Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

  Гр. Сливен, 23.04.2013г.

 

   В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и трети април през две хиляди и тринадесета година, в състав: 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :  ХРИСТИНА МАРЕВА

 

          СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова възз.гр.д. № 219 по описа за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството се движи по реда на чл.435, ал.1, предл. последно от ГПК.

Постъпила е жалба от взискателя Районен кооперативен съюз – Сливен против Постановление от 20.03.2013г. по изпълнително дело № 223/2012г. по описа на ДСИ при СлРС, с което изпълнителното производство е прекратено. В жалбата се навеждат доводи относно незаконосъобразността на атакуваното постановление, предвид това че актът въз основа на който е издаден изпълнителния лист не е отменен, а производството по установяване на вземането е висящо.

Жалбата е връчена на длъжника в изпълнителното производство, който в законоустановения срок е депозирал становище, в което се излагат доводи за правилност и законосъобразност на действията на ДСИ при прекратяване на принудителното изпълнение.

По делото е приложено и писмено становище от ДСИ, в което се посочват правните основания за прекратяване на изпълнителното производство.

След запознаване с гореизложеното и представеното изпълнително дело № 223/2012г. на ДСИ при СлРС, настоящия съдебен състав намира следното :

Изпълнителното дело е образувано с разпореждане на ДСИ от 06.04.2012г. по молба на Районен кооперативен съюз – Сливен въз основа на изпълнителен лист от 05.03.2012г. издаден в заповедно производство -ч.гр.д. № 917/2012г. на СлРС.

По посоченото заповедно производство е постъпило възражение от длъжника, като на заявителя Районен кооперативен съюз е указана възможността за установяване по исков ред на съществуването на вземането. Такъв иск е бил предявен и образувано гр.д. № 3436/2012г. по описа на СлРС. Същото е приключило с постановяване на неприсъствено решение № 1104/08.11.2004г. С решение № 56/21.02.2013г. постановено по гр.д. № 47/2013г. на СлОС въззивния съд е отменил постановеното неприсъствено решение и върнал делото на СлРС за ново разглеждане от друг състав на съда. Към настоящия момент производството пред СлРС е преобразувано в гр.д. № 619/2013г. по което производството не е приключило.

С постановление от 20.03.2013г. ДСИ при СлРС е прекратил принудителното изпълнение, като е приел че са налице условията на чл.433 т.4 ГПК – налице е влязъл в сила съдебен акт, с който е отменен актът въз основа на който е издаден изпълнителния лист. Против цитираното постановление е подадена жалба от взискателя, предмет на разглеждане по настоящето дело.

Настоящия съдебен състав не споделя изложеното в мотивите на атакуваното постановление. Редът по който се прекратява изпълнително производство образувано по изпълнителен лист издаден в заповедно производство е регламентиран в чл. 422, ал.3 ГПК. В конкретния случай с постановеното решение № 56/21.02.2013г. по гр.д. № 47/2013г. състав на СлОС е отменил постановеното неприсъствено решение по гр.д. № 3436/2012г. на СлРС и върнал делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав на съда. Възстановена е висящността на спора, като производството по гр.д. № 619/2013г. на СлРС не е приключило. Към момента на постановяване на атакуваното постановление 20.03.2013г. не са били налице предпоставките за прекратяване на изпълнението по реда на чл. 422, ал.3 ГПК.

ДСИ е бил длъжен да съобрази всички факти и обстоятелства настъпили към момента на постановяване на атакуваното постановление. Действайки в противоречие с гореизложеното ДСИ е постановил неправилен и незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен.

Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд на осн. чл. 437, ал.4 ГПК

Р   Е   Ш  И

 

ОТМЕНЯ постановление от 20.03.2013г. по изп. дело № 223/2012г. на ДСИ при СлРС, с което е прекратено изпълнителното производство, като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Връща делото за продължаване на процесуалните действия по движение на производството.

Решението не подлежи на обжалване.

                                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                          

       ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                           2.