Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 327

 

гр.Сливен, 13.02.2014 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в съдебно заседание на  четвърти декември , през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                               ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                   СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                                

При секретаря П.С., като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА в.гр.д. № 592 по описа за 2013 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Делото е образувано по въззивна жалба на адв. Х., в качеството й на пълномощник на Т.К.И. ЕГН **********, живуща *** против решение № 137/31.07.2013 г. по гр. д. № 11/2013 г. по описа на Новозагорски районен съд, в частта с която е допусната делба на дворно място съставляващо част от поземлен имот . № 178, цялото с площ от 1100 кв.м., за който е отреден УПИ І-178 по ПУП на  с.Любенова Махала,  общ. Нова Загора, ведно с находящата се в него едноетажна масивна жилищна сграда с площ 84 кв.м. и полумасивна стопанска сграда с площ от 60 кв.м.. с неуредени регулационни сметки за 20 кв.м.; в частта, с която е допусната делба на празно дворно място, съставляващо част от ПИ № 178, в кв. 11, цялото с площ от 1700 кв.м., за който е отреден УПИ ХІІ-178 от ПУП на с. Любеновамахала, общ. Нова Загора, цялото с площ съгласно скица от 970 кв.м. и неуредени регулационни сметки за 100 кв.м.; в частта с която е допусната делба на празно дворно място съставляващо част от ПИ № 178, в кв. 11, цялото с площ съгласно скица от 1130 кв.м., за който е отреден УПИ ХІ-178 по ПУП на с.Любенова Махала, общ. Нова Загора, цялото с площ съгласно скица от 950 кв.м., с неуредени регулационни сметки за 180 кв.м.

Страната счита, че тази част от решението на РС Нова загора е незаконосъобразно, тъй като от назначената по делото съдебно техническа експертиза се установило, че ПИ № 178 по ПУП от 1985 г. е с площ 3200 кв.м. и за него са били отредени УПИ І-178, УПИ ХІІ-178 и УПИ ХІ-178 като за част от имота с площ от 300 кв.м. е било предвидено отчуждаване за улица, но същото отчуждаване не е било осъществено и по този начин нито уличната нито дворищната регулация са били приложени. С оглед на тези факти въззивницата сочи, че до делба следва да бъде допуснат имот пл. № 178 в имотните му граници и с площ от 3200 кв.м. , а допускането до делба за части от имота е незаконосъобразно, предвид дадените указания  в тълкувателно решение № 3/28.09.2011 г. на ОСГК на ВКС. Въззивницата сочи, че до делба следва да бъде допуснат имота в състоянието, в което е към момента на приключване на устните състезания, т.е. това следва да бъде имот пл. № 178.

По делото е депозиран писмен отговор от адв. М.Ч. пълномощник на съделителката Я.К.Т., в който е посочено, че въззивната жалба е основателна и следва да бъде уважена по съображенията изложени в нея. Моли се в обжалваната част да бъде отменено решението на НЗРС и до делба да бъде допуснат недвижим имот № 178 , в кв. 11 по ПУП на с. Л. м., общ. Нова Загора.

Страните не са направили доказателствени искания.

На 27.11.2013 г. в деловодството на СлОС е депозирано становище от адв. М.Ч., в което същият заявява, че поддържа писмения отговор по въззивната жалба, че е съгласен с нея и се присъединява към нея. Моли се въззивната жалба да бъде уважена.

В съдебно заседание въззивницата Т.И., редовно призована, се представлява от адв. Х., която поддържа въззивната жалба и съображенията изложени в нея и моли тя да бъде уважена.

Въззиваемата Л. в съдебно заседание не се явява и не се представлява. Процесуалният й представител – адв. Г. в писмено становище моли да се отхвърли въззивната жалба и да се потвърди първоинстанционното решение. Претендира присъждане на разноски.

Въззиваемата Т. в съдебно заседание не се явява и не се представлява. В писмено становище процесуалният й представител – адв.М., заявява че въззивната жалба е основателна и че поддържа депозирания от него отговор в нея. Моли  жалбата да бъде уважена.

Въззиваемата К. в съдебно заседание не се явява и не се представлява. Не изразява становище по жалбата.

Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

Обжалваното решение е било съобщено на въззивницата на 05.08.2013г. и в рамките на законоустановения четиринадесет дневен срок – на 19.08.2013 г. е била депозирана въззивната жалба.

Установената и възприета от РС – Нова Загора фактическа обстановка изцяло кореспондира с представените по делото доказателства . Тя е изчерпателно и подробно описана в първоинстанционното решение, поради което на основание чл.272 от ГПК настоящият съд  изцяло я възприема и с оглед процесуална икономия препраща към него.

Въззивната жалба е  редовна и допустима, тъй като е подадена в законоустановения срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт. Разгледана по същество същата се явява основателна.

С исковата молба, депозирана пред Районен съд Нова Загора е било поискано допускане до делба на три недвижими дворни места, които съставляват в цялост поземлен имот, пл. № 178. В молбата първото дворно място е описано с площ от 1200 кв.м. като за него е отреден УПИ І-178 в кв.11 по ПУП на с. Л. м., община Нова Загора, ведно с находящата се в него масивна жилищна сграда и полумасивна стопанска сграда. Второто дворно място, което е поискано да се допусне до делба е описано че е с площ от 1070 кв.м. и че за него е отредено УПИ ХІІ-178 по ПУП на с. Л. м. и третото дворно място е описано с площ от 1130 кв.м. и № УПИ ІІ-178 по ПУП на с. Л. м..

Няма спор по делото, че така описаните недвижими имоти – дворни места в исковата молба са част от поземлен имот № 178 по плана на с.Любенова махала, за които през 1985 г. са отредени три парцела. Няма спор, че сметките по имотите не са уредени. Няма спор, че регулацията за имотите не е приложена, включително и за изтраждане на улица.

Пред първоинстанционния съд е разпитано вещо лице – инж. Динев, което е посочило, че застроително - регулационния план на с. Л. м. е одобрен със заповед № 167/16.07.1985г. като от имот с пл. № 178 са образувани парцели І, ХІІ и ХІ. Общата площ на поземлен имот № 178 е била в размер на 3020 кв.м., една част от него е послужила за образуване на трите парцела, а 300 кв.м. от имота бил отреден за улица. Вещото лице е установило, че не са налице данни за отчуждаване на тези 300 кв.м. и на място улица не е прекарана. То е констатирало, че уличната и дворищна регулация не са приложени на място.

Съгласно разпоредбата на § 6 от ПР на ЗУТ, действащите към деня на влизане в сила на този закон дворищно регулационни планове могат да бъдат приложени по тогава действащия ред в 6-месечен срок. Законът е в сила от 31.03.2011г. и съответно дворищно регулационните планове са можели да бъдат приложени до 30.09.2001г. ЗУТ дава възможност да се проведе административна процедура, с която да се установи, че дворищно регулационните планове не са били приложени. Тази процедура обаче не е задължителна. С тълкувателно решение № 3/28.11.2009г. на ВКС по ТД № 3/2010г. на ОСГК е прието, че с изтичането на сроковете по § 6 ал.2 от ЗУТ правото на собственост върху парцела се трансформира в право на собственост върху имота, за който е бил отреден дворищно регулационния парцел, а предаваемите части се връщат в патримониума на собственика на имота, от който са били отчуждени. Т.е., с неприлагането на дворищно регулационния план от 1985 г. следва да се приеме, че поземлен имот № 178 по плана на с. Л. м. е останал непроменен и че същият той следва да бъде предмет на делба между наследниците на собственика му. 

Следва в конкретния случай да се отбележи, че съгласно § 70 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, сроковете по чл. 208 от ЗУТ ( в който е определен срока за започване на отчуждителни процедури за изграждане на обекти публична общинска собственост, каквато е улицата) текат от 31.03.2001г. и по този начин сроковете за започване на отчуждителна процедура изтичат на 31.03.2011г. Т.е. до 31.03.2011г. Общината е можела да предприеме действия за отчуждаване на част от имот 178, а именно 300 кв.м., които са се предвиждали за изграждане на улица. Този срок обаче е изтекъл, поради което не съществува основание да се редуцира площта на парцел 178 и той може в цялост да бъде предмет на делба.

Тъй като правните изводи на настоящата инстанция не съвпадат с тези на първоинстанционния съд, обжалваното решение следва да бъде отменено в обжалваната част.

Поради характера на предмета на настоящото дело съдът в настоящата фаза на производството не може да определи, какъв е дължимият размер от разноски, които следва да присъди в полза на една или друга страна. Съгласно разпоредбата на чл.78 ал.1 от ГПК, заплатените такси, разноски и възнаграждения за адвокат, се заплащат съразмерно с уважената част от иска. В настоящия случай делбата между страните, не е приключила и не е ясно какъв ще бъде размерът на уважената част на исковата претенция, т.е. каква ще е стойността на дяловете на съделителите, поради което не може да се определи и размерът на дължимите разноски. Това ще стане с приключване на делото.

По тези съображения, съдът  

Р    Е    Ш    И:

 

 

ОТМЕНЯ  решение № 137/31.07.2013 г. по гр.д. № 11/2013 г. по описа на Новозагорския районен съд в частта, с която са допуснати до делба следните недвижими имоти, находящи се в с. Л. м., община Нова Загора, а именно:

1.                           Дворно място, съставляващо част от поземлен имот пл. № 178 в кв.11, цялото с площ, съгласно скица от 1010 кв.м., за който е отреден УПИ І-178 в кв.11 по ПУП на с. Л. м., находящо се в строителните граници на населеното място, предназначен за жилищни функции, цялото с площ, съгласно скица от 1000 кв.м. с неуредени регулационни сметки за 20 кв.м. при граници: изток – УПИ ІІ-174, запад – улица, север- улица, юг – УПИ ХІІ-178, ведно с находящите се в него едноетажни масивна жилищна сграда с площ 84 кв.м. и полумасивна стопанска сграда с площ от 60 кв.м.

2.                           Празно дворно място , съставляващо част от поземлен имот пл. № 178 в кв.11, цялото с площ, съгласно скица от 1070 кв.м., за който е отреден УПИ ХІІ-178 в кв.11 по ПУП на с. Л. м., находящо се в строителните граници на населеното място, предназначен за жилищни функции, цялото с площ, съгласно скица от 970 кв.м. с неуредени регулационни сметки за 100 кв.м. при граници: изток – УПИ ІІ-174 и УПИ ІV-175, запад – улица, север- УПИ І-178, юг – УПИ ХІ-178.

3.                           Празно дворно място , съставляващо част от поземлен имот пл. № 178 в кв.11, цялото с площ, съгласно скица от 1130 кв.м., за който е отреден УПИ ХІ-178 в кв.11 по ПУП на с. Л. м., находящо се в строителните граници на населеното място, предназначен за жилищни функции, цялото с площ, съгласно скица от 950 кв.м. с неуредени регулационни сметки за 180 кв.м. при граници: изток – УПИ УПИ ІV-175, запад – улица, север- УПИ ХІІ-178, юг – УПИ ІХ-177.

 

като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Вместо това ПОСТАНОВИ:

ДОПУСКА ДО ДЕЛБА недвижим имот № 178 в кв.11 по плана на с.Любенова махала с неприложена дворищна и улична регулация с площ от 3220 кв.м. , ведно с находящите се в него едноетажна масивна жилищна сграда с площ 84 кв.м. и полумасивна стопанска сграда с площ от 60 кв.м.при граници: изток – поземлени имоти ІІ-174 и ІV-175, юг – поземлен имот ІХ-177, запад поземлен имот 179 и север – улица.

 

Решението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБългария.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                    2.