Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

 

гр.Сливен, дата 19.07.2013 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети юли две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

:КРАСИМИРА КОНДОВА

 

 

 

 като разгледа докладваното от съдия М.БЛЕЦОВА частно гражданско дело № 372 по описа за 2013 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството се развива по реда на чл. 274 от ГПК.

 

Образувано е по жалба на М.Д.Д., в качеството му на управител на „Агенция за събиране на вземания” ООД – София, бул.„Д-р П.Д.” № *, офис сграда „Л.” , ет. *, офис * против резолюция от 06.06.2013 г. на ЧСИ П.Р. по и.д. № 20138350400406, с която ЧСИ е отказал да конституира жалбоподателя като взискател по изпълнителното дело. В жалбата се сочи, че отказа на ЧСИ е неоснователен. Твърди се, че жалбоподателят е встъпил във вземането на „КРЕДИБУЛ” ЕАД против длъжника по изпълнително дело С.Д.Ж. по силата на договор за цесия от 25.10.2012 г. Жалбоподателят сочи, че по силата на Договора за цесия се е задължил да уведоми длъжника Ж. за настъпилото прехвърляне на вземането, което е извършил и е представил доказателства за това, поради което ЧСИ е следвало да приеме, че са на лице законовите изисквания на чл. 99 ал. 3 от ЗЗД и че длъжникът е редовно уведомен за настъпилата цесия поради което няма пречка новият кредитор да встъпи като взискател по вече образуваното изпълнително дело.

Моли се съдът да отмени обжалваната резолюция на ЧСИ с която е отказано жалбоподателя да се конституира като взискател по и.д. № 406/2013 г. и вместо него да се дадат указания за конституиране на жалбоподателя като страна - взискател по изпълнителното дело.

Няма данни по делото жалбата да е била връчвана на взискателя по изпълнителното дело - „Кредибул” ЕАД, както и на длъжника С.Д.Ж., същите не са изложили становище по нея.

При спазване изискванията на чл. 436, ал. 3 от ГПК частният съдебен изпълнител е изложил мотиви по обжалваното разпореждане за отказ за приемане като взискател по изпълнителното дело на жалбоподателя. Не излага становище за допустимост и основателност на жалбата.

Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства. От събраните поделото доказателства преценени поотделно и тяхната съвкупност, съдът установи следното от фактическа страна:

Изпълнително дело 2013835400406 на ЧСИ П.Р. е образувано на 05.07.2012 г. по молба на взискателя „Кредибул” ЕАД от гр. София, против длъжника С.Д.Ж. ***.

По делото са били предприети редица изпълнителни действия, отправена е била покана за доброволно изпълнение, наложени са запори на банкови сметки и възбрана на недвижим имот.

На 06.06.2013 г. е била входирана молба от жалбоподателя „Агенция за събиране на вземания” ООД – гр. София, с която същият поискал да бъде конституиран като взискател на мястото на първоначалния взискател „Кредибул” ЕАД като е посочил, че на основание Договор за цесия от 25.10.2012 г. е придобил вземането с всички привилегии и обезпечения. В молбата било посочено, че се представя Договор за цесия от 25.10.2012 г., както и уведомление с обратна разписка изпратено до длъжника от предишния кредитор на основание чл. 99 ал. 3 от ЗЗД. Действително към молбата е било приложено копие от Договор за цесия, както и известие за доставяне с изпращач „Агенция събиране на вземания” ООД и получател С.Д.Ж., както и образец  250 на „Български пощи” ЕАД, от които е видно, че пратката не е била потърсена от получателя.

На 06.06.2013 г. ЧСИ с резолюция отказал конституирането на жалбоподателя като взискател с мотив, че не е представено надлежно уведомление на длъжника за извършената цесия. Жалбоподателят бил уведомен за резолюцията на ЧСИ на 11.06.2013 г. и на 18.06.2013 г. била депозирана настоящата жалба.

Съдът намира, че частната жалба е процесуално допустима и следва да се разгледа по реда за обжалване на определенията на съда , тъй като в случая се жали не действие на ЧСИ свързано с изпълнението , а процесуално негово действие по движение на изпълнителното дело.

Разгледана по същество жалбата се явява неоснователна.

В конкретния случай от писмените данни по делото е видно, че длъжникът е бил уведомен за сключения договор за цесия на адреса посочен в договора за кредит, като адрес на който ще се получават всички книжа по него, но това уведомление не е извършено от първоначалния кредитор, каквото е изискването на чл. 99 ал. 3 от ЗЗД , а от последващия. Така извършеното уведомяване е незаконосъобразно. Изрично в текста на чл. 99 ал. 3 от ЗЗД  е посочено , че длъжникът следва да се уведоми от предишния кредитор . Нормата е императивна и не може с договорка между двамата кредитори да бъде заобикаляна . Още повече , че длъжникът не се е съгласявал да получава уведомления от друго лице във връзка със своя кредитна по сочения в договора за кредит адрес, освен от първоначалния кредитор.

 

Водим от горното, съдът

 

 

Р    Е    Ш    И    :

 

        

         ПОТВЪРЖДАВА резолюция от 06.06.2013 г. на ЧСИ П.Р. по и.д. № 20138350400406, с която ЧСИ е отказал да конституира „Агенция за събиране на вземания” ООД – София, бул.„Д-р П.Д.” № *, офис сграда „Л.” , ет. 2, офис 4 като взискател по изпълнителното дело.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                      2.