РЕШЕНИЕ№                                  

Гр. Сливен, 14.06.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр.отд., в закрито заседание на четиринадесети юни през две хиляди и тринадесета година в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

             ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

като се разгледа докладваното  от ХРИСТИНА МАРЕВА ч. гр.д.№ 254 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба срещу действията на съдия – изпълнител на основание чл. 435 ал.1 от ГПК и се движи по реда на чл. 436 и чл. 437 от ГПК.

Подадена е жалба против отказ на съдебния изпълнител на основание чл. 435 ал. 1 от ГПК.

В частната жалба на Г.П.А., със съгласието на нейната майка П.И.Р., като взискател по И.Д. № 611/2012г. по описа на СИС при РС – Сливен, се поддържа, че отказ на съдебния изпълнител за извършване на действия по принудително изпълнение – опис, оценка и публична продан на възбранения по делото недвижим имот  е неоснователен, тъй като на взискателката не е изплатена сумата от 144,91 лв., представляваща възнаграждение на вещото лице.

По делото е подадено възражение от длъжника П.А.Д., който поддържа, че е изплатил изцяло до м.март 2013г. задълженията си по изпълнителното дело, като сумите за разноски, включително възнаграждение на вещи лица, не се дължат на взискателката, тъй като с оглед характера на вземането, същата е освободена от заплащането на такива.

В обяснението на съдебния изпълнител се посочва, че жалбата е неоснователна, тъй като към 29.03.2013г. всички задължения с настъпил падеж по делото са платени.

Въз основа на приложеното копие от изпълнителното дело се установява, че същото е образувано по молбата на Г.П.А., със съгласието на нейната майка П.И.Р. и представения с нея изпълнителен лист от 16.09.2012 г. по гр.д. № 2582/2012 г. на РС – Сливен, относно задължението на П.А.Д. да заплаща на взискателката ежемесечна издръжка в размер на 220 лв. считано от завеждане на делото – 05.06.02012 г.  до настъпване на друга законна причина за изменяването или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска.

В хода на изпълнителното производство, длъжникът е представил писмени доказателства, от които се установява, че са изпълнени задълженията за заплащане на издръжка, както и на законната лихва за периода до 29.03.2013г. Изплащането на тези задължения не се оспорва до размера от 2195лв. Оспорено е наличието на задължение на длъжника П.А.Д. към взискателката Г.П.А., относно сумата в размер на 144,91лв.

Взискателката е включила в общия размер от 2389,91лв. включително възнаграждение за вещо лице в размер на 50лв., както и адвокатски хонорар в размер на 120лв.

Видно от данните по делото, определеното възнаграждение за вещо лице е в размер на 100лв. и същото подлежи на изплащане от бюджетните средства на съда.

Липсва документ за заплащане на възнаграждение за вещо лице в размер на 50лв., така както е включено в изчисленията на взискателката. Такова задължение е включено в заключението на вещото лице, с оглед изплатените към момента на заключението разноски от бюджетните средства на съда. В заключението на вещото лице не е посочено задължение за разноски в размер на 120лв., като поделото липсват данни от една страна възнаграждението в такъв размер да е изплатено в брой или по сметка и от друга страна, същото възнаграждение съгласно представеното пълномощно е за извършване на производствените действия по изпълнителното дело до приключването му.

Въз основа на така установеното от фактическа страна съдът намира, че жалбата е допустима – подадена е в срока по чл. 436 ал.1 от ГПК от надлежно легитимирана страна – взискател в изпълнителното производство, за която съгласно разпоредбата на чл. 435 ал.1 от ГПК е налице правен интерес и е предвидено основание за допустимост на жалбата – отказ на съдебния изпълнител за извършване на изпълнително действие.

Разгледана по същество си е неоснователна по следните съображения:

Предмет на настоящото производство е отказът на съдебният изпълнител да извърши поисканите изпълнителни действия – опис, оценка и извършване на публична продан на основание чл. 494 ал.1 от ГПК, към законосъобразността на която съгласно чл. 494 ал.2 от ГПК са относими същите правила, както за първата продан.

Императивно условие за пристъпване към принудително изпълнение е наличието на неизпълнение на задълженията по изпълнителния титул с настъпил падеж, за които на длъжника да е връчена ПДИ и да е изтекъл предвидения в нормата на чл. 428, ал. 1 от ГПК двуседмичен срок.

От данните по изпълнителното производство се налага извода, че задълженията за издръжка с настъпил падеж към 08.04.2013г., когато е разгледана молбата на взискателката и е постановен обжалвания отказ, са платени изцяло.

Спорно е наличието на задължение за заплащане на сумата от 144.91лв., като в жалбата не е посочено, какъв е произхода на това задължение. Изхождайки от поредността за погасяване на задълженията – установена в нормата на чл. 76 от ЗЗД, както и реда на привилегиите установен в разпоредбата на чл. 136 от ЗЗД следва, че спрямо взискателката са погасени задълженията, посочени в изпълнителния титул, като евентуално са останали незаплатени задължения за разноски.

Както основателно е възразил длъжника в отговора по жалбата, взискателката е освободена от разноски в принудителното изпълнение по вземаният за издръжка и за нея не съществува интерес да обжалва отказа на съдебния изпълнител в тази му част. Доколкото се претендират направените разноски за адвокатско възнаграждение, дори такова да е заплатено, липсва уговорка според която да е обвързано за оказаната правна защита и съдействие до 31.03.2013г., поради което изискуемостта и ликвидността на това задължение е обусловена от настъпването на предпоставките за прекратяване на изпълнителното производство – навършване на пълнтолетие на взискателката или други причини за прекратяването на издръжката, каквито не са настъпили към настоящия момент.

Водим от гореизложеното съдът

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.А., ЕГН ********** със съгласието на нейната майка П.И.Р., ЕГН ********** против отказ на съдебния изпълнител от 08.04.2013г. за извършване на опис, оценка и публична пордан на недвижим имот по и.д. № 611/2012г. по описа на СИС при РС - Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                               2.