Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 

 

гр. Сливен, 02.10.2013 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  откритото заседание на втори октомври през двехиляди и тринадесета година в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                                 ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

                                                                 мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

при участието на прокурора ……...………….и при секретаря И.К., като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въз.гр.  д.  N 344 по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Същото има за предмет съдебна делба, която се намира във фазата на извършване.

Съдът е съставил и предявил на страните проект за разделителен протокол, основан на експертно заключение.

В с.з., въззивниците, редовно призовани, не се явяват лично, за тях се явява  процесуален представител по пълномощие по чл. 32 т. 1 от ГПК, който поддържа изразената до момента позиция, с която моли съда да се съобрази. Не прави възражения по проекта за разделителен протокол.

В с.з. въззиваемите, редовно призовани, не се явяват и не изпращат процесуален представител, не изразяват писмено становище.

Въззивният съд, след като изслуша изявлението на явилата се страна, намира, че предявеният проект за разделителен протокол следва да бъде обявен за окончателен. Съдът, на базата на извършената техническа експертиза, е определил действителната пазарна стойност на имота и проектираните два новосъздадени от него,  оформил ги е в дялове, съобразно квотата от правото на собственост на всяка група съделители, при спазване на всички изисквания на правните норми, регулиращи извършването на съдебната делба. Констатирал е, че с оглед еднаквата средна пазарна стойност, не се налага заплащане на сума за уравнение на дяловете, и не е определил такава.

След обявяване на окончателния разделителен протокол, и влизане в сила на решенията, съдът следва да призове страните за теглене на жребий.

Ръководен от гореизложеното съдът

                      

 

 

Р     Е     Ш     И  :

                                     

 

 

ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН следния РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, предявен на съделителите Д.Х.М. ЕГН ********** и С.Б.М. ЕГН **********,***,  П.А.Н. ЕГН ********** и С.П.Н. ЕГН **********,*** *-*:

 

 

Дял  първи:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се местността „Хисарлъка”, с.о. „Изгрев” по плана на гр.Сливен, общ.Сливен, с проектен идентификатор № 67338.401.391 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и едно точка триста деветдесет и едно/ по кадастралната карта на гр. Сливен, представляващ УПИ І-777, кв. 12, с площ 1504 кв.м. /хиляда петстотин и четири кв.м./.

Средна  пазарна стойност на дела – 15 750 лв.

 

 

Дял  втори:

 

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се местността „Хисарлъка”, с.о. „Изгрев” по плана на гр.Сливен, общ.Сливен, с проектен идентификатор № 67338.401.392 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и едно точка триста деветдесет и две/ по кадастралната карта на гр. Сливен, представляващ УПИ ІІ-777, кв. 12, с площ 1504 кв.м. /хиляда петстотин и четири кв.м/.

Справедлива пазарна стйност на дела – 15 750 лв.

 

Не се дължат суми за уравняване на дяловете, с оглед еднаквата им средна пазарна стойност.

 

 

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКСРБ в едномесечен срок от връчването.

                                       

След влизане в сила на решението по разделителния протокол, делото да се докладва за призоваване на страните за теглене на жребий.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: