от приложената справка на ГРАО, дирекция “АОЧР” – Б. с вх.№10/04.01.2011г. се установява, че лицето Г.Т.А. с ЕГН ********** *** 05.06.1956г. и е с постоянен адрес: гр. С., кв. ”Д.” № *, вх.*, ет.*, ап.*, Сливенска област, разведен от 05.06.1991г., с изтекъл срок  за пазене и архивиране на определението за развод.

Членове на семейството, роднини по права и съребрена линия:

Съпруга (бивша) М.Г.А., ЕГН **********. Акт за граждански брак от 25.05.1980г. Бракът е прекратен на 05.06.1991г.;

Дете: Т.Г. А. , ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: гр. С., ул. „Д.Д.” № *, вх.*, ет.*, ап.*;

Майка: Д.С.А., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес:***;

Баща: Т.Г. А., ЕГН ********** – починал, смъртен акт № 0010/24.09.1999г. с. Червенаково, общ.Твърдица.

Представено е решение № 436/29.11.2012г. на КОНПИ за образуване на производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу ответното по делото лице.

Ответникът Г.Т.А. с ЕГН ********** не  участва в управлението и собствеността на търговски дружества.

При извършената по делото СТЕ на имуществото за проверявания период от 28.11.1987г. – 28.11.2012г. се установява следното :

- придобито по възмезден начин и собственост на Г.Т.А. към настоящия момент са следните недвижими имоти :

- С Договор за покупко-продажба на държавен общински имот по реда на Наредбата за държавни имоти от 06.04.1993 год. Г.Т.А. купува следния недвижим имот находящ се в ГР.С., Сливенска област:  Въз основа на Заповед № РД-15-532/24.03.1993г. на кмета на ГР.С.- ЖИЛИЩЕ № *, етаж *, жилищна сграда блок № * вх.* в квартал „Д.”, състоящ се от дневна спалня кухня и сервизни помещения. Застроена площ от 55.50 кв.м. в едно с Избено помещение № *, с полезна площ 2.53 кв.м. с 2.03%-8.73 кв.м. идеални части от общите части на сградата, при съседи: изток-жилище №8 и коридор, запад-външен зид, север-външен зид и жилище №8, юг-жилище №6, горе-жилище №12, долу жилище №2. На избеното помещение граници: изток мазе №8, запад мазе №*, север външен зид, юг коридор, а по схема № 2263/19.03.2012г. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.558.71.1.7, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. Директор на АК. Последно изменение със Заповед КД-14-20-136/16.03.2012г. на Началник на СГКК- Сливен, с адрес на имота гр. С., кв. Д., бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, находящо се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.558.71, при съседи на самостоятелния обект в сградата: на същия етаж: 67338.558.71.1.6 и 67338.558.71.1.8; под обекта: 67338.558.71.1.2; над обекта: 67338.558.71.1.11 и 67338.558.71.1.12, за сумата от 11 711 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване  06.04.1993г. е 11 711 лв. Пазарна стойност към момента на предявяване на иска 04.12.2012г.  е в размер на 38 540 лева.

- С Нотариален акт за покупко продажба на недвижим имот акт № 88, том 15, вх.рег. № 4429, дело № 3284 от 07.11.2002г., издаден от Служба по вписванията при Районен съд – Сливен, Г.Т.А. купува следния недвижим имот, находящ се в гр. С., Сливенска област а именно: - АПАРТАМЕНТ № * /четиринадесет/ , находящ се в гр. С., бул.”Х.Б.”, жилищен блок * /двадесет и седем/ вход „*”, етаж * /пет/, със застроена площ 60.48 /шестдесет цяло и четиридесет и осем стотни/ кв.м., състоящ се от дневна, спалня, кухня и сервизни помещения, при граници: изток-външен  зид,  запад стълбище, север-ап. №13, и юг.ап. №15, заедно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № *, при граници :изток-мазе №15, запад-мазе№13, север-коридор, юг-коридор, ведно с 1.51% /едно цяло и петдесет и една стотни процента /идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя, а по схема № 2250/16.03.2012г. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.532.9.3.14, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. Директор на АК. Последно изменение със Заповед КД-14-20-59/25.01.2011г. на Началник на СГКК- Сливен, с адрес на имота гр. С., , бул.”Х.Б.”, бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, находящ се в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.532.9, при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: 67338.532.9.3.15 и 67338.532.9.3.13; под обекта: 67338.532.9.3.11 и 67338.532.9.3.10; над обекта: 67338.532.9.3.18 и 67338.532.9.3.117.

Пазарна стойност към датата на придобиване  07.11.2002г. е в размер на 14 220.00 лева, а към момента на предявяване на иска 04.12.2012г. е в размер на 34 450.00 лева.

От назначената по делото САТЕ се установява, че ответника Г. Александров е придобил и притежава към момента следните МПС:

- Лек автомобил марка “ФОЛСФАГЕН”, модел “ГОЛФ”, с ДК № СН 2357 СС, рама № WVWZZZ1GZMW402869. Справедлива пазарна стойност към момента на придобиване 09.01.2002г. – 4 000лева, а към момента на подаване на мотивираното искане 04.12.2012г. 950 лева.

 

Г.Т.А. е придобил и отчуждил следните МПС:

- Лек автомобил марка “ФОРД”, модел “СИЕРА”, с ДК № СН 8189 СС, рама № WF0AXXGBBAG49969, придобит от Г.Т.А. с договор за покупко-продажба на 29.01.2003 год.  при справедлива пазарна стойност към този момент 1800 лева, а към момента на отчуждаване 26.07.2012г. 650 лева.

- Лек автомобил марка „ ФОЛКСВАГЕН”, модел „ПОЛО”,с ДК№ СН 1*8 СН, рама № WVWZZZ6KZTR013989, придобит на 02.06.2000г. за справедлива пазарна стойност 8 000 лева и отчужден на 28.06.2008г. за справедлива пазарна стойност към този момент – 3000лева.

- Ремарке за товарен автомобил, с ДК № СН 1541 ЕЕ, рама № 4553, сив, придобито на 13.06.2000г. на стойност 1700лева. Същото ремарке е продадено от Г.Т.А. на 31.03.2009г., при справедлива пазарна стойност 1000лева.

- Ремарке за товарен автомобил, с ДК№ СН 1542 ЕЕ, рама № 164263, сив, придобито на 13.06.2000г. на стойност 1700лева. Същото ремарке е продадено от Г.Т.А. на 31.03.2009г., съгласно справка на КАТ гр. С., при справедлива пазарна стойност 1000лева.

- Товарен автомобил марка „ВОЛВО”, модел F-10, с ДК№ СН 3885 СС, рама № YV2H10GC5EA025905, придобит на 13.06.2000г. на стойност 8000лева и продаден от Г.Т.А. на 31.03.2009г., при справедлива пазарна стойност 10 000лева.

- Товарен автомобил марка „ВОЛВО”, модел F-10, с ДК № СН 3886 СС, рама № YV2H10GC8EA026031, придобит на 13.06.2000г. на стойност 8000лева и продаден от Г.Т.А. на 31.03.2009г., при справедлива пазарна стойност 10 000лева.

- Ремарке за лек автомобил, с ДК № СЛ 5411 ЕВ, рама № 2199г., придобито на 22.02.2006г. на стойност 300лева и продадено от Г.Т.А. на 22.06.2007г. при справедлива пазарна стойност 250 лева.

Сумите, които отв. Г.А. е предоставял в заем през проверявания период са както следва :

- Г.Т.А. бил предоставил 61 600 щатски долара, равняващи се на 99 686.80 лв. или 906.15 МРЗ в заем на Н.Й. З. с ЕГН **********. Издаден е издаден изпълнителен лист от 05.12.2003г. срещу Н.Й. З. с ЕГН ********** за същата сума, представляваща задължение по запис на заповед. Сумата е върната от заемополучателя.

- Г.Т.А. бил предоставил 14  900 лв. или 62.08 МРЗ към  09.03.2009г. в заем на Г.Д.Г. ЕГН **********. Издаден е изпълнителен лист по изпълнително дело № 2008 837 00575 по описа на ЧСИ П.Г. – ОС Сливен. Сумата е върната от заемополучателя.

- Г.Т.А. бил предоставил 1 500 лв. или 6.81 МРЗ в заем на А.Д.А. ЕГН **********. Издаден е изпълнителен лист по гр.дело №3811/2008г. по описа на Сливенски районен съд срещу А.Д.А. ЕГН ********** за същата сума, представляваща задължение по запис на заповед.

- Г.Т.А. бил предоставил 606 лв. или 5,50 МРЗ в заем на Д.Й.Г. ЕГН **********. Образувано е изпълнително дело № 2590/2003г. на съдия изпълнител при РС гр. С..

За обезпечаване на вземането е наложена ВЪЗБРАНА №10, том. 1, вх. №185/21.01.2004г. № 8580, 46781. на Служба по вписванията гр. С., върху следните недвижими имоти:

1/5  /една пета/ идеална част от  Нива в местността „Тунджалъка” с площ 7.218 дка, трета категория парцел №*, от масив №14 съставляващо имот № 0140* по плана на земеразделяне на С.Г., Сливенска община и

1/5  /една пета/ идеална част от  Лозе в местността „Зад и под баирите” с площ 1.817 дка, осма категория, парцел № 24 от масив №53 съставляващ имот № 053024 по плана на земеразделяне на С.Г., Сливенска община, собственост на Д.Й.Г. ЕГН **********.

Имотите собственост на Д.Й.Г., описани по-горе са възложени с Постановление за възлагане вместо плащане от 14.09.2005г. под №17, том.1 вх.№69/11.01.2006г., №46781 на отв. Г.Т.А. за сумата от 144лева.

Тези недвижими имоти описани по-горе са отчуждени от Г.Т.А. с Нотариален акт за продажба на недвижими имоти № 167, том, 11, вх. рег. №67/*.04.2007г. и вх. Рег.№3486/02.05.2007г., от Г.Т.А. с ЕГН **********, за сумата 500 лв ./посочена в нот. акт/.

- Г.Т.А. е предоставил 1 500 лева или 13,63 МРЗ в заем на Н. Д. М. ЕГН **********, с краен срок на погасяване 17.07.2003 год. Сумата е върната от заемополучателя.

- Г.Т.А. е предоставил 3 520 щатски долара, равняващи се на 6 463.14 лв. или 74,08 МРЗ в заем на З.К.З. ЕГН ********** и Д.А.З. ЕГН **********. Сумата е върната от заемополучателя.

- Г.Т.А. е предоставил 10 000 лв. или 149.25 МРЗ в заем по договор за заем от 22.12.1999г. на Т.С. Д. ЕГН **********. Сумата е върната от заемополучателя.

- Г.Т.А. е предоставил 10 000 лв. или 133.33 МРЗ в заем по договор за заем на Н.Й.З. ЕГН **********. Сумата е върната от заемополучателя.

- Г.Т.А. е предоставил 994.43 лв. или 8,28 МРЗ в заем на Й.А.А.  ЕГН ********** и Д.Р.А. ЕГН **********. Сумата е върната от заемополучателите.

- Г.Т.А. е предоставил 3 520 щатски долара или 7 300 лв. или 97,33 МРЗ в заем по договор за заем от 06.06.2000г. на З.К.З. ЕГН ********** и Д.А.З. ЕГН **********. Сумата е върната от заемополучателите.

- Г.Т.А. е предоставил 3 000 щатски долара, равняващи се на 6 591 лв. или 87.88 МРЗ в заем по договор за заем от 01.09.2000г. на Д.Е.Х. ЕГН **********.сумата е върната от заемополучателя.

- Г.Т.А. е предоставил 4 200 щатски долара, равняващи се на 8 196.46 лв. или  109,28 МРЗ в заем по договор за заем от 22.02.2000г. на Д.Е.Х. ЕГН **********. Сумата е върната от заемополучателя.

- Г.Т.А. е предоставил 15 414 щатски долара, равняващи се на 23 680.32 лева в заем на Ж.И.Н. ЕГН **********. Образувано е изпълнително дело № 20067680400121 въз основа на издаден изпълнителен лист от 12.09.2006г., по гр. дело №1961/2006 год. по описа на СлРС. По образуваното изпълнително дело са наложени възбрани върху недвижим имоти, собственост на задълженото лице. Така, с Постановление за Поправка на постановление за възлагане на собственост върху недвижим имот Вх. № 2879/14.04.2009 год. стр.146, ответникът придобива единствено Имот с № *5107 в землището на С.Л. с ЕКАТТЕ 44118, общ.Стралджа, с площ 3.000 дка с начин на трайно ползване: нива при категория на земята при не поливни условия, четвърта категория, находящ се в местността „Каплан Чеир”.

Съгласно СТЕ стойността към момента на придобиване 23.06.2008г. възлиза на 2 310 лева, а към момента на предявяване на иска 04.12.2012г. 4 590лева.

Към настоящия момент ответникът има вземания както следва :

-                     сумата в размер на 1 500лева, представляваща вземане на основание изп. лист по гр.д. № 3811/2008г. на СлРС по повод предоставен заем на А.Д.А..

-                     сумата 15 414 щатски долара, равняващи се на 23 680.32 лева предоставен заем на Ж.И.Н., представляваща вземане на ответника по изпълнително дело № 20067680400121 въз основа на издаден изпълнителен лист от 12.09.2006г., по гр. дело № 1961/2006 год. по описа на СлРС.

 

Назначената по делото СИЕ посочва, че съгласно представена справка от „Балканбас“ Сливен отв. Г. Александров за периода от 1987г. до 1994г. е получавал трудово възнаграждение в общ размер на 217 393.24 лева или *4.41 МРЗ.

Съгласно справка от Министерството на труда и социалното осигуряване в Кипър отв. Г.А. е получил застрахователен доход през 1995г. – 626 855.04 лева, 1996г. – 1 573384.18 лева, 1997г. – 1 5533045.51 лева., 1998г. – 11*5105.80 лева и 1999г. – 2 798.54 лева.

Съгласно справка от НОИ РУ“СО“ Сливен трудовите доходи на ответника са :

2001г. „Живо Ненчев – Комерс“ 1 047лева;

2002г- от „Живко Ненчев – Комерс“ 150.00лева;

2002г. от Бюро по труда 583.90 лева.

През установения период на престъпна дейност 2003г. – 2010г. липсват доказателства за доходи от трудова дейност. СИЕ сочи като доходи за периода единствено получените от отчуждаване на недвижимо и движимо имущество.

По делото са представени доказателства за предоставен на 01.12.2000г. заем на ответника от Върховния управителен съвет на Християнрадикална партия, представлявана от Т.И. П. за заета сума в размер на 200 000лева. Назначената по делото съдебно – графологична експертиза не е дала категорично становище за автентичността на подписа положен от заемодателя. Експертизата не е оспорена. Липсата на категорично заключение, както и липсата на доказателства за реално предоставяне на сумата, предприети постъпки за връщане на заетата сума в уговорения срок /или дори след това/, мотивира съда да приеме представения договор за нарочно съставен за настоящето производство и да не цени същия при анализ на доказателствата.

По отношение на представения договор с дата 06.05.1999г. за дарение в размер на 40 000 деномирани лева, предоставени от майката на ответника, вещото лице е установило автентичност на подписа, както на позицията дарител, така и на позицията надарен. Дори и да се приеме, че сумата е реално дадена, тъй като не са наведени твърдения за конкретното й влагане в движима или недвижима вещ, то следва да се приеме, че същата е използвана или за издръжка на лицето или при осъществяваната през периода престъпната дейност.

 

Фактическите констатации съдът изведе въз основа на събраните писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, с оглед тяхната допустимост, относимост и значимост за изясняване на спора. Съдът кредитира като цяло заключенията на назначените съдебно – технически и икономическа експертиза, допринесли за по – пълното изясняване на релевантните факти и обстоятелства по делото.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Предявеното от КОНПИ мотивирано искане с правно основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД е частично основателно и доказано.

Изпълнени са предвидените в закона предпоставки за провеждане на производството по ЗОПДИППД /отм./ по отношение на ответника Г.Т.А. – установяване от органите на КОНПИ на притежавано имущество на значителна стойност, наличието на основателно предположение, че придобитото имущество е от престъпна дейност, доколкото не е установен законен източник на средствата за закупуването му, наличието на наказателно преследване за престъпление по НК, съгласно чл.3, ал.1, т.1 – 25 от ЗОПДИППД /отм./

Съгласно ТР № */2013г. от 30.06.2014г. на ОСГК на ВКС правото по чл.28 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност /отм./ е призната и гарантирана от закона възможност в полза на Държавата – в лицето на КОНПИ, да се отнемат принудително и безвъзмездно имуществени права. За субекта, спрямо чието имущество се осъществява принуда, ограничаването и отнемането на имуществени права е неблагоприятна последица и санкция за определено неправомерно поведение на извършителя на престъпното деяние.

Законът изисква връзка между престъпната дейност и имуществото, което се отнема, като придобитото имущество следва да е от установената конкретна престъпна дейност.

В конкретния случай е налице престъпна дейност, попадаща в хипотезите на чл. 3, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./, като престъплението е установено от наказателния съд с влязъл в сила съдебен акт, постановен по реда на НПК. Видно от представеното споразумение, вписано в протокол от 10.10.2011г. по НОХД № 497/2011г. на СлОС престъпната дейност е осъществявана от ответника през периода 2003г. – 2010г. Другото изискване на закона е лицето да е придобило имущество със „значителна стойност“, за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпната дейност. За понятието „значителна стойност" законът е дал легално определение като в § 1, т.2 е посочено, че „значителна стойност" е тази над 60 000 лева. Във връзка с това се поставя за разглеждане в настоящото производство и спорният въпрос – коя стойност има предвид закона –тази, отразена в документите за собственост, реалната пазарна цена към момента на придобиване или реалната пазарна цена към настоящия момент.

Настоящия съд приема, че стойността на придобитото имущество е пазарната, реално съобразена към момента на придобиването му, а не цената, отразена в нотариалните актове, нито стойността на имуществото, определена към настоящия момент. Въведения с §1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД критерий за „значителна стойност" на имуществото се отнася до придобитото имущество като цяло през проверявания период, а не до всяко имущество поотделно или само за периода на престъпна дейност. Отразените в нотариалния акт волеизявления на участващите в сделката частни лица, включително и досежно посочената в акта, платена и получена цена, обвързват само тях като страни по тази сделка, но не и държавата, която не е участвала по нея. Затова и ВКС приема, че нотариалният акт не съставлява официален документ за стойността на сделката, която да обвързва държавата, ако не е страна по сделката, тъй като официално удостоверени от нотариуса са единствено частните изявления на явилите си пред него лица – вж. Р № 89/29.01.2010г. на ІІІ г.о. на ВКС.

Данните за дохода на ответника дават основание за извод, че личното му имущество придобито през целия проверяван от Комисията период е на стойност надвишаваща, определената в закона значителна стойност от 60 000лева. Придобитото имущество през периода на установена престъпна дейност 2003г. – 2010г. е свързано с нея и за него не са установени законни източници. Поради това същото подлежи на отнемане в полза на държавата. Настоящия съд намира обаче, че престъпния период следва да бъде разширен, тък като от данните по делото е видно, че лицето е осъществяло идентична дейност и в периода 2000г. - 2003г. Следва да се има предвид и факта, че част от имуществото е опосредено от упражняваната престъпна дейност.

В случая, с оглед вида и характера на престъплението, броя на престъпленията, придобивния способ на част от имуществото, евентуалните полследващи трасформации и изложените факти и логически взаимовръзки, може да се направи извод за връзка между престъпното дейние и имуществото, чието отнемане се иска. Следва да се има предвид и факта, че имуществото е придобито или опосредено през периода на

По отношение на недвижимия имот, представляващ жилище № *, етаж *, жилищна сграда блок № * вх.*, кв. «Д.», гр. С., състоящ се от дневна, спалня, кухня и сервизни помещения със застроена площ от 55.50 кв.м. в едно с избено помещение № * с полезна площ 2.53 кв.м., съдът намира искането за неоснователно. Към момента на неговото придобиване 06.04.1993г. няма данни ответникът да е осъществял престъпната дейност, за която е осъден. Поради това исковата претенция в тази й част следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

В полза на държавата следва да се отнема следното имущество за което има данни и може да се направи обоснован извод, че е придобито в резултат на престъпната дейност, както и чрез трансформация на средства, получени изцяло или частично в резултат на престъпната дейност, а именно :

1.                      Недвижим имот, находящ се в гр. С., Сливенска област, представляващ АПАРТАМЕНТ № * /четиринадесет/ , находящ се в гр. С., бул.”Х.Б.”, жилищен блок * /двадесет и седем/ вход „*”, етаж * /пет/, със застроена площ 60.48 /шестдесет цяло и четиридесет и осем стотни/ кв.м., състоящ се от дневна, спалня, кухня и сервизни помещения, заедно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № * с пазарна стойност към датата на придобиване  07.11.2002г. в размер на 14 220.00 лева;

2.                      Нива, представляваща имот с № *5107 в землището на С.Л. с ЕКАТТЕ 44118, общ.Стралджа, с площ 3.000 дка с начин на трайно ползване: нива при категория на земята при не поливни условия, четвърта категория, находящ се в местността „Каплан Чеир”, възложена за сумата от 900лева с Постановление за възлагане на недвижим имот от 22.04.2008г. по изп. дело № 20078780400653 на ЧСИ с район на действие ЯОС., с пазарна стойност към датата на придобиване 23.06.2008г. в размер на 2 310 лева, а към момента на предявяване на иска 04.12.2012г. - 4 590лева.

3.                      Лек автомобил марка “ФОЛСФАГЕН”, модел “ГОЛФ”, с ДК № СН 2357 СС, рама № WVWZZZ1GZMW402869 със справедлива пазарна стойност към момента на придобиване 09.01.2002г. – 4 000лева;

4.                      По отношение на Лек автомобил марка „ Форд Сиера“, с ДК№ СН 8189, в хода на производството е установено, че същият е отчужден на 26.07.2012г., поради което следва да се отнеме в полза на държавата получената при това сума в размер на 650 лева;

5.                      Сумата в размер на 3000лева от продажбата на Лек автомобил марка „ ФОЛКСВАГЕН”, модел „ПОЛО”,с ДК№ СН 1*8 СН, рама № WVWZZZ6KZTR013989, отчужден на 28.06.2008г.

6.                      Сумата в размер на 1000лева от продажбата на Ремарке за товарен автомобил, с ДК № СН 1541 ЕЕ, рама № 4553, сив. Отчуждено на 31.03.2009г.

7.                      Сумата в размер на 1000лева от продажбата на Ремарке за товарен автомобил, с ДК№ СН 1542 ЕЕ, рама № 164263, сив. Отчуждено на 31.03.2009г.

8.                      Сумата в размер на 10 000 лева от продажбата на Товарен автомобил марка „ВОЛВО”, модел F-10, с ДК№ СН 3885 СС, рама № YV2H10GC5EA025905.  Отчужден на 31.03.2009г.

9.                      Сумата в размер на 10 000лева от продажбата на Товарен автомобил марка „ВОЛВО”, модел F-10, с ДК № СН 3886 СС, рама № YV2H10GC8EA026031.  Отчужден на 31.03.2009г.

10.                 Сумата от 250 лева от продажбата на  Ремарке за лек автомобил, с ДК № СЛ 5411 ЕВ, рама № 2199г. Отчуждено на 22.06.2007г.

 

По отношение на сумите, чрез които ответникът пряко е осъществявал престъпната дейност, съдът следва също да постанови отнемането им в полза на държавата, а именно :

- Сумата в размер на 61 600 щатски долара, равняващи се на 99 686.80 лв., представляваща предоставен заем на Н.Й. З. с ЕГН ********** и върната от заемополучателя;

- Сумата в размер на 14 900 лв., представляваща предоставен заем на Г.Д.Г. ЕГН ********** и върната от заемополучателя;

- Сумата в размер на 1 500 лв., представляваща предоставен заем на Н. Д. М. ЕГН ********** и върната от заемополучателя;

- Сумата в размер на 3 520 щатски долара, равняващи се на 6 463.14 лв., представляваща предоставен заем на З.К.З. ЕГН ********** и Д.А.З. ЕГН ********** и върната от заемополучателите;

- Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща предоставен заем на Т.С. Д. ЕГН ********** и върната от заемополучателя;

- Сумата в размер на 10 000 лв. представляваща предоставен заем на Н.Й.З. ЕГН ********** и върната от заемополучателя;

- Сумата в размер на 994.43 лв., представляваща предоставен заем на Й.А.А.  ЕГН ********** и Д.Р.А. ЕГН ********** и върната от заемополучателите;

- Сумата в размер на 3 520 щатски долара или 7 300 лв., представляваща предоставен заем на З.К.З. ЕГН ********** и Д.А.З. ЕГН ********** и върната от заемополучателите;

- Сумата в размер на 3 000 щатски долара, равняващи се на 6 591 лв., представляваща предоставен заем на Д.Е.Х. ЕГН ********** и върната от заемополучателя;

- Сумата в размер на 4 200 щатски долара, равняващи се на 8 196.46 лв. представляваща предоставен заем на Д.Е.Х. ЕГН ********** и върната от заемополучателя;

 

Също, във връзка с пряко осъществяваната престъпна дейност, следва да се отнеме в полза на държавата сумата в размер на 1 500лева, представляваща вземане на отв. Г.Т.А. на основание изп. лист по гр.д. № 3811/2008г. на СлРС по повод предоставен заем на А.Д.А..

Също, във връзка с пряко осъществяваната престъпна дейност, следва да се отнеме в полза на държавата сумата 15 414 щатски долара, равняващи се на 23 680.32 лева предоставен заем на Ж.И.Н., представляваща вземане на ответника по изпълнително дело № 20067680400121 въз основа на издаден изпълнителен лист от 12.09.2006г., по гр. дело № 1961/2006 год. по описа на СлРС.

Следва да се отнеме в полза на държавата и сумата в размер на 500 лева получена от продажбата на имоти с нотариален акт за продажба на недвижими имоти № 167, том 11, вх. Рег. № 67/*.04.2007г. и вх. Рег. № 3486/02.05.2007г., тъй като собствеността върху тези имоти е получена от ответника в резултат от упражняваната от него престъпна дейност. Тъй като по делото не са ангажирани доказателства за реалната пазарна стойност към момента на отчуждаване, съдът приема стойността посочена в цитирания нотариален акт.

Предвид гореизложеното, предявеното искане се явява частично основателно и следва да бъде уважено. С оглед изхода на делото и правилата на чл. 78 от ГПК следва съда да разпредели разноските по водене на настоящето производство, както следва : Ответникът следва да заплати на ищеца направените в производството разноски, съобразно уважената част от иска, в размер на 7 181.60лева. Ищецът следва да заплати на ответника разноски, съобразно отхвърлената част от исковата претенция в размер на 85.00 лева. При определяне на дължимите за ответника разноски, съдът взе предвид изплатеното възнаграждение за процесуален представител в размер на 100лева, тъй като липсват доказателства за пълното изплащане на договореното възнаграждение от 6 000лева.

Ответникът следва да бъде осъден да заплати по сметка на СлОС държавна такса върху уважения размер на исковата претенция в размер на 10 286 лева.

         На основание чл. 30 ал.3 от ЗОПДИППД следва с настоящото решение да бъдат отменени наложените с определение № 961/05.12.2012г. по настоящето дело, обезпечителни мерки за имуществата, които не се отнемат.

 

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

Р  Е  Ш  И

 

ОТНЕМА на осн. чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./ в ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от Г.Т.А. с ЕГН ********** с постоянен адрес гр. С., кв.“Д.“ № *, вх.*, ет.*, ап.* следното недвижимо и движимо имущество, а именно :

АПАРТАМЕНТ № * /четиринадесет/ , находящ се в гр. С., бул.”Х.Б.”, жилищен блок * /двадесет и седем/ вход „*”, етаж * /пет/, със застроена площ 60.48 /шестдесет цяло и четиридесет и осем стотни/ кв.м., състоящ се от дневна, спалня, кухня и сервизни помещения, при граници: изток-външен  зид,  запад стълбище, север-ап. №13, и юг.ап. №15, заедно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № *, при граници :изток-мазе №15, запад-мазе№13, север-коридор, юг-коридор, ведно с 1.51% /едно цяло и петдесет и една стотни процента /идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя, а по схема № 2250/16.03.2012г. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.532.9.3.14, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. Директор на АК. Последно изменение със Заповед КД-14-20-59/25.01.2011г. на Началник на СГКК- Сливен, с адрес на имота гр. С., , бул.”Х.Б.”, бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, находящ се в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.532.9, при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: 67338.532.9.3.15 и 67338.532.9.3.13; под обекта: 67338.532.9.3.11 и 67338.532.9.3.10; над обекта: 67338.532.9.3.18 и 67338.532.9.3.117.;

 

НИВА, представляваща имот с № *5107 в землището на С.Л. с ЕКАТТЕ 44118, общ. Стралджа, с площ 3.000 дка с начин на трайно ползване: нива при категория на земята при не поливни условия, четвърта категория, находящ се в местността „Каплан Чеир”, при граници: им. № *5025, им. № 000023, им. № *5108, им. № *5109, като имота е образуван от им. №*5026.

 

Лек автомобил марка “ФОЛСФАГЕН”, модел “ГОЛФ”, с ДК № СН 2357 СС, рама № WVWZZZ1GZMW402869;

 

- Сумата в размер на 61 600 щатски долара, равняващи се на 99 686.80 лв., представляваща предоставен заем на Н.Й. З. с ЕГН ********** и върната от заемополучателя;

- Сумата в размер на 14 900 лв., представляваща предоставен заем на Г.Д.Г. ЕГН ********** и върната от заемополучателя;

- Сумата в размер на 1 500 лв., представляваща предоставен заем на Н. Д. М. ЕГН ********** и върната от заемополучателя;

- Сумата в размер на 3 520 щатски долара, равняващи се на 6 463.14 лв., представляваща предоставен заем на З.К.З. ЕГН ********** и Д.А.З. ЕГН ********** и върната от заемополучателите;

- Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща предоставен заем на Т.С. Д. ЕГН ********** и върната от заемополучателя;

- Сумата в размер на 10 000 лв. представляваща предоставен заем на Н.Й.З. ЕГН ********** и върната от заемополучателя;

- Сумата в размер на 994.43 лв., представляваща предоставен заем на Й.А.А.  ЕГН ********** и Д.Р.А. ЕГН ********** и върната от заемополучателите;

- Сумата в размер на 3 520 щатски долара или 7 300 лв., представляваща предоставен заем на З.К.З. ЕГН ********** и Д.А.З. ЕГН ********** и върната от заемополучателите;

- Сумата в размер на 3 000 щатски долара, равняващи се на 6 591 лв., представляваща предоставен заем на Д.Е.Х. ЕГН ********** и върната от заемополучателя;

- Сумата в размер на 4 200 щатски долара, равняващи се на 8 196.46 лв. представляваща предоставен заем на Д.Е.Х. ЕГН ********** и върната от заемополучателя;

 

 

ОТНЕМА на осн. чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД /отм./ в ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от Г.Т.А. с ЕГН ********** с постоянен адрес гр. С., кв.“Д.“ № *, вх.*, ет.*, ап.* следните суми, а именно :

-                     Сумата в размер на 650лева от продажбата на Лек автомобил марка „ Форд Сиера“, с ДК№ СН 8189, отчужден на 26.07.2012г.;

-                     Сумата в размер на 3000лева от продажбата на Лек автомобил марка „ ФОЛКСВАГЕН”, модел „ПОЛО”, с ДК№ СН 1*8 СН, рама № WVWZZZ6KZTR013989, отчужден на 28.06.2008г.

-                     Сумата в размер на 1000лева от продажбата на Ремарке за товарен автомобил, с ДК № СН 1541 ЕЕ, рама № 4553, сив, отчуждено на 31.03.2009г.

-                     Сумата в размер на 1000лева от продажбата на Ремарке за товарен автомобил, с ДК№ СН 1542 ЕЕ, рама № 164263, сив, отчуждено на 31.03.2009г.

-                     Сумата в размер на 10 000 лева от продажбата на Товарен автомобил марка „ВОЛВО”, модел F-10, с ДК№ СН 3885 СС, рама № YV2H10GC5EA025905, отчужден на 31.03.2009г.

-                     Сумата в размер на 10 000лева от продажбата на Товарен автомобил марка „ВОЛВО”, модел F-10, с ДК № СН 3886 СС, рама № YV2H10GC8EA026031, отчужден на 31.03.2009г.

-                     Сумата  от  200 лева от продажбата на  Ремарке за лек автомобил, с ДК № СЛ 5411 ЕВ, рама № 2199г., отчуждено на 22.06.2007г.

 

-                     Сумата в размер на 1 500лева, представляваща вземане на отв. Г.Т.А. на основание изп. лист по гр.д. № 3811/2008г. на СлРС.

-                     Сумата в размер на 15 414 щатски долара, равняващи се на 23 680.32 лева, представляваща вземане на ответника по изпълнително дело № 20067680400121 въз основа на издаден изпълнителен лист от 12.09.2006г., по гр. дело № 1961/2006 год. по описа на СлРС.

-                     Сумата в размер на 500 лева получена от продажбата на имоти с нотариален акт за продажба на недвижими имоти № 167, том 11, вх. Рег. № 67/*.04.2007г. и вх. Рег. № 3486/02.05.2007г.

 

ОТХВЪРЛЯ  КАТО  НЕОСНОВАТЕЛНА претенцията на КОНПИ за отнемане в полза на държавата от Г.Т.А. с ЕГН ********** с постоянен адрес гр. С., кв.“Д.“ № *, вх.*, ет.*, ап.* следния недвижим имот :

ЖИЛИЩЕ №*, етаж *, жилищна сграда блок №* вх.* в квартал „Д.”, находящ се в ГР.С., състоящ се от дневна спалня кухня и сервизни помещения. Застроена площ от 55.50 кв.м. в едно с Избено помещение № *, с полезна площ 2.53 кв.м. с 2.03%-8.73 кв.м. идеални части от общите части на сградата, при съседи: изток-жилище №8 и коридор, запад-външен зид, север-външен зид и жилище №8, юг-жилище №6, горе-жилище №12, долу жилище №2. На избеното помещение граници: изток мазе №8, запад мазе №*, север външен зид, юг коридор, а по схема № 2263/19.03.2012г. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.558.71.1.7, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. Директор на АК. Последно изменение със Заповед КД-14-20-136/16.03.2012г. на Началник на СГКК- Сливен, с адрес на имота гр. С., кв. Д., бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, находящо се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.558.71, при съседи на самостоятелния обект в сградата: на същия етаж: 67338.558.71.1.6 и 67338.558.71.1.8; под обекта: 67338.558.71.1.2; над обекта: 67338.558.71.1.11 и 67338.558.71.1.12, придобит от Г.Т.А. с Договор за покупко-продажба на държавен общински имот по реда на Наредбата за държавни имоти от 06.04.1993 год., КАТО отменя НАЛОЖЕНАТА с определение № 961/05.12.2012г. по настоящето дело ВЪЗБРАНА върху имота.

 

ОСЪЖДА КОНПИ с БУЛСТАТ 131463734 с адрес за призоваване гр. Б., ул.“Ф.К.“ № *-*-* ДА ЗАПЛАТИ на Г.Т.А. *** сумата в размер на 85 лева разноски по настоящето производство.

 

ОСЪЖДА Г.Т.А. *** да заплати НА КОНПИ с БУЛСТАТ 131463734 с адрес за призоваване гр. Б., ул.“Ф.К.“ № *-*-* сумата от 7 181.60 лева разноски по настоящето производство.

 

          ОСЪЖДА Г.Т.А. *** да заплати по сметка на СлОС държавна такса в размер на 10 286 лева.

 

   Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с въззивна жалба пред Б.ки Апелативен съд.

 

 

                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :