Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 263

 

гр. Сливен,  24.10.2013г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и трети октомври през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

МАРИЯ БЛЕЦОВА

 

при участието на прокурора ………и при секретаря  П.С. , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 463  по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Обжалвано е решение № 507/25.06.2013 г. по гр.д. № 150/2013 г. на СлРС, с което е отхвърлен предявеният от  В.В.С. ЕГН ********** *** М.П.М. ***, х-л „Я.” офис №*иск с правно основание чл. 55 ал. 1 от ЗЗД за заплащане на сумата от 300 лв. ведно със законната лихва до окончателното изплащане, като неоснователен.

Постъпила е въззивна жалба от ищцата, в която се твърди, че решението е неоснователно, незаконосъобразно и необективно. Излагат се съображения относно фактическите обстоятелства на претенцията и се твърди, че ответницата дължи връщане на получената сума, тъй като не е свършила работата както следва и не е изпълнила задълженията си към ищцата в качеството й на клиент по друго дело. Иска се да бъде отменено решението и делото върнато за ново разглеждане, както и да бъде уважена претенцията.

В срока по чл.263 от ГПК не е постъпил отговор на тази въззивна жалба.

В с.з.  въззивницата, редовно призована,  се явява и поддържа подадената жалба.

В с.з. за въззиваемата, редовно призована, не се явява.

 

Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, и с оглед  обхвата на  обжалването – и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред РС доказателства, намира, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.

Този състав счита, че формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка, така  както е изложена в мотивите на решението, е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал, и с оглед разпоредбата на чл. 272 от ГПК, ПРЕПРАЩА своята към нея.

       Изградените въз основа на нея правни изводи, кореспондират с приложимите за казуса правни норми, поради което въззивният съд ги споделя. При цялостно и правилно изградени фактически констатации първоинстанционният съд е достигнал до законосъобразни правни изводи, наложили правилното  отхвърляне на иска.

   Районният съд е изложил подробни съображения относно отделните фактически състави на института на неоснователното обогатяване по чл. 55 ал. 1 от ЗЗД. Правилно и законосъобразно е достигнал до извода, че в процесния случай не са налице хипотезите на  този състав. Между страните не се спори, че  е имало валиден договор за правна защита по който въззиваемата-ответница, се явила като повереник на въззивницата – ищца по наказателно дело от частен характер пред РС – Нова Загора. Там ищцата е оттеглила пълномощията си и се е отказала от услугите на този адвокат. Напълно обоснован е извода на съда, че решението на страната да оттегли пълномощието, не дава основание да иска връщане на заплатеното адвокатско възнаграждение, тъй като срещу това възнаграждение адвокатът е престирал труд, изразяващ се в осъществяване на процесуалното представителство и явяване в с.з. В случая и размерът на заплатеното възнаграждение е съобразен с наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.  Всички тези съображения напълно се споделят и от настоящата инстанция

        Щом правните изводи на двете инстанции съвпадат, въззивният съд счита, че липсват отменителни основания и въззивната жалба следва да бъде оставена без уважение. Атакуваното решение следва да бъде потвърдено. Районният съд е провел надлежно и пълно събиране на допустими и относими доказателства, въз основа на които е формирал обективни фактически констатации и правилно ги е привел към съответстващата им правна норма, като по този  начин е достигнал до законосъобразни правни изводи.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

         ПОТВЪРЖДАВА решение № 507/25.06.2013 г. по гр.д. № 150/2013г.  на Сливенския районен съд

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

         ЧЛЕНОВЕ: