Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е №

гр. Сливен, 14.01.2013 г.

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание на четиринадесети януари през две хиляди и тринадесета година в състав:               

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

          Мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

при участието на прокурора …….............……….....................и при секретаря ….., като разгледа докладваното от  Мартин Сандулов .гр. д.  N 24 по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по жалба на взискателя „Агенция по заетостта” гр. София против постановление от 10.10.2012 г. по изп.д. № 517/2012 г. на ДСИ  при СИС Районен съд – Сливен, с което е прекратено изпълнителното производство по делото, поради невнасяне на дължими държавни такси от страна на  взискателя. В жалбата се твърди, че постановлението е незаконосъобразно и неправилно. Агенцията по заетостта е освободена от внасяне на държавна съдебна такса на основание на чл. 84 т. 1 от ГПК, тъй като претендира публични вземания за средства от държавния бюджет, които представляват държавна помощ по насърчителни мерки за заетост, приведени на длъжника.  Поради това претендираните вземания имат публичен характер съгласно хипотезата на чл. 162 ал. 2 т. 8 от ДОПК. След като се касае за претендиране на  публични вземания от държавно учреждение, то Агенцията  е освободена от съдебни такси. Иска се отмяна на постановлението като незаконосъобразно и неправилно.

В мотивите си  ДСИ е посочил, че  счита жалбата за неоснователна. Агенцията по заетостта не е  освободена от заплащане на държавни такси и, видно от изпълнителния лист, тя е заплатила такива за издаването му, поради което дължи държавни такси и по изпълнителното дело.

Производството по изпълнителното дело е било образувано по молба  от Агенцията по заетостта гр. София против длъжника по повод издаден изпълнителен лист, с който длъжникът е бил осъден да заплати суми представляващи неустойка по договор от 26.02.2009 т., лихва, държавни такси и адвокатско възнаграждение. Задължението произтича от предоставени средства по насърчителни мерки за заетост, които са приведени на длъжника и които  същият следва да възстанови като неправомерно получени.

В случая взискателят,  съгласно разпоредбата на чл. 435 ал. 1 от ГПК, може да обжалва прекратяването на изпълнителното производство. Спорният въпрос е свързан с това дали Агенцията по заетостта е освободена от внасяне на държавни такси на основание на чл. 84  т. 1 от ГПК, като държавно учреждение, което претендира публично вземане и дали вземането на агенцията има характер на публично по смисъла на чл. 162 ал. 2 т. 8 от ДОПК. Безспорно е че обществените отношения свързани с насърчаване на заетостта се регулират от специалния закон. Въпросите за заетостта на гражданите са въздигнати в държавна политика, чиято цел е да се насърчава заетостта, защита на пазара на труда, професионално ориентиране и други. Разходите за осъществяване дейността на агенцията се формират от бюджетни субсидии и тя се явява второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на труда и социалната политика. Поради това Агенцията по заетостта извършва своята дейност чрез финансиране от бюджета. Свързаните с тази дейност разходи представляват публични вземания на държавата и като такива те се освобождават от държавни такси по реда на чл. 84 т. 1 пр. 1 от ГПК. В такъв смисъл е и разпоредбата  на чл. 162 ал. 2 т. 8 от ДОПК където изрично е уредено, че недължимо платените и надплатени суми, както и неправомерно получените, които възникват от национално финансиране и оперативни програми, са публични.  Ето защо жалбата се явява основателна и постановлението, с което е прекратено изпълнителното производство по отношение на взискателя Агенция по заетостта гр. София следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

     ОТМЕНЯ постановление от 10.10.2012 г. на ДСИ при Сливенски районен съд, с което е прекратено изпълнителното производство по изп.д. № 517/2012 г. , поради невнасяне на дължимите държавни такси от страна на взискателя Агенция по заетостта – София.

     

       Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: