Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 294

 

гр. Сливен,  14.11.2013г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на тринадесети ноември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                МАРИЯ БЛЕЦОВА

при участието на прокурора ………и при секретаря И.К. , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 524 по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

          Обжалвано е решение № 371/05.08.2013г. по гр. д.№ 4230/2012 г. на Сливенския районен съд, с което са осъдени М.И.К. ЕГН ********** и Й.А.К. ЕГН********** *** на основание на чл. 228 във вр. с чл. 232 ал.1 от ЗЗД да заплатят на етажната собственост на бл. *, ул. „В.О.” гр. Сливен сумата от 135 лв. за ползване на отдаден под наем обект, ведно със законната лихва от 04.09.2012 г. до окончателното изплащане, като е отхвърлен като неоснователен и недоказан искът с правно основание чл. 86 от ЗЗД с цена 10 лв., представляваща мораторна лихва. Със същото решение ответниците са осъдени да заплатят на етажната собственост на бл. * и сумата от 3600 лв., представляваща общата наемна цена за ползването на част от общия коридор на мазите, намиращи се на партерния етаж, ведно със законната лихва, считано от 04.09.2012 г., както и да заплатят мораторна лихва в размер на 30.00 лв. Със същото решение ответниците са осъдени да заплатят и сумата 315 лв. обезщетение за ползване на отдадения под наем обект след изтичане на договора за наем, както и да заплатят направените по делото разноски.

          Постъпила е въззивна жалба от ответниците, в която се твърди, че договорът за наем няма стойност, тъй като не е спазен реда за сключването му. Самоволно бил определен размера на месечния наем, без това да е съгласувано с останалите собственици. Няма протокол от Общо събрание относно начина на използване на помещението. Предвид това се иска отмяна на постановеното решение.

          В срока по чл. 263 от ГПК е постъпил писмен отговор на тази въззивна жалба, в който се сочи, че договорът за наем е подписан и от двете страни и за това е относимо и допустимо доказателство. В срока си за отговор ответниците не са оспорили този договор. Направени са били възражения за липса на нотариална заверка, но за валидността на наемния договор не е необходимо да има нотариална заверка на подписите. В отговора не е направено възражение относно обстоятелството, че договорът не е съгласуван с останалите собственици, поради което въвеждането му в жалбата е несвоевременно. Несвоевременни са и другите възражения. Сочи се, че искането за допускане на свидетели е преклудирано и такива не следва да бъдат допускани от настоящата инстанция.

В с.з.   въззивниците, редовно призовани, се явяват лично и поддържат подадената жалба.

В с.з. за въззиваемият, редовно призовани, се явява законен представител и представител по пълномощие, който оспорва основателността на подадената жалба..

Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, и с оглед  обхвата на  обжалването – и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред РС доказателства, намира, че обжалваното решение е правилно, поради което следва да бъде потвърдено.

Този състав счита, че формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка, така  както е изложена в мотивите на решението, е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал, и с оглед разпоредбата на чл. 272 от ГПК, ПРЕПРАЩА своята към нея. Приетите от настоящия състав доказателства не водят до съществена промяна на обстоятелствата по делото.

       Изградените въз основа на нея правни изводи, кореспондират с приложимите за казуса правни норми, поради което въззивният съд ги споделя. При цялостно и правилно изградени фактически констатации първоинстанционният съд е достигнал до принципно законосъобразни правни изводи, наложили правилното  уважаване на исковете.

С договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя една вещ за временно ползване, а наемателят - да му плати определена цена.Ако не е уговорено друго, наемодателят е длъжен да предаде вещта в състояние, което отговаря на ползването, за което е наета

Договорът за наем е двустранен – наемодателят се задължава да предостави на наемателя наетата вещ във временно ползване, а наемателят се задължава да плати цената срещу това ползване. Този договор е възмезден - предоставянето на вещта става само срещу наемна цена, а наемателят има задължението да плати, но само срещу ползването на вещта. Освен това договорът е консенсуален и неформален. Наемодателят има три основни задължения, а именно да предаде наетата вещ, да я поддържа в течение на наемния период и да обезпечи спокойното ползване на наемателя от тази вещ. От своя  страна наемателят е длъжен да плаща наемната цена, такава каквато е уговорена, да пази наетата вещ и да си служи с нея с грижата на добър стопанин и да я върне след прекратяване на наемния договор.

        Настоящият състав напълно споделя правните изводи на районния съд. Безспорно е установено, че между етажните собственици в качеството на наемодател и ответниците като наематели бил сключен в писмена форма договор за наем, по силата на който наемателите  са се задължили да заплащат месечна наемна цена в размер на 100 лв., като падежът е първо число на следващия по ред месец. Договорът сключен на 19.05.2009 г. е за срок от 3 г. и по делото липсват каквито и да е доказателства, че през този период ответниците са заплащали наемната цена. Следователно при наличието на сключен между страните договор всяка от тях следва да изпълнява задълженията си по него така, както са посочени в клаузите му. Подробно и аргументирано районният съд е изложил мотиви относно неизпълнението от страна на ответниците на поетите задължения по този договор и настоящата инстанция ги споделя напълно. Неоснователни са  възраженията в жалбата, които се поддържан и в съдебно заседание относно липсата на взето по съответния ред решение на етажните собственици за отдаване на общите помещения под наем, По принцип те са направени и несвоевременно, но вътрешните отношения на етажните собственици не влияят на облигационната връзка между страните по повод на сключения договор.  Ето защо съдът намира решението на районния съд за правилно и законосъобразно.

        Щом правните изводи на двете инстанции съвпадат, въззивният съд счита, че липсват отменителни основания и въззивната жалба следва да бъде оставена без уважение по отношение на присъдената издръжка. Районният съд е провел надлежно и пълно събиране на допустими и относими доказателства, въз основа на които е формирал обективни фактически констатации и правилно ги е привел към съответстващата им правна норма, като по този  начин е достигнал до законосъобразни правни изводи.

Въззиваемата страна  е претендирала разноски и такива  следва да бъдат присъдени в размер на сумата от 150 лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение за тази инстанция.

 

   Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 371/05.08.2013г. по гр. д.№ 4230/2012 г. на Сливенския районен съд.

 

ОСЪЖДА М.И.К. ЕГН ********** и Й.А.К. ЕГН********** *** да заплатят на заплатят на етажната собственост на бл. *, ул. „В.О.” гр. Сливен сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение за тази инстанция.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

         ЧЛЕНОВЕ: