Р Е Ш Е Н И Е  № 10

 

Гр. Сливен  24.02.2014 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

        СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публично заседание на…………тридесети януари.……през две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                           Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………Е.Х.………..……и с участието на прокурора………………………………………………………….……..като разгледа  докладваното от  Снежана Бакалова…….….гр.дело № 412 по описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази:

Предявеният иск намира правното си основание в чл. 135  ал.1 от ЗЗД.

Ищецът „Прокредитбанк (България)” АД, твърди в исковата си молба, че сключил на 25.06.2008 г. с ответника „Микрон МГМ” ЕООД договор за банков кредит за сумата 100 000 евро. Твърди, че ответника „Микрон МГМ” ЕООД и „Три инвест” ООД учредили в полза на „Райфайзенбанк „България” ЕАД – третия ответник договорна ипотека върху притежавания от тях недвижим имот, представляващ самостоятелен обект – сграда с идентификатор 67338.562.33.1.3 по кадастралната карта на гр.Сливен, представляващ обект за обществено хранене със застроена площ 450,85 кв.м., ведно с принадлежащите към него 21,56 % ид.части от общите части на сградата. Ипотеката била учредена с нотариален акт № 178 том V, дело № 1102/2010 г. на Нотариус Е. Ш.. Твърди, че тъй като ответника „Микрон” ЕООД не изпълнявал задълженията си по договора за кредит се е снабдил с изпълнителен лист по реда на чл. 417 от ГПК по ч.гр.д. № 2812/2012 г. на Сливенския районен съд. Твърди, че длъжникът е преустановил погасяването на дълга си по договора за кредит на 5.03.2011 г.

На 14.05.2012 г. с нотариален акт № 106 том ІІІ дело № 446/12 г. на Нотариус Е. Ш., ответникът „Микрон МГМ” ЕООД прехвърлил на втория от ответниците „Три инвест” ООД 1/6 ид.част притежавана от него от описания по-горе недвижим имот за сумата 9 800 лева. Счита, че с действията по учредяване на договорна ипотека и прехвърлителната сделка са увредени интересите на ищеца в качеството му на кредитор на първия от ответниците, поради което моли съда да признае за установено по отношение на тримата ответници, че извършеното учредяване на договорна ипотека е недействително по отношение на ищеца в качеството му на кредитор и само по отношение на ответника „Микрон МГМ” ЕООД и „Три инвест” ООД, че извършената разпоредителна сделка с 1/6 ид.част от описания в исковата молба имот е недействителна на същото основание.

В срока е депозиран отговор от ответника „Райфайзенбанк„  с който се оспорват предявените искове изцяло, като се твърди, че извършеното разпореждане не уврежда интересите на кредитора, както и че не са налице елементите на фактическия състав на иска по чл. 135 от ЗЗД и освен увреждането, липсва знание на лицето, в чиято полза е учредена договорната ипотека.

Ответникът „Микрон МГМ” ЕООД е депозирал отговор извън срока, като е изразил становище, че оспорва предявените искове.

В съдебно заседание ищецът, чрез процесуалния си представител, моли да бъдат уважени предявените искове. Претендира разноски.

В с. з. представителят на ответника „Райфайзенбанк „България” ЕАД, моли да бъде прекратено производството по отношение на него, като недопустимо или искът да бъде отхвърлен като неоснователен. Претендира разноски.

Останалите ответници не изпращат представител в с.з.

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Между ищеца „Прокредитбанк (България)” АД и ответника „Микрон МГМ” ЕООД бил сключен договор за кредит от 25.06.2008г., по силата на който банката предоставила кредитна линия в размер на 100 000 евро на ответника за срок от 120 месеца. Тъй като ответникът не изпълнявал точно задължението си ищецът се снабдил с изпълнителен лист по ч.гр.д. № 2812/2012г. по описа на СлРС за сумата 89 526,55 евро главница; наказателна лихва в размер на 2510,46 евро за периода от 02.04.2012г. до 18.06.2012г. и просрочена лихва в размер на 2844,67 евро за периода от 05.03.2012г. до 29.05.2012г., както и сумата 429,82 евро законна лихва и разноски в размер на 3728,26 лева.

Въз основа на издадения изпълнителен лист е образувано изпълнително производство по изп.дело № 762/2012г. по описа на ЧСИ П.Г., рег. № 837 от КЧСИ, с район на действие СлОС. Солидарни длъжници освен ответника „Микрон МГМ” ЕООД са и лицата Г.М.М. и М.Г.М.. Видно от представеното удостоверение от ЧСИ П.Г. към 15.01.2014г. по образуваното дело общо дължимата сума от длъжниците е в размер на 240 636,90 лева. Наложени са възбрани върху три недвижими имота, като публичната продан по първоначалните оценки, дадени от вещото лице е обявена за нестанала и към момента е насрочена нова публична продан на същите обекти. Общата стойност на обектите към момента на последната извършена публична продан възлиза на 94 200 лева.

На 16.11.2010г. с  нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 178 т.V рег. № 22 дело № 1102 от 2010г. на Нотариус Е. Ш., вписана под № 128 в Регистъра на НК, ответникът „Микрон МГМ” ЕООД и ответникът „Три инвест” ООД учредяват в полза на „Райфайзенбанк „България” ЕАД договорна ипотека върху следния свой съсобствен недвижим имот, а именно: самостоятелен обект сграда с идентификатор № 67338.562.33.1.3 по Кадастралната карта на гр.Сливен с адрес: гр.С., кв.“С. З.“ № * ет.* обект *, с предназначение за обществено хранене на едно ниво с площ 450,85 кв.м. с принадлежащите 21,56 % ид.ч. от общите части на сградата. Към момента на учредяване на ипотеката върху процесния недвижим имот ответникът „Микрон МГМ” ЕООД притежава 1/6 ид.ч. от описания недвижим имот, а ответникът „Три инвест” ООД – 5/6 ид.ч. от същия имот. Договорната ипотека е сключена за обезпечаване на договор за кредит в размер на 90 000 евро, сключен между „Райфайзенбанк „България” ЕАД, „Три инвест” ООД и солидарните длъжници Делян Захариев Калчев, М.Г.М. и „Микрон МГМ” ЕООД.

Към момента на приключване на устните състезания ответникът „Райфайзенбанк „България” ЕАД е представила удостоверение на база на счетоводните си книги, от което е видно, че кредитът, за който е учредена ипотеката, е погасен изцяло. Представеното удостоверение не е оспорено от ищцовата страна. В същото е посочено, че ипотеката не е заличена, тъй като не са заплатени дължимите такси от длъжника, но предстои заличаването на същата.

На 14.05.2012г. между ТД „Микрон МГМ” ЕООД и ответника „Три инвест” ООД е сключен с нот.акт № 106 т.III рег.№ 4418 дело № 446/2012г. на Нотариус Е. Ш., рег.№ 128 на НК, договор за покупко-продажба по силата на който продавачът „Микрон МГМ” ЕООД представляван от представителя си М.Г.М. продава на купувача „Три инвест” ООД, представлявано от управителите М.Г.М. и Делян Захариев Калчев следния недвижим имот: 1/6 ид.ч. от самостоятелен обект сграда с идентификатор № 67338.562.33.1.3 по Кадастралната карта на гр.Сливен с адрес: гр.С., кв.“С. З.“ № * ет.* обект *, с предназначение за обществено хранене на едно ниво с площ 450,85 кв.м. с принадлежащите 21,56 % ид.ч. от общите части на сградата, срещу продажната цена в размер на 9800 лева.

Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на събраните по делото писмени доказателства, неоспорени от страните.

Фактът че задължението на „Три инвест” ООД и солидарния длъжник „Микрон МГМ” ЕООД към „Райфайзенбанк „България” ЕАД е погасено по договора за кредит от 28.10.2010г. съдът прие за доказан въз основа на представеното удостоверение, неоспорено от ищеца. Макар и удостоверението за изхожда от страна по делото съдът кредитира същото, тъй като то е издадено въз основа на счетоводните книги на ответната банка.

На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Предявените искове намират правното си основание в чл.135 ал.1 от ЗЗД.

1.По предявения иск за обявяване на относително недействителен на договора за учредяване на договорна ипотека:

Искът е недопустим по отношение на договора за ипотека за 5/6 ид.ч. от процесния имот, които не са притежание на ответника „Микрон МГМ” ЕООД. Производството по отношение на тази част следва да бъде прекратено, поради липса на правен интерес.

Искът с правно основание чл.135 от ЗЗД е предоставен на кредитор за обявяване на недействителни спрямо него на действия, с които длъжникът го уврежда. От самите твърдения на ищеца в исковата молба е видно, че неговият длъжник „Микрон МГМ” ЕООД е притежавал 1/6 ид.ч. от процесния недвижим имот, върху който е учредена договорната ипотека. Останалите 5/6 ид.ч. са били собственост не на длъжника, а на третото лице „Три инвест” ООД, т.е. липсва правен интерес от обявяването на относителна недействителност за тази част от недвижимия имот, която не е била собственост на длъжника и върху която е била учредена договорната ипотека. Обявяването за относително недействителен на целия договор за ипотека не може да ползва кредитора, тъй като той има право да удовлетвори вземането си само от имуществото на неговия длъжник.

По отношение на 1/6 ид.ч. от процесния имот, притежавана от длъжника, съдът намира, че следва да отхвърли предявения иск с посоченото правно основание. Учредяването на ипотеката е действие, което не засяга пряко правата на кредитора, а евентуалното неизпълнение на задълженията по договора за кредит би могло да доведе до намаляване на длъжниковото имущество. Видно от представените доказателства в конкретния случай кредитът, който е обезпечен с посочената ипотека, е бил погасен изцяло, т.е. не съществува задължението, което е обезпечено с ипотеката. Макар че същата не е заличена, не могат да възникнат предпоставките за провеждане на принудително изпълнение по отношение на процесния недвижим имот, т.е. не е налице увреждане на интересите на кредитора. Действително към момента на предявяване на исковата молба действието по учредяване на договорна ипотека върху имот, собственост на длъжника би могло да бъде преценено като увреждащо интересите на неговия кредитор, но тъй като съдът е длъжен да вземе предвид всички факти, настъпили до приключване на устните състезания ( 235 ал.3 от ГПК) и с оглед установеното, че липсва задължение, което ипотеката да обезпечава, съдът намира, че не е налице действие с което длъжникът да уврежда кредитора си.

По изложените съображения предявеният иск в тази му част следва да бъде отхвърлен като неоснователен.

2.По отношение на предявения иск за обявяване на относителна недействителност на договора за покупко-продажба:

Искът е основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен.

Налице са предпоставките за уважаване на иска, като на първо място е доказано по безспорен начин от събраните доказателства качеството на кредитор на ищеца. Същият е кредитор на първия от ответниците, като е предприел действия по принудителното събиране на вземането си и се е снабдил с изпълнителен лист по който е било образувано изпълнително дело.

Втората предпоставка за уважаването на иска е наличието на увреждащото действие. В конкретния случай увреждащото действие се изразява във възмездно разпореждане, чрез договор за покупко-продажба на притежаваната от ответника „Микрон МГМ” ЕООД 1/6 ид.ч. от описания по-горе недвижим имот. Разпореждането е било извършено след възникване на задължението. За да се прецени дали правното действие, изразяващо се в сключването на договора за покупко-продажба е увреждащо за интересите на кредитора следва да се прецени обстоятелството дали то намалява размера на дължниковото имущество до такава степен, че кредиторът да не може да удовлетвори вземането си. Видно от представеното удостоверение от ЧСИ размерът на дълга е значително по-висок от стойността на притежаваните от ответника недвижими имоти, срещу които е било насочено принудителното изпълнение. Цялото длъжниково имущество според чл.133 от ЗЗД служи за обезпечаване  на вземането на кредитора и неговото отчуждаване макар и възмездно може да бъде преценено като увреждане интересите на кредитора.

За да бъде уважен предявеният иск когато увреждащото действие е възмездно, следва да се налице знание (трета предпоставка)  от страна на длъжника и на лицето, с което той договаря, за увреждането. В конкретния случай съдът намира, че страните по договора за покупко-продажба са знаели за увреждането, тъй като длъжникът е знаел за съществуващото си задължение, а при сключването на договора и продавача и купувача са представлявани от едно и също лице. Представител по закон на двете дружества, страни по договора за покупко-продажба, е едно и също физическо лице, от което следва извода, че същото е знаело за увреждането.

С оглед изложеното съдът намира, че са налице всички предпоставки за уважаването на иска с правно основание чл.135 от ЗЗД, поради което следва да постанови решение с което обяви за относително недействителна по отношение на ищеца сключената между първия и втория ответник сделка за продажба на 1/6 ид.ч. от недвижимия имот, описан във фактическите констатации на съда.

При този изход на производството на ответника „Райфайзенбанк „България” ЕАД се дължат всички направени от него разноски в размер на 4450,00 лева. Ответникът „Микрон МГМ” ЕООД и „Три инвест” ООД дължат на ищеца направените от него разноски в размер на 7195,00 лева.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по предявения от „Прокредитбанк (България)” АД ЕИК 130598160 със седалище и адрес на управление: гр.С., бул.“Т. А.“ № *, съдебен адрес: ГР.С., УЛ.“И. Д.“ №* ЕТ.* АП.* чрез адв.Анелия Димитрова иск с правно основание чл.135 от ЗЗД срещу „Микрон МГМ” ЕООД, ЕИК 119668267 със седалище и адрес на управление: гр.С., ул.“В. Д.“ № *; „Три инвест” ООД ЕИК 119656471 със седалище и адрес на управление: гр.С., ул.“Н. Р.“ № * ет.*ап.* и „Райфайзенбанк „България” ЕАД ЕИК 831558413 със седалище и адрес на управление гр.С., ул.“Г.“ № *, за обявяване за относително недействителен договор за учредяване на ипотека с нотариален акт № 178 т.V рег.№ 22000 дело № 1102/2010г. на Нотариус Е. Ш., с рег.№ 128 на НК по силата на който „Три инвест” ООД учредява в полза на „Райфайзенбанк „България” ЕАД договорна ипотека върху 5/6 ид.ч. върху самостоятелен обект сграда с идентификатор № 67338.562.33.1.3 по Кадастралната карта на гр.Сливен с адрес: гр.С., кв.“С. З.“ № * ет.* обект *, с предназначение за обществено хранене на едно ниво с площ 450,85 кв.м. с принадлежащите 21,56 % ид.ч. от общите части на сградата, като НЕДОПУСТИМ.

ОТХВЪРЛЯ предявения от „Прокредитбанк (България)” АД ЕИК 130598160 със седалище и адрес на управление: гр.С., бул.“Т. А.“ № *, съдебен адрес: ГР.С., УЛ.“И. Д.“ №* ЕТ.* АП.* чрез адв.Анелия Димитрова предявен срещу „Микрон МГМ” ЕООД, ЕИК 119668267 със седалище и адрес на управление: гр.С., ул.“В. Д.“ № *; „Три инвест” ООД ЕИК 119656471 със седалище и адрес на управление: гр.С., ул.“Н. Р.“ № * ет.*ап.* и „Райфайзенбанк „България” ЕАД ЕИК 831558413 със седалище и адрес на управление гр.С., ул.“Г.“ № *, иск с правно основание чл.135 от ЗЗД за обявяване за относително недействителен договор за учредяване на ипотека с нотариален акт № 178 т.V рег.№ 22000 дело № 1102/2010г. на Нотариус Е. Ш., с рег.№ 128 на НК по силата на който „Микрон МГМ” ЕООД учредява в полза на „Райфайзенбанк „България” ЕАД договорна ипотека върху 1/6 ид.ч. върху самостоятелен обект сграда с идентификатор № 67338.562.33.1.3 по Кадастралната карта на гр.Сливен с адрес: гр.С., кв.“С. З.“ № * ет.* обект *, с предназначение за обществено хранене на едно ниво с площ 450,85 кв.м. с принадлежащите 21,56 % ид.ч. от общите части на сградата, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

ОБЯВЯВА за относително недействителен на основание чл.135 от ЗЗД, по отношение на „Прокредитбанк (България)” АД ЕИК 130598160 със седалище и адрес на управление: гр.С., бул.“Т. А.“ № *, сключеният между ТД „Микрон МГМ” ЕООД и „Три инвест” ООД с нотариален акт № 106 т.III рег.№ 4418 дело № 446/2012г. на Нотариус Е. Ш., рег.№ 128 на НК, договор за покупко-продажба по силата на който продавачът „Микрон МГМ” ЕООД представляван от представителя си М.Г.М. продава на купувача „Три инвест” ООД, представлявано от управителите М.Г.М. и Д.З. К. следния недвижим имот: 1/6 ид.ч. от самостоятелен обект сграда с идентификатор № 67338.562.33.1.3 по Кадастралната карта на гр.Сливен с адрес: гр.С., кв.“С. З.“ № * ет.* обект *, с предназначение за обществено хранене на едно ниво с площ 450,85 кв.м. с принадлежащите 21,56 % ид.ч. от общите части на сградата.

ОСЪЖДА „Прокредитбанк (България)” АД ЕИК 130598160 със седалище и адрес на управление: гр.С., бул.“Т. А.“ № * да заплати на „Райфайзенбанк „България” ЕАД ЕИК 831558413 със седалище и адрес на управление гр.С., ул.“Г.“ № * направените разноски в размер на 4450,00 лева /четири хиляди четиристотин и петдесет/.

ОСЪЖДА „Микрон МГМ” ЕООД, ЕИК 119668267 със седалище и адрес на управление: гр.С., ул.“В. Д.“ № * и „Три инвест” ООД ЕИК 119656471 със седалище и адрес на управление: гр.С., ул.“Н. Р.“ № * ет.*ап.* да заплатят на „Прокредитбанк (България)” АД ЕИК 130598160 със седалище и адрес на управление: гр.С., бул.“Т. А.“ № * направените разноски в размер на 7 195,00 лева /седем хиляди сто деветдесет и пет/.

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: