Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № ….

 

                                                 гр.Сливен, 20.02.2013г.

                                   

                                 В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

     СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети февруари през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

                                                    ЧЛЕНОВЕ : СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

                                                                  Мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

         като разгледа докладваното от съдия Костова гражданско дело № 44 по описа за 2013 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

    Производството се движи по реда по реда на чл. 437 вр. чл. 435, ал. 3 от ГПК.

    Образувано е по жалба на длъжника „ПСК Тера строй инвест Стара Загора”АД, ЕИК 123538653, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ж.к. „Голеш” срещу Постановление на ЧСИ П.Г. рег.№ 837 в КЧСИ  за възлагане на недвижими имоти от 27.11.2012г. по изпълнително дело № 20128370400318.         

   Жалбоподателят твърди, че с атакуваното постановление е възложен на ЕТ „АКАЦИЯ ДМЖМ – М.Г.” недвижим имот, представляващ ПАСИЩЕ – мера в местността „Челиндеря”, в землището на с. Дядово, съставляващо имот № 000081 с площ от 91.206 дка за сумата от 35 000.00 лева. Твърди, че наддаването не е извършено надлежно, тъй като са нарушени императивни законови изисквания за реда на извършване на публичната продан, установени в чл. 492 от ГПК. Твърди се още, че е нарушена размера на стъпката за наддаване, както и формата в която са направени наддавателните предложения.

    Моли Сливенски окръжен съд да отмени като незаконосъобразно постановлението за възлагане на посочения по – горе имот, като незаконосъобразно.

    В срока по чл.436, ал.3 от ГПК от насрещната страна – взискател по изпълнителното дело, той и купувач в публичната продан, не е постъпил отговор.

            При спазване изискванията на чл. 436, ал. 3 от ГПК частният съдебен изпълнител е изложил мотиви по обжалваното постановление за възлагане. Излага становище, че жалбата е допустима, но неоснователна, тъй като били спазени всички изисквания на закона, както при провеждането на самия търг, така в последствие при обявяване на следващи купувач на основание чл.493 от ГПК.

    При разглеждане на спора по същество, Сливенски окръжен съд, след като обсъди доказателствата, намиращи се в приложеното копие от изпълнително дело № 318 по описа на ЧСИ П.Г. рег.№ 837 в КЧСИ, с район на действие Сливенски окръжен съд, във връзка с доводите на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

            Изпълнително дело № 318/2012 г. по описа ЧСИ П.Г. рег.№ 837 в КЧСИ, с район на действие Сливенски окръжен съд е образувано по молба на взискателя „Акация ДПЖМ”ООД, след изпращане по подсъдност от ЧСИ М.П. рег.№ 851 в КЧСИ с район на действие Софийски градски съд, с цел провеждане на публична продан на възбранените имоти, находящи се на територията на Община Нова Загора.

            Предмет на изпълнението е събирането на парични суми в полза на взискателя „Акация ДПЖМ”ООД по изпълнителен лист от 22.06.2011 г., издаден по търговско дело № 554 по описа за 2010 г. на Старозагорски окръжен съд. За обезпечаване вземането на взискателя са наложени възбрани на недвижими имоти собственост на длъжниковото дружество. На длъжника е връчена Покана за доброволно изпълнение на 09.01.2012 г. Извършен е опис на недвижимия имот, обективиран в Протокол от 29.03.2012 г.

     Изготвено е обявление за проданта. Извършването на проданта е обективирано в Протокол за обявяване на постъпили наддавателни предложения по насрочената публична продан и на купувач от 13.07.2012г. За купувач на процесния имот по предложените писмени предложения е бил обявен  Кирил Николаев Досев с предложение 30 000лева. На осн. чл. 492, ал.2 ГПК били направени от наддавачите 21 устни предложения, отразени в протокола, който е подписан от присъстващите. Издавани са последователни постановления за възлагане на имота по поредност на най – високата предложена цена. Всички обявени за купувачи не са заплащали предложената цена на имота в законоустановения срок. След изчерпване на предходните наддавачи, с постановление за обявяване на следващ купувач от 03.10.2012г. е обявен за купувач взискателя ЕТ „Акация ДМЖМ – М.Г.” с предложена цена 35 000 лева. Сумата е заплатена своевременно по сметка на ЧСИ и е издадено атакуваното постановление за възлагане на процесния недвижим имот.

   При така установеното от фактическа страна се налагат следните правни изводи:

   Жалбата е подадена в срок от активно легитимирана страна – длъжник по изпълнението, срещу подлежащ на обжалване акт по смисъла на чл. 435, ал. 3 от ГПК, поради което същата е допустима.

          Доводите на жалбоподателя във връзка с приложението на разпоредбата на чл. 435, ал.3 ГПК относно ненадлежно извършено наддаване при проведената публична продан са неоснователни, по следните съображения :

Видно от приложените писмени доказателства по изпълнително дело № 319/2012 г. на ЧСИ – П. Г., се установява, че в срока за подаване на писмени наддавателни предложения и съобразно изискванията на чл. 489, ал. 4 от ГПК, в канцеларията на Районен съд гр. Нова Загора, място на проданта по смисъла на чл. 488 ГПК, са постъпили такива, надлежно отразени във входящия регистър на съда. Действията по обявяване на постъпилите наддавателните предложения и по последвалото съобразно изискванията на  чл. 492, ал. 2 от ГПК устното наддаване са отразени надлежно в съставения от съдебния изпълнител Протокол от 13.07.2012 г.

Постъпилите в запечатан плик наддавателни предложения са отворени в присъствието на явилите се наддавачи. Наддавателните предложения отговарят на условията за валидност съгласно чл. 489 ГПК. След класиране на наддавателните предложения, в резултат на тайното наддаване, за купувач на процесния имот е обявен предложилият най-високата цена. След обявяването на купувача явилите се наддавачи са извършили устно наддаване с по – висока цена, като определената стъпка е един задатък в размер на 10 % от началната цена 6 825 лева или в размер на 682.50 лева..

Съдът констатира, че направените устни предложения са в размер по - висок от един задатък. Разпоредбата на чл. 492, ал.2 от ГПК предвижда, че наддавача може  „устно да предложи цена, по-висока с размера на един задатък”. Настоящият състав намира, че това обстоятелство не опорочава проведената публичната продан. Закона установява минимална фиксирана стъпка на наддаване, която цели достигането на по – висока цена с оглед по – пълното удовлетворяване на взискателя. Гарантирани са интересите на всички страни в производство и най – вече на длъжника – имотът да бъде продаден по възможно най – високата цена. Незакосъобразно е единствено наддаването, респ. предложената следваща по – висока цена да е увеличена с по – малко от определената стъпка. В този смисъл съдебният изпълнител в съответствие с изискванията на процесуалния закон е провел публичната продан, без да допусне устно направените предложения да бъдат в размер по – малък от един задатък.

            Неоснователно е оплакването на жалбоподателя, че устно направените предложения не са подписани от направилите ги наддавачи. Съставения протокол за публична продан на процесния имот, накрая е подписан от всички участници в проведеното устно наддаване, както и от съдебния изпълнител. Макар подписи да не са положени под всяко наддавателно предложение, наличието им в края на протокола, като подписи на участници в наддаването, санира липсата им под всяко едно от направените предложения. Настоящият състав намира, че това обстоятелство също не се отразява върху процесуалната законосъобразност на проведената публична продан.

      Тъй като не е налице визираното основание за отмяна на постановлението за възлагане, а именно – ненадлежно наддаване при проведената публична продан, атакуваното постановление се явява законосъобразно.

              Предвид гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд               

   

                                             Р      Е     Ш     И  :

 

       ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на длъжника „ПСК Тера строй инвест Стара Загора”АД, ЕИК 123538653, със седалище и адрес на управление: гр.С. З., ж.к. „Г. срещу Постановление за възлагане на недвижим имот от 27.11.2012г. по изпълнително дело № 318 по описа за 2012 г. на ЧСИ П.Г. рег.№ 837 в КЧСИ, с райони на действие Сливенски окръжен съд.          

 

        Решението е окончателно  и не подлежи на обжалване.

  

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

 

 

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.                 

 

 

                                                                                                       2.