Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 91

гр. Сливен, 09.04.2013 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  открито заседание на трети април през две хиляди и тринадесета година в състав:

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                   мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

при участието на секретаря П.С., като разгледа докладваното от  младши съдия Красимира Кондова въз.гр.  д.  № 131 по описа за 2013г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно по реда на глава двадесета  ГПК.

Образувано е по жалба на ответник в първоинстанционното производство С.А.Г. ***, с която атакува Решение № 299/08.01.2013г. по гр.д.№ 335/2012г. по описа на РС гр.Нова Загора.

С обжалвания съдебен акт съдът извършил разпределяне на допуснатите до делба осем броя недвижими имоти – земеделски земи в землището на с.Езеро, общ.Нова Загора, като поставил в дял на всеки от съделителите, съобразно притежаваната квота в съсобствеността и съответно разпределил деловодни разноски.

Въззивникът намира постановеното решение за незаконосъобразно, тъй като било постановено при непълнота на доказателствата. Решението  на съда било във връзка с делба на наследство от дядото на въззивника, а именно имоти в землището на с.Езеро, Сливенска област внесени в ТКЗС и впоследствие възстановени  с план за земеразделяне. Въззивникът твърди, че представените с въззивната жалба писмени документи, а именно нотариален акт № 198, том І, рег. 233, дело № 461/1949г. на Новозагорски околийски съд за покупко-продажба на 2,800 декара ливада в землището на с.Крумово, общ.Нова Загора, местност „Селските ливади”; нотариален акт № 30, том І, рег.78, дело № 50/1948г. на Новозагорски околийски съд и Записка от 04.03.1943г. за вписване на нотариален акт за покупко - продажба на  6,400 дка нива, местността „Реката” в землището на с.Крумово, общ.Нова Загора, удостоверяват, че част от тези имоти са били лична собственост на неговия баща. Тези имоти били внесени в ТКЗС на името на дядо му, наследството на който сега е предмет на делба. Въззивникът счита, че в негов дял следвало съда да постави още 15,500 дка земеделска земя.

От настоящата съдебна инстанция се иска отмяна на обжалваното решение и постановяване на ново, с което да бъдат поставени в дял на въззивника още 15,500 дка от земеделските земи предмет на делбата.

 

 

 

В срока по чл.263, ал.1 ГПК от насрещната по жалбата страна е постъпил писмен отговор, с който се изразява несъгласие с подадената въззивна жалба, като се счита същата за неоснователна. Иска се потвърждаване на атакуваното решение.

Насрещна въззивна жалба не е депозирана.

В съдебно заседание  въззивникът, редовно призован  се  явява лично, като заявява, че поддържа въззивната жалба.Моли за отмяна на постановеното решение, като в негов дял се включат още земеделски земи.

Въззиваем пор.№№ 2 и 4, редовно призовани се явяват лично и с упълномощен от първата съдебна инстанция представител, съгл.чл.32,т.1 ГПК, като считат жалбата за неоснователна, молят за потвърждаване на първоинстанционното решение.

Въззиваем № 3, редовно призован не се явява, но се представлява от процесуален представител по пълномощие, който моли за потвърждаване на решението на НЗРС.

Въззиваеми пор.№№ 5,6,7 и 8, редовно призовани не се явяват и не се представляват.

Във въззивната фаза на процеса не са събирани доказателства и доказателствени средства.

Въззивният съд намира жалбата за редовна и допустима,тъй като отговаря на изискванията на чл.260 и чл.261 ГПК – подадена е в законния срок от процесуално легитимиран субект, разполагащ с правен интерес от атакуване на първоинстанционния акт чрез постановилия го съд.      

След извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно. Постановено е от съдебен орган, функциониращ в надлежен състав в пределите на правораздавателната власт на съда, изготвено е в писмена форма и  подписано от съдебния състав, който го е постановил.

Решението с оглед пределите на атакуване, очертани с въззивната жалба е и допустимо, тъй като първоинстанционния съд е разгледал допустим иск, предявен от надлежно легитимирани правни субекти, разполагащи с право на иск, надлежно упражнено чрез депозирана редовна искова молба.

При осъществяване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху атакувания акт, съдът след преценка на събраните пред РС доказателства, намира, че обжалваното решение е  правилно и следва да бъде потвърдено.

Настоящият съдебен състав намира, че формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка е всеобхватна и кореспондираща с доказателствената съвкупност, събрана в хода на производството, и с оглед разпоредбата на чл.272 ГПК, ПРЕПРАЩА своята към нея.

Въззивната жалба е неоснователна и съображенията за това са следните:

Пред НЗРС е предявен иск за делба на осем броя недвижими имоти – земеделски земи, както следва:

 

 

1. НИВА с площ от 6,900 дка трета категория в местността „ГОРЕН ЮРТ" съставляваща ИМОТ № 001009 по картата на възстановената собственост на землището на с.Езеро Новозагорска община, с граници : имот № 001001 - нива на И.Д.С., имот № 001002 - нива на наследници на С.И. Д., имот № 001008 - нива на наследници на П.С.З., имот №000176 - полски път на община Нова Загора, имот № 000027 - полски път на община  Нова  Загора,   като  върху  имота   има  следните  ограничения Електропровод 110 KV.Ha 20м от двете страни до крайните проводници или на 24м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност;

2.НИВА с площ от 35,832 дка трета категория в местността „ГОРЕН ЮРТ", съставляваща ИМОТ № 005001 по картата на възстановената собственост на землището на с.Езеро Новозагорска община, с граници : имот № 005008 - нива на „С.И.Г." - ООД, имот № 005010 - нива на „ВЕНИД АГРО" - ООД, имот № 000050 - вътрешна река на МЗХ - ХМС, имот № 000176 - полски път на община Нова Загора, като върху имота има следните ограничения : Електропровод 110 KV.Ha 20м от двете страни до крайните проводници или на 24м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност;

3.НИВА с площ от 32,306 дка трета категория в местността „САМАТА МОГИЛА", съставляваща ИМОТ № 015005 по картата на възстановената собственост на землището на с.Езеро Новозагорска община, с граници : имот № 015004 - нива на Б.Д.Г., имот № 00065 - полски път на община Нова Загора имот № 015018 - нива на М. П. М.в, имот № 00023 - полски път на община Нова Загора;

4.НИВА с площ от 10,900 дка трета категория в местността „ДОЛЕН ЮРТ", съставляваща ИМОТ № 020009 по картата на възстановената собственост на землището на с.Езеро Новозагорска община, с граници : имот № 020008 - нива на наследници на А. Д. Д. , имот № 00040 - полски път на община Нова Загора имот № 020013 - нива на „ВЕНИД АГРО" - ООД, имот № 00081 -полски път на община Нова Загора;

5.НИВА с площ от 28,897 дка трета категория в местността „НОВИЯ КЛАДЕНЕЦ", съставляваща ИМОТ № 031003 по картата на възстановената собственост на землището на с.Езеро Новозагорска община, с граници : имот № 031024 - нива на Л.Л. Д. имот № 000048 - полски път на община Нова Загора имот № 031025 - нива на Държавен поземлен фонд, имот № 031026 - нива на К. Д. К., имот № 031007 - нива на наследници на Д.Д.А.;

6.ЛОЗЕ с площ от 10,981 дка трета категория в местността
„ПАМУКЛУКА", съставляваща ИМОТ № 050001 по картата на възстановената собственост на землището на с.Езеро Новозагорска община, с граници :

 

имот № 050002 - лозе на Б.Д.Г., имот № 050007 - лозе на наследници на С. Л. К., имот № 050013 - лозе на „С.И.Г."-ООД, имот № 050012 - лозе на „ВЕНИД АГРО" - ООД, имот №   050011- лозе на И.Д.
К
. и др.,  имот № 050010 -  лозе на „ВЕНИД АГРО" - ООД, имот № 050009 -лозе на „АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ, имот № 000506 – полски път на община Нова Загора, имот № 000510 - полски път на община Нова Загора, като върху имота има следните ограничения : Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.1.8 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок;

7. ЛОЗЕ с площ от 5,000 дка четвърта категория в местността „ПАМУКЛУКА", съставляваща ИМОТ № 069026 по картата на възстановената собственост на землището на с.Езеро Новозагорска община, с граници : имот № 069001 - лозе на Р. П. Ш., имот № 069049 - лозе на К.И.Л., , имот № 069050 - лозе на Р. А. Т., имот № 069036 - лозе на С. П.Д., имот № 069043 - лозе на Д.С. К., имот № 000527 - полски път на община Нова Загора, имот № 000538 - полски път на община Нова Загора, като върху имота има следните ограничения : Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.1.8 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок

8. ЛИВАДА с площ от 11,211 дка четвърта категория в местността „СЕЛСКИТЕ ЛИВАДИ", съставляваща ИМОТ № 072002 по картата на възстановената собственост на землището на с.Езеро Новозагорска община, с граници : имот № 072001 - ливада на С. Л. К., имот № 000236 - полски път на община Нова Загора, имот № 072034 - ливада на П. И. К., имот № 072018 -ливада на П. Т.Р., имот № 072017 - ливада на П. Т. Р., имот № 072037 - ливада на Д. С. И..

С Решение № 181/26.07.2012г. съдът допуснал делба на гореописаните недвижими имоти между съделителите при следните квоти в съсобствеността:

- Д.П.И. – 2/16 ид.ч.

- К.Д.Д.- 2/16 ид.ч.

- И.Д.И.- 2/16 ид.ч.

- Б.Д.Г.- 2/16 ид.ч.

- Е.Б.И. – 2/16 ид.ч.

- С.А.Г.- 4/16 ид.ч.

- Г.Г.И.- 1/16 ид.ч.

- Ц.Г.Ц.- 1/16 ид.ч.

Решението не е било обжалвано от никой от съделителите – страни в производството по делба и е влязло в законна сила на 21.08.2012г.

С Решение № 299/08.01.2013г. съдът извършил разпределение на допуснатите до делба имоти на основание чл.353 ГПК / в решението посочен чл.292 ГПК отм./, въз основа на заключението на вещо лице по назначена експертиза със задача определяне пазарната стойност и реалната поделяемост на допуснатите до делба имоти.

Оплакванията, релевирани във въззивната жалба по същество не касаят способа за извършване на делбата, а квотите на страните, в частност тази на въззивника С.Г.. При това положение и с оглед влязлото в сила решение по допускане на делбата, настоящият въззивен състав не би могъл да се произнесе, като преразпредели квотите между страните. На първо място въззивният съд не разполага с правомощието да отмени влязлото в сила решение, а освен това земите, които въззивника иска да бъдат включени в негов дял не са сред допуснатите до делба имоти.

С оглед изложеното атакуваното решение следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

За въззивното производство разноски не са претендирани и съдът не следва да се произнася с изричен диспозитив.

 

Ръководен от гореизложеното съдът,

 

 

Р     Е     Ш     И  :

                  

ПОТВЪРЖДАВА, като правилно и законосъобразно Решение № 299/08.01.2013г. по гр.д.№ 335/2012г. по описа на РС гр.Нова Загора.

 

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС РБ, при наличие на предпоставките по чл.280 ГПК.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                              1.

                                                                                              2.