Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 241

 

гр. Сливен, 10.10 .2013г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на девети октомври през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

Мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

при участието на прокурора ………и при секретаря К.И.  , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 396   по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Обжалвано е решение №  335/01.07.2013 г. по гр. д. № 1704/2011 г. на Сливенския районен съд, с което е отхвърлен като недоказан и неоснователен предявеният от  ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп” БУЛСТАТ 000694286 със седалище гр. С. и адрес на управление площад „П.” № * иск да бъде осъден Х.И.Н. ***, ЕГН ********** да заплати на основание на чл. 213 от КЗ сумата от  6 394.77 лв., представляваща половината от стойността заплатена от застрахователното дружество в качеството му на застраховател по застраховка „Булстрад Бонус Каско” за периода  от 15.12.2009 г. до 15.12.2010 г. за ремонт и отстраняване на повреди по лек автомобил марка „Ауди” модел А6 с рег. №  СН 11 99 АН , настъпили в резултат на ПТП на 28.05.2010 г. в с. Бинкос, за което е съставен  от мл.автоконтрольор при ОДП – Сливен протокол за ПТП № 1183972/28.05.2010 г. , която сума се претендира заедно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба до окончателното изплащане. Със същото решение е отхвърлен като неоснователен и недоказан и предявеният иск за заплащане на сумата от 403.11 лв., представляваща обезщетение -  лихва за забава върху главницата за периода 13.08.2010г. – 24.03.2011 г.  Със същото решение  застрахователното дружество е осъдено да заплати на ищеца направените разноски в производството.

Постъпила е въззивна жалба от ищеца, в която се твърди, че решението е неправилно и незаконосъобразно и постановено в противоречие със събраните по делото доказателства.  Първоначално съдът е приел представените писмени доказателства, но необосновано и немотивирано приема, че представената спецификация към застрахователната полица е неподписана, поради което не я кредитира и я изключва от писмените доказателства. По този начин приема, че исковите претенции са неоснователни и недоказани. Безспорно по делото е установено, че ответникът е бил пастир на кравите, които са се придвижвали по пътното платно без надзор от негова страна. За това е бил съставен акт за установяване на административно нарушение. Съдът е кредитирал протокола за ПТП, в който е отразено че водачът на л.а. е представил валидна застрахователна полица.  По този начин съдът е допуснал нарушение, тъй като не е указал да се отстранят нередовностите по представените писмени доказателства. Така е ограничил и правото на защита на ищеца. Съдът е нарушил принципа на служебното начало, като не е съдействал на страните за изясняване на делото от фактическа и правна страна. В случая писмените доказателства не са оспорени от ответника, който не е подал отговор на исковата молба.  Поради това се иска отмяна на решението  на СлРС и постановяване на ново, с което да бъдат уважени претенциите.

В срока по чл.263 от ГПК е постъпил писмен отговор на тази жалба, в който се твърди, че тя е неоснователна. Сочи се , че в хода на събирането на доказателствата се установило, че те не са годни и чрез тях не се установяват наведените от ищеца обстоятелства. Вещото лице също констатирало противоречия между представените документи, имащи отношение към настъпилото ПТП. Ищецът не е конституирал като ответници собствениците на животните. Дружеството в случая не е установило да е възникнал правопораждащия факт, от който да черпи правото си на регресно притезание,  поради което се иска потвърждаване на първоинстанционното решение и се претендират разноските за тази инстанция.

И в жалбата и в отговора не са направени  нови доказателствени искания.
В с.з.  въззивника, редовно призован, не се явява представител. Постъпило е писмено становище от пълномощника, с което се поддържа подадената жалба.

В с.з. въззиваемия, редовно призован,  не се явява, не се явява и пълномощник. Депозирано е писмено становище от него, с което моли да бъде постановен съдебен акт потвърждаващ първоинстанционното решение и претендира разноски за тази инстанция.

Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, и с оглед  обхвата на  обжалването – и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред РС доказателства, намира, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.

Този състав счита, че формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка, така  както е изложена в мотивите на решението, е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал, и с оглед разпоредбата на чл. 272 от ГПК, ПРЕПРАЩА своята към нея.

       Изградените въз основа на нея правни изводи, кореспондират с приложимите за казуса правни норми, поради което въззивният съд ги споделя. При цялостно и правилно изградени фактически констатации първоинстанционният съд е достигнал до законосъобразни правни изводи, наложили правилното  отхвърляне на иска.

        Жалбата е неоснователна.

   Безспорно е, че протоколът за пътно-транспортно произшествие, съставен от длъжностно лице в кръга на служебните му задължения съставлява официален документ по смисъла на чл. 179 ГПК. Официалният свидетелстващ документ има материална доказателствена сила и установява, че фактите са се осъществили така, както е отразено в този документ. В случая не е оспорена автентичността на акта за ПТП или удостоверителната компетентност на актосъставителя или реда по който е съставен акта. Поради обстоятелството, че материалната доказателствена стойност на Протокола за ПТП не е оборена, тя ще бъде зачетена и съдът ще следва да приеме, че фактите са се осъществили така, както е отразено в протокола.

Водачът на моторно превозно средство като рецептор на външните изменения на пътната обстановка е задължен да вземе мерки за безопасност на движението не само когато възприема налични пътни препятствия, но и в случаите, когато са налице признаци, че тяхното появяване в условията на движението е възможно. Насочването на стадо към пътното платно представлява характерен външен белег на възможно усложняване на пътната обстановка, което водачът трябва да предвиди и да вземе своевременно мерки за безопасността на движението. Нормална пътна обстановка е налице, когато отсъствуват препятствия по пътя и тогава скоростта на моторното превозно средство може да се повишава до максимално предвидената за различните превозни средства в зависимост дали се извършва движение в населено или извъннаселено място. Усложнена пътна обстановка се създава при появата на пътни препятствия (повишена интензивност на движението, недобро състояние на пътното платно, големи наклони и спускания, остри завои и липса на видимост, наличност на много превозни средства и пешеходци по пътя и др.) и задължава водача да намалява скоростта и има готовност за спиране. Опасна или аварийна ситуация е такава пътна обстановка, при която водачът, извършващ движение, се намира в такова положение, при което той е задължен да вземе решение в трудни пътни условия, когато предстои да настъпи едно произшествие.

 Водачът на МПС от едно значително разстояние е можел да възприеме, че стадото от крави се движи към шосето и предстояло да пресече пътното платно. Очевидно обаче не е предвидил, че е възможно кравите да не се спрат преди преминаването на моторното превозно средство и да попречат на неговото движение. Той не е намалил скоростта на движението, а дори е отклонил вниманието си.

Водачът на моторното превозно средство е допуснал нарушение на правилата за движение, което представлява основната причина за настъпването на транспортната злополука. Той своевременно не е преценил възможността стадото от крави да пресече пътното платно, щом като е възприел, че то се насочва към него.Това го е задължавало да прецени с оглед на наличните признаци на пътната обстановка, че те няма да преустановят своето движение и затова той е бил длъжен от своя страна да вземе мерки за безопасност на движението, като намали скоростта.

На второ място е обоснован и извода на районния съд, че ищецът не е представил доказателства за наличието на сключен за лекия автомобил договор за застраховка „Каско”. Мотивите на съда в тази насока са подробни и настоящага инстанция счита, че не следва да ги преповтаря.

        Щом правните изводи на двете инстанции съвпадат, въззивният съд счита, че липсват отменителни основания и въззивната жалба следва да бъде оставена без уважение. Атакуваното решение следва да бъде потвърдено. Районният съд е провел надлежно и пълно събиране на допустими и относими доказателства, въз основа на които е формирал обективни фактически констатации и правилно ги е привел към съответстващата им правна норма, като по този  начин е достигнал до законосъобразни правни изводи.

 

Въззиваемата страна  е претендирала разноски и такива  следва да бъдат присъждани в размер на сумата от 200 лева представляваща заплатено адвокатско възнаграждение за тази инстанция.

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №335/01.07.2013 г. по гр. д. № 1704/2011 г. на Сливенския районен съд.

 

ОСЪЖДА ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп” БУЛСТАТ 000694286 със седалище гр. С. и адрес на управление площад „П.” № * иск да заплати на Х.И.Н. ***, ЕГН ********** сумата от 200 /двеста/  лева представляваща заплатено адвокатско възнаграждение за тази инстанция.

 

 

         Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му пред ВКС на РБ.

                 

                                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

         ЧЛЕНОВЕ: