Р Е Ш Е Н И Е  № 22

 

Гр. Сливен, 19.03.2014 год.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,гражданско отделение в

публичното заседание на шести март ……………………..

през две хиляди и четиринадесета година

                                                            Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………И.К.……………….…………и с участието на прокурора…………..…………………..като разгледа докладваното от ………съдията Бакалова………..гр.дело № 383 по описа за 2013 год. , за да се произнесе, съобрази:

Предявеният иск намира правното си основание в чл. 422 от ГПК.

Ищецът „Уникредит Лизинг” АД твърди в исковата си молба, че ответникът С.И.Г. е авалист по запис на заповед, подписан като обезпечение по договор за финансов лизинг със „Строймит” ЕООД. Твърди че записът на заповед № 100211/02.99/2007 за сумата 26 144.92 евро бил издаден от „Строймит” ЕООД и платим на предявяване в срок до 48 месеца от издаването му. По силата на чл.19 ал.15 от договора за финансов лизинг, издаденият запис на заповед обезпечава редовното плащане на задълженията по договора за финансов лизинг от 14.11.2007г. Твърди че ответникът С.И.Г. е авалирал записа на заповед при условията при които се е задължил длъжника по него. Поради неплащане на дължимите вноски до договора за лизинг, същият е надлежно предявен за плащане с нотариална покана № 1552/12.07.2012г. том І, акт № 99 на нотариус С. С., рег. № 193 при Нотариалната камара с район на действие РС Варна на длъжника „Строймит” ЕООД и с нотариална покана № 1556/12.07.2012г., том І, акт 100 на същия нотариус на авалиста С.Г., като същата е връчена на 23.07.2012г. по пощата, с обратна разписка. Твърди че за събиране на вземането по записа на заповед е образувано заповедно производство по ч.гр.д. № 2088/2013г. по описа на Варненския РС и е издаден изпълнителен лист за солидарното осъждане на двамата длъжници да заплатят сумата от 21 657.68 евро, представляваща неиздължена част от главницата по записа на заповед и сумата 1894.77 лв. съдебни разноски.

Въз основа на изпълнителния лист е образувано изпълнително дело № 552/13г. по описа на ЧСИ И.С., рег. № 712 с район на действие ОС Варна. На 14.06.13г. бил уведомен, че е постъпило възражение от длъжника С.Г., като в изпълнение на указанията е предявил настоящия иск. Моли съда да постанови решение, с което признае за установено по отношение на С.Г., че същия дължи към 15.02.2013г. сумата от 21 657.68 евро, представляваща неиздължена част от главница по цитирания запис на заповед, ведно със законната лихва от 15.02.2013г. до окончателното изплащане на сумата. Претендира разноските в настоящото производство.

Ответникът е подал в срок писмен отговор, в който оспорва основателността на предявения иск. Твърди че записът на заповед не му е предявяван и че не е получавал нотариалната покана и не е подписвал обратната разписка. Твърди че записът на заповед не е предявен и на прекия длъжник – търговското дружество и не може да се счита за надлежно връчен на същия. Твърди също така, че срока за предявяване на записа на заповед за плащане е 48 месеца от датата на издаване и той е изтекъл на 14.11.2011г., а същият, ако се приеме, че поканата е връчена на авалиста, е връчена на 23.07.13г., т.е., не е спазен срока отразен в него. Навежда възражение за нищожност на записа на заповед, тъй като в същия са наведени едновременно два начина на изпълнение и той е нищожен на основание чл. 486 от ТЗ.

          Ищецът, в с.з., чрез своя представител по пълномощие, поддържа предявения иск. Претендира разноски.

          Ответникът, чрез своя представител по пълномощие оспорва предявения иск изцяло и моли да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

          От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

          Между ищеца „Уникредит Лизинг” АД и "Строймит" ЕООД, със седалище и адрес на управление в град Варна, на 14.11.2007 година бил сключен Договор за финансов лизинг на ППС № 100211/2.99/2007/14.11.2007 г. (с нова референция № 80231/14.11.2007 г.) По силата на същия договор лизингодателят се задължил да придобие в собственост Лек автомобил Марка: BMW модел 320D, Сериен номер, Рама: WBAVG91040VG43975 и да предостави лизинговата вещ за ползване на лизингополучателя срещу възнаграждение и при всички други условия на сключения между страните договор за финансов лизинг.

На 16.11.2007 година, с Приемо-предавателен протокол (Приложение 3 към договора) лизинговият обект бил предаден на лизингополучателя, с което „Уникредит Лизинг” АД, град София изпълнило основното си задължение по договора.

Съгласно договореното между страните, обективирано в Приложение № 1 към договора за финансов лизинг и Погасителен план-уведомление с посочени стойности в лева -лизинговата цена е определена в размер на 82 587.93 лева с включен ДДС. При подписване на договора лизингополучателят е направил плащане в размер на 22 646.09 лева с включен ДДС, представляващи встъпителна вноска на основание чл. 11.1 от Приложение № 1 към договор за финансов лизинг на ППС. Остатъкът от общата стойност на лизинговия обект в размер на 51 134.97 лева е разсрочен на 48 месечни вноски, съгласно приложения Погасителен план. Към дата на подписване на договора, уговорената между страните възнаградителна лихва, представляваща част от месечната вноска, е в размер на 7.53 % годишно и е определена на база тримесечен EURIBOR+лихвена надбавка от 2.99 пункта - т. 11.8.1 от Приложение № 1 към договор за финансов лизинг на ППС.

По силата на Нотариална покана, per. № 1265, том 1, Акт 74 по описа на Нотариус И.М., per. № 195 при НК София и с район на действие PC Варна, връчена на длъжника - лизингополучател "Строймит" ЕООД на 14.02.2009 година, същият бил поканен да изпълни задължението  за плащане на дължимите към момента просрочия, като било посочено, че при неплащане договорът се счита за развален, ведно с всички предвидени в договора последици от това. Въпреки изпратената покана, лизингополучателят не изпълнил задължението си по договора за финансов лизинг, поради което считано от 17.02.2009 г. и на основание изпратената нотариална покана, Уникредит Лизинг АД, град София е упражнило правото си за едностранно прекратяване на договора на основание чл. 87 ЗЗД във връзка с чл. 32, ал. 1, буква "Л" от договора за лизинг.

Като обезпечение по договора за финансов лизинг "Строймит" ЕООД,  е издало Запис на заповед № 100211/2.99/2007 г. за сумата от 26 144.92 евро, платим „на предявяване" в срок до 48 месеца от издаването му. По силата на чл. 19, ал. 15 от договора за финансов лизинг издаденият запис на заповед обезпечава редовното и точно заплащане на всички суми по договора, както и на сумите по неустойки и лихви за забава. Записът на заповед е авалиран от ответника С.И.Г..

Поради неплащане, Запис на заповед № 100211/2.99/2007 г. е надлежно предявен за плащане, както следва:

с Нотариална покана per. № 1552/12.07.2012 година, том 1, акт 99 на Нотариус С. С., per. № 193 при НК София и с район на действие PC Варна на дружеството-издател "СТРОИМИТ" ЕООД,  връчена на 02.08.2012 година по реда и при условията на чл. 47, ал. 5 от ГПК; и

с Нотариална покана per. № 1556/12.07.2012 година, том 1, акт 100 на Нотариус С. С., per. № 193 при НК София и с район на действие PC Варна на авалиста С.И.Г., връчена на 23.07.2012 година по пощата с обратна разписка.

С разпореждане по частно гражданско дело № 2088/2012 година на Варненски районен съд ни е издаден изпълнителен лист, по силата на който "Строймит" ЕООД, и С.И.Г., ЕГН ********** *** са осъдени да заплатят солидарно на „Уникредит Лизинг” АД, сумата от 21 657.68 евро, представляващи неиздължена част от главница по запис на заповед № 100211/2.99/2007/14.11.2007 г. със срок на предявяване за плащане до 48 месеца от издаването, ведно с обезщетение за забава в размер на законната лихва върху главницата в размер от 21 657.68 евро, считано от датата на подаване на заявлението в съда - 15.02.2013 год. - до окончателното й изплащане, 1 894.77 лева представляват съдебни разноски.

Въз основа на така издадения изпълнителен лист е образувано изпълнително дело № 552/2013 г. по описа на ЧСИ И.С. per. № 712, с район на действие ОС - гр. Варна. На 14.06.2013 е  ищецът уведомен, че срещу издадената Заповед за изпълнение по частно гражданско дело № 2088/2013 год. на PC Варна, е подадено в срок възражение от авалиста С.И.Г., и му е указано, да заведе иск за установяване на вземането.

Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на събраните по делото писмени доказателства и заключение на съдебно-икономическа експертиза, преценени в тяхната съвкупност. Съдът кредитира изцяло заключението на вещото лице К., в чиято безпристрастност и компетентност няма основание да се съмнява.

По отношение на факта на връчване на нотариалната покана за предявяване на записа на заповед на С.И.Г., последният е оспорил подписа си под обратната разписка. Съдът му е указал че носи тежест на доказване че подписа не е негов, за което той е поискал назначаването на експертиза. Поради невнасяне на определения депозит от ответника, по делото не е изготвена експертиза. От преценката на събраните доказателства, съдът приема че подписа под обратната разписка е на ответника С.И.Г..

На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Предявеният иск намира правното си основание в чл. 422 от ГПК. Същият е основателен и доказан в пълен размер и следва да бъде уважен.

Ответникът е авалист по процесния запис на заповед, който е редовен от външна страна и притежава всички реквизити на записа на заповед. В отговора, ответникът е навел възражение, че същия е нищожен на основание чл. 486 от ТЗ, тъй като в него са уговорени два  начина на изпълнение. Възражението е неоснователно, тъй като падежът на записа на заповед е определен на предявяване – чл. 486 ал.1 т.1 от ТЗ. Съгласно чл. 487 ал.1 от ТЗ, издателят може да определи срок, различен от законовия, в който да бъде предявен записа на заповед. В случая той е определил срок от 48 месеца от издаването.

 

Авалът е формален едностранен договор, по силата на който едно лице  поема задължение да изпълни задължение на друго лице. Авалът е самостоятелно задължение. Съгласно чл. 485 от ТЗ, приложим по силата на чл. 537 от ТЗ поръчителят отговаря както лицето, за което е поръчителствал. Според чл. 513 от ТЗ, отговорността на издателя и авалистите е солидарна. Разпоредбата на чл. 513, ал. 2 ТЗ дава възможност приносителят на ценната книга по свой избор да насочи иска си само към някои от задължените по записа на заповед лица.

В конкретния случай, неотносимо към основателността на иска е каузалното правоотношение. Авала, по аргумент от разпоредбата на чл. 485, ал. 2 от ТЗ е самостоятелно правоотношение, което няма акцесорен характер ( за разлика от поръчителството) нито спрямо издадения запис на заповед, нито спрямо каузалното правоотношение, във връзка с което той е издаден. По тези съображения възраженията, които авалиста може да противопостави на кредитора във връзка с каузалното правоотношение, могат да се основават само на твърдение за недобросъвестно упражняване на права. В тази връзка е постановеното на основание чл. 290 от ГПК Решение № 17 от 21.04.2011г. по д. № 213/2010г. на ВКС.

Процесният запис на заповед е платим на предявяване, като срока за предявяване за плащане е до 48 месеца от издаването. Записът на заповед е предявен, чрез нотариална покана, изпратена до длъжника и авалиста. Тъй като длъжника не е бил намерен на адреса на управление е прието, че записа на заповед му е редовно предявен на 02.08.2012г. На авалиста, нотариалната покана е връчена с писмо с обратна разписка на 23.07.2012г. Тъй като записа на заповед от 14.11.2007г. е „без протест“ , то е  допустимо да бъде предявен с нотариална покана, съгласно т. 3 от Тълкувателно решение № 1 от 28.12.2005 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2004 г., ОСТК. Съгласно приетото в същото ТР, предявяването е необходимо в случаите, когато падежът е зависимост от предявяването.  Непредявяването на записа на заповед за плащане в срок води до загубване на правата по него по отношение на регресно отговорните лица-джирантите и техните авалисти. Това не се отнася за издателя на записа на заповед и неговия авалист.

Съгласно чл. 487, ал. 1, изр. 3 ТЗ няма пречка издателят да определи по-къс или по-дълъг срок за предявяване на плащането по записа. В случая срокът за предявяване на записа е изтекъл на 14.11.2011 г. Това, обаче не погасява правата на ищеца да търси принудително изпълнение на задължението по записа на заповед.

В писмените бележки на ищеца е обсъждан въпроса за погасяването на вземането по давност, но такова възражение не е направен от ответната страна в срок.

С оглед изложените съображения, съдът намира че следва да уважи предявения иск в пълен размер. При този изход на производството ответникът дължи на ищеца направените разноски в пълен размер – сумата 2 654,28 лв.

Ръководен от изложените съображения

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения от "УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ" ЕАД гр. София, с ЕИК 121887948, представлявано от изпълнителните директори - Р.М.И., ЕГН ********** и Д. Н.Л., ЕГН **********, съдебен адрес за призоваване : град В., ул. „Б.“ № *, етаж *, офис *, чрез адв. С.Д., иск с правно основание чл. 422 от ГПК, че С.И.Г. ЕГН **********,***, със съдебен адрес гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ 66-1-3, чрез адв. Д. Г., дължи на "УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ" ЕАД гр. София"УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ" ЕАД гр. София, сумата 21 657,68 евро (двадесет и една хиляди шестстотин петдесет и седем евро и 68 евроцента), ведно със законната лихва за забава, считано от 15.02.2013г. до окончателното изплащане на сумата, като авалист по запис на заповед № 100211/2,,99/2007/14.11.2007г., за които е издадена Заповед за изпълнение и изпълнителен лист по ч. гр.д.№ 2088/13 на Районен съд – Варна.

ОСЪЖДА С.И.Г. ЕГН **********,***, със съдебен адрес гр. С. З., ул. „Ген. С.*-*, чрез адв. Д. Г. да заплати на "УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ" ЕАД гр. София, с ЕИК 121887948, представлявано от изпълнителните директори - Р.М.И., ЕГН ********** и Д. Н.Л., ЕГН **********, съдебен адрес за призоваване : град В., ул. „Б.“ № *, етаж *, офис *, чрез адв. С. Д.,  направените разноски в размер на 2 654,28 лв.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: