РЕШЕНИЕ №  47

гр. Сливен, 13.06.2013г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и девети май през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

при секретаря П.С., в присъствието на прокурора ВАНЯ БЕЛЕВА, като разгледа докладваното от Хр. Марева гр.д. № 143 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

………………………………………………………………………………………

РЕШИ:

 

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ Н.Д.Г., ЕГН **********, настанен понастоящем в „Дом за възрастни с умствена изостаналост и възрастни с психични разстройства” – гр.- Твърдица.

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничество и попечителство при Община – Твърдица за определяне на настойник на ответника!

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: