Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 21

 

гр. С., 30.01.2014г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и девети януари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                           СТЕФКА МИХАЙЛОВА

при участието на прокурора ………и при секретаря Е.Х., като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 614 по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Обжалвано е решение № 704/03.10.2013 г. по гр. д.№ 1226/2013г. на Сливенския районен съд, с което е признато за установено, че  „Демеа – Сливен” ООД, ЕИК 119504232, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „Ц.С.” № *, дължи на  „Билдинг – ПД” ЕООД , ЕИК 119509973, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „Г.И.” № *, офис №* сумата , за която е издадена  заповед за изпълнение на парично задължение № 414/12.03.2013г. по ч.гр.д.№ 747/2013г. на СлРС за главница в размер на сумата  от 2849.62 лв. с ДДС, представляващо неизплатено възнаграждение за извършени  СМР по фактура №  433/04.01.2010 г. ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението 11.03.2013 г. до окончателното изплащане на вземането, както и направените разноски в заповедното производство и разноските в исковото производство.

Постъпила е въззивна жалба от ответното дружество, в която се твърди, че решението е неправилно и постановено при допуснати нарушения на процесуалните правила. Съдът не се е произнесъл по направените твърдения на ответника, че искът е недоказан, както и че издадената фактура не удостоверява предаването на свършената работа.  Недопустими са свидетелските показания по делото, а изложените от съда аргументи и изводи са общи, без да са били разгледани твърденията на ответната страна.

В срока по чл. 263 от ГПК постъпил писмен отговор на тази въззивна жалба, в който се твърди, че тя е неоснователна. Безспорно било установено , че  ищецът е извършил СМР в полза на ответното дружество изразяващи се в шлайфане на бетонна настилка, рязане на бетон и доставка и полагане на подинг.  Извършените работи са били приети без възражение от представляващия дружеството , който е подписал протокола за установяване завършването и заплащането на натурални видове СР.Въз основа на този протокол е била издадена и фактура.  Отношенията между страните са безспорно доказани от свидетелските показания, които са допустими с оглед разпоредбата на чл. 164 ал. 1 от ГПК, както и от подписания от представителите на страните протокол.  Поради това е безспорно установено, че ищецът има вземане по отношение на ответника. Съдът не е допуснал никакви нарушения при разглеждане на делото и се иска потвърждаване нарешението.

В жалбата и отговора не са направени нови доказателствени искания.

В с.з. за въззивното дружество, редовно призовани, не се явява представител..

В с.з. за въззиваемото дружество, редовно призовани, се явява представител по пълномощие, който оспорва основателността на подадената жалба.

Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, и с оглед  обхвата на  обжалването – и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред РС доказателства, намира, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.

Този състав счита, че формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка, така  както е изложена в мотивите на решението, е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал, и с оглед разпоредбата на чл. 272 от ГПК, ПРЕПРАЩА своята към нея.

       Изградените въз основа на нея правни изводи, кореспондират с приложимите за казуса правни норми, поради което въззивният съд ги споделя. При цялостно и правилно изградени фактически констатации първоинстанционният съд е достигнал до законосъобразни правни изводи, наложили правилното  уважаване на иска.

        Предявен е бил положителен установителен иск с правно основание чл. 422 ал. 1 от ГПК като правилно и законосъобразно съдът е приел, че този иск е основателен Безспорно е било установено между страните, че са съществували договорни отношения, по силата на които ищецът е следвало да извърши  строително ремонтни дейности.  Тези дейности са били завършени и работата е била приета от представител на ответника,за което е била издадена фактура, а самият ответник дължи заплащането на възнаграждение. Безспорно е установено, че той не е изпълнил това свое задължение, въпреки обстоятелството, че фактурата е получена и е била осчетоводена в неговото счетоводство. По несъмнен начин е установен размера на дължимото възнаграждение като за това е била издадена и заповед за изпълнение на парично задължение. Неоснователни са наведените пред настоящата инстанция възражения за недопустимост на свидетелски показания, тъй като това противоречало на разпоредбата на чл. 164 от ГПК. Не е вярно и твърдението, че изводите на съда са общи и не почиват на установените по делото доказателства. По несъмнен начин са установени релевантните факти по делото въз основа на допустими и относими доказателства.

Щом правните изводи на двете инстанции съвпадат, въззивният съд счита, че липсват отменителни основания и въззивната жалба следва да бъде оставена без уважение. Атакуваното решение следва да бъде потвърдено. Районният съд е провел надлежно и пълно събиране на допустими и относими доказателства, въз основа на които е формирал обективни фактически констатации и правилно ги е привел към съответстващата им правна норма, като по този  начин е достигнал до законосъобразни правни изводи.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 704/03.10.2013 г. по гр. д.№ 1226/2013г. на Сливенския районен съд.      

 

         

         Решението не подлежи на обжалване.

                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

         ЧЛЕНОВЕ: