Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Сливен,  02.08.2013 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в закрито съдебно заседание на втори август през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

         ЧЛЕНОВЕ: ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

                                                                                     Мл.с.КРАСИМИРА КОНДОВА

 

Разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА в.гр.д. № 156 по описа за 2013 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е въззивно и намира правното си основание в чл. 247 и сл. от ГПК.

Депозирана е молба от адв.П., пълномощник на „Рими” ЕООД гр.Сливен за отстраняване на очевидна фактическа грешка. В молбата е посочено, че съдът въпреки, че е приел в мотивите си, че защрихованата в червено площ по Приложение № 3, както и сградата с площ от 584 кв.м. са част от имот с идентификатор 67338.602.84 в диспозитива на решението е изписал, че имотът е с идентификатор 67338.602.85, който е собственост на въззиваемото дружество „Планета” ООД, гр.Сливен.

Въззиваемата страна не е изпратила становище по депозираната молба за поправка на очевидна фактическа грешка.

         След преценка на събраните по делото доказателства , съдът установи следното от фактическа страна :

Въззивното дело е било образувано по въззивна жалба на адв. П., в качеството му на процесуален представител на „РИМИ” ООД, гр. С., ул. „Н. Б.” № * с управител К.Д.М.  против Решение № 918/31.01.2013 г. по гр.д. № 6450/2012 г. по описа на РС – Сливен, с което е отхвърлен предявения от въззивника „Рими” ООД против въззиваемата страна „Планета” ООД иск за предаване на владение от 42,7 кв.м. от имот № 67338.602.84, собственост на въззивното дружество.

Въпреки, че в мотивите си съдът е приел, че ответникът – въззиваем в производството, владее застроеното пространство между точки 11, 12, 4, 5, 6, 3 с площ 39,71 кв.м, което спрямо кадастралната граница на имотите представлява част от сграда с идентификатор 67338.602.84 и е собственост на ищеца – въззивник в производството, че е категоричен изводът на вещите лица, че пространството между точки 3, 4, 12, 11 и 3, 4, 5, 6 представляват части от сгради, които се намират в имот 67338.602.84, собственост на ищеца, но се владеят от ответника, както и че изцяло възприема заключението на вещите лица, изложено в ситуация Приложение № 3, където неправомерно владените площи са защриховани в червено, съдът в диспозитива си е посочил, че признава за установено по отношение между страните, че „Рими” ООД е собственик на 39,71 кв.м., заключаващи се между точки 11, 3, 6, 5, 4 и 12, съгласно Приложение № 3 към експертно заключение от 15.06.2012г., като част от поземлен имот с идентификатор 67338.602.85, вместо поземлен имот с идентификатор 67338.602.84.

Решението е било съобщено на молителя на 20.05.2013 г. , а молбата за допускане на поправка на ОФГ е била депозирана на 12.07.2013 г.

         Молбата за допускане на ОФГ е процесуално допустима, а разгледана по същество е и основателна.

Налице е допусната очевидна фактическа грешка, която следва да бъде изправена по реда на чл. 247 от ГПК.

По тези съображения, съдът  

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение от 17.05.2013 г. по възз.г.д. № 156 / 2013 г. по описа на Сливенския окръжен съд , като в диспозитива на решението , на стр. 5 , пети абзац вместо „поземлен имот № 67338.602.85 , да се чете : поземлен имот № 67338.602.84.

 

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на Р България.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                  2.