Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    42

 

     гр. Сливен,  25.06.2014г.

 

                                     В     ИМЕТО   НА     НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание проведено на двадесет и шести май през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                           ОКРЪЖЕН  СЪДИЯ :  СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

при секретаря П.С. и с участие на прокурора ……………… като разгледа докладваното гр.д. № 55 по описа на СлРС за 2014 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Предявена е искова молба от И.Т.Я., в която се твърди, че е наследник на Г. С. М., б.ж. на с. Сотиря общ. Сливен, починал на 20.05.1981 г. Твърди, че с Решениe № 342/27.05.1998г. и Решение № 154/25.10.1995г. на ОС „Земеделие“ - Сливен на наследниците на Г. С. М. са възстановени общо 15 поземлени имота, а именно:

1.                Поземлен имот № 67338.424.360, находящ се в землището на гр. Сливен, ЕКАТТЕ 67338, община Сливен, област Сливен, по плана за новообразуваните на местността „Рамануша” одобрени със заповед № РД.11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от 3.500 дка, трайно предназначение – Земеделска територия, начин на трайно ползване Нива – девета категория, със стар идентификатор пл.№ 424.272.71, при граници: имот № 424.361, имот № 424.273, имот № 424.359.

2.                Поземлен имот № 68117.522.7992, УПИ VІІ-7992, кв. 18, находящ се в землището на с. Сотиря, ЕКАТТЕ 68117, община Сливен, област Сливен, по плана за новообразуваните имоти на местността „Мочурите”, одобрени със заповед № РД-11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от 1.112 дка, трайно предназначение – Урбанизирана територия, начин на трайно ползване параграф 4, със стар идентификатор пл. № 7992, при граници: имот № 522.7993, имот № 522.3, имот № 522.7991, имот № 522.8006.

3. Поземлен имот № 68117.512.109, находящ се в землището на с. Сотиря, ЕКАТТЕ 68117, община Сливен, област Сливен, по плана за новообразуваните имоти на местността „МОЧУРИТЕ” одобрени със заповед № РД-11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от 406 кв.м., трайна предназначение – Земеделска територия, начин на трайно ползване НИВА – девета категория, със стар идентификатор пл. № 6849, при граници: имот № 512.69, имот № 512.85, имот № 512.79, имот № 512.701.

         4. Поземлен имот № 68117.522.7995 УПИ VІІ-7995, кв. 18, находящ се в землището на с. Сотиря, ЕКАТТЕ 68117, община Сливен, област Сливен, по плана за новообразуваните имоти на местността „МОЧУРИТЕ” одобрени със заповед № РД-11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от 1.075 дка трайно предназначение – Урбанизирана територия, начин на трайно ползване параграф 4 със стар идентификатор пл. № 7995, при граници: имот № 522.7983, имот № 522.3, имот №  522.7994, имот № 522.8006 в едно с построените в имот две сгради – 1, масивна еднофамилна вилна сграда на един етаж с идентификационен № 522.7995.1 – със застроена площ от 23 кв.м. и 2. масивна еднофамилна сграда на един етаж с идентификационен № 522.7995.2 – със застроена площ от 19 кв.м.

         5. Поземлен имот № 67338.424.273, находящ се в землището на гр. Сливен, ЕКАТТЕ 67338, община Сливен, област Сливен, по плана за новообразуваните на местността „РАМАНУША” одобрени със заповед № РД-11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от 1.001 дка, трайно предназначение – Земеделска територия, начин на трайно ползване НИВА – девета категория, със стар идентификатор пл. № 8537, при граници: имот № 424.361, имот № 424.274, имот № 424.360.

         6. Поземлен имот № 68117.522.7994 УПИ VІІ-7994, кв.18, находящ се в землището на с. Сотиря, ЕКАТТЕ 68117, община Сливен, област Сливен, по плана за новообразуваните имоти на местността „МОЧУРИТЕ” одобрени със заповед № РД-11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от 1.203 дка трайно предназначение – Урбанизирана територия, начин на трайно ползване параграф 4, със стар идентификатор пл. № 7994, при граници: имот № 522, 7995, имот № 522.3, имот № 522.7993, имот № 522.8006.

         7. 362/1362 и.ч. от Поземлен имот № 68117.522.7989 УПИ VІІ-7989, кв.17, находяща се в землището на с. Сотиря, ЕКАТТЕ 68117, община Сливен, област Сливен, по плана на новообразуваните имоти на местността „МОЧУРИТЕ” одобрени със заповед № РД-11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от 1.362 дка, трайно предназначение – Урбанизирана територия, начин на трайно ползване параграф 4, със стар идентификатор пл. № 7989, при граници: имот № 522.7988, имот № 522.3.

         8. Поземлен имот № 68117.522.7991 УПИ VІІ-7991, кв.18, находящ се в землището на с. Сотиря, ЕКАТТЕ 68117, община Сливен, област Сливен, по плана за новообразуваните имоти на местността „МОЧУРИТЕ” одобрени със заповед № РД-11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от 890 кв.м. трайно предназначение – Урбанизирана територия, начин на трайно ползване параграф 4 със стар идентификатор пл. № 7991, при граници: имот № 522.7992, имот № 522.8006, имот № 522.7990, имот № 522.3.

         9. Поземлен имот № 68117.511.264, находящ се в землището на с. Сотиря, ЕКАТТЕ 68117, община Сливен, област Сливен, по плана за новообразуваните на местността „ДЪЛГАТА НИВА” одобрени със заповед № РД-11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от 2.626 дка, трайно предназначение – Земеделска територия, начин на трайно ползване НИВА – пета категория, начин на трайно ползване – полски култури, при граници: имот № 511.192, имот № 511.232, имот № 511.243, имот № 511.72, имот № 511.234, имот № 511.190.

         10. 147/916 и.ч. от Поземлен имот № 68117.512.79, находяща се в землището на с. Сотиря, ЕКАТТЕ 68117, община Сливен, област Сливен, по плана за новообразуваните имоти на местността „МОЧУРИТЕ” одобрени със заповед № РД-11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от 916 кв.м., трайно предназначение – Земеделска територия, начин на трайно ползване НИВА – девета категория, със стар идентификатор пл. № 7010, при граници: имот № 512.109, имот № 512.108, имот № 512.80.

         11. Поземлен имот № 68117.511.261, находящ се в землището на с. Сотиря, ЕКАТТЕ 68117, община Сливен, област Сливен, по плана за новообразуваните на местността „ДЪЛГАТА НИВА” одобрени със заповед № РД-11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от  2.718 дка, трайно предназначение – НИВА – пета категория, начин на трайно ползване – полски култури, при граници: имот № 511.192, имот № 511.190, имот № 511.187, имот № 511.234, имот № 511.185, имот № 511.232.

         12. Поземлен имот № 68117.522.7986 УПИ VІІ-7986, кв.17, находящ се в землището на с. Сотиря, ЕКАТТЕ 68117, община Сливен, област Сливен, по плана за новообразуваните имоти на местността „МОЧУРИТЕ” одобрени със заповед № РД-11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от 1.037 дка трайно предназначение – Урбанизирана територия, начин на трайно ползване параграф 4 със стар идентификатор пл. № 7986, при граници: имот № 522.7985, имот № 522.3, имот № 522.7987.

         13. Поземлен имот № 68117.522.7990 УПИ VІІ-7990, кв.17, находящ се в землището на с. Сотиря, ЕКАТТЕ 68117, община Сливен, област Сливен, по плана за новообразуваните имоти на местността „МОЧУРИТЕ” одобрени със заповед № РД-11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от 616 кв.м., трайно предназначение – Урбанизирана територия, начин на трайно ползване параграф 4, със стар идентификатор пл. № 7990, при граници: имот № 522.8009, имот № 522.7991, имот № 522.3.

         14. Поземлен имот № 68117.511.187, находящ се в землището на с. Сотиря, ЕКАТТЕ 68117, община Сливен, област Сливен, по плана за новообразуваните на местността „ДЪЛГАТА НИВА” одобрени със заповед № РД-11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от 826 кв.м., трайно предназначение – НИВА – пета категория, начин на трайно ползване – полски култури, със стар идентификатор пл. № 8591, при граници: имот № 511.190, имот № 511.234, имот № 511.261.

         15. Поземлен имот № 68117.190, находящ се в землището на с. Сотиря, ЕКАТТЕ 68117, община Сливен, област Сливен, по плана за новообразуваните на местността „ДЪЛГАТА НИВА” одобрени със заповед № РД-11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от 788 кв.м., трайно предназначение – НИВА – пета категория, начин на трайно ползване – полски култури, със стар идентификатор пл. № 8590, при граници: имот № 511.264, имот № 511.261, имот № 511.187, имот № 511.234.

Твърди се още, че по силата на разпоредбите на ЗН кръгът от наследници на общия наследодател Г. С. М., включва ищцата И.Т.Я., С. Г.А., И.Г.С., С.Г.С. и Н.Г.С., за което представя и удостоверение за наследници, издадено на 06.08.2013 г. от кметство с. Сотиря, общ. Сливен. Твърди се, че с договор за доброволна делба, сключен на 08.10.2012 г. част от гореописания кръг от наследници, а именно И.Г.С., С.Г.С. и Н.Г.С. са извършили доброволна делба на гореописаните имоти, като са изключили ищцата И.Т.Я. и нейната леля С. Г.А.. Предвид горното от съда се иска прогласяване нищожността на договор за доброволна делба и присъждане на деловодните разноски.

         Исковата молба е връчена редовно на ответниците.

Депозиран е единствено отговор от ответника С.Г.С., в който същият оспорва предявения иск като неоснователен и недоказан, като се обосновава с разпоредбата на чл. 9а от ЗН и тълкувателно решение № 1/04.11.1998 г. по тълкувателно дело № 1/1998 г. на ОС на Гражданска колегия на ВКС. Претендира се отхвърляне на исковата претенция.

В с.з. ищцата се представлява от процесуален представител по пълномощие, който поддържа изцяло исковата претенция и моли за уважаването й. Представя подробни писмени бележки.

В с.з. ответниците се представляват от процесуален представител по пълномощие, който моли за отхвърляне на иска като неоснователен. Представя подробни писмени бележки.

От фактическа страна се установява следното :

С Решениe № 342/27.05.1998г. и Решение № 154/25.10.1995г. на ОС „Земеделие“ - Сливен и Заповед № РД -15-302/14.03.2007г., Заповед № РД – 15-342/22.03.2007г., Заповед № РД – 15-750/21.05.2007г., заповед № РД – 15-1195/10.07.2008г., Заповед № РД – 15 – 1120/05.10.2011г., Заповед № РД – 15 – 749/21.05.2007г. и Заповед № РД – 15-1927/18.11.2008г. на Кмета на Община Сливен е възстановено правото на собственост на наследниците на Г. С. М. върху долуописаните поземлени имоти, а именно:

1.                Поземлен имот № 67338.424.360, находящ се в землището на гр. Сливен, ЕКАТТЕ 67338, община Сливен, област Сливен, по плана за новообразуваните на местността „Рамануша” одобрени със заповед № РД.11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от 3.500 дка, трайно предназначение – Земеделска територия, начин на трайно ползване Нива – девета категория, със стар идентификатор пл.№ 424.272.71, при граници: имот № 424.361, имот № 424.273, имот № 424.359.

2.                Поземлен имот № 68117.522.7992, УПИ VІІ-7992, кв. 18, находящ се в землището на с. Сотиря, ЕКАТТЕ 68117, община Сливен, област Сливен, по плана за новообразуваните имоти на местността „Мочурите”, одобрени със заповед № РД-11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от 1.112 дка, трайно предназначение – Урбанизирана територия, начин на трайно ползване параграф 4, със стар идентификатор пл. № 7992, при граници: имот № 522.7993, имот № 522.3, имот № 522.7991, имот № 522.8006.

3. Поземлен имот № 68117.512.109, находящ се в землището на с. Сотиря, ЕКАТТЕ 68117, община Сливен, област Сливен, по плана за новообразуваните имоти на местността „МОЧУРИТЕ” одобрени със заповед № РД-11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от 406 кв.м., трайна предназначение – Земеделска територия, начин на трайно ползване НИВА – девета категория, със стар идентификатор пл. № 6849, при граници: имот № 512.69, имот № 512.85, имот № 512.79, имот № 512.701.

         4. Поземлен имот № 68117.522.7995 УПИ VІІ-7995, кв. 18, находящ се в землището на с. Сотиря, ЕКАТТЕ 68117, община Сливен, област Сливен, по плана за новообразуваните имоти на местността „МОЧУРИТЕ” одобрени със заповед № РД-11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от 1.075 дка трайно предназначение – Урбанизирана територия, начин на трайно ползване параграф 4 със стар идентификатор пл. № 7995, при граници: имот № 522.7983, имот № 522.3, имот №  522.7994, имот № 522.8006 в едно с построените в имот две сгради – 1, масивна еднофамилна вилна сграда на един етаж с идентификационен № 522.7995.1 – със застроена площ от 23 кв.м. и 2. масивна еднофамилна сграда на един етаж с идентификационен № 522.7995.2 – със застроена площ от 19 кв.м.

         5. Поземлен имот № 67338.424.273, находящ се в землището на гр. Сливен, ЕКАТТЕ 67338, община Сливен, област Сливен, по плана за новообразуваните на местността „РАМАНУША” одобрени със заповед № РД-11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от 1.001 дка, трайно предназначение – Земеделска територия, начин на трайно ползване НИВА – девета категория, със стар идентификатор пл. № 8537, при граници: имот № 424.361, имот № 424.274, имот № 424.360.

         6. Поземлен имот № 68117.522.7994 УПИ VІІ-7994, кв.18, находящ се в землището на с. Сотиря, ЕКАТТЕ 68117, община Сливен, област Сливен, по плана за новообразуваните имоти на местността „МОЧУРИТЕ” одобрени със заповед № РД-11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от 1.203 дка трайно предназначение – Урбанизирана територия, начин на трайно ползване параграф 4, със стар идентификатор пл. № 7994, при граници: имот № 522, 7995, имот № 522.3, имот № 522.7993, имот № 522.8006.

         7. 362/1362 и.ч. от Поземлен имот № 68117.522.7989 УПИ VІІ-7989, кв.17, находяща се в землището на с. Сотиря, ЕКАТТЕ 68117, община Сливен, област Сливен, по плана на новообразуваните имоти на местността „МОЧУРИТЕ” одобрени със заповед № РД-11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от 1.362 дка, трайно предназначение – Урбанизирана територия, начин на трайно ползване параграф 4, със стар идентификатор пл. № 7989, при граници: имот № 522.7988, имот № 522.3.

         8. Поземлен имот № 68117.522.7991 УПИ VІІ-7991, кв.18, находящ се в землището на с. Сотиря, ЕКАТТЕ 68117, община Сливен, област Сливен, по плана за новообразуваните имоти на местността „МОЧУРИТЕ” одобрени със заповед № РД-11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от 890 кв.м. трайно предназначение – Урбанизирана територия, начин на трайно ползване параграф 4 със стар идентификатор пл. № 7991, при граници: имот № 522.7992, имот № 522.8006, имот № 522.7990, имот № 522.3.

         9. Поземлен имот № 68117.511.264, находящ се в землището на с. Сотиря, ЕКАТТЕ 68117, община Сливен, област Сливен, по плана за новообразуваните на местността „ДЪЛГАТА НИВА” одобрени със заповед № РД-11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от 2.626 дка, трайно предназначение – Земеделска територия, начин на трайно ползване НИВА – пета категория, начин на трайно ползване – полски култури, при граници: имот № 511.192, имот № 511.232, имот № 511.243, имот № 511.72, имот № 511.234, имот № 511.190.

         10. 147/916 и.ч. от Поземлен имот № 68117.512.79, находяща се в землището на с. Сотиря, ЕКАТТЕ 68117, община Сливен, област Сливен, по плана за новообразуваните имоти на местността „МОЧУРИТЕ” одобрени със заповед № РД-11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от 916 кв.м., трайно предназначение – Земеделска територия, начин на трайно ползване НИВА – девета категория, със стар идентификатор пл. № 7010, при граници: имот № 512.109, имот № 512.108, имот № 512.80.

         11. Поземлен имот № 68117.511.261, находящ се в землището на с. Сотиря, ЕКАТТЕ 68117, община Сливен, област Сливен, по плана за новообразуваните на местността „ДЪЛГАТА НИВА” одобрени със заповед № РД-11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от  2.718 дка, трайно предназначение – НИВА – пета категория, начин на трайно ползване – полски култури, при граници: имот № 511.192, имот № 511.190, имот № 511.187, имот № 511.234, имот № 511.185, имот № 511.232.

         12. Поземлен имот № 68117.522.7986 УПИ VІІ-7986, кв.17, находящ се в землището на с. Сотиря, ЕКАТТЕ 68117, община Сливен, област Сливен, по плана за новообразуваните имоти на местността „МОЧУРИТЕ” одобрени със заповед № РД-11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от 1.037 дка трайно предназначение – Урбанизирана територия, начин на трайно ползване параграф 4 със стар идентификатор пл. № 7986, при граници: имот № 522.7985, имот № 522.3, имот № 522.7987.

         13. Поземлен имот № 68117.522.7990 УПИ VІІ-7990, кв.17, находящ се в землището на с. Сотиря, ЕКАТТЕ 68117, община Сливен, област Сливен, по плана за новообразуваните имоти на местността „МОЧУРИТЕ” одобрени със заповед № РД-11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от 616 кв.м., трайно предназначение – Урбанизирана територия, начин на трайно ползване параграф 4, със стар идентификатор пл. № 7990, при граници: имот № 522.8009, имот № 522.7991, имот № 522.3.

         14. Поземлен имот № 68117.511.187, находящ се в землището на с. Сотиря, ЕКАТТЕ 68117, община Сливен, област Сливен, по плана за новообразуваните на местността „ДЪЛГАТА НИВА” одобрени със заповед № РД-11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от 826 кв.м., трайно предназначение – НИВА – пета категория, начин на трайно ползване – полски култури, със стар идентификатор пл. № 8591, при граници: имот № 511.190, имот № 511.234, имот № 511.261.

         15. Поземлен имот № 68117.190, находящ се в землището на с. Сотиря, ЕКАТТЕ 68117, община Сливен, област Сливен, по плана за новообразуваните на местността „ДЪЛГАТА НИВА” одобрени със заповед № РД-11-09-05 от 21.06.2006 г. на Областния управител – Сливен, с площ от 788 кв.м., трайно предназначение – НИВА – пета категория, начин на трайно ползване – полски култури, със стар идентификатор пл. № 8590, при граници: имот № 511.264, имот № 511.261, имот № 511.187, имот № 511.234.

         Съгласно Протокол от 25.11.1964г. за причисляване към Държавния поземлен фонд на земи, собственост на бивши членове на ТКЗС от Г. С. М. са отчуждени безвъзмездно и причислени към Държавния поземлен фонд 57 дка живи овощни градини и 3.5 дка лозя или общо 60.5 дка.

         Съгласно представеното удостоверение за наследници, изд. на 06.08.2013г. от Община Сливен, наследници на Г. С. М., починал на 20.05.1981г. в с. Сотиря, общ. Сливен са лицата : И.Т. М.а – съпруга втори брак, починала на 14.11.1998г.; П. Г.А. – дъщеря й първия брак, починала, И.Т.Я. – дъщеря на предходната, С. Г.А. – дъщеря й от първия брак,  И.Г.С. – син, С.Г.С. – син и Н.Г.С. – син.

         На 08.10.2012г. е сключен процесния Договор за доброволна делба между И.Г.С., С. Г. С. и Н.Г.С. за делба на процесните сънаследствени земеделски земи, останали в наследство от Г. С. М., починал на 20.05.1981г. в с.Сотиря, общ. Сливен. В договора е посочено, че се прекратява съсобствеността върху поделените имоти и никой от съделителите не може да има каквито и да е претенции по отношение на другите съделители.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на събраните по делото доказателства, ценени както по отделно, така и в своята съвкупност, и като годни, неоспорени и взаимнодъпващи се, съдът ги кредитира изцяло.

Горната фактическа обстановка мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Предявената искова претенция е с правно основание чл.26 от ЗЗД във вр. с чл. 75, ал.2 от Закон за наследството.

С възстановяване собствеността върху одържавените имоти в полза на наследниците на починал собственик, имотът се счита за новооткрито наследство по смисъла на чл. 1 от Закона за Наследството, тъй като към момента на настъпване на смъртта не е бил в патримониума на наследодателя поради одържавяването му /арг. Тълкувателно решение № 1 от 4.11.1998 г. на ВКС по тълк. гр. д. № 1/1998 г., ОСГК, т.2/. Респ. кръгът на законните наследници и приложимият закон в наследственото правоотношение във връзка с възстановената собственост върху такива имоти се определят към момента на смъртта на наследодателя. Същият е починал на 20.05.1981г. и след смъртта му оставените от него наследствени имоти се наследяват при условията на действащите към момента редакции на чл. 5, ал.1 и чл. 9, ал.1 от ЗН във вр. с чл.14, ал.7, изр.2 от отменения СК/68 / в сила от 22.05.1968г. до 01.07.1985г./.

Спорен момент в настоящото производство е именно кръгът от наследници, който следва да участва при делбата на наследствените имоти.

Наследодателя Г. С. М. – вдовец е сключил през 1949г. втори брак с И.Т. М.а – вдовица. От брака си нямат родени деца.

Преди сключването на втория брак наследодателят Г. С. М. има трима сина - тримата ответници С.Г.С., И.Г.С. и Н.Г.С..

Преди сключването на втория брак съпругата И.Т. М.а има две дъщери П. Г.А. и С. Г.А.. Ищцата е дъщеря на П. Г.А., починала на 25.01.2008г.

Исторически известен факт е, че одържавяването на земеделските земи в България започва след 1946 г., като масовост този процес добива през 50-те години на ХХв. По делото са представени неоспорени писмени доказателства, от които е видно, че процесните имоти са одържавени през 1964год. В този смисъл се приема, "че когато бракът е сключен преди одържавяването, макар да е съществувал режим на разделност на имуществата на съпрузите до приемането на СК от 1968 г.(отм.), се предполага, че съпругът, който е бил в брак с наследодателя-собственик в определена степен е могъл да има принос в придобиването им. Затова е справедливо неговите наследници да наследят". В случая бракът  на наследодателя  Г. С. М. и И.Т. М.а е бил сключен 15год. преди одържавяването на процесните имоти и за това съпругата И.Т. М.а няма качеството на последваща съпруга, по смисъла на чл.9а от ЗН. При смъртта на наследодателя Г. М. на 20.05.1981г. преживялата съпруга И.Т. М.а би трябвало да наследи заедно със синовете на починалия. Следва обаче да се съобразят действащите към момента на откриване на наследството разпоредби на чл.14, ал.7, изр.2 от отменения СК/68 / в сила от 22.05.1968г. до 01.07.1985г./, които гласят „когато преживелият съпруг наследява заедно с деца на починалия съпруг, той не получава дял от частта на починалия съпруг от общото имущество“. Следователно собствеността върху наследствените имоти следва да бъде определена по квоти 1/2 ид. част за преживелият съпруг и 1/2 ид. част общо за тримата сина на починалия наслредодател. След смъртта на И.Т. М.а нейния дял се наследява от дъщерите й П. Г.А. и С. Г.А..

Съгласно разпоредбата на  чл. 75, ал.2 от ЗН когато делбата на съсобствен имот е извършена без участието на някой от сънаследниците, тя е изцяло нищожна. Правилото е от материално-правно естество и се отнася както за съдебната, така и за доброволната делба. За да породи правен ефект и да прекрати съсобствеността, тя трябва да бъде допусната и извършена с участието на всички съсобственици. Делба, в която не е участвал съсобственик е нищожна и всеки от съсобствениците може да поиска нова делба с участието на всички съсобственици - ППВС 7/1973 г. т. 7. Релевантен момент, към който следва да се преценява нищожността е моментът на извършването на делбата. Видно е от приложения по делото договор за доброволна делба от 08.10.2012г., сънаследниците С. Г. С., И.Г.С. и Н.Г.С. са  поделили процесните имоти без участието на другите двама сънаследници И.Т.Я. и С. Г.А., поради което искът за обявяване нищожността на договора за доброволна делба се явява основателен и следва да бъде уважен като се прогласи нищожността на този договор. Прогласяването на нищожността на договора има обратно действие и възстановява съсобствеността върху процесните имоти, такава каквато е била преди сключването на нищожния договор, т.е. съсобственици на цитираните недвижими имоти са всички посочени по-горе наследници на починалия Г. С. М..

С оглед изхода на делото се явява основателна ищцовата претенция за присъждане на направените деловодни разноски в общ размер на 1853.13 лева.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

Р   Е   Ш   И

 

ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на сключения между И.Г.С. с ЕГН ********** ***, С.Г.С. с ЕГН ********** *** и Н.Г.С. с ЕГН ********** ***, Договор за доброволна делба на земеделски земи от 08.10.2012г., Акт № 1, том 5, рег. № 7458/2012г. по описа нотариус Д. Н., рег. № 092 в НК, с район слРС, вписан в СлВп – Сливен с Акт № 203, том 4, дв. вх. рег. № 6409/09.10.2012г.

ОСЪЖДА И.Г.С. с ЕГН ********** ***, С.Г.С. с ЕГН ********** *** и Н.Г.С. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТЯТ на И.Т.Я. *** сумата в размер на 1853.13 лева – деловодни разноски.

 

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

                           

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :