Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Сливен, 07.03.2013 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в закрито съдебно заседание на седми март през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

 СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

Разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч.гр.д. № 129 по описа за 2013 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е по глава ХХХІХ от ГПК.

 

         Образувано е по жалба на „ БАНКА ДЕСКА „ ЕАД гр. София против Постановление от 01.02.2013г. на ДСИ при РС Нова Загора по изп.д. № 200082220400169 , с което се прекратява изпълнителното дело .

         В жалбата се твърди , че обжалваното постановление е незаконосъобразно . По делото периодично били искани справки и извършване на изпълнителни действия, поради което не била налице разпоредбата на чл. 433 ал. 1 т. 8 от ГПК предвиждаща прекратяване на изпълнителното производство при непоискване на извършване на принудителни действия в продължение на две години от взискателя по изпълнението.

         В обясненията дадени по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК – ДСИ е посочил, че жалбата е допустима , но по същество неоснователна , тъй като в продължение на повече от две години от последното искане за извършване на действия по делото не са били поискани да се извършат някакви други изпълнителни действия.

         От събраните по делото доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът прецени следната фактическа обстановка:

         Изпълнително дело 200082220400169 по описа на ДСИ при РС – Нова Загора било образувано на 04.11.2008 г. по молба пълномощника на „ БАНКА ДЕСКА „ ЕАД гр. София . С молбата бил депозиран изпълнителен лист от 24.04.2008 г. Изпълнителният лист бил издаден за солидарни задължения на Г.Е.Й. , Й.С.Й. , Я.С.С. , И.А.С. и А.А.Й. с кредитор „БАНКА ДЕСКА „ ЕАД гр. София.

По делото са били поискани и извършени справки за осигуряване на длъжниците , бил е наложен запор на трудовото възнаграждение на длъжника И.С.( 08.01.2010 г.), както и на трудовото възнаграждение на Й.Й. ( поискан запор на 27.01.2010 г. и наложен на 28.01.2010 г.) , било е поискано да се извърши проучване на имущественото състояние на длъжниците и на 31.05.2010 г. е било поискано да се наложи възбрана на недвижим имот собственост на длъжниците Г. и Й. Й.. На 18.06.2010 г. били връчени последните покани за доброволно изпълнение на длъжниците А.Й. , Й.Й. и Г.Й. , но извършването на това действие е било поискано още с депозиране на молбата за образуване на изп.д. На 01.02.2013 г. ДСИ постановил обжалваното постановление за прекратяване на изпълнителното дело на основание чл. 433 ал. 1 т. 8 от ГПК.

Постановлението на ДСИ било връчено на взискателя по изпълнението на 04.02.2013 г. Процесната жалба била депозирана на 11.02.2009 г. – в рамките на законоопределения едноседмичен срок .

         С оглед гореизложеното депозираната жалба се явява процесуално допустима като подадена от надлежна страна с правен интерес и в законоустановения срок. Разгледана по същество жалбата се явява неоснователна.

         Съгласно разпоредбата на чл. 433 ал. 1 т. 8 от ГПК изпълнителното производство се прекратява , когато взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години, с изключение на делата за издръжка . В конкретния случай взискателят с пасивното си поведение по събиране на вземането е причина да се прекрати производството . Безспорно е от събраните доказателства , че последното изпълнително действие поискано от страната е налагането на възбрана върху недвижим имот собственост на длъжници по делото на 31.05.2010 г. От тогава , до момента на постановяване на обжалвания съдебен акт за прекратяване на изп.производство – 01.02.2013г. са изминали повече от 2 години т.е. изискването на законодателя по отношение на изтеклия срок е налице . Следва да се има предвид и фактът, че с настъпване на основанието по чл.433 ал. 1 т. 8 от ГПК изпълнителното правоотношение се прекратява по силата на закона , при което прекратяването настъпва по право, поради което постановлението на съдия – изпълнителя само констатира настъпилото прекратяване .

По тези съображения, съдът  

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

         ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ БАНКА ДСК „ ЕАД гр. София против Постановление от 01.02.2013г. на ДСИ при РС Нова Загора по изп.д. № 200082220400169 за прекратяване на изпълнителното дело като НЕОСНОВАТЕЛНА .

 

 

Решението не подлежи на обжалване .

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.