Р Е Ш Е Н И Е  № 28

 

Гр. Сливен, 01.04.2013 год.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,гражданско отделение в

публичното заседание на двадесет и осми март ……………………..

през две хиляди и тринадесета година

                                                            Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………К.И.……………….…………и с участието на прокурора…………..…………………..като разгледа докладваното от ………съдията Бакалова………..гр.дело № 777 по описа за 2012 год. , за да се произнесе, съобрази:

Предявеният иск намира правното си основание в чл. 422 от ГПК.

 Ищецът твърди в исковата си молба, че на 19.09.2012г. депозирал заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение с вход. per. № 20457/19.09.2012г., на основание документ по чл. 41 7т. 2 от ГПК - извлечение от счетоводните книги. Образувано е ч. гр. д. № 4435 по описа на Сливенски районен съд за 201 2г. На 20.09.2012г. по ч. гр. дело № 4435 по описа за 2012г. на Сливенски районен съд, са издадени Заповед за незабавно изпълнение № 2872г. и изпълнителен лист срещу Г.Г.Л., и поръчителя П.С.М. за осъждането им солидарно да заплатят главница в размер на 11,920.99 евро ; изискуема редовна лихва в размер на 1,546.46 евро, начислена за периода от 05.07.2011 г. до 24.06.2012 г. включително; изискуема наказателна лихва в размер на 757.65 евро, начислена за периода от 05.08.2011 г. до 18.09.2012 г. включително , законна лихва за забава за периода от 19.09.2012 г. до изплащане на вземането, както и направените в производството по издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист разноски в размер на 1 284,42 лв.

 Срещу същите е образувано изпълнително дело № 595/2012г. по описа на Държавна съдебно - изпълнителна служба при Сливенски районен съд . По ч. гр. дело № 4435 по описа за 2012г. е постъпило възражение от длъжника Г.Г.Л., за което надлежно е получено съобщение в "Райфайзенбанк (България)" ЕАД на 14.11.2012г. Твърди че горното обосновава интереса му от предявяване на настоящия иск тъй като на 25.09.2008г. в гр. Сливен е сключен Договор за банков кредит между него и кредитополучателя Г.Г.Л. и поръчителя П.С.М..

Предоставеният на е в размер на 13 214,50 евро, с цел на кредита за потребителски нужди и краен срок на погасяване на главницата и лихвата по отпуснатия кредит 25.09.2018г. За ползвания кредит се дължи  годишна лихва в размер на 13,45%  за целия срок на кредита. При забава в плащането на дължими суми кредитополучателят дължи на Банката обезщетение за забава - наказателна надбавка към лихвата в размер на 10 пункта годишно върху забавената сума/вноска или част от вноска/ за времето на забавата до окончателното погасяване на забавените плащания.

С Анекс № 1 от 25.09.2009г. и Анекс № 2 от 29.10.2009г. страните са се съгласили да бъдат променени условията на сключеният между тях договор. На дати на падеж : 05.08.201 1 г.; 05.09.201 1 г.; 05.10.201 1 г., 05.11.2011г.;05.12.2011г.; 05.01.2012г.;05.02.2012г.; 05.03.2012г. 05.04.2012г.; 05.05.2012г. и 05.06.2012г. задължените по кредита лица не са платили  дължимите към Банката месечни погасителни вноски. С писма с обратни разписки към тях изх.№ 001-38567 и изх.№ 001-38568, длъжниците са уведомени за настъпилата предсрочна изискуемост по Договора за банков  кредит. Моли съда да постанови решение с което признае за установено по отношение на ответницата Л., че същата дължи сумите по издадената заповед и изпълнителен лист, като му присъди направените разноски в настоящото производство.

Ответницата не е депозирала в срок писмен отговор.

          Ответницата редовно призована не се явява в съдебно заседание и не изразява становище по основателността на иска.

          Ищецът чрез процесуалния си представител прави искане за постановяване на неприсъствено решение по реда на чл. 239 ГПК.

          Съдът след като се запозна с исковата молба и представените към нея доказателства, а именно договор за банков кредит, анекси  и писма с обратни разписки към тях изх.№ 001-38567 и изх.№ 001-38568,. намира, че са налице условията за постановяване на неприсъствено решение, тъй като на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и неявяването им в съдебно заседание и с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства искът е вероятно основателен.

          С оглед изложеното съдът следва да постанови решение без  да разглежда спора по същество, с което осъди ответника да заплати на ищеца исковата сума ведно с лихвата за забава и направените разноски.

          Ръководен от изложените съображения

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения от РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕAД, със седалище и адрес на управление град С., община С., ул.”Г." № *, ЕИК 83155841 3, Съдебен адрес: град С., ул. "Ц. С." № *, срещу Г.Г.Л. ЕГН: **********,***    иск с правно основание чл. 422 от ГПК, че Г.Г.Л. дължи на РАЙФАЙЗЕНБАНК(БЪЛГАРИЯ)" ЕAД следните суми по Договор за банков кредит от 25.09.2008, за които е издадена Заповед за изпълнение и изпълнителен лист по ч. гр.д.№ 4435/12 на СлРС: главница в размер на 11,920.99 евро (единадесет хиляди деветстотин и двадесет евро и деветдесет и девет цента); изискуема редовна лихва в размер на 1,546.46 евро (хиляда петстотин четиридесет и шест евро и четиридесет и шест цента), начислена за периода от 05.07.2011 г. до 24.06.2012 г. включително; изискуема наказателна лихва в размер на 757.65 евро (седемстотин петдесет и седем евро и шестдесет и пет цента), начислена за периода от 05.08.2011 г. до 18.09.2012 г. включително , законна лихва за забава за периода от 19.09.2012 г. до изплащане на вземането, както и направените в производството по издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист разноски в размер на 1 284,42 лв./хиляда двеста осемдесет и четири лева и четиридесет и две стотинки.

ОСЪЖДА Г.Г.Л. ЕГН: **********,***     да заплати на РАЙФАЙЗЕНБАНК(БЪЛГАРИЯ)" ЕAД, със седалище и адрес на управление град С., община С., ул.”Г." № *, ЕИК 83155841 3, Съдебен адрес: град С., ул. "Ц. С." № *направените разноски в размер на 1 764,26 лв.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: