Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е №

 

гр. Сливен, 01.10.2013 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание на първи октомври през две хиляди и тринадесета година в състав:               

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

          Мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

при участието на прокурора …….............……….....................и при секретаря ….., като разгледа докладваното от  Мартин Сандулов .гр. д.  N 547 по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по жалба на длъжника „НОУБЪЛ ПРОПЪРТИС” ЕООД  с ЕИК 10224095 със седалище и адрес на управление гр. Б., ул. „С.С.” № *, вх. *, ет. *, представлявано от управителя М. Н. К. против действия на ДСИ при Районен съд - Котел по и.д. № 39/2011г. за извършено разпределение на сума постъпила от публична продан на недвижим имот по изпълнителното дело.

В жалбата се твърди, че на 24.07.2013г. е било предявено разпределението на сума постъпила от публична продан на недвижим имот по изпълнителното дело, което разпределение е второ по ред. С решение на АС – Бургас е отменено предходното разпределение.  Мотивите на Апелативния съд са били свързани с даване на задължителни указания да бъде уточнен размерът на вземането на Община Котел към датата на изготвяне на разпределението. По делото е постъпило писмо от Община Котел, в което се сочи, че размерът на обезпеченото вземане е 2 921 032 лв., за което е учредена законна ипотека върху процесния имот. Твърди се, че това противоречи на приложените по делото данни за вписаната законна ипотека. Сочи се, че от молбата на Община Котел за вписване на законна ипотека е ясно, че тя не обезпечава вземане в посочения по-горе размер, тъй като в нея се заявява, че е обезпечено вземане касаещо „всички задължения по приватизационния договор в размер до 2 921 032лв. плюс дължимите по договора неустойки и всички други плащания по договор от страна на купувача”. От така извършеното вписване не става ясно какво вземане на Община Котел се обезпечава и в какъв размер.  От разпределението на ДСИ не е ясно как съдебният изпълнител се е уверил, че вземането на общината попада в обхвата на вписаната ипотека. Твърди се, че Община Котел няма качеството на привилегирован кредитор, тъй като ипотеката се явява нищожна поради липса на конкретика относно паричното вземане, което тя обезпечава. От горното се извежда, че не са изпълнени указанията на Апелативния съд, като не е посочен коректно размерът и основанието на вземането на Община Котел, поради което и неправилно на ред 4 е отделена сумата от 16 211,11лв. Предвид изложеното, моли да бъде отменено разпределението и да бъде върнато делото с указанията сумата от ред 4 да бъде разпределена на ТД на НАП за удовлетворяване на публичните задължения на дружеството.

Постъпили са мотиви от ДСИ, в които се излагат обстоятелствата поделото и се твърди, че са изпълнени дадените указания от апелативния съд.

Останалите страни не са изпратили становище по жалбата.

Настоящият състав намира жалбата за редовна, тъй като е подадена в законоустановения тридневен срок.

След като се запозна с изпълнителното дело и извърши преценка на събраните доказателства, и като се съобрази с доводите на жалбоподателя съдът намира, че жалбата е неоснователни и следва да бъде оставена без уважение.

Изпълнителното производство е образувано по молба на взискателя М.Д.Г. *** с приложен към молбата изпълнителен лист от 10.03.2011г., издаден по влязла в сила заповед за изпълнение № 1374/02.03.2011г. по ЧГД № 1883/2011г. по описа на РС-Бургас, с който е осъден длъжника / настоящ жалбоподател/ да заплати на кредитора  сума в размер на 60 000,00 лв., представляваща главница по запис на заповед, издаден от длъжника на 01.09.2010г. в гр.Бургас и с падеж на 15.09.2010г., както и сумата 1 200,00 лв. – съдебно деловодни разноски. С молбата за образуване на изпълнително производство  взискателят насочил  изпълнението върху недвижим имот на длъжника,  поземлен имот, находящ се в гр.Котел и подробно описан с граници и площ в молбата, като поискал вписване на възбрана.

В хода на изпълнителното производство били установени задължения по ЗМДТ към Община Котел в размер на 541,07 лв.,  и в размер на 34 954,49 лв. публични задължения към държавата. От изисканата справка от Служба по вписванията –гр.Котел е ясно и съдебният изпълнител установил вписана законна ипотека в полза на Община Котел върху недвижимия имот, изнесен на публична продан.

След продажбата на този недвижим имот постъпилата сума била в размер на 22 200 лв., от която съдебния изпълнител правилно привел дължимия на основание чл.131, ал.1 ЗДДС данък на ТД на НАП-Бургас в размер на 3 700 лв. Остатъка от сумата в размер на 18 500 лв., ДСИ разпределил съобразно нормата на чл.136 ЗЗД, както следва:

- вземания за разноски по принудителното изпълнение – в размер на 1820,64 лв., от които 1328,16 лв. за първоначалния взискател М.  Г.;

- 419,66 лв. за държавна такса по сметка на РС Котел .

- вземания на Община Котел за дължими местни данъци за продадения на публична продан имот  в размер на 541,07 лв., като присъединен по право взискател, съгл.чл.458 ГПК, вр. чл.136,т.2 ЗЗД.

- вземане на Община Котел, . ипогекарен кредитор 16 211,11 лв. която сума да се запази в сметката на ДСИ и да се изплати на взискателя след представянето на изпълнителен лист. Настоящият съдебен състав намира извършеното разпределение на постъпилата по изпълнението сума за правилно и законосъобразно.

Изготвяне на разпределение от съдебния изпълнител се предпоставя от наличието на няколко взискатели по същото изпълнение и недостатъчност на постъпилата по изпълнението  сума за цялостно удовлетворяване на всеки от тях – условия, които са налице в настоящата правна хипотеза. При извършване на разпределението, предмет на настоящата проверка, съдебния изпълнител правилно е формирал редовете на вземанията, според реда на привилегиите, визиран в чл.136 ЗЗД. Спорният въпрос поставен с частната жалба касае четвърти ред по разпределението за вземане на Община Котел, присъединен като взискател по право- ипотекарен кредитор.

Ипотеката обезпечава вземането в посочения от кредитора размер, за който е извършено вписването – чл.174 ЗЗД. В случая е видно, че законната ипотека е вписана за вземане в размер на 2 921 032 лв., а възражения за размера на това вземане, както и по отношение недействителността на обезпечението или недействителност на вписването му са изключени и не подлежат на разглеждане, респ.решаване от съдебния изпълнител или от съда в производството по разпределение. Тези възражения, касаят проверка, извършвана от съдията по вписванията при вписване на законната ипотека и съдебния изпълнител, както и съда в настоящото производство не могат да приемат, че такова вземане или ипотека не съществуват. Въпросът за действителността на обезпечението на вземането има отношение към материалната незаконосъобразност на принудителното изпълнение и може да бъде проверявано само в исков процес, при равенство и състезателност на страните по спора, в резултат на който да бъде постановен съдебен акт, ползващ се със сила на присъдено нещо. При обжалване действията на съдебния изпълнител, каквото е настоящото производство на контрол се подлага само процесуалната законосъобразност на принудителното изпълнение. В случая такава е налице, тъй като пред съдебния изпълнител е предоставен изпълнителен лист от първоначалния взискател М.Г.,*** е присъединен по право взискател, в качеството си на ипотекарен кредитор, спрямо който отговорността на длъжника е ангажирана по вписана законнна ипотека.

С решението си по чл.463, ал.2 ГПК съдът разрешава процесуален въпрос – за начина по който следва да се разпределят суми по изпълнителното дело между взискателите на основание чл.460 ГПК,  и не може да се  произнася по въпроси, касаещи самото материално правоотношение между страните.

Безспорно е, че са изпълнени указанията на апелативната инстанция, дадени с решение № 117 от 09.04.2013 г. по ч.гр.д. № 68/2013 г. на БАС. При изчисляване на общия размер на дълга е посочен размерът на обезпеченото вземане на Община Котел към датата на изготвяне на разпределението. Така предвид наличието на обезпечено с ипотека върху продадения имот вземане Община Котел се явява присъединен по право кредитор по изпълнителното дело, поради това правилно и законосъобразно ДСИ го е включил в разпределението и подадената срещу това включване жалба се явява неоснователна. Неоснователно е твърдението, че на са били спазени задължителните указания на апелативния съд. След писменото запитване на ДСИ е получен отговор от общината за размера на вземането и дали се е снабдила с изпълнителен лист.  Разпределението е извършено след получаване на отговора. Поради това, действията на съдебния изпълнител са правилни и законосъобразни и не следва да бъдат отменявани.

 

Предвид горното и на основание чл.463 ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, като неоснователна, частната жалба на „НОУБЪЛ ПРОПЪРТИС” ЕООД  с ЕИК 10224095 със седалище и адрес на управление гр. Б., ул. „С.С.” № *, вх. *, ет. *, представлявано от управителя М. Н. К. против действия на ДСИ при Районен съд - Котел по и.д. № 39/2011г. за извършено разпределение на сума постъпила от публична продан на недвижим имот по изпълнителното дело.

 

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд гр.Бургас по реда на чл.274 ГПК в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

ПРЕПИС от настоящото решение да се връчи на:

 „НОУБЪЛ ПРОПЪРТИС” ЕООД, ЕИК 10224095, със седалище и адрес на управление гр.Б., ул.”С.С.” № *, вх.*, ет.*;

          Община Котел;

ТД на НАП Бургас, офис Б, на адрес гр.Б., ул.”С.С.” № *, вх.*, ет.*;

М.Д.Г. ***.

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: