Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N………

 

гр. Сливен, 03 .10.2013г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на втори октомври през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

Мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

при участието на прокурора ………и при секретаря И.К. , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 381  по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

          Обжалвано е решение № 87/19.10.2012 г. по гр.д. № 173/2012 г. на Котелския районен съд, с което  е прието на основание на чл; 124 от ГПК за установено по отношение на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД със седалище и адрес на управление гр. С. ул. „Ш. с.” № *, представлявано от управителя П.М. БУЛСТАТ 829053806, че Ц.И.Д. ЕГН ********** *** не дължи сумата от 216,63 лв. представляваща стойността на доставена питейна вода за периода от 31.10.2000 г. до 31.08.2009 г., както и че не дължи сумата от 164,39 лв. представляваща мораторна лихва за задължението по главницата от 216,63 лв. поради погасяване на задължението на ответника по давност и е отхвърлена претенцията н а ищеца за заплащане на разноски.

          Подадена е въззивна жалба от ищеца в която се твърди, че решението е незаконосъобразно, неправилно и необосновано в частта в която съдът не се е произнесъл по отношение на следващата се мораторна лихва за остатъка от главницата, а именно 15,36 лв., както и за съответната съразмерна част от разноските, които следва да бъдат присъдени на ищеца.  Иска се постановяване на ново решение, с което да бъде уважена претенцията.

          В срока по чл. 263 ГПК не е постъпил писмен отговор на тази въззивна жалба.

 

 

 

 

В с.з.  за въззивника, редовно призовани, не се явява представител по закон или пълномощие. Постъпило е писмено становище от пълномощник, с което се поддържа подадената жалба.

В с.з. за въззиваемият, редовно призован, се явява лично и оспорва основателността на подадената жалба..

Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, и с оглед  обхвата на  обжалването – и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред РС доказателства, намира, че обжалваното решение е неправилно, поради което следва да бъде частично отменено.

Този състав счита, че формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка, така  както е изложена в мотивите на решението, е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал, и с оглед разпоредбата на чл. 272 от ГПК, ПРЕПРАЩА своята към нея.

       Изградените въз основа на нея правни изводи, кореспондират с приложимите за казуса правни норми, поради което въззивният съд принципно ги споделя. При цялостно и правилно изградени фактически констатации първоинстанционният съд е достигнал до принципно законосъобразни правни изводи, наложили правилното  отхвърляне на исковете в частта, с която се претендират вземания погасени по давност.

   Жалбата е основателна доколкото районният съд правилно е констатирал, че заявлението за издаване на заповед за изпълнение е било подадена на 04.01.2012 г. и задълженията на ответника са погасени поради направеното възражение с отговора за изтекла погасителна давност. Погасяването на задълженията обхващат тези за периода преди 04.01.2009 г. и следователно претенцията се явява основателна за двете фактури от 31.08.2009 г. за сумата от 7,26 лв. и за фактурата от 30.06.2010 г. за сумата от 8,10 лв. В този смисъл е следвало да постанови решението си районният съд, което е сторено с допълнително решение № 61/06.06.2013 г. Въпреки че е признал дължимостта на сумата от 15,36 лв. съдът не е присъдил мораторната лихва до периода 04.01.2012 г., която е в размер на 3,14 лева.

Поради това тази инстанция следва да отмени решението в частта с която е отхвърлена изцяло претенцията на мораторната лихва  и да признае за установено,че ответникът дължи на ищцовото дружество мораторна лихва в размер на 3,14 лева. Освен това решението следва да бъде отменено в частта за разноските като ответникът бъде осъден да заплати сумата от 5,83 лв. представляваща направените по делото разноски съразмерно на уважената част от иска.

   Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

        

          ОТМЕНЯ № 87/19.10.2012 г. по гр.д. № 173/2012 г. на Котелския районен съд, с което  е прието на основание на чл; 124 от ГПК за установено по отношение на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД със седалище и адрес на управление гр. С. ул. „Ш. с.” № *, представлявано от управителя П.М. БУЛСТАТ 829053806, че Ц.И.Д. ЕГН ********** *** не дължи сумата от 216,63 лв. представляваща стойността на доставена питейна вода за периода от 31.10.2000 г. до 31.08.2009 г. над размера от 201,27 лева, както и че не дължи сумата от 164,39 лв. представляваща мораторна лихва за задължението по главницата от 216,63 лв. над размера от 161,25 лв и в частта, с която е отхвърлена претенцията за заплащане на разноски над размера от 114,17 лева като вместо това

          ОСЪЖДА Ц.И.Д. ЕГН ********** *** да заплати на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД със седалище и адрес на управление гр. С. ул. „Ш. с.” № *, представлявано от управителя П.М. БУЛСТАТ 829053806 сумата от 3,14 лв. /три лева и 14ст/ представляваща представляваща мораторна лихва за задължението по главницата от 15,36 лева, както и да заплати направените по делото разноски в размер на 5,83 лв./пет лева 83 ст/

                  

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

         ЧЛЕНОВЕ: