Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Сливен, 26.06.2013 г.

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в закрито съдебно заседание на двадесет и шести единадесети юни през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

МАРИЯ БЛЕЦОВА

 

 

Разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч.гр.д. № 308 по описа за 2013 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

          Производството е по глава ХХХІХ от ГПК.

 

Производството е образувано по жалба на И.Д.Д. ЕГН ********** *** 14-Б-15 – длъжник по и.д. № 660/2012 г. по описан а ЧСИ Павел Георгиев с район на действие Окръжен съд – Сливен, против постановление за възлагане на недвижим имот от 25.04.2013 г., а именно 1/3 ид.ч. от самостоятелен обект с идентификатор № 67338.508.13.1.12 представляващ гараж със застроена площ от 19,09 кв.м находящ се в гр. С. кв. „К.” ет. * № *. В жалбата се сочи, че постановленито за възлагане е неправилно и незаконсъобразно, тъй като не са били спазени правилата за провеждане на продажба по изпълнителното производство. Моли се да бъде постановено решение, с което да се отмени постановлението на ЧСИ.

По делото не е депозиран отговор на жалбата от взискателя по делото.

ЧСИ Павел Георгиев е дал  обяснения по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК, като е описал предприетите от него изпълнителни действия във връзка с удовлетворяване на вземането от взискателя А.Д.И..ЧСИ моли жалбата да бъде оставена без уважение като неоснователна.

Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи следното от фактическа страна:

Изпълнителното дело е било образувано по молба на жалбоподателя А.Д.И.,  депозирана на 15.06.2012 г.  С молбата за образуване на изпълнително дело бил представен Изпълнителен лист от 07.06.2012 г. , от който било видно, че ЕТ „БАРИ – И.Д.” със законов представител И.Д.Д. е осъден да заплати на кредитора А.И. сумата от 5 000 лв. представляваща цена за наем, както и 975,94 лв. ползвана, но неплатена от него ел.енергия. Във връзка с депозираната молба било образувано и.д. № 2012837040660. На длъжника била изпратена покана за доброволно изпълнение, получена на 25.07.2012 г. За установяване на имуществото притежавано от длъжника били извършени справки в Агенция по вписванията, Национална агенция по приходите, в Регистър за населението, от които се установило, че И.Д.Д. е законен наследник на Д. Д.Д., който е собственик на гараж № 9 с площ от 19,09 кв. м находящ се в ГР.С., ж.с.к. „Х. Д.” *. От данните по делото е видно, че  Д. Д.Д. е бил роден на *** г. и на 03.08.1970 г. е бил сключил граждански брак с М.И.Д., от който има двама сина – Д. Д.Д. и И.Д.Д. – длъжник по изпълнителното производство, същият към момента на извършване на справката е бил починал. От представен по делото нотариален акт № 180/14.02.1997 г. е видно,ч е Д. Д. е бил признат за собственик на недвижим имот – гаражна клетка № 9, намиращ се в ж.с.к. „Х. Д.” 2. ЧСИ предприел действие по обезпечаване на вземането на взискателя, като на 23.07.2012 г. е била наложена възбрана на недвижим имот, а именно 1/3 ид. ч. от НУПИ находящ се в местността „Ръченица” по плана на с. Зайчаре , ведно с построените в имота полумасивна жилищна сграда, лятна кухня, стопанска града и масивен гараж. На 22.08.2012 г.била вписана възбрана и на 1/3 ид. ч от самостоятелен обект с идентификатор № 67338.508.13.1.12 представляващ гараж със застроена площ от 19,09 кв.м находящ се в гр. С. кв. „К.” ет. * № *.

На 13.08.2012 г. на длъжника била връчена призовка за принудително изпълнение, в която бил посочен, че ще бъде извършен опис на притежаваното от него 1/3 ид. ч от имот № 501 в землището на с. Зайчаре, призовки за принудително изпълнение били изпратени и на съсобствениците М.Д..

На 17.08.2012 г. бил извършен опис на 1/3 ид. ч от имот с идентификатор № 67338.508.13.1.12 представляващ гараж със застроена площ от 19,09 кв.м находящ се в гр. С. кв. „К.” ет. * № *, за което бил съставен надлежен протокол.

На 11.09.2012 г. било обявено извършването на публична продан на 1/3 ид. ч от имот с идентификатор № 67338.508.13.1.12 представляващ гараж със застроена площ от 19,09 кв.м находящ се в гр. С. кв. „К.” ет. * № *. Била определена оценка на имота в размер на 1 666 лв. и начална тръжна цена в размер на 1250 лв. Посочено било, че наддавателните предложения ще се съставят в присъствието на наддавачите на 16.10.2012 г. в 15.00 ч. В Районен съд Сливен. Обявленията за публичната продан били поставени на съответните законоопределени места. Длъжникът, кредиторът и съсобствениците на имота били надлежно уведомени за насрочената публична продажба.

На 16.10.2012 г. бил съставен протокол за обявяване на постъпилите наддавателни предложения по насрочената публична продан и на купувачи, в който било отразено, че не се е явил нито един купувач на обявения на търг гараж – представляващ сграда с идентификатор № 67338.508.13.1.12.

На 25.10.2012 г. била депозирана молба от взискателя И., с която било поискано да се извърши повторна публична продан на самостоятелен обект с идентификатор № 67338.508.13.1.12 представляващ гараж със застроена площ от 19,09 кв.м находящ се в гр. С. кв. „К.” ет. * № * .

На 11.02.2013 г. 1/3 ид. ч от самостоятелен обект с идентификатор № 67338.508.13.1.12 бил изнесен на повторна публична продан, за което било съставено надлежно обявление от ЧСИ. Било посочено че 1/3 ид.ч от имота е с цена 1 666 лв. и началната тръжна цена е 1000 лв. Проданта била надлежно възгласена, за нея надлежно били уведомени длъжникът, съсобственикът Д. Д. и съсобственицата М.Д., както и взискателят по изпълнението.

На 12.04.2013 г. бил съставен констативен протокол от ЧСИ Павел Георгиев, за това че публичната продан е обявена в определените за целта места, а именно кантората на ЧСИ, в сградите на Община Сливен и Районен съд - Сливен, както и по местонахождение на имота. Във връзка с  публичната продан било направено наддавателно предложение от взискателя А.И., като същият заявил, че желае да купи имота на цена от 1 040 лв. Тъй като това наддавателно предложение било единствено, ЧСИ обявил взискателя А.И. за купувач на 1/3 ид. ч от самостоятелен обект с идентификатор № 67338.508.13.1.12.

На 25.04.2013 г. ЧСИ съставил постановление за възлагане на недвижим имот, а именно 1/3 ид. ч от самостоятелен обект с идентификатор № 67338.508.13.1.12 представляващ гараж със застроена площ от 19,09 кв.м находящ се в гр. С. кв. „К.” ет. * № *. Обектът бил възложен на взискателя на А.Д.И..

Длъжникът бил уведомен за изготвеното постановление на 25.04.2013 г.

Частната жалба е била депозирана на 29.04.2013 г. в законоопределения срок.

От така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

Частната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт. Разгледана по същество същата е основателна.

По изпълнителното дело са налице доказателства, от които може да се установи, че ЧСИ е предприел редовни действия по обявяване на публичната продан и нейното извършване. Порочни обаче са неговите действия във връзка с установяване на собствеността на длъжника. Съгласно разпоредбата на чл. 442 от ГПК изпълнението може да се насочи срещу всяка вещ или вземане на длъжника. Преди да насочи изпълнението към определена вещ, ЧСИ следва да установи, че тя е собственост на длъжника. Съгласно разпоредбата на чл. 483 от ГПК съдебният изпълнител извършва опис на посочения от взискателя имот, едва след като се увери, че той е бил собственост на длъжника към деня на налагане на възбраната.  В настоящия случай принудителното изпълнение е насочено срещу 1/3 ид. ч. от правото на собственост от самостоятелен обект – гараж. От данните по делото обаче е видно, че длъжникът към момента на налагане на възбраната на имота  няма право на собственост в обем 1/3 ид. ч, тъй като процесният имот е придобит по времена брака между неговите родители от неговия баща Д. Д.. Ето защо след прекратяване на брака поради смъртта на съпруга, преживялата съпруга е станала собственик на ½ ид. ч от правото на собственост на имота, на основание прекратената СИО. Преживялата съпруга и двамата сина на наследодателя са станали собственици на по 1/6 ид. ч от правото на собственост на процесния имот, в качеството си на негови наследници, съгласно разпоредбите на Закона за наследството. Предвид изложеното, длъжникът И.Д.Д. притежава само 1/6 ид. част от правото на собственост на процесния имот и насочването на принудително изпълнение върху по-голяма част от правото на собственост, която той притежава, а именно на 1/3 ид. ч е незаконосъобразно действие на ЧСИ.

Предвид изложеното, обжалваното постановление за възлагане на недвижим имот следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

 

 

Р     Е     Ш     И  :

 

 

ОТМЕНЯ постановление от 25.04.2013г. за възлагане на недвижим имот по изп. дело № 20128370400660 по описа на ЧСИ Павел Георгиев като неправилно и незаконосъобразно.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Бургас в едноседмичен срок от получаване на съобщението..

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: