Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

гр.Сливен, 24.03.2014г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в публично заседание на деветнадесети март през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: С.М.

ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия С.М. въззивно гр. дело №667 по описа за 2013 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството е въззивно. Движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба, подадена от С.П.С., Е.И.П., М.И.П. и С.Д.В. чрез пълномощника им адв.М. против Решение №231/23.10.2012г. по гр.д.№862/2010г. на Новозагорски районен съд, с което е извършена делба на недвижими имоти чрез разпределението им между съделителите по реда на чл.353 от ГПК.

Настоящото производство се развива след постановяване на Решение №222/06.12.2013г. по касационно гр.д. №3790/2013г. на второ гражданско отделение на ВКС на РБългария, с което е отменено въззивно Решение от 28.02.2013г., постановено по въззивно гр.д. №20/2013г.на Сливенски окръжен съд и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд. В мотивите на отменителното решение на ВКС е посочено, че въззивното решение не е съобразено с наследяването по колена и че от допуснатите до съдебна делба имоти, без промяна по площ и граници на земеделските земи, могат да се обособят 4 реални дяла, съответстващи на 4-те колена наследници на общия наследодател. Делото е върнато на въззивния съд с указания за извършване на делбата по колена, като при необходимост се изслуша ново експертно становище за формиране на 4 реални дяла и тяхната стойност.

С въззивната жалба се обжалва горепосоченото решение на Новозагорския районен съд изцяло. Въззивниците считат, че обжалваното решение е неправилно, постановено в нарушение на процесуалния закон и води до разпределение на съсобствените им имоти по начин, при който  не  е отразено желанието на всички съделители за извършване на делбата. Считат, че възприетия от съда начин за ликвидиране на съсобствеността чрез разпределение, е неправилен, при съставянето на дяловете не е невъзможно или много неудобно да се постигне по-справедливо разпределение на имотите. Считат, че приетия от съда вариант, предложен от вещото лице, не е най-удачния и при него не се извършва възможно най-доброто разпределение на съсобствените имоти. Считат, че е налице възможност делбата да се извърши чрез теглене на жребий, като съдът има предвид третия вариант предложен от вещото лице. Молят съда да постанови решение, с което да отмени обжалваното решение на НЗРС и вместо него да постанови ново, с което да извърши делбата чрез метода на теглене на жребий, като съдът приеме за окончателен разделителен протокол съобразен с третия вариант предложен от вещото лице. Претендират присъждане на направените пред настоящата инстанция разноски.

В срока по чл.263, ал.1 от ГПК е постъпил отговор на въззивната жалба, отговарящ на изискванията на чл.260 и чл.261 от ГПК от А.И.С. чрез пълномощника адв.М., която оспорва подадената въззивна жалба като неоснователна. Въззиваемата моли съда да потвърди първоинстанционото решение като правилно и законосъобразно. Въззиваемата счита, че не са допуснати процесуални нарушения при постановяване на атакуваното решение. Счита, че правилно съдът е възприел първия вариант на вещото лице, тъй като при него всеки от съделителите получава самостоятелен дял съобразно квотата си. Във варианта, на който държат въззивниците, е предвидено получаване на имоти в общ дял като съделителите са заявили, че не желаят да получат имоти в общи дялове, поради което този вариант е неподходящ. Счита, че тегленето на жребий в случая е неприложим метод предвид същественото неравенство в дяловете на съделителите. Претендира присъждане на направените във въззивното производство разноски.

В с.з. въззивниците С.П.С., Е.И.П., М.И.П. и С.Д.В., редовно призовани, се представляват от пълномощник адв.М., който моли съда да направи разпределение на имотите съобразно заключението по назначената от въззивния съд съдебно-техническа експертиза.

            В с.з. въззиваемите А.И.С., С.П.С., Г.С.Д., Д.С.П., М.П.Н., С.Н.Н., редовно призовани не се явяват и не се представляват.

  Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в законовия срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред районния съд доказателства, намира, че обжалваното решение е незаконосъобразно и неправилно.

                Въз основа на събраните по делото пред първата и пред настоящата инстанция доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

С влязло в сила Решение №207/15.12.2011г., постановено по гр.д.№862/2010г. по описа на Новозагорски районен съд е допусната съдебна делба, която да се извърши между С.П.С., Е.И.П., М.И.П., С.Д.В., А.И.С., С.П.С., Г.С.Д., Д.С.П., М.П.Н., С.Н.Н. при следните квоти от правото на собственост: 12/48 ид.ч. за А.И.С.; 6/48 ид.ч. за С.П.С.; по 3/48 ид.ч. за Е.И.П. и М.И.П.; по 2/48 ид.ч. за С.П.С., Г.С.Д. и Д.С.П.; по 6/48 ид.ч. за С.Д.В., М.П.Н. и С.Н.Н. по отношение на следните недвижими имоти:

1. ИМОТ №013102 в местността “ДЕРМЕН ДЕРЕ" в землището на с.Караново, общ. Нова Загора с ЕКАТТЕ 36395, с площ 2,401 дка, четвърта категория, начин на трайно ползване – овощна градина, при граници и съседи на имота: землищна траница, кад.№000050 – полски път на Община нова Загора, имот №013103овощна градина на насл. На С.Д.Т., кад.№000071 – полски път на Община Нова Загора. Административни ограничения при ползването на имота: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

2. ИМОТ №019056 в местността "ЕЧЕМЯТА" в землището на с.Караново, общ. Нова Загора с ЕКАТТЕ 36395, с площ 4,402дка, четвърта категория, начин на трайно ползване - лозе, при граници и съседи на имота: имот 019055 лозе на С. П. Г., имот №019059 – лозе на Г.П. Н., имот №019060 – лозе на Д.П.К. и др., имот №019057 – лозе на насл. На Д.Д.Д., кад.№000055 – полски път на Община Нова Загора. Административни ограничения при ползването на имота: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

3. ИМОТ №029062 в местността "КРАИЙШНИКА" в землището на с.Караново, общ. Нова Загора с ЕКАТТЕ 36395, с площ 2,490 дка, четвърта категория, начин на трайно ползване - лозе, при граници и съседи: имот №029055 лозе на Д.Н.Д., кад.№000074 – полски път на Община Нова Загора, имот №029153 – лозе на насл. На И. И.И., кад.№029202 – полски път на Община Нова Загора. Административни ограничения при ползването на имота: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

4. ИМОТ №032015 в местността АЗМАКА" в землището на с.Караново, общ. Нова Загора с ЕКАТТЕ 36395, с площ 10,000 дка (десет декара), четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници и съседи: имот №056001 залесена територия на Държавно лесничейство, имот №032014 – нива на Д.С.Д., кад.№032032 - полски път на Община Нова Загора, имот №032016 – нива на носл. На С.Д.Т., кад.№000093 – канал на Община Нова Загора.

5. ИМОТ №044003 в местността "ЮРТ ДЕРЕ" в землището на с.Караново, общ. Нова Загора с ЕКАТТЕ 36395, с площ 34,752 дка, четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници и съседи на имота: кад. №044080 - полски път на Община Нова Загора, имот №044070 – нива на насл. На П.Г. П.,*** Загора, имот №044123 – нива на К. М.П..

6. ИМОТ №044007 в местността “ЮРТ ДЕРЕ" в землището на с.Караново, общ. Нова Загора с ЕКАТТЕ 36395, с площ 19,997 дка, четвърта категория, начин на трайно ползване - нива, при граници и съседи: кад.№044080 - полски път на Община Нова Загора, имот №044008 нива на насл. на Н. П. Е., кад.№000309 – канал на Община Нова Загора.

7. ИМОТ №049022 в местността "ТУРЛАЧЕНСКИ ПЪТ" в землището на с.Караново, общ. Нова Загора с ЕКАТТЕ 36395, с площ 30,026 дка, четвърта категория, начин на трайно ползване - нива, при граници и съседи: имот №049045 – нива на Ц.Г.П. и др., имот №049046 – нива на Д.С.Д., имот №049024 – нива на Н.Н. Н., имот №049025 – нива на Ж. П. Д., имот №049026 – нива на Я.С.М., имот №049027 – нива на Д.М.Д., имот №049068 – нива на М. В. М., имот №049069 – нива на Х.В.М., кад.№000347 – канал на МЗГ – ХМС, имот №049054 – нива на И.ка К.К., имот №049053 – нива на Я.С.С., имот №049052 – нива на С. П. С., имот №049051 – нива на И. С. П., кад.№000342 - полски път на Община Нова Загора. Административни ограничения при ползването на имота: електропровод 20 kV; на 10м.от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност; санитарно-охранителна пзона на водоснабдителен обект – пояс „Б“. Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища.

 8. ИМОТ №053002 в местността „МОГИЛКИТЕ“ и в местността "ВЪЛЧЕВ КЛАДЕНЕЦ" в землището на с.Караново, общ. Нова Загора с ЕКАТТЕ 36395, с площ 1,274 дка, четвърта категория, начин на трайно ползване - лозе, при граници и съседи на имота: имот №053001 – лозе на ОУ „Д-р Петър Берон“, кад.№000215 – път на IV кл. на Община Нова Загора, имот №053003 – лозе на М. С. Д., имот №030025 – нива на насл. на Б. Т. И.. Административни ограничения при ползването на имота: електропровод 20 kV; на 10м.от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

Допуснатите до делба земеделски земи са възстановени на наследниците на С. Н. Й., починал на 11.10.1957г. с Решение №13436/28.05.1999г. на ПК - Нова Загора. Наследници по закон на С. Н. Й., починал на 11.10.1957г. са неговите четири деца: син П. С. Н., починал на 16.01.1985г.; син Д. С. Н., починал на 18.11.1985г.; син Н. С. Н., починал на 05.11.1985г. и син И. С. Н., починал на 01.10.1969г. Страните по делото са наследници на четирите деца на общия наследодател.

С оглед дадените задължителни указания от ВКС с Решение №222/06.12.2013г. по касационно гр.д. №3790/2013г., въззивният съд с определение от 12.12.2013г. е назначил съдебно-техническа експертиза със задача да се предложи вариант за обособяване на допуснатите до делба имоти в четири реални дяла, съответстващи на четирите колена наследници на общия наследодател.

            Със заключението си и с извършено уточнение и корекция при изслушването в проведеното открито съдебно заседание, вещото лице е предложило разпределение на имотите съгласно квотите на четирите колена, като е изготвило и предложило скици за разделение на четири от допуснатите до делба имоти, с оглед обособяване им в 4 сравнително равностойни дяла, именно: имот №019056 – лозе с площ 4,402 дка на три новообразувани имота; имот №029062 – лозе от 2,490 дка на два новообразувани имота;имот №044003 – нива с площ 34,752 дка – на два новообразувани имота и имот №049022 – нива от 30.026дка – на два новообразувани имота.

Справедливата пазарна стойност на допуснатите до делба имоти е както следва: 1. имот №013102 в местността “ДЕРМЕН ДЕРЕ"- овощна градина, с площ 2,401 дка – 720лв.; 2. имот №019056 в местността "ЕЧЕМЯТА" - лозе, с площ 4,402дка – 1320лв.; 3. имот №029062 в местността  "КРАИЙШНИКА" – лозе, с площ 2,490 дка – 750лв.; 4. имот №032015 в местността АЗМАКА" -  нива, с площ 10,000 дка – 3000лв.;  5. имот №044003 в местността "ЮРТ ДЕРЕ" – нива, с площ 34,752 дка – 10425лв.; 6. имот №044007 в местността “ЮРТ ДЕРЕ" нива, с площ 19,997 дка – 6000лв.;  7. имот №049022 в местността "ТУРЛАЧЕНСКИ ПЪТ" – нива, с площ 30,026 дка – 9010лв.; имот №053002 в местността „МОГИЛКИТЕ“ и в местността "ВЪЛЧЕВ КЛАДЕНЕЦ" – лозе, с площ 1,274 дка -  380лв. Общата справедлива пазарна стойност на изнесените до делба земеделски земи е 31605лв.

Съдът следва да укаже на страните да представят в насроченото открито съдебно заседание одобрени проекти за делба, ведно със скици, заверени от ОСЗ – Нова Загора, съгласно изготвените проекти от вещото лице по изслушаната съдебно-техническа експертиза.

            Горната фактическа обстановка, съдът прие за установена въз основа на влязлото в сила решение по допускане на делбата и заключението по съдебно-техническата експертиза, изслушано от въззивния състав, което изцяло кредитира като неоспорено от страните и изготвено от вещо лице, в чиято безпристрастност и компетентност съдът няма основания да се съмнява.

От приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Касае се до делба на съсобственост, възникнала в резултат на наследяване относно новооткрито наследство по смисъла на чл.91а от ЗН – имоти, собствеността върху които се възстановява по силата на ЗСПЗЗ. Преките наследници, призовани към наследяване – четирите деца на наследодателя С. Н. Йорданов, починал на 11.10.1957г. не са живи към датата на възстановяване на собствеността. В този случай, съгласно постановеното по реда на чл.290 от ГПК Решение №222/06.12.2013г. по касационно гр.д. №3790/2013г. на второ гражданско отделение на ВКС на РБългария, с което са дадени задължителни указания по извършване на делбата на настоящия съд, делбата следва да се извърши по колена, независимо от становището на съделителите в различните колена. Съгласно цитираното решение, когато прекия наследодател – собственик на реституираните земеделски земи и неговото наследство е предмет на делба, то това наследство следва да се подели по начин, образуващ толкова дяла, колкото са призованите към наследяване лица към момента на открИ.е на наследството. В случая – 4 дяла, съответстващи на 4-те колена наследници на общия наследодател.

Съобразявайки дадените от ВКС задължителни указания, настоящия състав изслуша вещо лице с оглед обособяването на допуснатите до делба имоти в 4 сравнително равностойни дяла, съответстващи на 4-те колена наследници.

Делбата следва да се извърши чрез теглене на жребий, който е основния и предпочитан способ за ликвидиране на съсобствеността. От събраните по делото доказателства не може да се направи извода, че тегленето на жребий се оказва невъзможно или много неудобно.

Имотите, така, както е предложено от вещото лице, могат да се обособят в 4 дяла, съответстващи на 4-те колена наследници, всяко едно имащо ¼ ид.ч. от правото на собственост. За всяко коляно следва да се определи един общ дял, т.е. да се обособят 4 дяла. С оглед на това в случая е възможно делбата да се извърши чрез теглене на жребий, тъй като делбените имоти могат да се обособят в четири относително равностойни дяла, съобразно вида им и при спазване на законовите разпоредби за минималните размери на новообразуваните имоти, като неравенството между тях може да се компенсира с парични уравнения. Извършването на делбата чрез този способ – теглене на жребий по колена, съобразно дадените от ВКС задължителни указания няма да е и много неудобно. По делото не е установено някои от наследниците да са извършили значителни подобрения в някои от имотите, което да бъде съобразено от съда и да обуславя избора на способа по чл.353 от ГПК.

Поради това съдът намира, че приложимият в случая способ за ликвидиране на съсобствеността между страните по отношение на процесните недвижими имоти е тегленето на жребий, т.е. извършване на делбата по реда на чл.347, чл.350 и чл.352 от ГПК.

От 8–те броя земеделски имота, допуснати до делба, четири от тях могат да се разделят реално на по два, респ. три новообразувани имота, съгласно заключението на вещото лице, като съдът следва да укаже на страните да предприемат необходимите действия за реалното им разделяне и да представят  надлежно заверени скици-проекти за новообразуваните имоти, съдържащи и техни идентификатори.

Съобразявайки изложеното съдът намира, че делбените имоти могат да се обособят в следните четири дяла, съответстващи на четирите колена наследници на общия наследодател:

І-ви дял на обща стойност 7880лв., включващ: новообразуван имот – лозе от имот №019056 с площ 1,254дка в м.”Ечемята”; новообразуван имот – нива от имот №049022, с площ 25,012дка в м.”Турлаченски път“.

ІІ-ри дял на обща стойност 7903лв., включващ: новообразуван имот – нива от имот №044003 с площ 22,835 дка в м.“Юрт дере“; имот №013102 – овощна градина с площ 2,401дка в м.“Дермен дере“ и новообразуван имот – лозе от имот №029062 в м.“Краийшника“ с площ 1,100дка.

ІІІ-ти дял на обща стойност 7942лв., включващ: новообразуван имот – нива от имот №044003 в м.“Юрт дере“ с площ 11,917дка; новобразуван имот – лозе от имот №029062 в м.“Краийшника“ с площ 1,390лв.; имот №032015 – нива в м.“Азмака“ с площ 10,000лв.; имот №053002 – лозе в м.“Могилките“ с площ 1,274 дка и новообразуван имот – лозе от имот №019056 в м.“Ечемята“ с площ 1,894 дка.

ІV-ти дял на обща стойност 7880лв., включващ имот №044007 – нива в м.“Юрт дере“ с площ 19,997 дка; новобразуван имот – лозе от имот №019056 в м.“Ечемята“ с площ 1,254 дка и новообразуван имот – нива от имот №049022 в м.“Турлаченски път“ с площ 5,014дка.

Тъй като правните изводи относно способа за извършване на делбата на настоящата инстанция не съвпадат с тези на районния съд, който е извършил делбата чрез разпределение по реда на чл.353 от ГПК, то решението на първоинстанционния съд следва да се отмени като неправилно и незаконосъобразно. Въззивният съд следва да извърши делбата по реда на чл.347, чл.350 и чл.352 от ГПК.

Съгласно разпоредбата на чл.347 от ГПК съдът следва да състави проект за разделителен протокол, като допуснатите до делба имоти се обособят в четирите посочени дяла, съответстващи на 4-те колена наследници на общия наследодател, както следва: 1-во коляно наследниците на Петър С. Н., починал на 16.01.1985г. - С.П.С., Е.И.П. и М.И.П.; 2-ро коляно наследниците на Д. С. Н., починал на 18.11.1985г. -  С.П.С., Г.С.Д., Д.С.П. и С.Д.В.; 3-то коляно наследниците на Н. С. Н., починал на 05.11.1985г. – М.П.Н. и С.Н.Н. и 4-то коляно наследниците на И. С. Н., починал на 01.10.1969г. - А.И.С..

 Съгласно разпоредбата на чл.347 от ГПК съдът следва да насрочи открито съдебно заседание, за да предяви проекта за разделителен протокол по колена на страните и да изслуша възраженията им по него.

Тъй като четирите обособени дяла не са с еднаква стойност, то неравенството им ще се изравни с пари /чл.69, ал.2 от ЗН/, като тези от съделителите, които получат при тегленето на жребия дял ІІ-ри /на стойност 7903лв./ ще следва да заплатят на съделителите, получаващи дял І-ри /на стойност 7880лв./ сумата от 1,75лв. за изравняване на дела си, съделителите, които получат при теглене на жребия дял ІІІ-ти /на стойност 7942лв./ ще следва да заплатят на съделителите, получили І-ви дял сумата от 19,50лв., а на съделителите, получили ІV-ти дял – сумата от 21,25лв.   

Дължимата от съделителите държавна такса ще бъде определена с решението по чл.350 от ГПК.

По отношение на претенцията на въззивниците за разноски: Разноските за заплатен адвокатски хонорар, с оглед особения характер на делбеното производство и специалната разпоредба за разноските в това производство, следва да се понесат от съответната страна, така, както са направени, като другите страни не дължат заплащането им.

По отношение на заплатената от въззивниците държавна такса за въззивно и касационно обжалване, тези разноски следва да им се присъдят в доказания общ размер от 688,51лв.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

           

            ОТМЕНЯ изцяло първоинстанционно Решение №231/23.10.2012г. по гр.д.№862/2010г. на Новозагорски районен съд по извършване на делбата по реда на чл.353 от ГПК, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

            СЪСТАВЯ и ПРЕДЯВЯВА на А.И.С. с ЕГН **********, С.П.С. с ЕГН **********, Е.И.П. с ЕГН **********, М.И.П. с ЕГН **********, С.Д.В. с ЕГН **********, С.П.С. с ЕГН **********, Г.С.Д. с ЕГН **********, Д.С.П. с ЕГН **********, М.П.Н. с ЕГН ********** и С.Н.Н. с ЕГН ********** следния ПРОЕКТ ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ по колена:

 

            ДЯЛ ПЪРВИ на обща стойност 7880лв., включващ:

- новообразуван имот – лозе от имот №019056 с площ 1,254дка в м.”Ечемята” в землището на с.Караново, общ. Нова Загора с ЕКАТТЕ 36395;

- новообразуван имот – нива от имот №049022, с площ 25,012дка в м.”Турлаченски път“ в землището на с.Караново, общ. Нова Загора с ЕКАТТЕ 36395.

 

ДЯЛ ВТОРИ на обща стойност 7903лв. включващ:

-                      новообразуван имот – нива от имот №044003 с площ 22,835 дка в м.“Юрт дере“ в землището на с.Караново, общ. Нова Загора с ЕКАТТЕ 36395;

-                      имот №013102 в м.“Дермен дере“ в землището на с.Караново, общ. Нова Загора с ЕКАТТЕ 36395, с площ 2,401дка, четвърта категория, начин на трайно ползване – овощна градина, при граници и съседи на имота: землищна траница, кад.№000050 – полски път на Община нова Загора, имот №013103овощна градина на насл. На С.Д.Т., кад.№000071 – полски път на Община Нова Загора. Административни ограничения при ползването на имота: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

-                      новообразуван имот – лозе от имот №029062 в м.“Краийшника“ с площ 1,100дка в землището на с.Караново, общ. Нова Загора с ЕКАТТЕ 36395.

 

ДЯЛ ТРЕТИ на обща стойност 7942лв. включващ:

-                      новообразуван имот – нива от имот №044003 в м.“Юрт дере“ в землището на с.Караново, общ. Нова Загора с ЕКАТТЕ 36395с площ 11,917дка;

-                      новобразуван имот – лозе от имот №029062 в м.“Краийшника“ в землището на с.Караново, общ. Нова Загора с ЕКАТТЕ 36395 с площ 1,390лв.;

-                      имот №032015в м.“Азмака“ в землището на с.Караново, общ. Нова Загора с ЕКАТТЕ 36395 с площ 10,000лв., четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници и съседи: имот №056001 залесена територия на Държавно лесничейство, имот №032014 – нива на Д.С.Д., кад.№032032 - полски път на Община Нова Загора, имот №032016 – нива на носл. На С.Д.Т., кад.№000093 – канал на Община Нова Загора.

-                      имот №053002 в м.“Могилките“ в землището на с.Караново, общ. Нова Загора с ЕКАТТЕ 36395с площ 1,274 дка четвърта категория, начин на трайно ползване - лозе, при граници и съседи на имота: имот №053001 – лозе на ОУ „Д-р Петър Берон“, кад.№000215 – път на IV кл. на Община Нова Загора, имот №053003 – лозе на М.С. Д., имот №030025 – нива на насл. на Б. Т. И.. Административни ограничения при ползването на имота: електропровод 20 kV; на 10м.от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

-                      новообразуван имот – лозе от имот №019056 в м.“Ечемята“ в землището на с.Караново, общ. Нова Загора с ЕКАТТЕ 36395с площ 1,894 дка.

 

ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ на обща стойност 7880лв. включващ:

-                      имот №044007 в м.“Юрт дере“ в землището на с.Караново, общ. Нова Загора с ЕКАТТЕ 36395, с площ 19,997 дка, четвърта категория, начин на трайно ползване - нива, при граници и съседи: кад.№044080 - полски път на Община Нова Загора, имот №044008 нива на насл. на Н. П. Е., кад.№000309 – канал на Община Нова Загора.

-                      новообразуван имот – лозе от имот №019056 в м.“Ечемята“ в землището на с.Караново, общ. Нова Загора с ЕКАТТЕ 36395, с площ 1,254 дка;

-                      новообразуван имот – нива от имот №049022 в м.“Турлаченски път“ в землището на с.Караново, общ. Нова Загора с ЕКАТТЕ 36395, с площ 5,014дка.

 

Съделителите, които получат при тегленето на жребия дял ІІ-ри /на стойност 7903лв./ ще следва да заплатят на съделителите, получаващи дял І-ри /на стойност 7880лв./ сумата от 1,75лв. за изравняване на дела си, съделителите, които получат при теглене на жребия дял ІІІ-ти /на стойност 7942лв./ ще следва да заплатят на съделителите, получили дял І-ви сумата от 19,50лв., а на съделителите, получили ІV-ти дял – сумата от 21,25лв. за изравняване на дела си.  

 

Четирите дяла са съответни на колената:

1-во коляно наследниците на П. С. Н., починал на 16.01.1985г. - С.П.С., Е.И.П. и М.И.П.;

2-ро коляно наследниците на Д. С. Н., починал на 18.11.1985г. -  С.П.С., Г.С.Д., Д.С.П. и С.Д.В.;

3-то коляно наследниците на Н. С. Н., починал на 05.11.1985г. – М.П.Н. и С.Н.Н.;

4-то коляно наследниците на И. С. Н., починал на 01.10.1969г. - А.И.С..

 

 

НАСРОЧВА съдебно заседание за предявяване на проекта за разделителен протокол и за изслушване на възраженията на страните по него за 30.04.2014г. от 10,00 часа, за която дата да се призоват страните, ведно с препис от настоящото решение.

 

            УКАЗВА на страните да представят в насроченото открито съдебно заседание одобрени проекти за делба, ведно със скици, заверени от ОСЗ – Нова Загора, съгласно изготвените проекти от вещото лице по изслушаната съдебно-техническа експертиза относно предложените от вещото лице новообразувани имоти.

 

ОСЪЖДА А.И.С. с ЕГН **********, С.П.С. с ЕГН **********, Г.С.Д. с ЕГН **********, Д.С.П. с ЕГН **********, М.П.Н. с ЕГН ********** и С.Н.Н. с ЕГН ********** да заплатят на С.П.С. с ЕГН **********, Е.И.П. с ЕГН **********, М.И.П. с ЕГН **********, С.Д.В. с ЕГН ********** сумата от 688,51лв., представляващи направени разноски за въззивно и касационно обжалване.

           

 

Настоящото решение не подлежи на самостоятелно обжалване, а може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ с обща жалба с решението по чл.350 от ГПК за обявяване на окончателния разделителен протокол в срока за обжалване на последното.

 

 

           

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                               2.