Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е      88

 

     гр. Сливен,  10.12.2013г.

 

                                     В     ИМЕТО   НА     НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание проведено на единадесети ноември през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                           ОКРЪЖЕН  СЪДИЯ :  СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

при секретаря К.И. и с участие на прокурора ……………… като разгледа докладваното гр.д. № *24 по описа на СлОС за 2013 г., за да се произнесе съобрази следното:

Предявена е искова молба от М.З.А., в качеството й на майка и законен представител на малолетния Й.П.И. против ЗАД „Армеец”, с правно основание чл.226 ал.1 от КЗ във вр. с чл.52 от ЗЗД и чл.84, ал.3, и обща цена на исковете 34 00 лв.

В исковата молба се твърди, че в резултат на ПТП, станало на 11.08.2012 г. в района на автобусна спирка „Крушката” по направление гр. Сливен - с.Сотиря, общ. Сливен, между лек автомобил „Фолксваген” с ДК № СН 6625 НС и Товарен автомобил „Мерцедес” с ДК № СА 2281 НТ, возещият се в лекия автомобил малолетен Й.П.И. получил съчетана фрактура на левия крак. Твърди се, че произшествието е предизвикано от виновния водач на лекия автомобил „Фолксваген” - А.К.А., който, нарушавайки правилата за движение, предизвикал сблъсък между управлявания от него лек автомобил и товарния сметопочистващ камион. Действията на виновния шофьор са били предмет на ДП, приключило с присъда № *75/20.03.2013 г., постановена по НОХД № *0/2013 г. по описа на РС – Сливен, и влязла в законна сила.

         Твърди се, че след получената травма малолетният ищец е бил откаран в ЦСМП при МБАЛ „Д-р Ив. Селимински” - Сливен, където на 11.08.2012 г. му била поставена диагноза „Счупване на костите на подбедрицата”, включително и на глезена. На 13.08.12 г. била извършена операция под местна упойка на пострадалото дете. В резултат на ПТП-то малолетният ищец получил счупване на големия пищял на левия крак с разместване на образувалите се фрагменти и счупване на глезена на същия крак, довело до трайно затруднение в движението за срок не по-малък от 6 месеца при нормален ход на оздравителните процеси. Твърди се, че болките, страдания  и мъките, понесени от пострадалия И., продължават и към настоящия момент, като са свързани с реалната невъзможност детето да посещава училище през целия първи учебен срок на 4-ти клас, за което се представя удостоверение. Твърди се, че са налични и трудности, свързани с ежедневието в бита, обслужването на пострадалото дете в неговите елементарни физиологични, битови, човешки и медицински потребности, които са поети изцяло от неговите родители. От друга страна е налице и психическа травма от преживяната катастрофа, отделянето от учебната среда, дълго време прекъсване на контактите с близки, приятели и съученици, нарушение в съня и затваряне в себе си. Твърди се, че към датата на ПТП 11.08.2012 г. автомобилът е имал валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност”, валидна от 09.01.2012г. до 08.01.2013 г. в ЗАД „Армеец”. Твърди се, че до настоящия момент причинителят на вредата не е обезщетил в никаква степен пострадалото малолетно дете Й.И.. Претендира се присъждане на обезщетение, съответно за причинената телесна увреда счупване на костите на подбедрицата на левия крак сумата 15 000 лв.; за причинена телесна увреда счупване на глезена на левия крак се претендира обезщетение за неимуществени вреди в размер на 15 000 лв.; за пропуснатия цял учебен срок от учебната 2012/2013 г. се претендира обезщетение за трудностите и неудобствата, свързани с продължаване успешното завършване на учебната година в размер на 4 000 лв.

         Исковата молба е връчена редовно на ответника, който в законоустановения срок е депозирал отговор. В същият се оспорват предявените искове, както по основание, така и по размер. Твърди се, че не са налице предпоставките, необходими за ангажиране отговорността на ЗАД „Армеец”, като се навеждат и възражения за прекомерност на претендирания размер за обезщетение. Оспорват се твърденията, изложени в ИМ във връзка с механизма на осъществяване на твърдяното ПТП, както и твърдението, че същото е настъпило по вина на водача на процесния лек автомобил А.А.. Твърди се, че е налице допринасяне на вредоносния резултат от страна на пострадалия Й.И., поради причина, че същия е бил без предпазен колан при настъпване на процесното ПТП, с което е допринесъл в изключително висока степен за настъпване на вредоносния резултат. В случай, че ищецът е ползвал предпазен колан, се твърди, че е нямало да получи описаните в ИМ травми, а вероятно други по-леки и други по вид и характер увреждания на здравето. Оспорва се твърдението, че ищецът продължава да търпи вреди и в момента, като се сочи представената от МБАЛ „Д-р Ив.Селимински” епикриза, в която е записано, че ищецът е изписан без усложнения, в добро общо състояние. Оспорва се и твърдението за пропуснат учебен срок, както по основание, така и по размер, като се твърди, че още към дата 16.10.12г. ищецът е могъл да се придвижва с помощни средства и да посещава учебните занятия, което не би довело до пропуски в образованието му. Посочва се, че видно от представеното удостоверение издадено от Директора на учебното заведение, се сочи, че при представяне на оправдателен медицински документ, за ищеца може да бъде удължена учебната година.

В с.з. ищецът се представлява от процесуален представител по пълномощие, който заявява отказ от претенцията за обезщетение за претърпяни вреди поради от причинена телесна увреда „счупване на глезена на левия крак”. Поддържа в останалата част исковата претенция и моли същата да бъде уважена изцяло, като бъдат присъдени и направените деловодни разноски.

В с.з. ответното дружество не се представлява. Изразява писмено становище за неоснователност на исковата претенция и моли за нейното отхвърляне. Претендира присъждане на деловодни разноски, за което представя списък по чл. 80 от ГПК.

 В с.з. трето лице помагач А.К.А. не се явява и не се представлява.

След анализ на събраните по делото доказателства от фактическа страна се установява следното :

На 11.08.2012 г. в района на автобусна спирка „Крушката” по направление гр. Сливен - с.Сотиря, между лек автомобил „Фолксваген” с ДК № СН 6625 НС и Товарен автомобил „Мерцедес” с ДК № СА 2281 НТ е възникнало ПТП, като механизмът е следният :

Лек автомобил Фолксваген се е движил по пътя от с. Сотиря за гр. Сливен със скорост на движение около 61 км/ч при влажно време и мокра пътна настилка. Опасната му зона за спиране при определената му скорост на движение е около 44м. В същият момент, в обратна посока на движение се е движил товарен автомобил Мерцедес, като скоростта му на движение в зоната на ляв за водача завой е около 17 км/ч при опасна зона за спиране от около 9м. В зоната на десен завой водачът на Фолксваген е възприел движещия се в насрещната за него лента за движение автомобил, като в момента на възприемане на опасността автомобилът се е намирал на около 36 м. от мястото на удара. В този момент товарният автомобил е бил на около 12м. от мястото на удара. Водачът на товарния автомобил е предприел спиране с отклоняване на автомобила към десния за него банкет. Водачът на автомобила Фолксваген е предприел ефективно спиране, като автомобилът е продължил движението си  по тангенциалната ос и на около 8-9м. преди удара е навлязъл в лентата за насрещно движение спрямо неговата посока на движение. Настъпил е удар между челната част на л.а. Фолксваген и челната лява част на товарния автомобил, при който автомобилът Фолксваген е променил движението си връщайки се назад и при минимална ротация около вертикалната ос, в посока обратна на часовата стрелка. Товарният автомобил е продължил движението си напред и частично е напуснал дясната за него лента.

Технически причини, довели до възникване на удара са :

-                     Навлизане на автомобила Фолксваген в насрещната за него лента за движение при наличие на насрещно движещ се автомобил. Технически правилно е водачът на Фолксваген да запази движението си в собствената дясна лента, без да я напуска;

-                     Движението на автомобила Фолксваген със скорост над максимално разрешената в зоната на населеното място.

По повод настъпилото ПТП е образувано ДП № 1602/2012г. по описа на РУП – Сливен, респ. НОХД № *0/2013г. на СлРС по което е постановена Присъда № *75/20.03.2013г., с която подс. А.К.А. – водач на л.а Фолксваген, е признат за виновен и освободен от наказателна отговорност, като му е наложено административно наказание „Глоба”.

Към момента на възникване на ПТП автомобилът „Фолксваген” е имал валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите и Злополука”, за което е представена застрахователна полица № 11112000331138 издадена от ответното дружество ЗАД „Армеец”.

Ищецът Й.П.И., като пътник на задна дясна седалка в лек автомобил Фолксваген не е ползвал обезопасителни колани. При удара е получил:

- счупване на големия пищял на подбедрицата на левия крак с разместване на костните фрагменти; Кракът е бил гипсиран за малко повече от два месеца;

Веднага след произшествието ищецът е бил откаран със специализиран транспорт на бърза помощ до Спешно отделение при МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД – Сливен. Там е бил прегледан от лекар, били са му назначени изследвания и рентген и е било установено счупване на големия пищял на левия крак. По този повод е направена консултация с дежурен травматолог и кракът е обездвижен с налагането на гипсова лонгета. Два дни след произшествието ищецът е приет за лечение в Отделение по ортопедия и травматология при МБАЛ – Сливен, където под обща упойка костните фрагменти на счупения голям пищял са били наместени стабилно и е била наложена постоянна циркулярна гипсова имобилизация за срок от 2 месеца. На следващия ден ищецът е бил изписан с дадени съответни препоръки за продължаване на лечението в домашна обстановка.

Общото здравословно състояние на ищеца към момента на прегледа от в.л. е добро. Налице е една остатъчна обратима хипотрофия на мускулатурата на лявата подбедрица, сутрешна скованост и поява на слабост и болезненост при продължително ходене. За преодоляване на леко изразената хипотрофия на мускулатурата на подбедрицата и за възвръщане на силата на крайника е необходимо провеждането на лечебна физкултура и упражнения, укрепващи мускулите на подбедрицата на левия крак.

От разпита на св. Огнянова и св. Койчев, които са полагали грижи за ищеца, се установява, че същия след катастрофата е претърпял оперативна интервенция, като кракът е бил гипсиран в продължение на два месеца. Това състояние е наложило прекъсване на учебния процес. Ищецът не е бил воден на рехабилитация, а раздвижване е извършвал сам с помощта на разпитаните свидетели. След катастрофата, ищецът е бил неспокоен нощем – стряскал се е и е викал на сън.

По делото е представена информация от Директора на ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – с. Сотиря, общ. Сливен, от която е видно, че ученикът Й.П.И. през учебната 2012/2013г. е натрупал 330 извинени отсъствия за времето от 15.09.2012г. до 07.01.2013г. За времето на отсъствие на детето от училище, класния ръководител е посещавал дома му и провеждал индивидуална работа с него. С решение № 4/13.12.2012г. на педагогическия съвет на Й.И. е разрешено удължаване на 1 –ви срок до края на м. февруари.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена след съвкупна преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства, които като еднозначни и безпротиворечиви кредитира изцяло. Съдът даде вяра и кредитира изготвените по делото експертни заключения на автотехническа и медицинска експертиза, като изготвени от компетентни и добросъвестни вещи лица.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Предявеният иск е  с правно основание чл.226 ал.1 от КЗ във вр. с чл.52 от ЗЗД и чл.84, ал.3 от ЗЗД с цена на главния иск 19 000 лева - представляващи обезщетение за неимуществени вреди, както и  обезщетение за мораторна лихва, считано от датата на увреждането.

Същият е допустим, но разгледан по същество се явява предявен в завишен размер.

Предпоставките за уважаване на иска по чл. 226, ал.1 от КЗ са следните : настъпването на деликт при управление на МПС, причинени вреди и тяхната причинно - следствена връзка с настъпилото ПТП, застраховка ГО, която да покрива гражданската отговорност на деликвента, неплатено застрахователно обезщетение.

В настоящия случай материалните предпоставки на иска се установяват от събраните по делото доказателства: НОХД № *0/2013г. на СлРС по което е постановена Присъда № *75/20.03.2013г., с която подс. А.К.А.  е признат за виновен и освободен от наказателна отговорност, като му е наложено административно наказание „Глоба”. Присъдата е влязла в законна сила на 05.04.2013г. По време на наказателния процес не е предявяван граждански иск.

На осн. чл. 300 от ГПК горепосочения съдебен акт се ползва със задължителна сила за гражданския съд относно това дали е извършено деянието, неговата противоправност и виновността на дееца. Установен е механизма на възникване на ПТП, причинната връзка между деянието и вредоносния резултат, както и вината на водача на лек автомобил марка „Фолксваген голф” с рег. № СН 6625 СН.

Не се оспорва и валидността на застрахователната полица, респ. валидното застрахователно правоотношение по застраховка "Гражданска отговорност" към момента на ПТП, които обуславят задължението на ответното застрахователно дружество да заплати обезщетение.

Размерът на застрахователното обезщетение за причинени неимуществени вреди се определя от съда по справедливост съгласно чл. 52 ЗЗД. Получената травма безспорно е свързана с болеви синдром, независимо от медикаментозното лечение. След претърпяната оперативна интервенция, ищецът е бил продължителен период от време с гипсова превръзка. Това е създало значителни неудобства при придвижване, както и при хигиенното обслужване на ищеца, за което същия се е нуждаел от помощ. Безспорно преживяният стрес при катастрофата се е отразил на детската психика и предизвикал дискомфорт през нощта и затваряне в себе си. Получената травма е била причина за пропуснатите учебни занятия и удължаване на първия учебен срок за учебната 2012/2013г., като ищецът се е отделил от учебната среда, своите съученици и приятели. За справедливо обезщетяване на гореизброните неимуществени вреди - болки и страдания съдът определя обезщетение в размер на 8 000 лева. В случая обаче е налице  съпричиняване на вредоносния резултат от страна на ищеца, тъй като същия е пътувал без обезопасителен колан. Поради това определеният размер на обезщетение следва да бъде намален до сумата от 7 000 лева. В останалата част до пълния претендиран размер от 19 000 лева претенцията следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Определените размери на коментираните обезщетения съответстват както на законовия критерий „по справедливост”, така и на трайно установеното съдебна практика в аналогични случаи при установено съпричиняване на вредоносния резултат .

В деня на увреждането 11.08.2012г. възникват по силата на закона /договора/ основанията за ангажиране отговорността на Застрахователя и от този момент той дължи обезщетение за вредите и лихви за забава.

 

Предвид изхода на делото и съобразно уважената част от исковата претенция, на осн. чл. 78 от ГПК на ищеца следва да бъдат заплатени деловодни разноски в размер от 1 157.89 лева – адвокатско възнаграждение.

Съобразно отхвърлената част на иска, на ответното дружество се дължат разноски в размер от 701.05 лева лева - юрисконсултско възнаграждение и разноски за възнаграждение на вещи лица.

На осн. чл. 78, ал.6 от ГПК върху уважените размери на исковете ответното застрахователно дружество следва да бъде осъдено да заплати държавна такса от 4% по сметка на СлОС в размер на 280.00 лева.

Ръководен от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенският окръжен съд

 

Р    Е    Ш    И

 

 

ОСЪЖДА ЗАД „АРМЕЕЦ” с ЕИК 121076907 със седалище и адрес на управление гр. С., район С., ул.”С.К.” № * ДА ЗАПЛАТИ на М.З.А. с ЕГН ********** в качеството й на майка и законна представителка на малолетното дете Й.П.И. с ЕГН ********** и двамата с адрес *** сумата в размер на 7 000 /седем хиляди/ лева, представляваща обезщетение за претърпяни неимуществени вреди по повод възникнало на 11.08.2012г. ПТП в района на автобусна спирка „Крушката” по направление гр. Сливен -* с. Сотиря, общ. Сливен, ведно със законната лихва, считано от 11.08.2012г. до окончателното изплащане на задължението.

ОТХВЪРЛЯ претенцията над постановения до пълния претендиран размер от 19 000 лева като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ОСЪЖДА ЗАД „АРМЕЕЦ” с ЕИК 121076907 със седалище и адрес на управление гр. С., район С., ул.”С.К.” № * ДА ЗАПЛАТИ на М.З.А. с ЕГН ********** в качеството й на майка и законна представителка на малолетното дете Й.П.И. с ЕГН ********** и двамата с адрес *** сумата в размер на 1 157.89 лева - деловодни разноски.

 

ОСЪЖДА М.З.А. с ЕГН ********** в качеството й на майка и законна представителка на малолетното дете Й.П.И. с ЕГН ********** и двамата с адрес *** ДА ЗАПЛАТИ на ЗАД „АРМЕЕЦ” с ЕИК 121076907 със седалище и адрес на управление гр. С., район С., ул.”С.К.” № * сумата в размер на 701.05 лева – деловодни разноски.

 

ОСЪЖДА ЗАД „АРМЕЕЦ” с ЕИК 121076907 със седалище и адрес на управление гр. С., район С., ул.”С.К.” № * ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Сливенски окръжен съд сумата в размер на 280.00лева - държавна такса.

 

Решението е постановено при участието на трето лице помагач А.К.А..

 

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок, считано от съобщаването му на страните пред Бургаски Апелативен съд.

 

 

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :