Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 30

 

Сливен, …25.04.2014 год.

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

                   Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в публично заседание на трети април  през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА  БАКАЛОВА

при участието на секретаря ………П.С. …………………………….

в присъствието на прокурора………………………………………………като разгледа докладваното от ………..Снежана Бакалова………гр .дело № 206 по описа за 2013 год., за да се произнесе съобрази:

           

Предявен е иск с правно основание чл. 274 ал.1 т.1 от КЗ.

Ищецът „Лев Инс” АД твърди в исковата молба, че на 07.07.2006г. И. Р. Р., управлявайки след употреба на алкохол лек автомобил, марка „Фолксваген”, модел „Пасат” с рег. № СН 2823 ВВ, по пътя гр. Котел – с. Градец, реализирал ПТП, вследствие на което причинил по непредпазливост смъртта на Д.Щ.Щ.. Видно от постановлението за прекратяване на наказателното производство от 24.09.2008г. по дознание № 244/08г. на РПУ – Котел, вх. № 1676/08г., пор. № 169/08г. на ОП Сливен, И.Р. е управлявал автомобила след употреба на алкохол с концентрация на 1,21 промила и е починал при процесното ПТП,  поради което наказателното производство е прекратено. От страна на М.Ч., като майка на пострадалия Д.Щ. и негов наследник, е постъпило искане за изплащане на обезщетение пред ищеца за нанесените й неимуществени вреди, причинени от смъртта на сина й, по което искане е образувана щета по застраховка „Гражданска отговорност”, по която е била застрахована отговорността на водача на описания по-горе лек автомобил. Въз основа на сключено споразумение № 490/03.12.2008г. ЗК „Лев Инс” е изплатила на М.Ч. обезщетение в размер на 30 000 лв. на 19.12.2008г. Твърди че в качеството си на застраховател, който е изплатил дължимото обезщетение и на основание чл. 213 ал.1 от КЗ има право на регрес против причинителя на вредата до размера на платеното обезщетение. Първоначално искът е бил насочен срещу Р.Р. и Д.Р., а впоследствие с допълнителна молба при условията на евентуалност, в случай, че искът не бъде уважен срещу тези ответници, ищецът моли да бъде уважен срещу ответницата С.Р.Р., в качеството й на наследник на причинителя на вредата. Претендира присъждането на сумата 30 000лв., представляваща заплатено застрахователно обезщетение със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане и направените разноски.

          Ответниците са депозирали в срок писмен отговор, в който  твърдят, че предявения иск по отношение на първите двама от тях е недопустим, тъй като нямат качество на наследници на причинителя на вредата, а в случай, че съдът приеме, че същият е допустим и основателен, оспорват същия по основание и размер като твърдят, че застрахователя при изплащане на обезщетението не е съобразил факта, че е налице съпричиняване на вредоносния резултат, не по-малко от 75% поради обстоятелството, че пострадалия също е бил в нетрезво състояние и е взел решение да се вози в този автомобил. Твърди също така, че обезщетението не е определено съобразно критериите за справедливост и обичайните обезщетения за този вид кола. По отношение на ответницата С.Р. оспорва иска по основание и по размер и навежда възражение, че тъй като същата е приела наследството по опис, следва да отговаря, ако съдът прецени, че искът е основателен по отношение на нея, до размера на приетото наследство.

          В с.з.ищецът, чрез процесуалния си представител и с писмено становище  поддържа иска. Претендира разноски.

          Ответниците,чрез процесуалния си представител оспорват предявените по отношение на тях искове по основание и размер. Претендират разноски.

          От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

            Между ЗК „Лев Инс" АД и И. Р. Р. е сключен застрахователен договор по задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите, сключен под формата на полица № 28018068 223088419504 от 24.04.2008г. Застрахователният договор е бил сключен със срок на застрахователно покритие 25.04.2008 г.до  24.04.2009 г. и с предмет на застраховане - марка „Фолксваген”, модел „Пасат” с рег. № СН 2823 ВВ.

На 07.07.2006г. И. Р. Р., управлявайки след употреба на алкохол лек автомобил, марка „Фолксваген”, модел „Пасат” с рег. № СН 2823 ВВ, по пътя гр. Котел – с. Градец, реализирал ПТП, вследствие на което причинил по непредпазливост смъртта на Д.Щ.Щ.. Видно от постановлението за прекратяване на наказателното производство от 24.09.2008г. по дознание № 244/08г. на РПУ – Котел, вх. № 1676/08г., пор. № 169/08г. на ОП Сливен, И.Р. е управлявал автомобила след употреба на алкохол с концентрация на 1,21 промила и е починал при процесното ПТП,  поради което наказателното производство е прекратено.

От заключението на изслушаната по делото съдебно-техническа експертиза се установява че причинете довели до настъпването на ПТП са движението на автомобила „Фолксваген“ със скорост над максимално допустимата извън населено място- около 120 км. в час при допустима 90 км. в час; не е възникнал внезапен технически проблем с управлението на автомобила; движението на автомобила със скорост близка до зоната на критичната за завоя и управлението на автомобила след употреба на алкохол. При движени с допустимата скорост, водачът на МПС е имал възможност да избегне настъпването на произшествието.

От заключението на назначената съдебно-медицинска експертиза  се установява че в резултат на настъпилото произшествие Д.Щ.Щ. е получил тежка несъвместима с живота съчетана травма с обхващане на главата и гръбначния стълб. Гръбначно-мозъчната травма се изразява в счупването на гръбначния стълб с областта на първи и втори гръден прешлен и пълно прекъсване на гръбначния стълб  и гръбначния мозък. Като се има предвид вида на уврежданията, причината за настъпването на смъртта на Щ. е резултат от получената травма от процесното ПТП.  Описаните травми и настъпилата смърт са пряка и непосредствена последица на възникналото пътно-транспортно произшествие.

Пострадалият е пътувал на предната дясна седалка на автомобила и в резултат на удара и инерционните сили е изпаднал от автомобила и ударил главата си в терена, в резултат на което е получил травмите, описани по-горе.

Установено е наличие на концентрация на алкохол в кръвта на пострадалия в размер на 0,42 промила, която според заключението на в.л. д-р Ч., незначително повлиява действията на лицето, то е практически в трезво състояние и това му състояние не е оказало влияние върху механизма на травматичните увреждания.   

От страна на М.Н.Ч., като майка на пострадалия Д.Щ. и негов наследник, е постъпило искане за изплащане на обезщетение пред ищеца за нанесените й неимуществени вреди, причинени от смъртта на сина й, по което искане е образувана щета по застраховка „Гражданска отговорност”, по която е била застрахована отговорността на водача на описания по-горе лек автомобил. Въз основа на сключено споразумение № 490/03.12.2008г. ЗК „Лев Инс” е изплатила на М.Ч. обезщетение в размер на 30 000 лв. на 19.12.2008г.

Наследници по закон на И. Р. Р. ***, починал на 07.07.2008г. са неговите родители ответниците Д.И.Р. и Р.И.Р.. Същите, видно от представеното удостоверение от КРС са вписали отказ от наследството на И. Р. Р. № 7/05.08.2011г. и №6/05.08.2011г.

Ответницата С. Р. Р. е сестра на И. Р. Р.. Същата е приела наследството на починалия по опис, вписан под № 11/04.11.2011г. при КРС.

Видно от заключението на назначената оценителна експертиза стойността на вещите приети по опис е 253,85 лв. Стойността на л.а. към момента е 417лв.

Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на събраните писмени доказателства и заключенията на изслушаните експертизи.

            На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Предявеният иск намира правното си основание в чл. 274 ал.1 т.1 пр. първо от КЗ.

Фактическият състав на регресния иск по чл.274, ал.1, т.1 пр. първо от КЗ включва валидно и действащо застрахователно правоотношение по задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите, ПТП, причинено от застраховано лице в пияно състояние (с концентрация на алкохол в кръвта над допустимата по закон норма) в срока на застрахователния договор, заплатено от застрахователя застрахователно обезщетение на увредения на основание застрахователния договор. Налице са изброените предпоставки.

Налице са условията за ангажиране на регресната отговорност на наследниците (чл. 60 ал.1 от ЗН) на причинителя на вредата спрямо застрахователя, който е изпълнил задължението си по договора за застраховка и е изплатил обезщетения на наследниците на починалия.

Основанието за ангажиране на тази отговорност е пр. първо на цитираната норма, което предвижда  такава при условие че водачът е управлявал моторното превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над допустимата по закон норма. Употребата на алкохол се установява от събраните доказателства по дознание № 244/08 на РПУ – Котел, вх.№ 1676/08, пор. № 168/08 на ОП-Сливен.

Прекият причинител на вредата е починал. Негови наследници по закон са родителите му – ответниците Д. и Р. Р.. Същите са се отказали от наследството на починалия си син  по реда на чл. 52 от ЗН т.е. отговорността на същите за задължението по регресния иск не може да бъде ангажирана. В производството по настоящото дело, ищецът не е оспорил отказите от наследство на първите ответници, не е твърдял тяхна недействителност и не е сочил или искал събирането на доказателства за това обстоятелство. По тези съображения следва да се отхвърли иска по отношение на първоначалните ответници, като неоснователен, тъй като същите не са наследници по закон на причинителя на вредата и не отговарят за задължението му към застрахователя.

Поради отхвърлянето на иска по отношение на тези ответници, следва да бъде разгледан иска по отношение на евентуалния ответник.

Наследството е прието по опис от следващия наследник по закон, който е призован към наследяване  - ответницата С.Р.Р.. Същата на основание чл. 60 ал.2 от ЗН отговаря само до размер на полученото наследство за задълженията на нейния наследодател. Установи се от събраните доказателства, че общата стойност на  приетото по опис наследство е 670,85лв., поради което искат следва да бъде уважен до този  размер и отхвърлен до пълния размер от 30 000лв., като неоснователен и недоказан.

При този изход на производството на ответниците се дължат направените разноски, съразмерно на отхвърлената част от иска в размер на 1 310лв., а на ищеца разноски съразмерно на уважената част от иска в размер на 102лв.

                       

 

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

 

Р    Е    Ш    И  :

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният от „ЗК ЛЕВ ИНС“ АД, със седалище и адрес на управление гр. С., бел. „Ч. в.“ № *, ЕИК 121130788 срещу Р.И.Р. ЕГН ********** и Д.И.Р. ЕГН ********** ***-4-13, иск с правно основание чл. 274 ал.1т.1 от КЗ за заплащане на сумата 30 000лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА С.Р.Р. ЕГН ********** ***-4-13 да заплати на „ЗК ЛЕВ ИНС“ АД, със седалище и адрес на управление гр. С., бел. „Ч. в.“ № *, ЕИК 121130788 сумата 670,85 лв., представляваща част от заплатено обезщетение по застраховка „гражданска отговорност“ изплатено на М.Н.Ч. , дължимо от наследодателя й И. Р. Р. ЕГН **********,***, починал на  07.07.2008г., ведно със законната лихва за забава, считано от 03.04.2013г., до окончателното заплащане на сумата, както и сумата 102 лв. разноски.

ОТХВЪРЛЯ предявения иск до пълния ме размер, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА „ЗК ЛЕВ ИНС“ АД, със седалище и адрес на управление гр. С., бел. „Ч. в.“ № *, ЕИК 121130788 да заплати на Р.И.Р. ЕГН ********** и Д.И.Р. ЕГН ********** и С.Р.Р. ***, направените разноски в размер на 1 310 лв.

          Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

 

 

ОКРЪЖЕН  СЪДИЯ :