РЕШЕНИЕ    95

 

гр. Сливен, 10.03.2015г.

 

 

В   ИМЕТО НА  НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в   закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                                                      МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА М.

като разгледа докладваното от Надежда Янакиева в.гр.д. N647по описа за 2013 год., съобрази:

 

Производството е въззивно, образувано пожалба против първоинстанционно решение № 155/17.09.13г. по гр. д. № 141/13г. на НзРС.

Първоинстанционното производство е образувано по иск с правно основание чл. 341 и сл. от ГПК, предявен от Р.И.Р. против З. Й. Г., Й.Д. М., С. Д. Минев и Д.Д.Г.. Въззивната жалба е подадена пред СлОС само от ответницата З.С.Г..

Производството по делото е спряно на основание чл. 229 ал. 1 т. 4 от ГПК - до приключване с влязъл в сила акт на производството по гр.д. № 604/13г. на НзРС, изходът от което е с преюдициално значение по отношение на настоящия спор.

С писмена молба от 20.02.15г. въззивницата З.Г. е заявила, че производството по гр.д. № 604/13г. е прекратено с определение на НзРС поради отказ от исковите претенции, представя копие от протоколното определение, както и заверено ксерокопие от договор за доброволна делба, сключен между всички лица, участници в настоящото делбено производство.

С оглед указания на съда по повод подадената молба, с писмена молба от 10.03.15г., подадена от въззиваемия Р.И.Р., който е ищец в първоинстанционното производство, същият заявява, че се отказва от предявения иск с правно основание чл. 341 и сл. от ГПК, въз основа на който е образувано гр.д. № 141/13г. на НзРС, решението по което е предмет на въззивното производство по настоящото в.гр.д. № 647/1Зг. на СлОС.

Настоящият състав намира, че молбата е допустима и редовна - подадена е от страна, имаща право да направи такова изявлене и е изготвена в писмена форма.

Направеният отказ от иск касае целият предмет на делото и изхожда от единствения ищец по него, предвид правния му характер не е необходимо съгласието на противната страна, поради което, с оглед пълното десезиране на съда с този спор между тези страни, първоинстанционното производство следва да бъде прекратено.

Тъй като, обаче, то е приключило с решение, и изявлението е направено пред въззивния съд, последният, съгласно разпоредбата на чл. 233 пр. последно от ГПК, следва и да обезсили постановения съдебен акт, който се явява недопустим, с оглед отказа на ищеца спорът да бъде разрешен от съда.

Освен това, с оглед обеззсилването на атакуваното с въззивната жалба решение, тя остава без предмет, и също се явява недопустима. Поради това въззивното производство също следва да бъде прекратено поради липса на предмет на обжалване.

За целта не е необходимо изрично оттегляне на въззивната жалба от страна на въззивницата, тъй като ищецът, с изявлението си, десезиращо първоинстанционния съд, е постигнал и ефекта на десезиране и на въззивния съд, който би се постигнал с подаване на молба по чл. 264 от ГПК.

Ръководен от изложеното и на основание чл. 233 от ГПК, съдът

 

 

 

РЕШИ:

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 141/13г. на НзРС, поради ОТКАЗ ОТ ИСКА.

ОБЕЗСИЛВА първоинстанционнорешение № 155/17.09.13г. по гр. д. № 141/13г. на НзРС, като НЕДОПУСТИМО.

 

ПРЕКРАТЯВА  производството  по  въз.гр.д.     647/13г.   на   СлОС     като НЕДОПУСТИМО поради липса на предметна обжалване.

 

 

 

 

Решението    подлежи на обжалване пред ВКСРБ в едномесечен срок от връчването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: