Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N  93

 

гр. Сливен,  12.04.2013г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на  девети април през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ:ХРИСТИНА МАРЕВА

Мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

 

при участието на прокурора ………и при секретаря К.И., като разгледа докладваното от М. Сандулов в.гр.  д.  N 788  по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е въззивно и се развива по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на ищците в първоинстанционното производство – П.П.Д. и Й.П.И., против Решение № 249 от 01.11.2012 г. постановено по гр.д. № 332 по описа за 2012 г. на Новозагорския районен съд. С решението, съдът отхвърлил изцяло предявения иск за допускане на делба на посочените в исковата молба пет имота, като неоснователен и недоказан.

От постановеното решение останали недоволни въззивниците – ищци, поради което депозират въззивна жалба, чрез своя процесуален представител по пълномощие - адв.М.Д.. В жалбата си до съда въззивниците обжалват изцяло решението на Новозагорския районен съд. Излагат съображения за незаконосъобразност и немотивираност на постановения първоинстанционен акт. В жалбата се сочи, че съдът не се е съобразил със събраните по делото доказателства. Безспорно била установена процесуалната легитимация на страните в производството по допускане на делбата, тъй като всички били наследници на П.Г.Ш. – видно от представените по делото удостоверения за наследници. На следващо място от приетото по делото като доказателство Решение № 081081/12.01.2012 г. на ОСЗ – Нова Загора, било видно спрямо кои имоти е налице съсобственост, респективно съдът е следвало да ги допусне до делба. Аргументите, поради които съдът отхвърлил иска за делба били, че е налице неяснота относно това кои от собствениците каква идеална част притежава, а тази привидна неяснота според жалбоподателите  идвала от самото решение за възстановяване на собственост. В тази връзка в жалбата се сочи, че пред съда е било представени Решение № Б0181/07.03.2000 г. на ОСЗ – Нова Загора, от което било видно, че за част от невъзстановената реална собственост върху земеделските им земи, страните по делото са били обезщетени парично. Съдът не се съобразил с обстоятелството, че претендираните пред ОСЗ земи, първоначално са били търсени така, както са били внесени в ТКЗС според заявителя, на която база е и постановеното от Новозагорския районен съд решение по гр.д. № 562/1992 г. , а самата ОСЗ възстановявала правото на собственост върху земеделски земи с план за земеразделяне, т.е. не в реални граници. Освен това, съдът пренебрегнал  разпоредбите на чл. 5 и сл. и чл. 69 и сл. от ЗН, като не е изпълнил  задължението си да се произнесе по искането за допускане на делба при квоти определени от събраните доказателства и посочените разпоредби. На практика от решението следвало, че съществува земеделска земя, на която страните по делото са съсобственици, но не могат да я разделят. В жалбата се сочи, че съдът е обсъдил посочената възможност за изчисляване на идеалните части на страните на база съотношението на земеделските земи, посочени в решението на ОСЗ. Ставало въпрос за съотношението 69.597 дка/71  дка и при така получения коефициент, съдът да посочи кои от съсобствениците каква идеална част ще получи от съсобствения имот.

Моли съда да постанови решение, с което да отмени атакуваното, като незаконосъобразно и уважи предявения иск за делба по отношение на имотите посочени в исковата молба, при квоти така както са поискани от ищците или съгласно квотите по чл. 5 и сл. от ЗН.

В срока по чл. 263 ал.1 от ГПК, не е подаден отговор на въззивната жалба от нито един от въззиваемите.

В с.з.  въззивниците, редовно призовани, не се явяват, за тях се явява процесуален представител по пълномощие, който поддържа подадената въззивна жалба, моли да бъде отменено първоинстанционното решение и да се постанови ново, с което да бъде допусната делбата.  

От въззиваемите се явява С.Й.П., който заявява, че желае  делбата да бъде допусната при квоти по ¼ ид.ч.за всички колена.

 

Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, и с оглед  обхвата на  обжалването – и допустимо.

Този състав счита, че формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка, така  както е изложена в мотивите на решението, е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал, и с оглед разпоредбата на чл. 272 от ГПК, ПРЕПРАЩА своята към нея.

       Изградените въз основа на нея правни изводи, обаче не кореспондират с приложимите за казуса правни норми, поради което въззивният съд не ги споделя. При цялостно и правилно изградени фактически констатации първоинстанционният съд е достигнал до незаконосъобразни правни изводи, наложили неправилното  отхвърляне на иска.

        Действително поземлената комисия е възстановила правото на собственост върху пет имота на наследниците на П.Г.Ш., П.П. Ш. и Р. И. Ш., като в решението е посочила, че П.Г.Ш. е притежавал 30 дка от тези пет земеделски имота, П.П. Ш. притежава 30 дка от тези  пет земеделски имота и Р. И. Ш. е собственост на 11 дка от тези пет земеделски имота. Собствеността на тримата е била възстановена върху следните имоти:

Нива с площ от 22 005 дка, ІV категория, намираща се в м.”Солуджака”, съставляваща имот № 021009 по картата на възстановената собственост на с. Дядово, при граници и съседи на имота: имот № 021010 – нива на наследниците на Г. С. И., имот № 021037 – нива на П. Ж.П., имот № 021030 – нива на Е.П.А., имот № 021041 – нива на Н.С. Д., имот № 021042 – нива на Н.С. Д., имот № 021043 – нива на Н.С. Д. и имот № 000177 – полски път на Община Нова Загора.

Лозе  с площ 6 502 дка, ІV категория, намиращо се в м. „Чала Баир”, съставляващо имот 032009 по картата на възстановената собственост на с. Дядово, при граници и съседи на имота: имот № 032010 – лозе на наследниците на И. М.П., имот № 000218 – полски път на Община – Нова Загора, имот № 032008 – лозе на Й.С.М. и имот № 000220 – полски път на Община –Нова Загора.

Нива с площ от 20 002 дка, ІІІ категория, намираща се в м. „Бещепенски път”, съставляваща имот № 046026 по картата на възстановената собственост на с. Дядово, при граници и съседи:  имот № 046081 – нива на „Венид агро” ООД, имот № 046080 – нива на Я.Ж.П. и др., имот № 046009 – нива на К. С. М., имот № 046108 – нива на Д.П.Л., имот № 046107 – нива на В. С. Д. и др., имот № 046047 – нива на С. П. Ш., имот № 046025 – нива на Щ.Ж.Щ. и имот № 000214 -  полски път на Община – Нова Загора.

Ливада с площ от 10 081 дка, ІV кат., намираща се в м.”Чеирски герен”, съставляваща имот №  055014 по картата на възстановената собственост на с. Дядово, при граници и съседи: имот № 055023 – ливада на Е.М.Б., имот № 055019 – полски път на Община – Нова Загора, имот № 055013 – ливада на наследниците на И. М.П., имот № 055012 – ливада на М.Д.Т. имот № 000356 – пасище-мера на Община – Нова Загора, имот № 000337 – полски път на Община – Нова Загора, имот № 055016 -  ливада на общински земи с. Дядово и имот № 000359 – канал на Община – Нова Загора.

        Нива с площ от 11 007 дка, ІІІ кат., намираща  се  в м. „Юрта”, съставляваща имот № 056010 по картата на възстановената собственост на с. Дядово, при граници и съседи: имот №  056013 –нива на С. К.А., имот № 056011 – нива на наследниците на М.М.В., имот № 056059 – нива на П. С. П., имот № 056004 – нива на Х.Д.Х. и имот № 056055 – полски път на Община – Нова Загора

        От приложените към делото удостоверения за наследници е видно, че П.Г.Ш. е имал  4 деца, а именно Г. П. Ш., С. П. Ш., П.П. Ш. и Д. П.а П.. Към момента наследници на Г. П. Ш. са Й.Г.И. и И.Г.И.. Наследници на С.Г.Ш. са П.С.Ш. и Й.С.К.. Наследници на П.П. Ш. са ищците и въззивници Й.П.И. и П.П.Д.. Наследници на Д. П.а П. са С.Й.П. и М.Й.М..

        При така възстановеното право на собственост от ПК – Сливен е безспорно, че ищците и въззивници Й.П.И. и П.П.Д. наследяват изцяло възстановените 30 дка земя на своя баща П.П. Ш., както и  неговата 1/4 от възстановените 30 дка земя на П.Г.Ш.. Освен това те наследяват и възстановените 11 дка земя на тяхната майка Р. И. Ш..

        Останалите – ответници по исковата молба, наследяват по колена по ¼ от възстановените 30 дка на общия си наследодател П.Г.Ш..

        При така очертаните фактически рамки е несъмнено, че на  ищците следва да бъде определена квота по 388/1136 ид.ч. за всяка от тях от правото на собственост върху възстановените пет земеделски имота. На ответниците по делото следва да бъде определена квота от по 60/1136 ид.ч. за всеки от тях от възстановеното право на собственост на имота.

        С оглед на така установеното решението на новозагорския районен съд следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено ново, с което да бъде допусната делбата.

 

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

          ОТМЕНЯ решение № 249/01.11.2012 г. по гр. д. № 332/2012 г. на Новозагорския районен съд изцяло, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

ДОПУСКА  съдебна делба, която  да се извърши между П.П.Д. ЕГН ********** ***, Й.П.И. ЕГН ********** ***, Й.Г.И. ЕГН ********** *** Загора, И.Г.И. ЕГН ********** *** Загора, С.Й.П. ЕГН ********** *** Загора, П.С.Ш. ЕГН  ********** ***, Й.С.К. ЕГН  ********** *** и М.Й.М. ЕГН ********** *** по отношение на следните земеделски земи, намиращи се в землището на с. Дядово, обл. Сливен ЕКАТТЕ 24760, а именно:

 

Нива с площ от 22 005 дка, ІV категория, намираща се в м.”Солуджака”, съставляваща имот № 021009 по картата на възстановената собственост на с. Дядово, при граници и съседи на имота: имот № 021010 – нива на наследниците на Г. С. И., имот № 021037 – нива на П. Ж.П., имот № 021030 – нива на Е.П.А., имот № 021041 – нива на Н.С. Д., имот № 021042 – нива на Н.С. Д., имот № 021043 – нива на Н.С. Д. и имот № 000177 – полски път на Община Нова Загора.

 

Лозе  с площ 6 502 дка, ІV категория, намиращо се в м. „Чала Баир”, съставляващо имот 032009 по картата на възстановената собственост на с. Дядово, при граници и съседи на имота: имот № 032010 – лозе на наследниците на И. М.П., имот № 000218 – полски път на Община – Нова Загора, имот № 032008 – лозе на Й.С.М. и имот № 000220 – полски път на Община –Нова Загора.

 

Нива с площ от 20 002 дка, ІІІ категория, намираща се в м. „Бещепенски път”, съставляваща имот № 046026 по картата на възстановената собственост на с. Дядово, при граници и съседи:  имот № 046081 – нива на „Венид агро” ООД, имот № 046080 – нива на Я.Ж.П. и др., имот № 046009 – нива на К. С. М., имот № 046108 – нива на Д.П.Л., имот № 046107 – нива на В. С. Д. и др., имот № 046047 – нива на С. П. Ш., имот № 046025 – нива на Щ.Ж.Щ. и имот № 000214 -  полски път на Община – Нова Загора.

 

Ливада с площ от 10 081 дка, ІV кат., намираща се в м.”Чеирски герен”, съставляваща имот №  055014 по картата на възстановената собственост на с. Дядово, при граници и съседи: имот № 055023 – ливада на Е.М.Б., имот № 055019 – полски път на Община – Нова Загора, имот № 055013 – ливада на наследниците на И. М.П., имот № 055012 – ливада на М.Д.Т. имот № 000356 – пасище-мера на Община – Нова Загора, имот № 000337 – полски път на Община – Нова Загора, имот № 055016 -  ливада на общински земи с. Дядово и имот № 000359 – канал на Община – Нова Загора.

 

Нива с площ от 11 007 дка, ІІІ кат., намираща  се  в м. „Юрта”, съставляваща имот № 056010 по картата на възстановената собственост на с. Дядово, при граници и съседи: имот №  056013 –нива на С. К.А., имот № 056011 – нива на наследниците на М.М.В., имот № 056059 – нива на П. С. П., имот № 056004 – нива на Х.Д.Х. и имот № 056055 – полски път на Община – Нова Загора при следните квоти от правото на собственост:

П.П.Д. – 388/1136 ид. ч.,

Й.П.И. 388/1136 ид. ч.,

Й.Г.И. 60/1136 ид.ч.,

И.Г.И. 60/1136 ид.ч.,

С.Й.П. 60/1136 ид.ч.,

П.С.Ш. 60/1136 ид.ч.,

Й.С.К. 60/1136 ид.ч

М.Й.М. 60/1136 ид.ч.

 

 

         Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му пред ВКС на РБ

                            

                             

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

         ЧЛЕНОВЕ: