Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

гр. Сливен, 25.09.2013 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                                   М. САНДУЛОВ

                                                                      мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  гр. д.  N 539 по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Чрез ЧСИ на 05.09.13г. е постъпила жалба против отказа му да конституира взискател..

Жалбоподателят заявява, че е сключил с първоначалния взискател договор за цесия по силата на който му е прехвърлено вземането срещу длъжника, но ЧСИ е отказал да го конституира като взискател в изпълнителното производство, като се е мотивирал, че липсва надлежно уведомяване на длъжника за това.

Жалбоподателят твърди, че отказът е незаконосъобразен, тъй като по силата на пълномощно от страна на цедента, цесионерът е извършил такова уведомяване. Развива доводи във връзка с правата и задълженията по договора за цесия, действието на последния спрямо длъжника и третите лица, както и относно правното положение на взискателя в изпълнителното производство. С оглед това моли съда да отмени разпореждането на ЧСИ, с което е отказано конституирането му като взискател по изпълнителното дело и да му даде указания жалбоподателят да бъде конституиран като такъв.

Насрещната по жалбата страна не е подала писмено възражение.

ЧСИ е представил писмени обяснения, които по същество представляват хронологично описание на движението на изпълнителното производство.

След като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателя и представените от него писмени доказателствени средства, СлОС счита, че жалбата е основателна:

Изпълнително дело №20138350400279 на ЧСИ с рег.№ 835 и район на действие района на СлОС е образувано въз основа на изпълнителен лист от 06.07.09г. , издаден по ч.гр.д. № 38319/08г. на СРС, със страни – взискател – „Кредибул” АД, гр. София и длъжник – Г.Р.Ч..

С договор за цесия от 25.10.2012г. кредиторът е прехвърлил това вземане на настоящия жалбоподател – „Агенция за събиране на вземания” ООД, гр. София, цесията е потвърдена съгласно чл. 99 ал. 3 от ЗЗД и цедентът е упълномощил изрично цесионера да уведоми от негово име длъжницата по цедираното вземане за сключването на договора. С  писмо с обратна разписка от 15.11.12г. това е сторено, но е отбелязано, че  получателката-длъжник е преместена на друг адрес.

Молбата на цесионера до ЧСИ за конституирането му като взискател на мястото на цедента, е оставена без уважение, поради ненадлежно уведомяване на длъжника.

Съдът счита, че отказът е незаконосъобразен, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 429 ал. 1 от ГПКчастните правоприемници на взискателя, платили дълга, могат  да искат изпълнение въз основа на издадения на взискателя изпълнителен лист. От процесуална гледна точка това право се идентифицира с конституирането на правоприемника като взискател. В случая жалбоподателят има качеството на частен правоприемник по отношение на конкретното вземане, което  е възникнало на базата на действителен договор за цесия. Това безусловно го валидира и като кредитор, за когото по силата на правната норма възниква право на принудително изпълнение. Следователно само това е достатъчно, за да бъде конституиран като взискател.

Освен това уведомяването на длъжника за извършеното прехвърляне на вземането, като част от фактическия състав, пораждащ действието на цесията, е от значение само по себе си като резултат – довеждане на факта до знанието му. Не е от съществено значение дали цедентът /предходният кредитор/ ще извърши това правно действие лично, или ще упълномощи друго лице, включително цесионера, да стори това от негово име. Няма пречка да се използва института на договора за поръчка, съчетан с упълномощаване, тъй като липсва изрична законова забрана. Така, в случая, актът на уведомяване по чл. 99 ал. 3 от ГПК е осъществен от името на предишния кредитор, но от страна на новия такъв и съдът намира, че той има равностойно правно значение, както ако бе извършен от предишния кредитор лично. При изпращането на писмото с обратна разписка са спазени изискванията и неоткриването на длъжника на адреса, който той е посочил на кредитора не може да повлияе на редовността на извършеното уведомяване.

На последно място може да се отбележи, че дори без да има надлежно уведомяване на длъжника, при наличие на сключен договор за прехвърляне на вземането, по силата на разпоредбата на чл. 429 ал. 1 от ГПК новият кредитор следва да бъде конституиран визпълнителното производство като взискател. Липсата на уведомяване има материалноправно, а не процесуално значение – то влияе на ефективността на прехвърлянето  и противопоставимостта му на длъжника – тоест  той би могъл да се брани  успешно с такова възражение в хода на изпълнението /както и по други, установени в закона начини/, и да избегне двойно плащане или плащане на ненадлежен кредитор.

С оглед всичко изложено съдът счита, че отказът на ЧСИ е незаконосъобразен и следва да се отмени, като на СИ бъдат дадени указания за извършванена действията по конституиране на жалбоподателя като взискател по изпълнителното дело на мястото на досегашния такъв.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ разпореждане на ЧСИ с рег.№ 835 и район на действие района на СлОС от 06.06.2013г. по изп.д. №20138350400279, с което е отказано конституирането на Агенция за събиране на вземания” ООД,  ЕИК 201318404, със седалище и адрес на управление на дейността гр. С., бул. „П. Д.” № * офис сграда Лабиринт, ет. * оф. *, като взискател по изп.д. №20138350400279, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

УКАЗВА на ЧСИ с рег.№ 835 и район на действие района на СлОС от 06.06.2013г. да предприеме действия по изп.д. №20138350400279 съобразно горните мотиви.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

 

ЧЛЕНОВЕ: