Р Е Ш Е Н И Е 

 

Гр. Сливен 16.04.2014 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение…. в закрито

 заседание на шестнадесети април…………………………………………

през две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

при секретаря………и с участието на прокурора………….................…. ………………………като разгледа докладваното от ……… Снежана Бакалова……..............…..… гр.дело.. № 586 описа за 2014 година за да се произнесе съобрази:

            Производството е за поправка на очевидна фактическа грешка по молба на страната и намира правното си основание в чл.247 от ГПК .

            В.Ж.П. е поискал от съда да допусне поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на постановеното решение от 12.02.2014г., като е посочил че в мотивите съдът е определил обичаен режим на лични отношения между него и детето, а з диспозитива на решението е формулиран режима по друг начин и не е посочено че включва  и един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката. Поискал е също така, режима на лични отношения в почивните дни да е от 17часа на петъчния ден до 19 часа на неделния ден.

            Молбата е отчасти основателна. Налице са условията за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка, в постановеното решение, доколкото в мотивите и е констатирано че следва да бъде определен обичайния режим на лични отношения с бащата, а в диспозитива не е формулиран по този начин и не е посочено, че режима включва и  един месец през лятото. Искането е неоснователно досежно времето на лични отношения през почивните дни, което да започва от 17 часа на петъчния ден, тъй като такова време не се включва в обичайния режем на лични отношения.

            Ръководен от изложените съображения  и на основание чл. 247от ГПК , съдът

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в диспозитива на Решение № 9/12.02.2014г.,  по гр.д. № 586/13 г. по описа на СлОС, като на стр. седем, ред осми от диспозитива, вместо „два последователни дни, в които бащата почива по предварително уточнен график“ да се чете „ всяка първа и трета събота и неделя от месеца “ и на ред десети след „17 часа на втория ден“ да се чете „и един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката“.

Настоящото Решение да се счита неразделна част от Решение № 9/12.02.2014г.,  по гр.д. № 586/13 г. по описа на СлОС.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата в останалата й част.

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването ме на страните пред ВКС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: