Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N  191

 

гр. Сливен, 17.07.2013 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  откритото заседание на седемнадесети юли през двехиляди и тринадесета година в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                        СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                  мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

при участието на прокурора ……...………….и при секретаря П.С., като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въз.гр.  д.  N 344 по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258  и сл. от ГПК.

Делото е поставено на ново разглеждане пред СлОС във въззивната му фаза, с оглед решение на ВКС на РБ 128/20.06.13 по гр.д. № 928/12г. по описа на ВКСРБ.

Обжалвано е първоинстанционно решение № 1058/09.03.2012г. по гр.д. № 4330/09г. на СлРС, с което извършена делба на съсобствени недвижими имоти по реда на чл. 353 от ГПК, като е поставен в дял на Д.Х.М. и С.Б.М. поземлен имот, находящ се в м. „Хисарлъка” по планана гр. Сливен, община Сливен, с проектен идентификатор № 67338.401.392, с площ 1504 кв.м., при съседи: ПИ с идент. №№ 67338.401.300, 67338.401.253, 67338.401.391 и 67338.401.251, със справедлива пазарна цена 15 767 лв.и е поставен в дял на П.А.Н. и С.П.Н. поземлен имот, находящ се в м. „Хисарлъка” по планана гр. Сливен, община Сливен, с проектен идентификатор № 67338.401.391, с площ 1504 кв.м., при съседи: ПИ с идент. №№ 67338.401.392, 67338.401.253, 67338.401.254 и 67338.401.221, 67338.401.255, 67338.401.251, със справедлива пазарна цена 15 767 лв., и страните са осъдени да заплатят държавна такса върху стойността на дяловете си.

Това решение е обжалвано от Д.М. и С.М., които твърдят във въззивната си жалба, че то е неправилно, тъй като способът, по който е извършена съдебната делба, противоречи на разпоредбите на чл. 352 и чл. 353 от ГПК. Развиват подробни съображения във връзка с липсата на изключения от предвидения в чл. 352 от ГПК задължителен способ за извършване на делба чрез теглене на жребий. Заявяват, че това нито е невъзможно, нито много неудобно, тъй като не са налице указаните в Постановление №7 на ВКС тълкувателни указания. Поради изложеното молят въззивния съд да отмени обжалваното решение и вместо това постанови ново, с което предяви на страните проект за разделителен протокол, след което върне делото на СлРС за продължаване на процедурата по извършване на делбата.

Няма нови доказателствени или други процесуални искания.

В срока по чл. 263 ал. 1 от ГПК насрещната страна не е подала писмено възражение.

В с.з., въззивници пор. №№ 3 и 4 /по списъка за призоваване/, редовно призовани, не се явяват лично, за тях се явява процесуален представител по пълномощие по чл. 32 т. 1 от ГПК, който поддържа въззивната жалба и моли съда да я уважи.

В с.з. въззиваем пор. №1 /по списъка за призоваване/, редовно призован, се явява лично, оспорва въззивната жалба и заявява, че атакуваното решение е правилно, поради което моли то да бъде потвърдено.

В с.з. въззиваема пор. №2 /по списъка за призоваване/, редовно призована, не се явява и не се представлява.

Въззивният съд намира въззивната жалба за редовна и допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в срок, от процесуално легитимирани субекти, имащи интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, и с оглед пълния обхват на  обжалването – и допустимо.

При осъществяване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред РС  доказателства, намира, че обжалваното решение е и неправилно, поради което следва да бъде отменено.

Този състав счита, че формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка, така, както е изложена в мотивите на решението, е пълна и кореспондираща с доказателствения материал, поради което с оглед разпоредбата на чл. 272 от ГПК, ПРЕПРАЩА фактическите си мотиви към нея.

Въззивният състав НЕ СПОДЕЛЯ правните изводи на РС, които не намират опора в материалноправните норми, приложими към настоящия спор.

Изложените във въззивната жалба оплаквания са основателни

Целта на закона е да осигури дял в натура на всеки от съделителите и това, в случая, е възможно. Не е необходима публична продажба, с оглед обстоятелството, че теренът, спрямо който е било допуснато да се извърши делба при квоти от 1/2 ид.ч. за първите двама и по 1/2 ид.ч – за вторите двама съделители, е реално поделяем, съгласно изискванията на чл. 19 ал. 1 т. 1 от ЗУТ. С допуснатата СТЕ се установява, че ПИ може да бъде обособен на два самостоятелни имота, които вещото лице е обозначило с проектни идентификационни номера. Двата са с еднаква площ и с еднаква осреднена пазарна стойност.

Основният и предпочитан способ за извършване на делбата е този по чл. 352 вр. с чл. 350 от ГПК – чрез теглене на жребий след съставяне на разделителен протокол.

Неправилно първоинстанционният съд е избрал и приложил субсидиарния способ по чл. 353 от ГПК, и е разпределил имотите без да тегли жребий, тъй като за да се активира тази възможност, е необходимо да е налице коя да е от двете или и двете предпоставки, заложени в правната норма. В съдебната теория и константната и безпротиворечива практика не съществува съмнение относно понятията „невъзможно” и „неудобно”, използвани в разписа на чл. 353 от ГПК.

Първото от тях е налице, когато до делба са допуснати имоти, съществено различаващи се един от друг по площ, обем или стойност, а същевременно частите на съделителите са различни. Тази хипотеза в настоящия случай не намира аналог. Страните имат равни квоти от правото на собственост, обособените имоти са равни на броя на участващите в делбата групи съделители, еднакви са по площ, качества и стойност.

Второто препятствие за теглене на жребий, на което правната норма е придала значение, е това да е „много неудобно”. Тълкувателните указания в тази насока на ВКС, дадени с Постановление №7/1973г., сочат като общ критерий за неудобство пораждането на значителни имуществени спорове между съделителите, чийто произход е различен във всеки отделен случай. Приведен към настоящия спор, този показател също не намира приложение. Не се установи някой от съделителите да е направил значителни подобрения в някой от дяловете, което да доведе до съществени спорове от имуществен характер.

Изтъкнатото от ответниците съображение, че едната от тях притежава имот в съседство с единия от обособените от вещото лице ПИ с проектен идент. № 67338.401.391, е въпрос на целесъобразност и не рефлектира върху състоятелността на тегленето на жребий като способ за извършване на делбата. Това обстоятелство не го прави „много неудобно”, тъй като вещните права върху друг, стоящ извън обекта на съсобственост, имот, не могат да породят значителни имуществени спорове  във връзка с тази съсобственост. Субективните интереси на отделните съделители са ирелевантни когато не се припокриват по съдържение с понятията „невъзможно” и „много неудобно”, изключващи приложението на приоритетния способ чрез теглене на жребий.

Така в случая въззивният съд счита, че не са налице предпоставките по чл. 353 от ГПК, съставянето на дялове при наличие на два равностойни парцела и теглене на жребий, не е нито невъзможно, нито много неудобно. Приложимият способ за ликвидиране на съсобствеността между страните е именно теглене на жребий.

Поради това, като е прекратил съсобствеността посредством разпределение на имотите по реда на чл. 353 от ГПК, без да са били налице законовите изисквания за това, РС е постановил незаконосъобразно и неправилно решение, което следва да бъде отменено.

Въззивният съд следва да предприеме по същество процесуални действия за извършване на делбата между страните, а тъй като в първоинстанционното производство е била допусната и приета съдебнотехническа експертиза само за да се установи поделяем ли е имотът, възможно ли е да се оформят равностойни дялове и да се определи пазарната му стойност, в настоящата инстанция следва да се назначи допълнителна СТЕ за оформяне на дялове, съобразно квотата от правото на собственост на съделителите, както и за размера на сумите за евенуално уравнение на дяловете, след което съдът следва да състави и предяви проект за разделителен протокол на страните. След обявяване на окончателния разделителен протокол, и влизане в сила на решенията, съдът следва да призове страните за теглене на жребий.

С оглед отмяната на постановеното решение, висящността на производството по отношение на делбата на имота се възстановява и СлОС може с настоящия акт да държи и определение за допускане на експертизата и насрочване на о.с.з.

Разноските и таксите по делото следва да се присъдят с решението по чл. 350 от ГПК.

Ръководен от гореизложеното съдът

                      

 

 

Р     Е     Ш     И  :

                                     

                       

 

ОТМЕНЯ решение № 1058 от 09.03.2012 г. постановено по гр.д. № 4330 по описа за 2009 г, с което по реда на чл. 353 от ГПК е

поставен в дял на Д.Х.М. ЕГН ********** и С.Б.М. ЕГН ********** поземлен имот, находящ се местността „Хисарлъка”, по плана на гр.Сливен, общ.Сливен, с проектен идентификатор № 67338.401.392 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и едно точка триста деветдесет и две/, с площ 1504 кв.м. /хиляда петстотин и четири кв.м./ при съседи: 67338.401.300, 67338.401.253, 67338.401.391 и 67338.401.251, и е

поставен в дял на П.А.Н. ЕГН ********** и С.П.Н. ЕГН ********** поземлен имот, находящ се местността „Хисарлъка”, по плана на гр.Сливен, общ.Сливен, с проектен идентификатор № 67338.401.391 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и едно точка триста деветдесет и едно/, с площ 1504 кв.м. /хиляда петстотин и четири кв.м./ при съседи: 67338.401.392 67338.401.253, 67338.401.254, 67338.401.221, 67338.401.255 и 67338.401.251, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ДОПУСКА  извършване на съдебно техническа експертиза, с вещо лице – извършило експертизата в първоинстанционното производство – Георги Петров Мавродиев, което, след като се запознае с делото, извърши при необходимост нов оглед и измервания на място, направи необходимите справки, да изготви писмено заключение, с което

1. Да оформи ДВА дяла, съответстващи на частта от правото на собственост на всяка група съделители.

2. Посочи средната пазарна стойност на всеки от тях и определи евентуално необходимите суми за уравняване стойността на дяловете.

Заключението да се изготви при първоначален депозит в размер на 120 лв., вносим по сметка на СлОС в 7 дневен срок от съобщаването по равно от всяка страна.

 

 

НАСРОЧВА о.с.з. за 18.09.2013г. от 9.00 ч.

ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните и вещото лице, което незабавно да се уведоми за поставената задача.

 

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКСРБ по реда и в срока по чл. 351 от ГПК - в едномесечен срок от връчване на решението за обявяване на окончателния разделителен протокол.

                                                

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: