Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 4

 

гр. Сливен,  24.01.2014г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и втори януари  през две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                           С. МИХАЙЛОВА

при участието на прокурора ………и при секретаря И.К. , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 621 по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Обжалвано е решение № 140/09.08.2013  г. по гр.д. № 239/2005г. на Новозагорския районен съд, с което е ПОСТАВЕН В ОБЩ ДЯЛ ПРИ РАВНИ ПРАВА НА М.И.В. с ЕГН ********** *** и на С.И.Н. с ЕГН ********** ***, следните земеделски земи в землището на с. Бял кладенец, ЕКАТТЕ 07778 община Нова Загора, а именно:           

                  1. Ливада в местността " Скерджата", съставляваща имот  № 019215/ деветнадесет хиляди, двеста и петнадесет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 2/ два/ декара, десета категория, при граници: имот № 019044- ливада на наследници на Л.Д.М., кад. № 000225- дере на Община Нова Загора, имот № 019216, кад. № 000184- полски път на Община Нова Загора.

                 Гореописаният имот е образуван от имот № 019045.

                 Пазарната стойност на този имот е 300/ триста/ лева.

                 2.  Нива в местността " Търновски път", съставляваща имот  № 011117/ единадесет хиляди, сто и седемнадесет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 6,725 дка/ шест декара, седемстотин двадесет и пет кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 011116, имот № 011047- нива на А.К.С.,  кад. № 000097- напоителен канал МЗГ- ХМС, кад. № 000117- полски път на Община Нова Загора. Административно ограничение при ползването на имота: Санитарно- охранителна зона на водоснабдителен обект- пояс " В". Има ограничителен характер по отношение на селско-стопанската дейност.

                 Гореописаният имот е образуван от имот № 011053.

                 Пазарната стойност на този имот е 1681, 25лв/ хиляда шестстотин осемдесет и един лева, двадесет и пет стотинки/.

                 3. Нива в местността " Юрта", съставляваща имот № 027025 / двадесет и седем хиляди, двадесет и пет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 17, 215 дка/ седемнадесет декара, двеста и петнадесет кв. метра/, четвърта категория, при граници:  имот № 027024, имот № 027010, имот № 027009, имот № 027026- нива на " Булленд инвестмънтс" АДСИЦ, кад. № 000550- полски път на Община Нова Загора.

                 Пазарната стойност на този имот е 4 303, 75 лв./ четири хиляди, триста и три лева, седемдесет и пет стотинки/.

                4. Нива в местността " Търновски път", съставляваща имот  № 011115/ единадесет хиляди, сто и петнадесет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 6,724 дка/ шест декара, седемстотин двадесет и четири кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 011114, имот № 011046,  имот № 011067, имот № 011039, кад. № 000479- полски път на Община Нова Загора. Административни ограничения при ползването на имота: Санитарно- охранителна зона на водоснабдителен обект- пояс " В". Има ограничителен характер по отношение на селско-стопанската дейност.

          Гореописаният имот е образуван от имот № 011038.

          Пазарната стойност на този имот е 1681,25 лв./ хиляда шестстоотин осемдесет и един лева, двадесет и пет стотинки/.

          Този дял получава имоти на обща стойност 7 966, 25 лв.

                                                           ІІ.

ПОСТАВЕН Е В ДЯЛ НА К.Д.Р., ЕГН ********** ***,  следните земеделски земи в землището на с. Бял кладенец, ЕКАТТЕ 07778 община Нова Загора, а именно:            

                  1. Ливада в местността " Скерджата", съставляваща имот  № 019216/ деветнадесет хиляди, двеста и шестнадесет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 2/ два/ декара, десета категория, при граници: имот № 019215, имот № 019138 , имот № 019217, кад. № 000184- полски път на Община Нова Загора.

                 Гореописаният имот е образуван от имот № 019045.

                 Пазарната стойност на този имот е 300/ триста/ лева.

                  2. Нива в местността " Мартарла", съставляваща имот  № 012130/ дванадесет хиляди, сто и тридесет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 10, 469 дка/ десет  декара, четиристотин шестдесет и девет кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 012131, кад. № 000075- язовир на Община Нова Загора, имот № 012057, кад. № 000079- зем. образувание на Министерство на културата.

                 Гореописаният имот е образуван от имот № 012059.

                 Пазарната стойност на този имот е 2617,25лв/ две хиляди, шестстотин и седемнадесет лева, двадесет и пет стотинки/.

                  3. Нива в местността " Търновски път", съставляваща имот  № 011114/ единадесет хиляди, сто и четиринадесет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 8,475 дка/ осем декара, четиристотин седемдесет и пет кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 011115, имот № 011046,  кад. № 000476- полски път на Община Нова Загора, кад. № 000479- полски път на Община Нова Загора. Административни ограничения при ползването на имота: Санитарно- охранителна зона на водоснабдителен обект- пояс " В". Има ограничителен характер по отношение на селско-стопанската дейност.

                  Гореописаният имот е образуван от имот № 011038.

                  Пазарната стойност на този имот е 2118,75 лв/ две хиляди, сто и осемнадесет лева, седемдесет и пет стотинки/.

                  4. Нива в местността " Султански ниви", съставляваща имот  № 023047/ двадесет и три хиляди, четиридесет и седем/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 11,721 дка/ единадесет декара, седемстотин двадесет и един кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 023046- нива на М.С.Д., имот № 023016- нива на П.П.П., имот № 023015- нива на наследници на Й.М.И., имот № 023018- нива на Г.Г.Ф., кад. № 000199- мочурище на МЗГ- ХМС.

                Гореописаният имот е образуван от имот № 023017.

                 Пазарната стойност на този имот е 2930,25лв/ две хиляди, деветстотин и тридесет лева, двадесет и пет стотинки/.

                Този дял получава имоти на обща стойност 7 966, 25 лв.

                                                             ІІІ.

ПОСТАВЕН Е В ДЯЛ НА Д.Г.Г. ***,  следните земеделски земи в землището на с. Бял кладенец, ЕКАТТЕ 07778 община Нова Загора, а именно:           

                  1. Нива в местността " Султански ниви", съставляваща имот  № 023041/ двадесет и три хиляди, четиридесет и едно/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 3/ три/ декара, четвърта категория, при граници: имот № 023040, кад. № 000506- полски път на Община Нова Загора, имот № 023042, кад. № 000235- полски път на Община Нова Загора.

                  Този имот е на стойност 750/ седемстотин и петдесет/ лева.

                  2. Нива в местността " Мартарла", съставляваща имот  № 012131/ дванадесет хиляди, сто тридесет и едно/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 13,333 дка/ тринадесет декара, триста тридесет и три кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 012130, кад. № 000075- язовир на Община Нова Загора, имот № 012057, кад. № 000078- зем. образувание на Министерство на културата, имот № 012057, кад. № 000079- зем. образувание на Министерство на културата.

                 Гореописаният имот е образуван от имот № 012059.

                 Този имот е на стойност 3 333, 25/ три хиляди, триста тридесет и три лева, двадесет и пет стотинки/.

                 Този дял получава имоти на обща стойност 4083, 25 лв.

                                                                    ІV.

ПОСТАВЕН Е В ДЯЛ НА Д.Г.С. с ЕГН ********** ***№ 6, следните земеделски земи в землището на с. Бял кладенец, ЕКАТТЕ 07778, община Нова Загора, а именно:           

                  1. Нива в местността " Баира", съставляваща имот  № 030008/ тридесет хиляди и осем/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 3, 704 дка/ три декара, седемстотин и четири кв. метра/, четвърта категория, при граници: кад. № 000260- напоителен канал на МЗГ- ХМС, имот № 030007, кад. № 000518- полски път на Община Нова Загора, имот № 030009.

Административно ограничение при ползването на имота: Санитарно- охранителна зона на водоснабдителен обект- пояс " В". Има ограничителен характер по отношение на селско-стопанската дейност.

                Този имот е на стойност 926 лв/ деветстотин двадесет и шест/ лева.        

                2. Нива в местността " Скендера", съставляваща имот  № 024135/ двадесет и четири хиляди, сто тридесет и пет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 12, 628 дка/ дванадесет декара, шестстотин двадесет и осем кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 024136, имот № 024057, имот № 024083 имот № 024028, кад. № 000575- полски път  на Община Нова Загора.

                 Гореописаният имот е образуван от имот № 024029.

                 Този имот е на стойност 3 157 лв/ три хиляди, сто петдесет и седем лева/.

                 Този дял получава имоти на обща стойност 4 083 лв.                   

                                                        V.

          ПОСТАВЕН Е В ДЯЛ НА Д.И.Д. с ЕГН ********** от гр. Нова Загора, ж.с. «Т.» № *, ет.*, ап.*,  следните земеделски земи в землището на с. Бял кладенец, ЕКАТТЕ 07778, община Нова Загора, а именно:           

                 1. Ливада в местността " Скерджата", съставляваща имот  № 019217/ деветнадесет хиляди, двеста и седемнадесет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 2,299 дка/ два декара, двеста деветдесет и девет кв. метра/, десета категория, при граници: имот № 019216, имот № 019138, кад. № 000184- полски път на Община Нова Загора.

                 Гореописаният имот е образуван от имот № 019045.

                 Този имот е на стойност 344,85 лв/ триста четиридесет и четири лева, осемдесет и пет стотинки/. 

                 2. Нива в местността " Султански ниви", съставляваща имот  № 023070/ двадесет и три хиляди и седемдесет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 11, 484 дка/ единадесет декара, четиристотин осемдесет и четири кв. метра/,  четвърта категория, при граници: имот № 023069, имот № 023043, имот № 023028, кад. № 000243- пасище, мера на Община Нова Загора.

                  Гореописаният имот е образуван от имот № 023029.

                  Този имот е на стойност 2 871лв/ две хиляди, осемстотин седемдесет и един лева/.

                  3. Нива в местността " Мартарла", съставляваща имот  № 012128/ дванадесет хиляди, сто двадесет и осем/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 18, 882 дка/ осемнадесет декара, осемстотин осемдесет и два кв. метра/,  четвърта категория, при граници: имот № 012127, кад. № 000078- зем. образувание на Министерство на културата, имот № 012059, имот № 000076- ливада на Община Нова Загора, имот № 012129, кад. № 000074- полски път на Община Нова Загора.

                  Гореописаният имот е образуван от имот № 012057.              

                  Този имот е на стойност 4 720, 50 лв/ четири хиляди, седемстотин и двадесет лева и петдесет стотинки/.               

                  Този дял получава имоти на обща стойност 7 936, 35 лв.

                                                       VІ.

ПОСТАВЕН Е В ДЯЛ НА Д.С.Д. с ЕГН ********** от гр. Ахтопол, почивна станция " Берое" следните земеделски земи в землището на с. Бял кладенец, ЕКАТТЕ 07778, община Нова Загора, а именно:           

           1. Нива в местността " До село", съставляваща имот  № 018161/ осемнадесет хиляди, сто шестдесет и едно/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 3, 217 дка/ три декара, двеста и седемнадесет кв. метра/, пета категория, при граници: кад. № 000105- път ІV кл. на Община Нова Загора, имот № 018162- нива на Д.Д.Г., кад. № 000252- жил. територия на с. Бял кладенец, имот № 018160- нива на Община Нова Загора.

          Този имот е на стойност 650 лв./ шестстотин и петдесет/ лева.

          2. Нива в местността " Султански ниви", съставляваща имот  № 023069/ двадесет и три хиляди, шестдесет и девет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 13, 116 дка/ тринадесет декара, сто и шестнадесет кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 023070, кад. № 000243- пасище, мера на Община Нова Загора, имот № 023067, имот № 023005, имот № 023043.

          Гореописаният имот е образуван от имот № 023029.

          Този имот е на стойност 3 279лв/ три хиляди, двеста седемдесет и девет лева/.

          Този дял получава имоти на обща стойност 3 929 лв.

                                                            VІІ. 

     ПОСТАВЕН Е В ДЯЛ НА М.С.В. с ЕГН ********** *** Загора,  следните земеделски земи в землището на с. Бял кладенец, ЕКАТТЕ 07778, община Нова Загора, а именно:           

                 1. Нива в местността " До село", съставляваща имот  № 018167/ осемнадесет хиляди, сто шестдесет и седем/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 7, 857 дка/ седем декара, осемстотин петдесет и седем кв. метра/, четвърта категория, при граници: кад. № 000518- полски път на Община Нова Загора, имот № 180166, кад. № 000105- път ІV кл. на Община Нова Загора, имот № 018168. Административно ограничение при ползването на имота: Санитарно- охранителна зона на водоснабдителен обект- пояс " В". Има ограничителен характер по отношение на селско-стопанската дейност.

                 Този имот е на стойност 1960 лв/ хиляда деветстотин и шестдесет лева/.

                 2. Нива в местността " Търновски път", съставляваща имот  № 011116/ единадесет хиляди, сто и шестнадесет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 8, 476 дка/ осем декара, четиристотин седемдесет и шест кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 011117, кад. № 000117-полски път на Община Нова Загора, имот № 011066, имот № 011065, имот № 011047. Административно ограничение при ползването на имота: Санитарно- охранителна зона на водоснабдителен обект- пояс " В". Има ограничителен характер по отношение на селско-стопанската дейност.

                  Гореописаният имот е образуван от имот № 011053.

                  Този имот е на стойност 2 119 лв./ две хиляди, сто и деветнадесет лева/.

                  Този дял получава имоти на стойност 4 079 лв.

                                                        VІІІ.

 ПОСТАВЕН Е В ДЯЛ НА М.Т.И. ***«Ярослав Вешим» № 8 вх. Б ап.15, следните земеделски земи в землището на с. Бял кладенец, ЕКАТТЕ 07778, община Нова Загора, а именно:

                   1. Ливада в местността " Скерджата", съставляваща имот  № 016250/ шестнадесет хиляди, двеста и петдесет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 4, 084 дка/ четири декара, осемдесет и четири кв. метра/, пета категория, при граници: имот № 016110, кад. № 000453- полски път на Община Нова Загора, имот № 016251, кад. № 000038- отводнителен канал на МЗГ- ХМС.

                    Гореописаният имот е образуван от имот № 016015.

                    Този имот е на стойност 810 лв./ осемстотин и десет лева/.

                  2. Лозе в местността " Лозята", съставляващо имот  № 017102/ седемнадесет хиляди, сто и две/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 0, 497 дка/ нула декара, четиристотин деветдесет и седем кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 017101, кад. № 017168- полски път на Община Нова Загора, имот № 017103, кад. № 017167- полски път на Община Нова Загора. Административно ограничение при ползването: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

                  Този имот е на стойност 300 лв./ триста лева/.

                 3. Нива  в местността " До село", съставляващо имот  № 022007/ двадесет и две хиляди и седем/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 4 дка/ четири декара/, четвърта категория, при граници: кад. № 000163- ведомствен път на държавен поземлен фонд МЗГ, имот № 022006, имот № 022050.

                  Този имот е на стойност 250 лв/ двеста и петдесет лева/.

                   4. Нива в местността " Скендера", съставляваща имот  № 024136/ двадесет и четири хиляди, сто тридесет и шест/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 22, 377 дка/ двадесет и два декара, триста седемдесет и седем кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 024135, кад. № 000575- полски път на Община Нова Загора, кад. № 000500- полски път на Община Нова Загора, имот № 024057.

                 Гореописаният имот е образуван от имот № 024029.

           Този имот е на стойност 5 594, 25 лв/ пет хиляди, петстотин деветдесет и четири лева, двадесет и пет стотинки/.

           5. Нива в местността " Мартарла", съставляваща имот  № 012127/ дванадесет хиляди, сто двадесет и седем/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 24, 214 дка/ двадесет и четири декара, двеста и четиринадесет кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 012126, кад. № 000079- зем. образувание на Министерство на културата, имот № 012059, имот № 000078- зем. образувание на Министерство на културата, имот № 012128,  кад. № 000074- полски път на Община Нова Загора.

           Гореописаният имот е образуван от имот № 012057.

           Този имот е на стойност 6053,50лв/ шест хиляди, петдесет и три лева и петдесет стотинки/.             

           Този дял получава имоти на стойност 13 757, 75 лв/ тринадесет хиляди, седемстотин петдесет и седем лева, седемдесет и пет стотинки/.

                                                                  ІХ. 

ПОСТАВЕН Е В ДЯЛ НА Р.Д.Д. с ЕГН ********** *** Загора, следните земеделски земи в землището на с. Бял кладенец, ЕКАТТЕ 07778, община Нова Загора, а именно:

            1. Ливада в местността " Скерджата", съставляваща имот  № 016251/ шестнадесет хиляди, двеста петдесет и едно/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 2 дка/ два декара/, пета категория, при граници: имот № 016250, кад. № 000453- полски път на Община Нова Загора, имот № 016252, кад. № 000038- отводнителен канал на МЗГ- ХМС.

            Гореописаният имот е образуван от имот № 016015.

            Стойността на този имот е 396,66 лв./ триста деветдесет и шест лева, шестдесет и шест стотинки/.

            2. Нива в местността " Мартарла", съставляваща имот  № 012123/ дванадесет хиляди, сто двадесет и три/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 5, 400 дка/ пет декара и четиристотин кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 012122, имот № 012002, кад. № 000005- зем. образувание на Министерство на културата, имот № 012002, имот № 012124, кад. № 000014- полски път на Община Нова Загора.

             Гореописаният имот е образуван от имот № 012061.

             Стойността на този имот е 1350 лв./ хиляда триста и петдесет лева/.        

             3. Нива в местността " Мартарла", съставляваща имот  № 012117/ дванадесет хиляди, сто и седемнадесет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 10, 991 дка/ десет декара, деветстотин деветдесет и един кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 012116, имот № 012061, кад. № 000005- зем. образувание на Министерство на културата, имот № 012118- нива на М.Г.К., кад. № 000430- полски път на Община Нова Загора.

             Гореописаният имот е образуван от имот № 012002.

             Стойността на този имот е 2 747, 75 лв/ две хиляди, седемстотин четиридесет и седем лева и седемдесет и пет стотинки/.        

             Този дял получава имоти на стойност 4 494, 41 лв.               

                                                               Х.

 ПОСТАВЕН Е В ДЯЛ НА М.Г.К. с ЕГН ********** ***, следните земеделски земи в землището на с. Бял кладенец, ЕКАТТЕ 07778, община Нова Загора, а именно:

            1. Ливада в местността " Скерджата", съставляваща имот  № 016252/ шестнадесет хиляди, двеста петдесет и две/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 2 дка/ два декара/, пета категория, при граници: имот № 016251,кад. № 000453- полски път на Община Нова Загора, имот № 016253, кад. № 000038- отводнителен канал на МЗГ- ХМС.

            Гореописаният имот е образуван от имот № 016015.

            Този имот е на стойност 396, 66 лв/ триста деветдесет и шест лева, шестдесет и шест стотинки/.

            2. Нива в местността " Мартарла", съставляваща имот  № 012124/ дванадесет хиляди, сто двадесет и четири/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 5, 400 дка/ пет декара и четиристотин кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 012123, имот № 012002, кад. № 000006- зем. образувание на Министерство на културата, имот № 012125, кад. № 000014- полски път на Община Нова Загора.

             Гореописаният имот е образуван от имот № 012061.

             Този имот е на стойност 1348, 27 лв. / хиляда триста четиридесет и осем лева, двадесет и седем стотинки/.        

             3. Нива в местността " Мартарла", съставляваща имот  № 012118/ дванадесет хиляди, сто и осемнадесет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 10, 991 дка/ десет декара, деветстотин деветдесет и един кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 012117, имот № 000005- зем. образувание на Министерство на културата,  имот № 012061, имот № 012119, кад. № 000430- полски път на Община Нова Загора.

             Гореописаният имот е образуван от имот № 012002.

             Този имот е на стойност 2 747, 75 лв./ две хиляди, седемстотин четиридесет и седем лева, седемдесет и пет стотинки/.        

             Този дял получава имоти на стойност 4 492, 68 лв.               

                                                           ХІ.

ПОСТАВЕН Е В ДЯЛ НА В.Г.Д. с ЕГН ********** ***«Н.Б.» № *, ап.*, следните земеделски земи в землището на с. Бял кладенец, ЕКАТТЕ 07778, община Нова Загора, а именно:

            1. Ливада в местността " Скерджата", съставляваща имот  № 016253/ шестнадесет хиляди, двеста петдесет и три/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 2 дка/ два декара/, пета категория, при граници: имот № 016252, кад. № 000453- полски път на Община Нова Загора, имот № 016145, кад. № 000038- отводнителен канал на МЗГ- ХМС.

            Гореописаният имот е образуван от имот № 016015.

            Стойността на този имот е 396,66 лв/ триста деветдесет и шест лева, шестдесет и шест стотинки/.

            2. Нива в местността " Мартарла", съставляваща имот  № 012125/ дванадесет хиляди, сто двадесет и пет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 5, 416 дка/ пет декара, четиристотин и шестнадесет кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 012124, кад. № 000006- зем. образувание на Министерство на културата, имот № 012002, имот № 012062, кад. № 000014- полски път на Община Нова Загора.

             Гореописаният имот е образуван от имот № 012061.  

             Стойността на този имот е 1 352,27 лв/ хиляда триста петдесет и два лева, двадесет и седем стотинки/.

             3. Нива в местността " Мартарла", съставляваща имот  № 012119/ дванадесет хиляди, сто и деветнадесет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 10, 974 дка/ десет декара, деветстотин седемдесет и четири кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 012118, имот № 012061., имот № 012120, кад. № 000430- полски път на Община Нова Загора.

             Гореописаният имот е образуван от имот № 012002.     Стойността на този имот е 2743,50 лв./ две хиляди, седемстотин четиридесет и три лева и петдесет стотинки/.

             Този дял получава имоти на обща стойност 4 492,43 лв.               

                                                        ХІІ.

ПОСТАВЕН Е В ДЯЛ НА Т.И.Д. с ЕГН ********** ***№ 2 следните земеделски земи в землището на с. Бял кладенец, ЕКАТТЕ 07778, община Нова Загора, а именно:

            1. Ливада в местността " Скерджата", съставляваща имот  № 019218/ деветнадесет хиляди, двеста и осемнадесет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 2 дка/ два декара/, десета категория, при граници: имот № 019040, кад. № 000454- полски път на Община Нова Загора, имот № 019219, кад. № 000225- дере на Община Нова Загора.

            Гореописаният имот е образуван от имот № 019041.

            Стойността на този имот е 300 лв./ триста лева/.

            2. Нива в местността " Мартарла", съставляваща имот  № 012120/ дванадесет хиляди, сто и двадесет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 15, 890 дка/ петнадесет декара, осемстотин и деветдесет кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 012119, имот № 012061, кад. № 000006- зем. образувание на Министерство на културата, имот № 012121, кад. № 000430- полски път на Община Нова Загора.

             Гореописаният имот е образуван от имот № 012002.  

             Стойността на този имот е 3972,50лв / три хиляди, деветстотин седемдесет и два лева и петдесет стотинки/. 

             Този дял получава имоти на стойност 4 272, 50 лв./ четири хиляди, двеста седемдесет и два лева и петдесет стотинки/.

                                                          ХІІІ. 

ПОСТАВЕН Е В ДЯЛ НА С.Д.П. с ЕГН ********** ***№ 2, следните земеделски земи в землището на с. Бял кладенец, ЕКАТТЕ 07778, община Нова Загора, а именно:

            1. Ливада в местността " Скерджата", съставляваща имот  № 019219/ деветнадесет хиляди, двеста и деветнадесет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 2 дка/ два декара/, десета категория, при граници: имот № 019218, кад. № 000454- полски път на Община Нова Загора, имот № 019220- ливада .

            Гореописаният имот е образуван от имот № 019041.

            Стойността на този имот е 300 лв./ триста/ лева.

           2. Нива в местността " Мартарла", съставляваща имот  № 012121/ дванадесет хиляди, сто двадесет и едно/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 15, 890 дка/ петнадесет декара, осемстотин и деветдесет кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 012120, кад. № 000430- полски път на Община Нова Загора, имот № 012004, имот № 012003, имот № 012062, имот № 012061, кад. № 000006- зем. образувание на Министерство на културата.

            Гореописаният имот е образуван от имот № 012002.

            Стойността на този имот е 3 972, 50 лв./ три хиляди, деветстотин седемдесет и два лева и петдесет стотинки/.

            Този дял получава имоти на стойност 4 272, 50 лв.

                                                     ХІV.

             ПОСТАВЕН Е В ДЯЛ НА И.Д.С. с ЕГН ********** ***№ 2, следните земеделски земи в землището на с. Бял кладенец, ЕКАТТЕ 07778, община Нова Загора, а именно:

             1. Ливада в местността " Скерджата", съставляваща имот  № 019220/ деветнадесет хиляди, двеста и двадесет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 2 дка/ два декара/, десета категория, при граници: имот № 019219, кад. № 000454- полски път на Община Нова Загора, имот № 019221.

             Гореописаният имот е образуван от имот № 019041.

             Стойността на този имот е 300 лв/ триста лева/.

             2. Нива в местността " Мартарла", съставляваща имот  № 012129/ дванадесет хиляди, сто двадесет и девет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 10, 079 дка/ десет декара, седемдесет и девет кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 012128, кад. № 000074- полски път на Община Нова Загора, имот № 012056, кад. № 000076- ливада на Община Нова Загора.

            Гореописаният имот е образуван от имот № 012057.  

            Стойността на този имот е  2 519,75 лв./ две хиляди, петстотин и деветнадесет лева, седемдесет и пет стотинки/.

            3. Нива в местността " Мартарла", съставляваща имот  № 012122/ дванадесет хиляди, сто двадесет и две/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 5, 811 дка/ пет декара, осемстотин и единадесет кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 012123, имот № 012002, имот № 012091, кад. № 000014- полски път на Община Нова Загора.

            Гореописаният имот е образуван от имот № 012061.  

            Стойността на този имот е 1450, 89 лв./ хиляда четиристотин и петдесет лева, осемдесет и девет стотинки/. 

            Този дял получава имоти на стойност 4 270, 64 лв./ четири хиляди, двеста и седемдесет лева, шестдесет и четири стотинки/.

                                                           ХV.

ПОСТАВЕН Е В ДЯЛ НА М.С.Д. с ЕГН ********** *** Загора, следните земеделски земи в землището на с. Бял кладенец, ЕКАТТЕ 07778, община Нова Загора, а именно:

             1. Ливада в местността " Скерджата", съставляваща имот  № 019221/ деветнадесет хиляди, двеста двадесет и едно/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 3, 997 дка/ три декара, деветстотин деветдесет и седем кв. метра/, десета категория, при граници: имот № 019220, кад. № 000454- полски път на Община Нова Загора, кад. № 000225- дере на Община Нова Загора.

             Гореописаният имот е образуван от имот № 019041.

             Стойността на този имот е 599,55 лв./ петстотин деветдесет и девет лева, петдесет и пет стотинки/.

            2. Лозе в местността " Лозята", съставляващо имот  № 017112/ седемнадесет хиляди, сто и дванадесет / по КВС на с. Бял кладенец, с площ 0, 503 дка/ нула декара, петстотин и три кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 017111, кад. № 017168- полски път на Община Нова Загора, кад. № 017113, кад. № 017167- полски път на Община Нова Загора. Административно ограничение при ползването: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

          Стойността на този имот е 300 лв./ триста лева/.

          3. Изоставена нива в местността " Юрта", съставляваща имот  № 027006/ двадесет и седем хиляди и шест/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 2, 988 дка/ два декара, деветстотин осемдесет и осем кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 027005, кад. № 000235- полски път на Община Нова Загора,  кад. № 000246- напоителен канал на МЗГ- ХМС, кад. № 000607- полски път на Община Нова Загора.

          Стойността на този имот е 750 лв./ седемстотин и петдесет лева/.

            4. Нива в местността " Султански ниви", съставляваща имот  № 023046/ двадесет и три хиляди, четиридесет и шест/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 12, 882 дка/ дванадесет декара, осемстотин осемдесет и два кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 023016, имот № 023047., кад. № 000199- мочурище на МЗГ- ХМС, кад. № 000198- отводнителен канал на МЗГ- ХМС, имот № 023010.

           Гореописаният имот е образуван от имот № 023017.

           Стойността на този имот е 3 220, 50 лв/ три хиляди, двеста и двадесет лева и петдесет стотинки/.

           5. Нива в местността " Мартарла", съставляваща имот  № 012126/ дванадесет хиляди, сто двадесет и шест/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 24, 003 дка/ двадесет и четири декара и три  кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 012127,  кад. № 000079- зем. образувание на Министерство на културата, имот № 012059, имот № 012058, кад. № 000475- полски път на Община Нова Загора, кад. № 000074- полски път на Община Нова Загора.

            Гореописаният имот е образуван от имот № 012057.   

            Стойността на този имот е 6001 лв./ шест хиляди и един лева/.

            6. Нива в местността " Мартарла", съставляваща имот  № 012116/ дванадесет хиляди, сто и шестнадесет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 9, 302 дка/ девет декара, триста и два кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 012117, кад. № 000430- полски път на Община Нова Загора, имот № 012095, имот № 012094, имот № 012093, имот № 012092, имот № 012091., имот № 012061.

            Гореописаният имот е образуван от имот № 012002.

             Стойността на този имот е 2 325, 50 лв./ две хиляди, триста двадесет и пет лева и петдесет стотинки/.

            Този дял получава имоти на стойност 13 196, 55 лв.

           Против това решение е постъпила въззивна жалба от М.И.В., в която се твърди, че не е била редовно уведомена за проведените съдебни заседания. По този начин е било нарушено правото й на защита и на участие в процеса. Освен това дял втори от делбените имоти са били поставени на К.Д.Р., която е била прехвърлила правото си на собственост на сина си Д. Р.. Той също не е бил призован за процеса, поради това било ограничено и неговото право на участие. Иска се отмяна на решението като не се сочи след неговата отмяна какво друго да бъде постановено.

В срока по чл.263 от ГПК не са постъпили писмени отговори на тази въззивна жалба.

В съдебно заседание страните, редовно призовани, не се явяват и не изпращат свои представители.

Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, и с оглед  обхвата на  обжалването – и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред РС доказателства, намира, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.

Този състав счита, че формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка, така  както е изложена в мотивите на решението, е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал, и с оглед разпоредбата на чл. 272 от ГПК, ПРЕПРАЩА своята към нея.

       Изградените въз основа на нея правни изводи, кореспондират с приложимите за казуса правни норми, поради което въззивният съд ги споделя. При цялостно и правилно изградени фактически констатации първоинстанционният съд е достигнал до законосъобразни правни изводи, наложили принципно правилното  извършване на делбата.

   Жалбата е неоснователна. От приложените по делото призовки и съобщения е видно, че страната е била редовно призована за съдебните заседания по делото и нейна е била преценката дали да се яви в съдебно заседание или не. Липсват доказателства за такива нарушения, които да са ограничили правото на участие на страната в процеса по извършване на делбата на имотите, които представляват земеделски земи. Безспорно е, че правото на делба имат страните по делото, а предметът й са множество имоти, представляващи земеделски земи. Съдът е преценил, че способът за ликвидиране на собствеността следва да бъде чрез разпределение при условията на чл.353 от ГПК, като го е съобразил със заключението на вещото лице, в което са били представени дялове, съобразно правата на всеки от съделителите. Всеки дял е бил съобразен с пазарната стойност, поради което не се налага уравняването на дяловете.

В съдебно заседание пред настоящата инстанция съдът заличи като страна по делото К.Д.Р. и конституира на нейно място като страна Д. Р. Д. – неин син. Видно от представените по делото доказателства между К.Д.Р. и синът й Д. Р. Д. на 11.11.2010г. е бил сключен договор за покупко-продажба на наследство, който отговаря на изискванията на чл.212 от ЗЗД. Освен това последното заседание пред първата инстанция е било проведено на 17.07.2013г., атакуваното решение постановено на 09.08.2013г., но на 30.07.2013г. К.Д.Р. е била починала, видно от представеното удостоверение за наследници. Поради това решението на РС се явява принципно правилно, но следва да бъде отменено единствено в частта, касаеща дял втори където са поставени в дял на К.Д.Р. четири земеделски имота, като вместо в неин дял имотите следва да бъдат поставени в дял на Д. Р. Д.. С оглед на това решението следва да бъде отменено и в частта, с която е осъдена К.Д.Р. да заплати д.т. като бъде осъден Д. Р. Д. да заплати държавната такса, както и в частта, касаеща заплащането на разноските по делото. 

-Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

          ОТМЕНЯ решение № 140/09.08.2013 г. по гр. д. № 239/2005г. на Новозагорския районен съд в частта, с която е ПОСТАВЕН  В ДЯЛ НА К.Д.Р., ЕГН ********** ***,  следните земеделски земи в землището на с. Бял кладенец, ЕКАТТЕ 07778 община Нова Загора, а именно:            

                  1. Ливада в местността " Скерджата", съставляваща имот  № 019216/ деветнадесет хиляди, двеста и шестнадесет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 2/ два/ декара, десета категория, при граници: имот № 019215, имот № 019138 , имот № 019217, кад. № 000184- полски път на Община Нова Загора.

                 Гореописаният имот е образуван от имот № 019045.

                 Пазарната стойност на този имот е 300/ триста/ лева.

                  2. Нива в местността " Мартарла", съставляваща имот  № 012130/ дванадесет хиляди, сто и тридесет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 10, 469 дка/ десет  декара, четиристотин шестдесет и девет кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 012131, кад. № 000075- язовир на Община Нова Загора, имот № 012057, кад. № 000079- зем. образувание на Министерство на културата.

                 Гореописаният имот е образуван от имот № 012059.

                 Пазарната стойност на този имот е 2617,25лв/ две хиляди, шестстотин и седемнадесет лева, двадесет и пет стотинки/.

                  3. Нива в местността " Търновски път", съставляваща имот  № 011114/ единадесет хиляди, сто и четиринадесет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 8,475 дка/ осем декара, четиристотин седемдесет и пет кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 011115, имот № 011046,  кад. № 000476- полски път на Община Нова Загора, кад. № 000479- полски път на Община Нова Загора. Административни ограничения при ползването на имота: Санитарно- охранителна зона на водоснабдителен обект- пояс " В". Има ограничителен характер по отношение на селско-стопанската дейност.

                  Гореописаният имот е образуван от имот № 011038.

                  Пазарната стойност на този имот е 2118,75 лв/ две хиляди, сто и осемнадесет лева, седемдесет и пет стотинки/.

                  4. Нива в местността " Султански ниви", съставляваща имот  № 023047/ двадесет и три хиляди, четиридесет и седем/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 11,721 дка/ единадесет декара, седемстотин двадесет и един кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 023046- нива на М.С.Д., имот № 023016- нива на П.П.П., имот № 023015- нива на наследници на Й.М.И., имот № 023018- нива на Г.Г.Ф., кад. № 000199- мочурище на МЗГ- ХМС.

                Гореописаният имот е образуван от имот № 023017.

                 Пазарната стойност на този имот е 2930,25лв/ две хиляди, деветстотин и тридесет лева, двадесет и пет стотинки/.

                Този дял получава имоти на обща стойност 7 966, 25 лв.

 

          ОТМЕНЯ решение № 140/09.08.2013 г. по гр. д. № 239/2005г. на Новозагорския районен съд в частта, с която К.Д.Р. е осъдена да заплати държавна такса и разноски по делото като вместо това ПОСТАНОВЯВА:   

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Д. Р. Д. ЕГН ********** *** следните земеделски земи в землището на с. Бял кладенец, ЕКАТТЕ 07778 община Нова Загора, а именно:            

                  1. Ливада в местността " Скерджата", съставляваща имот  № 019216/ деветнадесет хиляди, двеста и шестнадесет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 2/ два/ декара, десета категория, при граници: имот № 019215, имот № 019138 , имот № 019217, кад. № 000184- полски път на Община Нова Загора.

                 Гореописаният имот е образуван от имот № 019045.

                 Пазарната стойност на този имот е 300/ триста/ лева.

                  2. Нива в местността " Мартарла", съставляваща имот  № 012130/ дванадесет хиляди, сто и тридесет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 10, 469 дка/ десет  декара, четиристотин шестдесет и девет кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 012131, кад. № 000075- язовир на Община Нова Загора, имот № 012057, кад. № 000079- зем. образувание на Министерство на културата.

                 Гореописаният имот е образуван от имот № 012059.

                 Пазарната стойност на този имот е 2617,25лв/ две хиляди, шестстотин и седемнадесет лева, двадесет и пет стотинки/.

                  3. Нива в местността " Търновски път", съставляваща имот  № 011114/ единадесет хиляди, сто и четиринадесет/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 8,475 дка/ осем декара, четиристотин седемдесет и пет кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 011115, имот № 011046,  кад. № 000476- полски път на Община Нова Загора, кад. № 000479- полски път на Община Нова Загора. Административни ограничения при ползването на имота: Санитарно- охранителна зона на водоснабдителен обект- пояс " В". Има ограничителен характер по отношение на селско-стопанската дейност.

                  Гореописаният имот е образуван от имот № 011038.

                  Пазарната стойност на този имот е 2118,75 лв/ две хиляди, сто и осемнадесет лева, седемдесет и пет стотинки/.

                  4. Нива в местността " Султански ниви", съставляваща имот  № 023047/ двадесет и три хиляди, четиридесет и седем/ по КВС на с. Бял кладенец, с площ 11,721 дка/ единадесет декара, седемстотин двадесет и един кв. метра/, четвърта категория, при граници: имот № 023046- нива на М.С.Д., имот № 023016- нива на П.П.П., имот № 023015- нива на наследници на Й.М.И., имот № 023018- нива на Г.Г.Ф., кад. № 000199- мочурище на МЗГ- ХМС.

                Гореописаният имот е образуван от имот № 023017.

                 Пазарната стойност на този имот е 2930,25лв/ две хиляди, деветстотин и тридесет лева, двадесет и пет стотинки/.

      Този дял получава имоти на обща стойност 7 966, 25 лв.

ОСЪЖДА Д. Р. Д. ЕГН ********** *** да заплати сумата от 318,65 лева държавна такса, както и да заплати на С.Д.П. сумата от 103,71 лева, разноски по делото.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 140/09.08.2013г. по гр.д. № 239/2005г. на Новозагорския районен съд в останалите му части.

        

         Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването.

                                     

                                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

         ЧЛЕНОВЕ: