Р Е Ш Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 19.06.2013 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на…деветнадесети юни……………..…………………………

през две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

КРАСИМИРА КОНДОВА

при секретаря…………............... …..……………………………………и с участието на прокурора………………..…………………………..като разгледа докладваното от ………….…съдията Сн. Бакалова……… гр. дело № 339 по описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалбата на  М.Т.В. и В.Ж.В., лично и като управител на „Вай-стронг” ЕООД против действията на ЧСИ – Надя Гангалова с рег.№ 836 на КЧСИ, с район на действие - СлОС по изп.д. № 20108360400368.

В жалбата си твърдят че обжалват действията на ЧСИ – Надя Гангалова с рег.№ 836 с район на действие – СлОС, на основание чл.435,ал.З,предл.посл. от ГПК - Постановление на ЧСИ за възлагане на имота на Е.Г.В.. Считат че обжалваното постановление е незаконосъобразно и неправилно, тъй като описаните по-горе имоти не са ипотекирани в полза на взискателя-банката и те по смисъла на закона са несеквестеруемо имущество.

Считат че при направената нова продан не са изпълнени изискванията на чл.494, ал.2, предл.последно от ГПК. Наддаването при публичната продан не било извършено надлежно - умишлено стойностите на имотите били занижени.

Считат,че при направената публична продан има допуснати процесуални и процедурни нарушения, касаещи определянето на купувача и възлагането на имота.

Предвид гореизложеното молят, да се отменят изцяло действията на ЧСИ Надя Гангалова , касаещи публичната продан и постановлението за възлагането от 29.05.2013г. на имоти, представляващи ниви и находящи се в С.М., ОБЩ.К.,ОБЛ.С.,съответно: нива в местността „ Крушака" с площ 3 ,425 дка и нива в местността „Памук Тарла" с площ 11,564 дка като неправилни и незаконосъобразни.

Съдебният изпълнител в съответствие с разпоредбата на чл.436 ал.3 предложение последно от ГПК е изложил мотиви по обжалваните действия.

Съдът намира подадената жалба за частично недопустима. В чл. 435 от ГПК са лимитивно определени лицата и действията на СИ, които могат да бъдат обжалвани. За длъжника това са постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските, както и постановлението за възлагане , поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

Видно от изложеното в жалбата е наведен довод за несеквестируемост на имуществата, предмет на принудителното изпълнение. Жалбата в тази си част е недопустима, тъй като е подадена извън срока за обжалване. Насочването на принудително изпълнение срещу тези имоти е станало с налагането на възбрана върху тях от ЧСИ на 20.10.2010г. , извършването на опис и оценка на същите, (за което страните са уведомени на 10.12.2010г.) и в случай че жалбоподателите са ги считали за несеквестируеми е следвало да обжалват действията на ЧСИ от този момент.

Наведен е довод, че наддаването не е извършено надлежно, като под това жалбоподателите разбират че „умишлено стойностите на имотите били „занижени". Жалбата в тази си част е допустима, но по същество – неоснователна. Действително длъжника може да обжалва постановлението за възлагане, като твърди че наддаването не е извършено надлежно. В случая, обаче, жалбоподателите не са посочили нито един довод, който да води до извода че при наддаването не е спазена процедурата на чл.489-чл. 492 от ГПК. Процедурата по наддаването и обявяването на купувач е проведена надлежно.  Твърдението че първоначалната цена от която е започнало наддаването е занижена не представлява порок на наддаването, а и при нейното определяне са спазени разпоредбите на 485 във вр. чл. 468 от ГПК във вр. чл. 494 ал.2 от ГПК. След обявяването на всяка публичната продан за нестанала, взискателя е депозирал молба за насрочването на нова такава.

Другите доводи наведени в жалбата не касаят  нито едно от действията, визирани в чл. 435 ал.2 и ал.3 пр. последно от ГПК, поради което жалбата на длъжниците по изп.д. № 20108360400368на ЧСИ Н. Гангалова в останалата й част е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство по настоящото дело – прекратено частично.

По гореизложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на М.Т.В. и В.Ж.В., лично и като управител на „Вай-стронг” ЕООД против действията на ЧСИ – Надя Гангалова с рег.№ 836 на КЧСИ, с район на действие - СлОС по изп.д. № 20108360400368, изразяващи се в издаване на Постановление за възлагане от 29.05.2013г. на имоти, находящи се в С.М., ОБЩ.К.,ОБЛ.С.,съответно: нива в местността „ Крушака" с площ 3 ,425 дка и нива в местността „Памук Тарла" с площ 11,564 дка на Е.Г.В., в частта в която се твърди че наддаването при публичната продан е било незаконосъобразно извършено, като НЕОСНОВАТЕЛНА .

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Т.В. и В.Ж.В., лично и като управител на „Вай-стронг” ЕООД против действията на ЧСИ – Надя Гангалова с рег.№ 836 на КЧСИ, с район на действие - СлОС по изп.д. № 20108360400368 в останалата й част., като НЕДОПУСТИМА..

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 339/2013г. по описа на Окръжен съд – Сливен, в тази му част.

Решението, с което жалбата е оставена без уважение, не подлежи на обжалване.

Решението, в частта имаща характер на определение за прекратяване на производство, като недопустимо, подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :