Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

гр. Сливен, 13.08.2013 г..

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание на тринадесети август  две хиляди и тринадесета година в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА

ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

 

при участието на прокурора ..........и при секретаря ….., като разгледа докладваното от  Мартин Сандулов .гр. д.  N 428 по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

        Производството е по жалба от директора на ТД на НАП, гр. Велико Търново, чрез процесуалния представител Татяна Николова Кишева, главен юрисконсулт в отдел „Правен” против постановление за прекратяване на изпълнително дело № 20052230400208 по описа на СИС при РС Сливен. В жалбата се твърди, че постановлението за прекратяване на изпълнителното дело е незаконосъобразно. В случая, сумата по изпълнителното дело не е била внесена преди образуването му като се излагат подробни съображения в тази насока и се проследява хронологията на съобщенията по изпълнителното дело като се извежда извода, че е останала непогасена сума в размер на 176.50 лв. като реално погасената сума е 975.73 лв. Иска се отмяна на атакуваното постановление и съдебният изпълнител да продължи производството до събирането на остатък.

        Длъжникът по делото е мотивирал възражение срещу подадената частна жалба, в което се сочи, че сумата от 176.50 лв. е приведена на взискателя още на 10.09.2007г. и задълженията по изпълнителното дело са изплатени изцяло, поради което законосъобразно изпълнителното производство е прекратено.

        Държавният съдебен изпълнител е депозирал мотиви, в които заявява, че счита жалбата за процесуално допустима, но разгледана по същество неоснователна. След изплащането на целия дълг, изпълнителното производство подлежи на прекратяване. Спорната сума в размер на 176.57 лв. е била приведена на взискателя на 10.09.2007г. по банкова сметка, ***.

        Настоящият състав намира, че подадената жалба е неоснователна. От събраните по делото доказателства се установява, че сумата в размер на 176.50 лв. е била внесена от длъжника на 10.09.2007г., което е видно от материалите по делото. Така с постъпването на последната дължима сума на 30.05.2013г. в размер на 25.73 лв. длъжникът е погасил дълга си по изпълнително дело № 208/2005г. и правилно и законосъобразно съдебният изпълнител е постановил прекратяване на изпълнителното производство поради изплащане на задължението спрямо взискателя. В случая не са налице доказателства, че претендираната от взискателя сума не е била заплатена така, както е отбелязано в материалите по изпълнителното дело № 120/2005г. на СИС при РС гр. Ловеч. Ето, защо жалбата се явява неоснователна и не следва да бъде уважавана.

        Ръководен от изложените съображения, съдът

 

Р Е  Ш  И:

 

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на директора на ТД на НАП, гр. Велко Търново, чрез процесуалния представител Татяна Николова Кишева, главен юрисконсулт в отдел „Правен” против постановление за прекратяване на изпълнително дело № 20052230400208 по описа на СИС при РС Сливен..

       

        Решението е окончателно.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: