Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 136

гр. Сливен, 27.05.2013г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  открито заседание на двадесет и втори май през две хиляди и тринадесета година в състав:      

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                 мл.с.  КРАСИМИРА КОНДОВА

 

при участието на секретаря П.С., като разгледа докладваното от  младши съдия Красимира Кондова въз.гр.  д.  N 227 по описа за 2013г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

Образувано е въз основа на депозирана въззивна жалба от ответника в първоинстанционното производство ЕВН България Електроснабдяване ЕАД – гр.Пловдив, чрез процесуалния си представител по пълномощие по чл.32, т.3 ГПК, с която се атакува  изцяло като неправилно и необосновано Решение № 242/18.03.2013г. по гр.д.№ 6065/2012г. по описа на РС-Сливен.

С цитираното решение състав на СлРС е уважил изцяло предявеният от ищците  С.К.К., К.В.К. и В.К. *** отрицателен  установителен иск срещу ЕВН „България Електроснабдяване-Пловдив” ЕАД за признаване на установено в отношенията между страните, че ищците не дължат на ответното дружество сума в размер на 290,18 лв., представляваща стойността на допълнително начислена ел.енергия  за периода 19.12.2011г.- 20.02.2012г. по фактура № 1084674860/27.11.2012г. С решението дружеството ответник е осъдено да заплати на ищците и деловодни разноски в общ размер 250,00 лв. –  която сума е разпределена за всеки от ищците.

С въззивната жалба се атакува изцяло постановеното решение, като се счита за неправилно, необосновано, постановено при непълнота на доказателствата и в нарушение на материалния закон. Неправилно съдът приел, че липсва законово основание за едностранно коригиране сметките на потребителите от страна на доставчика на ел.енергия.  По повод  установената касационна практика, на която се позовавал СлРС се сочи, че тази практика изгубила своето значение, тъй като не отчитала последвалото нормативно изменение – от 17.07.2012г. на Закона за енергетиката и по специално чл.98а, ал.2, т.6 ЗЕ, която норма допускала едностранна  корекция в сметката на потребителя. Макар процесното отношение да се развило преди влизането на това изменение, то самия характер на разпоредбата не въвеждал нова уредба на обществените отношения, а попълвал с изрична законодателна воля възприетото и преди разрешение, чието уреждане било пропуснато, като същевременно изравнявало третирането на сходни отношения. Необходимостта от такова уреждане се наложило именно с оглед защитата на всички потребители и справедливо разпределение на риска от неточности в отчитането на потреблението. Затова новата редакция на ЗЕ следвало да се счита за приложима към  настоящия казус, тъй като тя само пояснявала по-рано установената законодателна воля. Нормата на чл.98а, ал.2, т.6 от ЗЕ препращала към чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ, който уреждал законова делегация за изработване на Правила за измерване на количеството  ел.енергия, които в своя чл.45 предписвали при установяване на грешка над 1,5 пъти от допустимата по спецификата на  средството за търговско измерване /СТИ/, отчетеното количество ел.енергия да се определя по процедура, предвидена в договора за покупко-продажба на ел.енергия. В конкретния случай за такъв договор следвало да се приемат ОУ ЕВН ЕС и ОУ ЕВН ЕР, одобрени с решения на ДКЕВР.

Въззивникът счита, че принципното прилагане на корекционна процедура за изчисляване на реалното потребление в съответствие с чл.28, ал.1 ОУ ЕВН ЕС, вр.чл.54, ал.2, т.1 ОУ ЕВН ЕР не накърнява правата на потребителя като неравноправна клауза и не представлява злоупотреба с монополни права. С оглед посочените нормативни изменения, корекцията на сметка за ел.енергия със задна дата принципно не била лишена от основание.

Сочи се и Решение № 4/15.03.2007г. на Конституционния съд на РБ по к.д. № 10/2006г.,с което в аналогичен смисъл, макар и за топлоснабдителните предприятия е решен въпроса относно осигуряване на събираемостта на вземанията им. Твърди се, че разпоредбата на чл.54 ОУ ЕВН ЕР не е санкционна по характер, а с нея се цели приблизително точно определяне на количеството получена  ел.енергия, за която се дължи заплащане на определена цена. Въззивното дружество счита, че анализът на правните норми, цитирани във въззивната жалба води до заключението, че при неизпълнение на едно договорно задължение вината се предполага до доказване на противното, т.е. факта на неизпълнение при наличие на останалите елементи от фактическия състав е достатъчен да се формира извод за пораждане на отговорност, а неизпълнилата задължението си страна носи тежестта да докаже, че причината за това не може да й се вмени във вина.

В жалбата се развиват подробни съображения, относно основанието за извършване на едностранна корекция в сметката на абоната- потребител на ел.енергия, а именно, че става при съблюдаване принципа на добросъвестността и при колизия между интереса на обществото и този на индивида, законодателят  определил превес да вземе обществения интерес. Сочат се случаите, при които  е установен субекта на посегателство върху целостта на съоръженията и обектите на електроразпределителната мрежа и ангажиране на неговата наказателна отговорност, като счита, че когато субекта на изпълнителното деяние не е установен, следва да се търси парично възмездие на принципа „комуто ползите, нему и тежестите” от бенефициента на отклонението в отчитането на ел.енергия. 

Въззивното дружество намира, че е безспорно доказано в процеса наличие на  нерегламентирана външна намеса върху ищцовото средство за търговско измерване, резултат от която е отчитане на по-малко от реално консумираната ел.енергия, както и, че корекцията на сметката на потребителя е изчислена правилно.

От въззивния съд иска отмяна на атакуваното решение на СлРС и постановяване на ново, с което да се отхвърли изцяло предявения отрицателен установителен иск. Претендират се разноски за двете съдебни инстанции, съобразно приложен списък по чл.80 ГПК.

В срока по чл.263, ал.1 ГПК от насрещната по жалбата страна е постъпил отговор.

С него въззиваемите намират жалбата за неоснователна, а постановеното решение за правилно и законосъобразно. Безспорно било установено, че при извършване на проверката на електромера не били спазени изискванията, визирани в ОУ ЕВН ЕР по изготвяне на съответните документи, респ. тяхното връчване по съответния ред и срок, както и, че изчислението на неотчетената ел.енергия било извършено неправилно.

От въззивния съд се иска потвърждаване на обжалваното решение, като се присъдят разноските, сторени във въззивното производство.

Както с въззивната жалба, така и с отговора страните  не са направили искания за събиране на доказателства във въззивната фаза на процеса.

Насрещна въззивна жалба не е подадена.      

Настоящият съдебен състав, намира въззивната жалба за редовна и допустима, тъй като е постъпила в законоустановения срок, отговаря на изискванията, визирани в нормите на чл.260 и чл.261 ГПК, подадена е от субект, разполагащ с правен интерес от атакуване срещу подлежащ на обжалване  съдебен акт, чрез постановилия го съд.

След извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно. Постановено е от надлежен съдебен орган, функциониращ в законен състав в пределите на правораздавателната власт на съда, изготвено в писмена форма и подписано от постановилия го съдебен състав. Решението с оглед пълния обхват на обжалването е и допустимо, тъй като първоинстанционния съд е разгледал допустим иск- предявен от надлежно легитимиран правен субект, разполагащ с право на иск, надлежно упражнено чрез депозирана редовна искова молба.

При осъществяване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху атакуваното решение, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред РС доказателства, намира, че обжалваното решение е и правилно, поради което следва да бъде потвърдено.

Формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка,  изложена в мотивите на решението е всеобхватна и кореспондира със събрания  доказателствен материал, поради което и с оглед разпоредбата на чл. 272 от ГПК, въззивната съдебна инстанция ПРЕПРАЩА своята към нея.

Въведените с въззивната жалба оплаквания са неоснователни.

Пред СлРС е предявен отрицателен установителен иск за установяване недължимост на парична сума, формирана в резултат на едностранно коригирана сметка  от страна на ответното дружество. При така предявен иск ответникът носи доказателствената тежест  при условията на пълно и пряко доказване, че спорното право е възникнало и съществува, а ищеца следва да докаже фактите, изключващи, унищожаващи или погасяващи това право. Необходимо е ответникът да установи  факта, правопораждащ претендираното от него вземане, едва след което ищеца  да установи възраженията си за неговата недължимост.

Касае се за облигационни отношения, произтичащи от приложимите Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия „ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” АД / ОУ ЕВН ЕС/, както и Общи условия на договорите за пренос на ел.енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД / ОУ ЕВН ЕР/, които са в сила за потребителите на електрическа енергия.

Правният интерес от водене на подобен вид иск е продиктуван от нормата на чл.31, ал.1 ОУ ЕВН ЕС и чл.59, ал.1 ОУ ЕВН ЕР, а именно съществуващата възможност за електроснабдителното, респ. електроразпределителното предприятие да преустанови снабдяването с ел.енергия в случай, че клиента забави плащане на дължимите суми.

Според чл. 28, ал. 1 от ОУ на ЕВН ЕС, единствено посредством  представени от електроразпределителното дружество констативни протоколи, съпроводени със справки за начислената енергия ответникът има право да изчислява и коригира сметките на клиентите за изминал период. Според чл. 54, ал.1от ОУ  ЕВН ЕР в случай на неточно измерване и/или неизмерване на ел.енергия, установено при проверка по реда на ОУ ЕВН ЕР, както и в случай, че при метрологична експертиза по реда на същите общи условия бъде установено несъответствие на метрологичните и техническите характеристики с нормираните, което се различава от установеното при проверка от ЕВН ЕР, то ЕВН ЕР съставя констативен протокол и уведомява в срок от седем дни клиента и ЕВН ЕС за преизчислените количества ел.енергия, а съгласно чл.54, ал.2 ОУ ЕВН ЕР  в случаите на констатирано по реда на тези общи условия неправомерно въздействие върху средствата за търговско измерване, ЕВН ЕС преизчислява количеството електрическа енергия за период от датата на монтажа или последната извършена от ЕВН ЕР или друг оправомощен орган проверка на средството за търговско измерване, до датата на констатиране на грешката в измерването или неизмерването, освен ако може да бъде установен точния период на грешното измерване или неизмерване, но  за не повече от 90 дни. Следователно за да възникне въобще право на ответника / съгласно ОУ ЕВН ЕС и ОУ ЕВН ЕС/ да коригира за минал период сметката за ел. енергия на ищеца е необходимо да е установено преди това по реда на ОУ на ЕВН ЕР  неточно измерване и/или неизмерване на ел.енергия  или да е установено неправомерно въздействие върху средството за търговско измерване (чл. 54, ал. 2 от ОУ на ЕВН ЕР). Според чл. 35, ал. 4 от ОУ на ЕВН ЕР  тези обстоятелства се установяват посредством съставен констативен протокол, а  чл. 63 от същите ОУ  ЕВН ЕР съдържа правилата за съставянето на тези протоколи.

В тежест на ответника е да докаже по несъмнен начин неточното измерване и/или неизмерване на ел.енергия или осъществяването на нерегламентиран /без знание и разрешение на ЕВН ЕР или ЕВН ЕС/ достъп  до уреда за измерване на ел.енергия от страна на ищеца или от друго лице с негово знание –  т.е. наличие на виновно поведение.

По въпроса за наличието или липсата на предпоставки за извършване на едностранна корекция в сметката на потребителя на електрическа енергия от страна на доставчика въз основа на клаузи, съдържащи се в издадени от доставчика общи условия съществува задължителна съдебна практика, постановена от ВКС РБ по чл.290 ГПК- Решение №165/19.11.2009г по т.д. № 103/2009г.;Решение № 104/05.07.2010г. по гр.д. № 885/2009г.; Решение № 26/04.04.2011г. по т.д. № 427/2010г.; Решение № 189/11.04.2011г по т.д. № 9/2010г.; Решение №177/12.12.2011г. по т.д. № 1008/2010г. ТК ІІ т.о. ВКС.

В цитираните решения е застъпено категорично становище, че извършването на едностранна промяна от страна на доставчика  в сметките на потребителите за вече доставена и ползвана ел.енергия е лишена от законово основание – както при действието на отменените Закон за енергетиката и енергийната ефективност и Наредба за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на производители и потребители, така и след влизане в сила на Закона на енергетиката – обн. ДВ, бр.107/09.12.2003г. и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. Прието е, че коригирането на сметките само въз основа на констатирано неточно отчитане на доставяната ел.енергия от принадлежащите на доставчика средства за търговско измерване, без да е доказано виновно поведение на потребителя, препятствало правилното отчитане на ползваната енергия е недопустимо, поради нарушаване принципа за равнопоставеност на страните в договорното правоотношение и установения  в чл.82 ЗЗД принцип за виновния характер на договорната отговорност.

В решение № 189/11.04.2011г. по т.д. № 39/2010г. ВКС РБ е отречена възможността доставчикът да  основава правото си на извършване на едностранни корекции по сметките на потребителите с клаузи, съдържащи се в общите условия, приети от самия него и обвързващи потребителя, като е прието, че поради неравноправния им характер подобни клаузи са нищожни по силата на чл.146, ал.1 Закона за защита на потребителите и чл.26, ал.1 ЗЗД и не обвързват потребителите.

Тъй като горецитираната съдебна практика е постановена по реда на чл.290 ГПК, т.е. касае се за актове на казуално тълкуване или задължителни в тълкувателната си част за долустоящите на ВКС РБ съдебни инстанции, настоящия възивен съдебен състав приема, че ответното дружество – въззивник в настоящото производство следва да докаже не само наличието на обективно неправомерно въздействие върху СТИ на доставената ел.енергия на въззиваемия / когато се касае за такова установяване/, но и причинна връзка с неговото виновно поведение за това неточно отчитане.

Действително от 17.07.2012г. в ЗЕ се предвиди в разпоредбата на чл.83, ал.1, т. 6 ЗЕ / обн. ДВ бр.54/2012г. в сила от 17.07.2012г./, че устройството и експлоатацията на електроенергийната система се осъществяват съгласно норми, предвидени в правилата за измерване на количеството ел.енергия, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел. енергия, както и създаването, поддържането и достъпа до база данни с регистрацията от средствата за търговско измерване. Алинея втора от горната разпоредба предвижда, че правилата се приемат от комисията по предложение на енергийните предприятия и се публикуват от енергийните предприятия и комисията на интернет страниците им.

Разпоредбата на чл.98а, ал.2, т.6, б.”а”, сочи, че крайния снабдител продава ел.енергия при публично известни условия, които задължително съдържат реда за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка, съгласно правилата по чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ в полза на крайния снабдител за потребена ел.енергия в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел.енергия, поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл.120, ал.3 ЗЕ.

Нормата на чл.45, ал.1 от Правила за измерване на количеството ел.енергия, приети от ДКЕВР с Решение № П-1/10.04.2007г. на основание чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ  посочва, че когато при проверка на измервателната система се установи грешка над допустимата, съгласно наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол и не е известно кога се е появила установената грешка, отчетеното количество ел.енергия се определя съгласно процедура, предвидена в договора за покупко-продажба на ел.енергия или това са ОУ ЕВН ЕС и ОУ ЕВН ЕР.

Анализът на нормативната уредба дотук показва, че измененията и допълненията в ЗЕ /обн. ДВ бр.54/2012г. в сила от 17.07.2012г./отново не установяват основание за извършване на едностранна корекция на сметките на потребителите на ел.енергия. Законът само препраща към Правила за измерване на количеството ел.енергия, регламентиращи и случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел. енергия, които пък от своя страна, посочват, че процедурата за установяване на такива случаи е регламентирана в договора за покупко-продажба на ел.енергия. Казано с други думи основанието за такава корекция не се съдържа в ЗЕ и Правилата за измерване на количеството ел.енергия,  а в ОУ ЕВН ЕС – чл.28 и ОУ ЕВН ЕР – чл.54, а както се изложи по-горе с Решение № 189/11.04.2011г. по т.д. № 39/2010г. ВКС РБ  тези клаузи в общите условия на договорите на енергийните предприятия са нищожни по силата на чл.146, ал.1 от Закона за защита на потребителите и чл.26, ал.1 ЗЗД и не обвързват потребителите на ел.енергия. Освен това горепосочената задължителна съдебна практика е постановена след приемането на  Правилата за измерване на количеството ел.енергия от ДКЕВР с Решение № П-1/10.04.2007г.

Конкретно по казуса, настоящият съдебен състав напълно споделя крайния извод на първоинстанционния съд за недължимост на сумата, представляваща допълнително и едностранно начислена от ответното дружество за консумирана, но неплатена ел.енергия.

Видно от представеното от ищците писмо № 7713/29.11.2012г., издадено от ЕВН ЕС, клиента е уведомен, че сметката му е коригирана едностранно на основание чл.54, ал.2 ОУ ЕВН ЕР. Тази норма касае корекция при констатирано по реда на ОУ ЕВН ЕР неправомерно въздействие върху СТИ, което въздействие не е доказано в процеса от страна на ответното дружество. Действително в заключението на  изготвената в хода на първоинстанционното производство съдебно техническа експертиза въз основа на писмените документи по делото, в частност констативен протокол от метрологична експертиза на СТИ № 29193 от 05.11.2012г. на БИМ Пловдив е посочено, че се касае за наличие на външно неправомерно въздействие върху електромера. Това въздействие се състояло в откачена кабелна обувка на проводника, подаващ импулс към релето за І тариа, в резултат на което СТИ не отчитало консумираната ел.енергия на първа тарифа и съответно не се заплащала от абоната. Това заключение обаче не позволява да се направи категоричен извод, че обективно констатираната намеса в работата на измервателния уред е последица от действието на ищците – въззиваеми, нарушаващо въведените в чл.53 ОУ ЕВН ЕР забрани за потребителите да въздействат неправомерно върху СТИ. В качеството им на страна по договорите за пренос и продажба на ел.енергия въззиваемите са обвързани от действалите през процесния период Общи условия. Те обаче не могат да обосноват право за въззивното дружество да коригира потребителската сметка, щом не е доказано неточното отчитане и измерване на доставената ел.енергия да се дължи на виновно неизпълнение на договорните им задължения.

Щом като не е установено неправомерното външно въздействие върху работата на измервателния уред да се дължи на виновно поведение на въззиваемите или друго лице, със знанието на потребителите-въззиваеми, то липсва основание  за извършване на едностранна корекция на количеството и стойността на ползвана през процесния период ел.енергия. Освен това в заключението на изготвената СТЕ, вещото лице е посочило, че методиката при изчислението на неотчетената ел.енергия и остойностяването й  е приложена неправилно.

Ето защо настоящият съдебен състав приема, че въззиваемите не дължат на въззивното дружество сумата в размер на 290.18 лв., предмет на предявения отрицателен установителен иск по реда на чл.124, ал.1 ГПК.

Поради съвпадане на правните изводи, като краен резултат на двете съдебни инстанции, следва обжалваното решение да бъде потвърдено.

 

 

С оглед изхода на процеса отговорността за деловодни разноски лежи върху въззивното дружество, което следва да понесе своите както са направени и заплати тези на въззиваемите за въззивната съдебна инстанция. За тази инстанция са представени два броя договори за правна защита и съдействие- договор № 1896/02.04.2013г., по който въззиваемия С.К.К. е заплатил адвокатски хонорар в размер на 100 лв. и договор № 1897/02.04.2013г., по който въззиваемите К.К. и В.К. са заплатили заедно адвокатски хонорар в размер на 100 лв. Въпреки, че в представения списък по чл.80 ГПК са посочени разноски в размер на 300 лв. или по 100 лв. за всеки един от тримата въззиваеми, съдът намира, че следва да присъди разноски в размер на 100 лв. за въззиваемия С.К. и 200 лв. общо за въззиваемите К.К. и В.К., съгласно представените доказателства за реално платените суми.

Ръководен от гореизложеното съдът,

 

 

Р     Е     Ш     И  :

                  

ПОТВЪРЖДАВА, като правилно и законосъобразно Решение № 242/18.03.2013г. по гр.д. № 6065/2012г. по описа на Сливенски районен съд.

ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 ГПК „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ-ПЛОВДИВ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.П., ул.”Х. Г. Д.” № *, ЕИК 123526430 ДА ЗАПЛАТИ  на С.К.К., ЕГН: ********** *** * сума в размер на 100,00 лв. / сто лева/, представляваща разноски- платен адвокатски хонорар за въззивното производство.

ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 ГПК „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ-ПЛОВДИВ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.П., ул.”Х. Г. Д.” № *, ЕИК 123526430 ДА ЗАПЛАТИ  на К.В.К., ЕГН: ********** ***, 6А и В.К.К., ЕГН: ********** ***-*, сума в размер на 100,00 лв. / сто лева/, представляваща разноски- платен адвокатски хонорар за въззивното производство.

 

Решението е окончателно, с оглед нормата на чл.280, ал.2 ГПК.

 

 

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                            ЧЛЕНОВЕ: