Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   39

 

гр.Сливен, 30.04.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание, проведено на четиринадесети април през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при участието на секретаря К.И.,

като разгледа докладваното от съдия КОСТОВА гр.д.№ 593 по описа за 2013 год. за да се произнесе взе предвид следното:

              

Предявена е искова молба от Д.М.Д. и В.С.Д. против Д.М.Д., в която се твърди, че на 30.08.2000 г. с договор за покупко-продажба на недвижим имот срещу издръжка и гледане, ищците прехвърлили на ответника собствеността върху недвижим имот, находящ се в гр. С., ж.к. „Д.”, бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, със застроена площ 91,40 кв.м., ведно с прилежащото му таванско помещение № 4 с полезна площ 4,65 кв.м. и избено помещение №4 с полезна площ от 3,70 кв.м. като ответникът придобил гореописания имот чрез законния си представител М. Д.М.. Ответникът поел задължение да осигури храненето, гледането и лекуването на ищците, както и спокоен нормален живот до смъртта им, а при настъпването й - погребение по християнския обичай. В този договор ищците запазили правото си да обитават имота до края на живота си.

         Ищците твърдят, че ответникът не полага дължимите и поети в договора грижи като се оправдава с липсата на средства и факта, че като техен внук във времето ще наследи апартамента. Ищците твърдят още, че ежемесечните им разходи за електроенергия, вода, телефон, дърва и лекарства надвишават доходите им от пенсия, но въпреки това ответникът не им оказва финансова подкрепа.

         Предвид горното, ищците претендират разваляне на процесния договор и връщане на описания по-горе имот поради неизпълнение на насрещните задължения от страна на ответника.

         Исковата молба е връчена редовно на ответника, който в законно установения срок не е депозирал отговор.

В с.з. ищецът се представлява от процесуален представител по пълномощие, който поддържа исковата молба на основанията изложени в нея. Прави искане за постановяване на неприсъствено решение по реда на чл. 238 и сл. от ГПК.

В с.з. ответникът, редовно призован не се явява и не се представлява.

 

След съвкупна преценка на събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от правно естество:

         Правна квалификация на претендираните права – чл.89 ал.3 от ЗЗД и цена на иска 39 816.00 лв.

Съдът намира, че предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по чл.238 ГПК са налице. На ответника са указани последиците от непредставянето на отговор на исковата молба и от неявяването в съдебно заседание. Ответникът не е депозирал отговор на исковата молба, не се е явил в първото заседание по делото, не е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие. Искът е вероятно основателен с оглед заявените в исковата молба факти и обстоятелства и събраните по делото доказателства.

Поради това, СЪДЪТ следва да постанови неприсъствено решение с което бъде развален процесния договор от 30.08.2000г. за покупко – продажба на недвижим имот срещу задължение за хранене и гледане, обективиран в НА № 141, том 2, рег. № 4287, дело № 431/2000г. на Нотариус Н.С., рег. № 123 в НК, вписан в СлВп – Сливен под № 28, том 8, дело № 1551/2000г., с който ищците прехвърлят на ответника собствения си недвижим имот, представляващ АПАРТАМЕНТ,  находящ се в гр. С., ж.к. „Д.”, бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, със застроена площ 91,40 кв.м., при граници : изток – външен зид, запад – външен зид, север – жилище № 8, долу сутерен, ведно с прилежащото му таванско помещение № 4 с полезна площ 4,65 кв.м. при граници : изток – коридор, запад – машинно помещение, север – таван на жилище № 6, юг – таван на жилище № 12  и избено помещение №4 с полезна площ от 3,70 кв.м. при граници : изток – външен зид, запад мазе № 24, север – абонатна и юг – коридор, ведно с отстъпено право на строеж и 1.89% ид. части от отстъпеното право на строеж и 1.74% ид. части от общите части на сградата.

На осн. чл. 78, ал.6 от ГПК на ответника следва да бъде възложено заплащането на дължимата държавна такса за настоящето производство в размер на 1592.64 лева.

Мотивиран от изложеното и на осн. чл.238 - 239 ГПК Сливенският  Окръжен съд, в настоящия съдебен състав

 

Р   Е   Ш   И

 

 

 

РАЗВАЛЯ сключения Договор на 30.08.2000г. за покупко – продажба на недвижим имот срещу задължение за хранене и гледане, обективиран в НА № 141, том 2, рег. № 4287, дело № 431/2000г. на Нотариус Н.С., рег. № 123 в НК, вписан в СлВп – Сливен под № 28, том 8, дело № 1551/2000г., по силата на който Д.М.Д. с ЕГН ********** и В.С.Д. с ЕГН ********** *** прехвърлят на Д.М.Д. с ЕГН ********** *** собствеността върху собствения си недвижим имот, представляващ АПАРТАМЕНТ,  находящ се в гр. С., ж.к. „Д.”, бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, със застроена площ 91,40 кв.м., при граници : изток – външен зид, запад – външен зид, север – жилище № 8, долу сутерен, ведно с прилежащото му таванско помещение № 4 с полезна площ 4,65 кв.м. при граници : изток – коридор, запад – машинно помещение, север – таван на жилище № 6, юг – таван на жилище № 12  и избено помещение № 4 с полезна площ от 3,70 кв.м. при граници : изток – външен зид, запад мазе № 24, север – абонатна и юг – коридор, ведно с отстъпено право на строеж и 1.89% ид. части от отстъпеното право на строеж и 1.74% ид. части от общите части на сградата.

 

ОСЪЖДА Д.М.Д. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Сливенски окръжен съд сумата в размер на 1 592.64 лева - държавна такса.

 

Неприсъственото решение не може да се обжалва.

 

Преписи от решението да се изпратят на страните.

 

 

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :