Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 76

 

гр. С., 28.03.2013г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на двадесети март през две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

Мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

при участието на прокурора ………и при секретаря И.К. , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 106    по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Постъпила е въззивна жалба против решение № *252/11.01.2013 г. по гр. д.№ 4251/2012 г. на Сливенския районен съд, с което е осъдена Националната здравно осигурителна каса с ЕИК  121858220, с адрес гр. С., ул. „К.” № *, представлявана от  директора на  РЗОК гр. С., ЕИК 1218582201603, с адрес: гр. С., ул. „С.” № * НТС ет.ІV да заплати на „Дентален център – 1 - Сливен” ЕООД, с ЕИК 000588112, с адрес гр. С., бул. „С.К.” № *, представляван от управителя д-р Ж.В.Г. сумата от  6 244.11 лв.  представляваща неизпълнение на задължение за заплащане на възнаграждение  за извършени дейности по договор от 20.02.2012 г. за оказване на първична и специализирана извънболнична дентална помощ за м.Май 2012 г. и м. Юни 2012 г. по фактури № *21/05.06.2012 г. , фактура № *26/04.07.2012 г. и фактура № *28/04.07.2012 г. ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на депозиране на исковата молба до окончателното изплащане. Със същото решение НЗОК е осъдена да заплати на ищеца  и сумите от 53.63 лв., представляваща мораторна лихва за забава за изплащане на фактура № *21/5.06.2012 г. за периода от 01.07.2012 г. до 05.09.2012 г. , сумата от 16.67 лв., представляваща мораторна лихва за забава за изплащане на фактура № *28/04.07.2012 г.  за периода от 31.07.2012 г. – 05.09.2012 г. и сумата от 18.50 лв., представляваща мораторна лихва за забава за изплащане на фактура № *26/04.07. 2012 г. за периода от 31.07.2012 г. – 05.09.2012 г.Ответникът НЗОК е осъден да заплати на ищеца и направените по делото разноски.

Във въззивната жалба, подадена от ответника чрез представител по пълномощие, се твърди, че решението е необосновано, а правните изводи на съда са неправилни.  Съдът е приел, че РЗОК – Сливен не е изпълнила задълженията си предвидени в методиката и в индивидуалните договори за оказване на първична и специализирана дентална помощ след приема на финансовоотчетните документи да връчи писмени указания за извършване на необходимите корекции в тях. Този извод на съда се основава на приетото, че РЗОК е използвала частна куриерска фирма. Развиват се съображения за валидно връчване на уведомителните писма от страна на РЗОК до управителя на „Дентален център - 1 – Сливен” ЕООД. Сочи се, че районният съд неправилно е отказал да допусне разпит на свидетел – служител на куриерската фирма. Сочи, че е извършено надлежно уведомяване и поради това е следвало да бъдат извършени необходимите корекции. На второ място се прави възражение,  че от назначената по делото съдебно-икономическа експертиза се установява, че сумата за която следва да бъдат направени корекции, е, общо по трите фактури, в размер на 336.56 лв., а съдът не се е съобразил с експертизата. Поради това се иска отмяна на атакуваното решение и вместо него да се постанови друго, с което да бъде отхвърлен изцяло иска или ако бъде уважен, то да бъде уважен до размера определен в съдебно-икономическата експертиза. Направени са доказателствени искания да бъде допуснат до разпит свидетел – куриер, който да установи релевантните по делото обстоятелства.

В срока по чл. 263 от ГПК е постъпил писмен отговор на тази въззивна жалба, в който се изразява становище, че изразените в нея  твърдения са неоснователни. Сочи се, че РЗОК може да упражни правото си по чл. 15 от методиката за заплащане на дейностите в извънболничната дентална помощ не по-късно от 15-то число на месеца за отчитане.  В конкретния случай обаче този срок е бил пропуснат, поради което РЗОК не е била в правото си да иска корекция. В случая не е налице отказ на изпълнителя от получаването на писмените указания, тъй като той не е получил такива указания. По делото е налице неуспешно проведено доказване от страна на ответника на факта, че на ищеца са връчени указания за извършване на корекции в отчетните документи. Законосъобразен е отказът на районния съд да допусне свидетел, тъй като направеното искане не отговаряло на нормата на чл. 156 ал. 2 от ГПК. Моли се също да не бъдат приемани представените с въззивната жалба писмени доказателства.

 В съдебно заседание  процесуалният представител на въззивника направи изявление, че се отказва от разпита на допуснатия при  режим на довеждане свидетел. Поддържа подадената въззивна жалба и съображенията изложени в нея, като моли да бъде отменено решението и вместо него да се постанови друго, с което да бъдат отхвърлени претенциите.

В с.з. въззиваемата страна, чрез представител по пълномощие, оспорва основателността на подадената жалба по съображенията, изложени в писмения отговор.

 

Въз основа на събраните пред първата инстанция доказателства настоящият състав  приема за установена следната фактическа обстановка:

 

С договор № 481/20.02.2012 г. за оказване на специализирана извънболнична  дентална помощ, сключен между НЗОК чрез РЗОК и „Дентален център 1” ЕООД  - Сливен, страните са договорили  отношенията си по повод оказване на специализирана извънболнична дентална помощ на задължително здравно осигурени лица. По повод на тези отношения в договора са регламентирани правата и задълженията на възложителя, съответно НЗОК и изпълнителя – „Дентален център 1” ЕООД – Сливен.

С договор № 480/20.02.2012 г. страните са уредили отношенията си в качеството съответно на възложител и изпълнител, свързани с оказване на първична извънболнична дентална помощ на задължително здравно осигурени лица, избрали лекар по дентална медицина от лечебното заведение изпълнител по този договор. И тук подробно са регламентирани правата и задълженията във връзка с изпълнението на договора.

На 05.06.2012 г. „Дентален център 1” – Сливен ЕООД е фактурирало заплащане на извършена първична дентална помощ по договор № 480/20.02.2012 г. и спецификация за периода  01.05.2012 г. – 30.05.2012 г.  за сумата от 2848.27 лв. На 11.06.2012 г.  РЗОК  - Сливен е изпратило писмо до управителя на „Дентален център 1” – Сливен ЕООД за неправилно попълнени данни и некоректно попълване на данни по реквизитите в амбулаторните листи, възпрепятстващо попълването на данни в информационната програма и извършването на контрол на отчетната дейност, като е приканен изпълнителя да извърши необходимите корекции.  Здравното заведение не е предприело действие по извършване на тези корекции, но на 02.07.2012 г. е подало жалба срещу отказа на РЗОК – Сливен да изплати отчетената дентална дейност за м. май.

На 04.07.2012 г. здравното заведение, в качеството на изпълнител, е фактурирало заплащане за извършена специализирана дентална помощ по договор №481/20.02.2012 г. и спецификация за периода 01.06.2012 г. – 30.06.2012 г. за сумата от 1609.52 лв. На същата дата „Дентален център 1” – Сливен ЕООД е фактурирало и заплащане на извършена първична дентална помощ по договор № 480/20.02.2012 г. и спецификация за периода  01.06. - 30.06.2012 г. за сумата 1786.32 лв.

На 05.07.2012 г. управителят на здравното заведение е депозирал жалба срещу отказ за изплащане на извършена и отчетена дентална дейност  по отношение на писмото на РЗОК от 11.06.2012 г. С писмо изх. № *9-04-11/ 09.07.2012г. РЗОК е уведомило здравното заведение, относно необходимостта да бъдат нанесени корекции и допълнения в документите, с които се отчита дейност през м. юни. Пред първата инстанция ищецът твърди, че не е получавал тези известия и е оспорил истинността на известията за доставяне. Поради това ответната страна е представила копия от известията за доставяне, оформени от представител на куриерската фирма, от които е видно, че пратките, писмата, са отказани за получаване, което е отбелязано на известията за доставяне.

По делото е била назначена съдебно-икономическа експертиза и от заключението е видно, че не са били извършвани плащания от РЗОК – Сливен, тъй като касата се е позовавала на неправомерно попълнени данни от здравното заведение. Направен е подробен анализ на дължимите суми по издадените фактури, както и заключение относно намаляването на сумите във връзка с исканите корекции от РЗОК – Сливен.

С искова молба от 05.09.2012 г. ищецът „Дентален център 1” – Сливен ЕООД е претендирало от Националната здравно осигурителна каса да бъдат заплатени сумите по фактура № *21/05.06.2012 г. в размер на 2848.27 лв., ведно със законната лихва, по фактура № *26/4.07.2012 г. в размер на сумата от 1786.32 лв., ведно с лихвите и по фактура № *28/04.07.2012 г. – за сумата от 1609.52 лв., ведно с лихвите.

С атакуваното решение  районният съд е уважил тези претенции, като е посочил, че предявените искове са с правно основание чл. 79 ал. 1 от ЗЗД. Съдът е приел , че РЗОК не е изпълнила задълженията си предвидени в Методиката за заплащане на дейностите в извънболничната дентална помощ, както и в индивидуалните договори за оказване на специализирана извънболнична дентална помощ и за оказване на първична извънболнична дентална помощ след приемането на финансовоотчетните документи, а именно  да връчи писмени указания на изпълнителя, относно извършването на необходими корекции и допълнения във финансовоотчетните документи, спецификацията и фактурата. Съдът е приел, че действително има издадени писмени указания, но по делото не са представени доказателства, че те са надлежно връчени на изпълнителя. До този извод съдът е достигнал, след като е приел, че е указал на ответника, че за доказване истинността на трите броя известия за доставяне, доказателствената тежест е негова предвид фактът,че в случая е ползвана частна куриерска фирма.

 

Въз основа на приетото за установено от фактическа страна, настоящият състав прави следните правни изводи:

 

Решението на районния съд е неправилно и следва да бъде отменено.

Безспорно е, че между страните са сключени посочените договори № 480/20.02.2012 г. и  договор № 481/20.02.2012 г. за  оказване на първична извънболнична дентална помощ на задължително здравно осигурените лица, избрали лекар по дентална медицина от лечебното заведение – изпълнител по този договор и за оказване на специализирана извънболнична дентална помощ на задължително здравно осигурени лица. Договорите са сключени на основание на чл. 59 ал. 1 от Закона за здравното осигуряване и съобразно националния рамков договор за денталните дейности, както и на основание на Постановление на Министерския съвет № 366/27.12.2011 г. съобразно приложенията му 3А и 3Б. В тези нормативни документи, както и в договорите, са предвидени редът и начинът за извършване на извънболничната помощ, нейното отчитане, правомощията на РЗОК във връзка с това и задълженията за заплащане на  извършената извънболнична дентална помощ. В договора тези отношения са въведени с разпоредбите на чл. 26 до чл.34 от договор №480/20.02.2012г и чл.27 до чл.35 на договор №481/20.02.2012г. като те преповтарят изискванията на посочените по-горе нормативни актове. Съгласно клаузите на договорите изпълнителят следва да представи на възложителя фактура и спецификация, заедно с първичните медицински документи, придружени с отчет на хартиен носител или електронен отчет за извършената дейност, отразена в амбулаторни листове, в определен от НЗОК формат придружено с електронен отчет, съдържащ назначените и извършени медико-диагностични изследвания.  Условията за плащане, съгласно чл. 26 ал. 2 от договор № 480 и  чл. 27 ал. 2 от Договор № 481 е точното и правилно попълнени документи съгласно ПМС № 366/2011 г. изискванията на договора и НРД за денталните дейности за 2012 г. При необходимостта от корекции и допълнения на финансово-отчетните документи, фактурата и спецификацията, възложителят изпраща на изпълнителя писмени указания за необходимите корекции и допълнения, но не по-късно от 15 число на месеца за отчитане. С указанията си възложителят връща на изпълнителя спецификацията за отчетната дейност за корекции и допълнения. В срок до 3 дни изпълнителят следва да представи в РЗОК дебитно/кредитно известие към фактурата и спецификацията за отчетената дейност с нанесени корекции и допълнения. При писмено заявен отказ от страна на изпълнителя да изпълни указанията в 3-дневния срок РЗОК не заплаща отчетената дейност. Освен това възложителят не дължи заплащане на изпълнителя по реда на ПМС № 366/2011 г. в случай, че не са спазени изискванията на договора и НРД за дентални дейности за 2012 г., ако исканите поправки не се извършат до края на втория месец следващ отчетния и за извършените дейности, ако те не са отчетени до третия работен ден на третия месец следващ отчетния. Предвидено е също, че ако възложителят не изплати на изпълнителя, в сроковете определени в договора, той дължи на изпълнителя законна лихва за просроченото време.

При така очертаната рамка на спора, ситуирана чрез договорните отношения между страните, е безспорно, че изпълнителят е предявил заплащане по три фактури, с които е отчел извършена дейност на  здравно осигурени лица. От своя страна РЗОК, съобразно възложените й правомощия и по силата на договора, с уведомително писмо изх. № *9-04-11/11.06.2012 г. и писмо № *9-04-11/ 09.07.2012г.  е уведомило за необходимите корекции, които следва да бъдат направени в представената отчетна документация по фактура №221/05.06.2012 г., фактура № *26/4.07.2012 г.  и фактура № *28/04.07.2012 г.  Касае се за констатиране неправомерно попълнени данни и за промени, които следва да бъдат внесени с кредитно известие. Писмата са изпратени с обратна разписка, но първото е било получено на 02.07.2012 г. Същевременно не е  представено кредитно известие към фактурата. С уведомително писмо изх. № *9-04-11/09.07.2012 г. РЗОК  - Сливен е уведомила управителя за необходими корекции, които следва да направи в представената отчетна документация във връзка с извършената проверка на представената отчетна документация по изпълнение на договорите, като и до момента на подаване на исковата молба , а и до този момент, корекциите във финансовите документи не са  направени. Така при съответното връчване на уведомителните писма възложителят не следва да дължи заплащане на изпълнителя, след като исканите поправки не са били извършени до края на втория месец следващ отчетния.

В случая спорният въпрос е свързан с надлежното връчване на уведомителните писма, изпратени от РЗОК до изпълнителя. Районният съд, както беше посочено, е приел, че тежестта за доказване лежи върху ответника, тъй като той е използвал частна куриерска фирма. Този извод на съда, обаче, е дълбоко неправилен. Законът за пощенските услуги регламентира извършването на универсалните пощенски услуги в страната. Пощенските оператори изпълняват дейността си при условия на равнопоставеност и публичност и извършват пощенски услуги въз основа на  издадена индивидуална лицензия за извършване на универсалната пощенска услуга, както и  издадена индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга. Безспорно е, че в случая са били спазени разпоредбите на този закон по отношение на връчването на писмата-указания от съответната фирма, лицензирана за извършването на универсални пощенски услуги. При това положение изпълнителят е следвало да предприеме необходимите действия, свързани с изпълнение на указанията за  корекции и да ги представи в посочените в договора срокове на РЗОК, за да може да претендира заплащането на извършените услуги. Тези корекции изпълнителят е следвало да извърши дори и ако е поучил по-късно указанията, защото неизпълнението на това зъдължение има за последица незаплащането на извършените услуги в двумесечния срок. Като не е сторил това  управителят на здравното заведение не е изпълнил задълженията по сключените договори и съобразно посочените по-горе клаузи не се дължи заплащане за тези дейности.

Така, след като правните изводи на двете инстанции се разминават, въззивната жалба е основателна и първоинстанционното решение следва да бъде отменено в атакуваните части, включително  относно таксите и разноските, и вместо това бъде постановено ново, с което исковете да бъдат отхвърлени като неоснователни.

Съобразно изхода на процеса на въззивната страна, ответник в първоинстанционното производство се дължи заплащане на направените разноски пред тази и първата инстанция за държавна такса и юрисконсулстко възнаграждение в размер 850 лева.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

       ОТМЕНЯ решение № *252/11.01.2013 г. по гр. д. № 4251/2012 г. на Сливенския районен съд ИЗЦЯЛО, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

 

       ОТХВЪРЛЯ предявените от „Дентален център - 1” Сливен ЕООД,  с ЕИК 000588112, с адрес гр. С.,, бул. „С.К. № *, представляван от управителя д-р Ж.В.Г. против  НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАЗА с ЕИК 121858220, с адрес гр. С., ул. К.” № * представлявана от директора на РЗОК  гр. С., ЕИК 1218582201603 с адрес гр. С., ул. „С.” № *, НТС, ет.ІV искове за заплащане на възнаграждение за извършени дейности по договори от 20.02.2012 г. за оказване на първична и специализирана извънболнична дентална помощ за м. Май 2012 г. по фактура № *21/05.06.2012 г. за м. Юни – по фактура № *26 /04.07.2012 г. и за м. Юни – по фактура № *28/04.07.2012 г., ведно с претенцията за законна лихва върху сумите,считано от  датата на завеждане на исковата молба, като НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ.

 

       ОТХВЪРЛЯ предявените от „Дентален център - 1” Сливен ЕООД,  с ЕИК 000588112, с адрес гр. С.,, бул. „С.К. № *, представляван от управителя д-р Ж.В.Г. против  НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАЗА с ЕИК 121858220, с адрес гр. С., ул. К.” № * представлявана от директора на РЗОК  гр. С., ЕИК 1218582201603 с адрес гр. С., ул. „С.” № *, НТС, ет.ІV искове за заплащане на основание на чл. 86 ал. 1 от ЗЗД сумата от 5363 лв., представляваща  мораторна лихва за забава за изплащане по фактура № *21/05.06.2012 г.  за периода от 01.07.2012 г. до 05.-9.2012 г. сумата от 16.67 лв., представляваща мораторна лихва за забава за изплащане на фактура № *28/04.07.2012 г.  за периода от 31.07.2012 г. – 05.09.2012 г. и сумата от  18.50 лв., представляваща мораторна лихва за забава за  изплащане по фактура № *26/04.07.2012 г. за периода от 31.07.2012 г. до 05.09.2012 г.

 

       ОСЪЖДА „Дентален център - 1” Сливен ЕООД,  с ЕИК 000588112, с адрес гр. С.,, бул. „С.К. № *, представляван от управителя д-р Ж.В.Г. да заплати на НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАЗА с ЕИК 121858220, с адрес гр. С., ул. К.” № * представлявана от директора на РЗОК  гр. С., ЕИК 1218582201603 с адрес гр. С., ул. „С.” № *, НТС, ет.ІV направените разноски пред тази и първата инстанция за държавна такса и юрисконсулстко възнаграждение в размер 850 /осемстотин и петдесет/ лева.

       Решението не подлежи на обжалване.

                                                                   

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: