Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N

гр. Сливен, 25.04. 2013г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито  заседание на двадесет и пети април през две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА                                                 

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

           мл.с.КРАСИМИРА КОНДОВА 

 

        като разгледа докладваното от  младши съдия Красимира Кондова  гр. д.  N 239 по описа за 2013г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.435 и сл., вр.чл.527, ал.4, вр.чл.528, ал.3 ГПК.

Образувано е по жалба на Д.Н.Г. *** срещу постановление от 19.03.2013 г. по изп.д. № 31/2013 г.  по описа на СИС при РС – Сливен. С него й е наложена глоба в размер на 400 лв., поради това, че на 16.03.2013 г. е възпрепятствала режима на лични контакти на взискателя Ж.С. с малолетното дете С.С., който режим жалбоподателката била задължена да спазва съгласно решение № 1130/27.11.2012 г. , постановено по гр. д. № 3654/2012 г. на СлРС.

Действията на държавния съдебен изпълнител /ДСИ/, жалбоподателката намира за незаконосъобразни, неправилни и постановени при несъобразяване с действителното положение. Жалбоподателката твърди, че за да не спази влязлото в сила съдебно решение, са били налице обективни причини, които било невъзможно да бъдат предвидени – сериозно заболяване на детето. Посочва се, че на 03.03.2013 г. детето и жалбоподателката, като негова майка, били приети в детско отделение на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” гр. Сливен като поставената на детето диагноза била „астма бронхиале”. Били изписани на 12.03.2013 г. и на следващия ден – 13.03.2013 г. жалбоподателката отново потърсила помощ от лекуващия лекар на детето, когато била поставена диагноза „остра вирусна инфекция”. Твърди още, че по изпълнителното дело депозирала молба с копие от медицинското направление, като поискала отлагане на деня за лични контакти предвид влошеното здравословно състояние на детето.  На 16.03.2013 г. – сутринта /датата на която детето е трябвало да бъде предадено на взискателя/,  отново се наложило да заведе малолетното дете на лекар. Било осъществено посещение при д-р Л.Б. в детско отделение при МБАЛ -Сливен.

С оглед изложеното в жалбата жалбоподателката смята, че не е възпрепятствала умишлено режима на лични контакти на бащата с детето, поради наличието на обективни пречки.  Моли за отмяна на наложената глоба в атакуваното постановление. В жалбата прилага писмени доказателства: епикриза, медицинско направление, рецептурна бланка от 13.03.2013 г. издадена от д-р Р., рецептурна бланка от 16.03.2013 г. издадена от д-р Л.Б. и 2 бр. касови бележки за закупени медикаменти.

В срока по чл.436, ал.3 ГПК от насрещната по жалбата страна не е постъпило писмено възражение.

Представени са мотиви  от съдебния изпълнител, съобразно чл. 436, ал. 3  ГПК.

Сливенски окръжен съд  след като взе предвид изложените в жалбата доводи и като се запозна с материалите по изпълнителното дело, намира за установено от фактическа страна следното:

Изпълнително производство № 31/2013 г. на СИС при СлРС било образувано на 31.01.2013 г., въз основа на молба от взискателя Ж.Т.С. *** и представен изпълнителен лист от 10.01.2013г. Последният бил издаден от СлРС въз основа на решение № 1130/27.11.2012 г. по гр. д. № 3654/2012 г. на СлРС, потвърдено с решение № 256/01.11.2012 г. по в.гр. д. № 490/2012 г. на СлОС, съгласно което бащата Ж.С.  има право на режим на лични контакти с детето С.С. всяка първа и трета събота от месеца от 9 ч. до 18 ч. и един месец през лятото, който не съвпада с отпуска на майката до навършване на 5-годишна възраст на детето, след което е определен режим на лични контакти всяка първа и трета събота и неделя на месеца от 9 ч. на съботния ден до 18 ч. на неделния ден и 1 месец през лятото, който не съвпада с отпуска на майката. 

На 06.02.2013 г. на майката, като длъжник по изпълнителното производство е  връчена покана за доброволно изпълнение. В тази покана е вписано задължението й да спазва режима на лични контакти на детето с бащата.

Съдебният изпълнител дал тридневен срок от връчването на поканата на длъжницата, същата да съобщи обстоятелствата посочени в нормата на чл. 528 ал. 2 ГПК.  Предупредена е, че при неизпълнение на задължението за съобщаване на горните обстоятелства в указания срок ще й бъде наложена глоба в размер до 400 лв., както и при необходимост ще бъде постановено принудителното й довеждане.

По изпълнителното дело била представена медицинска бележка издадена от МБАЛ „Д-р Иван Селимински” – детско отделение, подписана от д-р Р., от която се установява, че майката на детето го придружава в детско отделение от 11.02.2013 г. до момента на издаване на документа, а именно 13.02.2013 г. Постъпили са и молби от длъжницата съответно от 12.02.2013г. и 01.03.2013г., с които уведомила съдебния изпълнител относно невъзможността да предаде детето, поради заболяването му.

Видно от представеното към жалбата и налично в изпълнителното производство медицинско направление издадено от лекуващия лекар на малолетното дете на 13.03.2013 г., същото било  изпратено за консултация в детско отделение. На следващия ден – 14.03.2013 г. длъжницата по изпълнителното дело и майка на малолетното дете  депозирала молба до съдебния изпълнител,  с която го уведомила, че на 16.03.2013 г. детето не може да бъде предадено на бащата, поради заболяването му.

От рецептурна бланка, издадена на 16.03.2013 г. от д-р Бъчварова, се установява, че на същата дата бил изписан медикамент за лечението на детето.

Установеното от фактическа страна, обуславя следните правни изводи:

Жалбата е допустима, подадена е в законоустановения срок от процесуално легитимирано лице, разполагащо с правен интерес  от обжалване и е срещу акт на съдебен изпълнител, подлежащ на обжалване.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Предмет на съдебен контрол е постановлението на съдебния изпълнител от 19.03.2013 г., с което е наложена глоба в размер на 400 лв.  на Д.Н.Г. ***, поради това, че на 16.03.2013 г. възпрепятствала режима на лични контакти, определен със съдебно решение на взискателя и малолетното дете С.С..

Настоящият съдебен състав констатира, че при издаването на  обжалвания акт съдебният изпълнител е допуснал нарушение на процесуалните правила, водещи до неговата незаконосъобразност.

Нормата на чл.528 ГПК, която е в сила от 01.03.2008г. регламентира процедурата по изпълнение на съдебно решение, досежно лични отношения между деца и родители. Така, когато пристъпва към изпълнение на задължение за предаване на дете, както и на задължение за последващото му  връщане, съдебният изпълнител кани длъжника да изпълни в определеното място и време. Поканата за доброволно изпълнение следва да бъде връчена по възможност две седмици, но не по-късно от една седмица преди определеното време за предаване на детето. Образецът на поканата за доброволно предаване на дете е утвърден в Приложение № 22 към чл.3, т.2 от Наредба № 7/22.02.2008г. за утвърждаване на образци на книжа, свързани с връчването по ГПК.

Следователно в утвърдения образец на покана следва да бъде вписано, че длъжникът е поканен да изпълни доброволно задължението си по предаване на детето в определеното място и време. Необходимо е да бъде вписано и задължението на длъжника в тридневен срок от връчването на поканата да съобщи на съдебния изпълнител готовността си да предаде детето в определеното място и време, съответно пречките, които съществуват за своевременното изпълнение на задължението, времето и мястото, в което е готов да предаде детето. Разпоредбата на чл.528, ал.3 ГПК предвижда, че ако длъжника не изпълни задължението си в указания тридневен срок за съобщаване на горните обстоятелства, съдебният изпълнител е оправомощен да му  наложи глоба , а при необходимост и да постанови принудителното му довеждане.

В настоящата правна хипотеза тази процедура не е спазена. На длъжницата Д.Г. е била изпратена покана за доброволно изпълнение, която не е по утвърдения образец книжа и не съдържа място и време за предаване на детето. Тази покана е получена от майката на длъжницата със задължение за предаване на съобщението, т.е. връчването е надлежно. С оглед датата на изпращане, респ.получаване на поканата за доброволно изпълнение вероятно се касае за приканване на длъжницата да предаде детето на 16.02.2013г. / трета събота от месеца/. В тридневния срок по чл.528, ал.2 ГПК,а именно на 13.02.2013г.  длъжницата депозирала молба в СИС, посредством която съобщила за невъзможността да предаде детето, поради заболяване и приемането му в болнично заведение. Следователно  указанията на съдебния изпълнител са били изпълнени в срок.

Съдебното решение, с което е определен режим на лични отношения / контакти/ между родители и  деца не подлежи на еднократно изпълнение, а е такова с продължително изпълнение до навършването на пълнолетие на детето или до настъпване на друго обстоятелство, обуславящо прекратяването или изменението на постановения от съда режим на лични отношения / в този см. Р № 349/07.05.2012г. ІV г.д. ВКС РБ/.

За предаването на детето на баща му на  16.03.2013г./трета събота от месеца/ длъжницата не е получавала покана за доброволно изпълнение, както предвижда закона. Нещо повече, длъжницата въпреки, че не е поканена да изпълни доброволно задължението си на 16.03.2013г., два дни преди датата на предаването- 14.03.2013г. е депозирала молба, резолирана от ДСИ на 15.03.2013г., с която уведомила за невъзможността да предаде детето на 16.03.2013г.

Ето защо, постановлението с което е наложена глоба е опорочено, доколкото е издадено в нарушение на изискванията на ГПК и следва да бъде отменено.

 

С оглед изложените съображения, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ, като незаконосъобразно Постановление от 19.03.2013г. по изпълнително производство № 31/2013г. по описа на ДСИ – СИС при СлРС, с което е наложена глоба в размер на 400,00 лв. / четиристотин лева/ на Д.Н.Г., ЕГН: ********** ***, поради това, че на 16.03.2013г. възпрепятствала режима на лични контакти на взискателя Ж.Т.С. с малолетното дете С. Ж. С., който режим е задължена да спазва, съгласно Решение № 1130/27.11.2012г., постановено по гр.д. № 3654/2012г. по описа на СлРС, потвърдено с Решение № 256/01.11.2012г. по вгр.д. № 490/2012г. на СлОС.

 

Решението е окончателно.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: