Р Е Ш Е Н И Е   

гр. С., 18.09.2013 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание на осемнадесети септември през две хиляди и тринадесета година в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СНЕЖАНА БАКАЛОВА       

ЧЛЕНОВЕ:  ХРИСТИНА МАРЕВА

                   мл.с.    КРАСИМИРА КОНДОВА                                                                                                           

като разгледа докладваното от  младши съдия Красимира Кондова  гр. д.  N 477 по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на взискател в изпълнително производство против действията на ЧСИ, с правно основание чл. 435, ал.1  ГПК и се движи по реда на чл.437  ГПК.

Жалбоподателят „Банка ДСК” ЕАД-София атакува действия на ЧСИ, изразяващи се в  отказ от извършване на действия по изпълнението  по изп.дело № 20077680400492 на ЧСИ с рег.№ 768 в КЧСИ и район на действие СлОС, а именно опис на недвижим имот с идентификатор № 67338.508.143.2.1., поради заличаване на длъжника търговец в търговския регистър.

Жалбоподателят твърди, че на 25.05.2009г. с решение на СлОС по т.д. № 779/2008г. била обявена неплатежоспособността на длъжника с начална дата 27.03.2007г. и открито производство по несъстоятелност. В това производство банката предявила вземанията си. Предоставен бил от съда срок на банката да плати определените от съда разноски по несъстоятелността в размер на 26 000 лв.,което банката взискател не сторила. На 17.10.2012г. длъжникът бил заличен от търговския регистър с решение № *38/24.09.2012г. на СлОС по горепосоченото търговско дело. Отпуснатия кредит на длъжника – търговец  бил обезпечен с вписана в полза на банката взискател договорна ипотека, обективирана в нотариален акт № *56, т.І, дело 794/2006г. на СВ-Сливен. Имотът бил собственост на трето лице Ю.Н.Б. видно от нотариален акт № 46,т.Х, дело № 2168/2004г. на СВ- Сливен.

Жалбоподателят твърди, че от страна на ипотекарния длъжник – третото лице и банка „ДСК” – ипотекарен кредитор е водено гр.д. № *367/2008 г. на СлРС завършило с решение № 956/17.11.2008 г., с което искът за прогласяване на нищожност на договорната ипотека, вписана от Ю.Б., е отхвърлен като неоснователен. Това решение е влязло в законна сила.

На 11.09.2012 г. с молба до ЧСИ взискателят поискал насрочване на опис на ипотекирания от третото лице имот. На 24.10.2012 г. жалбоподателят поискал насрочване на опис на имота. На подадената молба съдебният изпълнител поставил резолюция за отказ, за който отказ взискателят бил уведомен на 10.06.2013 г.

Жалбопадателят се позовава на разпоредбата на чл. 429 ал. 3 от ГПК, според която изпълнителният лист срещу длъжника има сила и срещу третото лице дало своя вещ в залог или ипотека за обезпечение на дълга, когато взискателят насочва изпълнението върху тази вещ.  Жалбоподателят твърди, че в качеството си на взискател по изпълнителното дело иска продължаване на изпълнението именно срещу третото лице вписало ипотека за обезпечаване на чужд дълг.  Освен това сочи, че това имущество безспорно не попада в масата на несъстоятелността на заличения търговец, тъй като принадлежи на трето лице.  

С оглед изложените съображения моли за отмяна действията на ЧСИ, изразяващи се в отказ за извършване на изпълнително действие по образуваното и горепосочено изпълнително дело, като се задължи съдебния изпълнител да насрочи и извърши опис на недвижимия имот, както и да продължи да извършва действия по изпълнението спрямо ипотекирания имот от третото задължено лице. Към жалбата са приложени писмени доказателства установяващи  изложените твърдения.

Съдът намира жалбата за редовна, подадена в законоустановения срок. Спазена е процедурата по администрирането й, съответно по размяната на книжа и е представено  копие от изпълнителното дело. Жалбата изхожда от легитимиран правен субект, имащ правен интерес от обжалване, като длъжник в изпълнителното производство, поради което е процесуално допустима.

След като се запозна с изпълнителното дело и извърши преценка на събраните в него материали, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

Изпълнителното дело е образувано по молба на банка „ДСК” ЕАД – София в качеството на взискател посредством издаден изпълнителен лист, издаден от 30.08.2007 г. от Сливенски районен съд срещу длъжника „Женя–С” ЕООД гр. С., съгласно който  длъжникът е осъден да заплати сума в размер 204 686.02 лв., от които главница - 200 000 лв.,  договорна лихва – 4 408,10 лв., наказателна лихва – 277.92 лв., обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва върху главницата, считано от 07.08.2007 г. до окончателното изплащане на дълга, юристконсултско възнаграждение в размер на 2 386.86 лв. и  разноски  - 4093.72 лв. Призовка за доброволно изпълнение е изпратена на длъжника, съответно получена на 24.10.2007 г. От н.а. № 85 т. ІІ, рег. № 2106, дело № 225/2006 г. се установява, че на 23.02.2006 г. като обезпечение на отпуснатия кредит в размер на 200 000 лв. от банка „ДСК” ЕАД на „Женя-С” ЕООД – Сливен лицето Ю.Н.Б. учредила в полза на банката договорна ипотека върху собствения си недвижим имот, а именно: магазин № *, разположен на партерен етаж от обема на жилищна сграда, находяща се на ул. „Д-р М.” № * по плана на гр. С., със ЗП на магазина 42.10 кв.м., състоящ се от търговска зала и санитарен възел при граници: изток – външен зид, запад – магазин № 2 и офис към магазин № 3, север – външен зид, юг – външен зид, заедно с отстъпеното право  на строеж и 4.3% ид.ч. от общите части на сградата, построена в ПИ № 2743, кв. 98 по плана на града. От представения към жалбата нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № *9, т. ІV, рег . № 3613, д. № 344/2004 г.  се установява, че Ю.Н.Б. е закупила 1/5ид.ч. от дворно място – ПИ 2743 в кв. 98 по плана на гр. С., на ул.   „Д-р М.” № * , целият от 400 кв. м., при граници: улици от двете страни, имот пл.№ 2744 и имот № 2742, ведно с магазин № *, подробно описан по-горе. Възбрана върху този ипотекиран имот е вписана на 18.12.2007 г. Ипотекарният длъжник Ю.Б. е уведомена на 17.01.2008 г. за предстоящото извършване опис върху недвижимия имот. На 06.02.2008 г. е допуснато обезпечение на бъдещ иск и издадена обезпечителна заповед в полза на ипотекарния длъжник Ю.Б.  чрез налагане на обезпечителна мярка „спиране на изпълнителното производство” относно ипотекирания от това лице имот.

Ипотекарният длъжник Ю.Б. ипотекирала свой имот за обезпечаване дълга на „Женя – С” ЕООД-Сливен е предявила иск за прогласяване на нищожност на ипотечния договор. С решение № 956/17.11.2008 г. по гр. д. № *367/2008 г. на СлРС искът е бил отхвърлен като неоснователен. Решението е потвърдено с решение № 91/25.03.2009 г. по в.гр.д. № 37/2009 г. на СлОС. С определение № 492/29.07.2010 г. ВКС на РБ не допуснало касационно обжалване на въззивното решение или последното е влязло в сила.  

С решение № *7/25.05.2009 г. по т.д. № 779/2008 г. на СлРС е обявена неплатежоспособността на длъжника „Женя-С” ЕООД гр. С. с начална дата 27.03.2007 г. и е открито производство по несъстоятелност. Със същото решение съдът постановил обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника и назначил временен синдик. С решение № 405/03.11.2010г. по т.д. № 779/2008г. длъжникът търговец  „Женя –С” ЕООД гр. С. е обявен в несъстоятелност и е прекратена дейността му. С решение № 52/01.09.2011г. по т.д. № 779/2008г. на СлОС съдът спрял производството на основание чл.632, ал.1, вр.ал.5 ТЗ. С решение № *38/24.09.2012 г. съдът по несъстоятелността прекратил производството и постановил заличаване от търговския регистър на длъжника „Женя –С” ЕООД гр. С..  Това решение влязло в законна сила на 09.10.2012г.

С молба от 24.10.2012г. взискателят в изпълнителното производство „Банка ДСК” ЕАД София е направил искане до ЧСИ за насрочване на опис на имота, собственост на третото лице Ю.Б., вписало ипотека върху имота в полза на банката за обезпечаване дълга на „Женя –С” ЕООД гр. С.. ЧСИ постановил отказ от извършване на действия по изпълнението, поради заличаване на длъжника от търговския регистър.

Установеното от фактическа страна обуславя следните правни изводи:

Жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение.

Разпоредбата на чл.429, ал.3 ГПК, на която се основава искането на настоящия жалбоподател урежда специфично изключение от легитимацията на изпълнителния титул. Предоставено е в полза на взискателя в изпълнителното производство право да насочва изпълнение върху имущество, за което твърди, че не е на длъжника, а на трето лице, но е предназначено предварително за принудително изпълнение. Собственикът – учредител на вещното обезпечение по силата на закона е в правното положение на длъжника по изпълнителния титул – адресат е на принудата, насочена върху личното му имущество, независимо, че сам не отговаря за изпълнението на дълга. За да бъдат упражнени правата на взискателя спрямо имота на третото лице обаче е необходимо изпълнителния процес да бъде надлежно учреден по отношение и на самия длъжник, за чието задължение е издаден изпълнителния лист, като допълнително към листа се представи и нотариалния акт за ипотеката.

В конкретния казус горните условия са били изпълнени, тъй като изпълнителното производство е било образувано срещу длъжника „Женя-С”ЕООД гр.Сливен и са били предприети действия по изпълнението срещу недвижим имот на лицата Ж.Ц. И. и С.Д.И., вписали ипотека върху този имот за обезпечаване задължението на длъжника – търговско дружество. Действия по изпълнението са били предприети и срещу недвижим имот, собственост на лицето Ю.Б., също вписало ипотека върху имота си, като обезпечение на вземането на „Банка ДСК” ЕАД София от длъжника „Женя-С”ЕООД гр.Сливен. Изпълнението срещу последния имот било спряно по издадена обезпечителна заповед от 06.02.2008г. в полза на ипотекарния длъжник. Последващи изпълнителни действия по отношение на ипотекирания имот, собственост на третото лице Ю.Б. са били предприети с молба на взискателя от 24.10.2012г., след като вече търговското дружество длъжник в изпълнителното производство било заличено като правен субект /заличено без правоприемник юридическо лице/. При това положение взискателят не би могъл да реализира обезпечените права в същото изпълнително производство, тъй като те са обусловени от съществуването на основния длъжник. Нормата на чл.429, ал.3 ГПК не би могла да се приложи, а взискателя разполага с възможност  да се снабди с изпълнителен титул срещу самия ипотекарен длъжник.

Предвид изложените съображения, подадената жалба се явява неоснователна и следва да се остави без уважение, поради което, съдът

 

                                         О   П   Р   Е  Д   Е  Л   И :

 

  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, като неоснователна жалба на Банка ДСК” ЕАД-София срещу действия на ЧСИ, изразяващи се в  отказ от извършване на действия по изпълнението  по изп.дело № 20077680400492 на ЧСИ с рег.№ 768 в КЧСИ и район на действие СлОС, а именно опис на недвижим имот с идентификатор № 67338.508.143.2.1., поради заличаване на длъжника търговец в търговския регистър.

 

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: