Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 16.09.2013г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

  СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на шестнадесети септември през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

                                                                            СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз. гр.д. № 457 по описа за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба депозирана от Гаранционен фонд – гр. С. против постановление от 03.07.2013г. на ЧСИ рег. № 835 по изп. дело № 20138350400587/13г., с което е намален претендирания адвокатски хонорар за образуване и водене на цитираното изпълнително дело до размер от 1 600лева. Излагат се подробни доводи за прекомерност на определеното адвокатско възнаграждение, като се претендира присъждане на минималния хонорар от 100 лева определен в Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Частната жалба е връчена редовно на взискателите, които в законоустановения срок са депозирали възражение, в което оспорват жалбата, като считат определения размер за правилен и законосъобразен.

По делото са депозирани мотиви на ЧСИ, в които са изложени съображения за неоснователност на жалбата с препращане към мотивите на обжалваното постановление.

 

Сливенски окръжен съд, след като обсъди доводите на страните и представените по делото доказателства, намира следното :Изпълнителното дело е образувано на 21.06.2013г. по молба на Й.Ж.С. и Д.И.С., чрез пълномощника им адв. М.Д. АК Сливен въз основа на изп. лист от 29.05.2013г. издаден по търговско дело№ 4092/2012г. на САС.

Длъжникът „Гаранционен фонд – гр. С.” е получил призовката за доброволно изпълнение с обратна разписка на 27.06.2013г.

По искане на взискателя на 28.06.2013г. е наложен запор на банковите сметки на длъжника.

На 02.07.2013г. е постъпила молба от длъжника за намаляване на адвокатския хонорар по изпълнителното дело до сумата от 100 лева.

С постановление за приемане на разноски от 03.07.2013г. ЧСИ изменя приетия договорен и платен адвокатски хонорар до размер от 1 600лева – по 800 лева за всеки от взискателите.

На 12.07.2013г. е постъпила разглежданата частна жалба от „Гаранционен фонд – гр. С.” против постановление от 03.07.2013г. на ЧСИ за приемане на разноски в изпълнителното производство.

Сливенски окръжен съд счита, че при направено възражение за прекомерност, съобразно препращането на чл. 78, ал.5 от ГПК, уговореното адвокатско възнаграждение може да се намали до размера, посочен в чл.36 ал.1 от Закона за адвокатурата, а именно до минимума на Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Изпълнителното дело не разкрива фактическа и правна сложност, трудът на упълномощения от взискателя адвокат се изчерпва с подаването на молба за образуване на дело, поради което и направеното от страна на длъжника възражение за прекомерност по чл. 78, ал.5 ГПК като основателно следва да бъде уважено. Определените от ЧСИ разноски за адвокатско възнаграждение от 1 600 лева следва да бъдат намалени до минималния посочен в чл. 10, т.1 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. размер, а именно до размер на сумата от 100 лева.

Не може да бъде споделено от настоящия съд изложеното във възражението на взискателите, че при намаляване на адвокатското възнаграждение по реда на чл. 78 ал. 5 от ГПК следва да бъде взето предвид правилото на & 2 от ДР на Наредба № 1/09.07.2004 г. при прилагането на което определеното адвокатско възнаграждение в размер на 1600 лв. не се явява прекомерно. Цитираната наредба е издадена въз основа на законова делегация, регламентираща правото на органите на адвокатурата да определят минималните размери на адвокатските  възнаграждения. Законова делегация същите органи да определят размер на възнагражденията в хипотезите на чл. 78 ал. 5 ГПК няма, което е единствено в правомощията на съда. Поради това и правилото  на & 2 от ДР на Наредбата, като издадено извън законовата делегация, не следва да се прилага и при  намаляване на разноските за адвокатско възнаграждение по чл. 78 ал. 5 ГПК съдът не е ограничен до трикратния размер на посочения в Наредбата, а само до определения в същата минимум на възнаграждението / в този смисъл – Определение № 74/07.02.2011 г. по ч.гр. д. № 46/2011 г. на ВКС, ІV ГО; Определение № 238/07.05.2009 г. по ч.т.д. № 304/2009 г. на ВКС ІІ-ро ТО; Определение № 91/21.10.2009 г. по т.д. № 305/2009 г. на ВКС ІІ ТО и др./.

При тези съображения обжалваното постановление на ЧСИ следва да бъде отменено като неправилно, като дължимите разноски за адвокатско възнаграждение на  взискателите бъде намалено до размер на сумата 100 лева.

Водим от горното, настоящия съдебен състав при СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН съд

 

Р Е Ш И  :

 

ОТМЕНЯ по жалбата на ГАРАНЦИОНЕН ФОНД – гр. С., с адрес: ул. „Г.И.” № * ет.* Постановление от 03.07.2013г. на ЧСИ П.Р. рег. № 835 и район на действие СлОС по изп. дело № 20138350400587/13г., с което са намалени разноските за претендирания адвокатски хонорар за образуване и водене на цитираното изпълнително дело до размер от 1 600 лева и вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

НАМАЛЯВА на основание чл. 78 ал. 5 ГПК разноските за заплатено от взискателите възнаграждение за адвокат по изпълнителното дело в размер на 100 лева.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                                                                         

                                                                          2.