Р Е Ш Е Н И Е  

 

гр. Сливен, 18.09.2013г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в съдебно заседание на осемнадесети септември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

при секретаря М.Т., с участието на прокурора КРАСИМИР МАРИНОВ, като разгледа докладваното от Хр. Марева гр.д. № 294 по описа на съда за 2013 г., за да се произнесе съобрази следното:

……………………………………………………………………

 

Р Е Ш И:

 

         ПОСТАВЯ под пълно запрещение И.К.К., с ЕГН ********** ***.

 

 

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничество и попечителство при Община – Нова Загора за определяне на настойник на ответника!

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: