Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 63

 

гр. Сливен,  27.02.2014г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и шести февруари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                М. БЛЕЦОВА

при участието на прокурора ………и при секретаря И.К. , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 72    по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Обжалвано е решение № 850/03.12.2013 г. по гр. д. № 831/2013 г. на Сливенския районен съд,      с което  е постановено лишаване от родителски права на М.П.С. и Ж.И.С. спрямо малолетното дете И. С. и непълнолетното Й.Ж. С. като е определен режим на лични отношения на родителите с двете деца. Със същото решение са настанени децата  за отглеждане в семейството на Г.Д.М. и И.М.С. и двамата от с. С., общ. С., ул. „Св.св. К.и М. № *.

Подадена е въззивна жалба от Дирекция „Социално подпомагане” – Сливен, като решението е обжалвано в частта относно настаняването на децата за отглеждане в семейството на Г.Д.М. и И.М.С.. Твърди се, че до насрочване на първото съдебно заседание децата са били настанени в това семейство, но по-късно настъпила съществена промяна в обстоятелствата и приложената спрямо тях мярка за закрила е била прекратена.  По-късно е била предприета нова мярка за закрила, като децата са били настанени в семейството на И.Г.М.  от гр. С., кв. „Р.” ул. Св. И. Р.” № *. Районният съд е бил сезиран с молба за потвърждаване на мярката, по която е било образувано гражданско дело. Поради това в съдебно заседание процесуалният представител на Д „СП” – Сливен е направил изявление, че не поддържа молбата за настаняване на децата в семейството на И.М. и И.С. и тези действия са били надлежно протоколирани. Съдът обаче ги игнорирал и неправилно ги е настанил в семейството на И.М. и И.С.. Поради това се иска решението да бъде отменено в тази част и да се постанови друго, по силата на което децата да бъдат настанени за отглеждане в семейството на И.М..  

В срока по чл.263 от ГПК е постъпил писмен отговор на тази жалба, подаден от особения представител на ответниците по делото. В писмения отговор се твърди, че във въззивната жалба не е посочено , а и не се твърди, да е направено валидно процесуално искане децата да бъдат настанени в дома на прабаба си И.Г.М.. Освен това жалбоподателите не са ангажирали доказателства относно възможността на 73-годишната жена да се грижи за децата, а ищецът не е осигурил изслушването й пред съда.  Въввъззивната жалба не са направени доказателствени искания, които да отстранят допуснатите пропуски в първоинстанционното производство.  Поради това се иска да бъде указано на ищеца да предприеме действия по защита интересите на децата като представи доказателства за релевантните факти и обстоятелства.  

В писмения отговор не са направени доказателствени искания и се претендира възнаграждение за това производство съобразно чл. 9 ал. 1 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

В жалбата и отговора не са направени нови доказателствени искания, а и двете страни са претендирали разноски пред тази инстанция.

В съдебно заседание представителят на Дирекция Социално подпомагане изразява становище, че поддържа подадената жалба и моли решението да бъде отменено в частта, с която децата са настанени за отглеждане в семейството на Г.Д.М. и И.М.С. и вместо това да бъде постановено друго, с което децата да бъдат настанени в семейството на тяхната прабаба И.Г.М..

Особеният представител на въззиваемите изразява становище, че с оглед представените в с.з. доказателства е обосновано искането за настаняване на децата при тяхната прабаба, доколкото така се цели да бъде защитен по-пълно техния интерес.

Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, и с оглед  обхвата на  обжалването – и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред РС доказателства, намира, че обжалваното решение е неправилно, поради което следва да бъде отменено.

Този състав счита, че формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка, така  както е изложена в мотивите на решението, е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал, и с оглед разпоредбата на чл. 272 от ГПК, ПРЕПРАЩА своята към нея и я допълва съобразно приетите от тази инстанция доказателства.

От изготвените социални доклади и представените заповеди е видно, че двете деца са настанени временно в семейството на И.Г.М. ЕГН ********** ***.И.Р. № *, която е тяхна прабаба. Настаняването при нея е станало след като е констатирано, че И.М. е в състояние да задоволи потребностите на децата, да им осигури семейна среда, в която те да се отглеждат и възпитават, съобразно възрастта си, а в семейството не са установени обстоятелства, застрашаващи живота, здравето и сигурността на децата. Представени са и декларации на основание на чл.27 ал.3 от Закона за закрила на детето за даване на съгласие за настаняването на децата в дома й.

При разглеждането на делото РС не се е съобразил с направеното искане от представителя на ДСП, поради настъпилата съществена промяна в обстоятелствата, а именно прекратяването на приложената спрямо децата мярка за закрила, настаняване в семейството на И.М. и И.С., че не поддържа молбата за настаняване на децата в семейството, което първоначално е посочено и иска те да бъдат настанени в семейството на И.М.. Съдът е констатирал това искане, което е било коментирано и в с.з., но не го е отразил в своя доклад. Това процесуално нарушение е отстранено от настоящата инстанция, която с определение от з.з. е указала на въззивниците необходимостта от представяне на доказателства, свързани с твърденията, че настаняването на децата в семейството на Г.Д.М. и И.М.С. не е в техен интерес и съответно, че настаняването им за отглеждане при И.М. тяхна прабаба отговаря в най-пълна степен на интереса на децата. Както беше посочено по-горе страната ангажира такива годни и относими доказателства, които несъмнено установяват, че в случая И.М. е в състояние да задоволи потребностите на децата, да им осигури семейна среда, в която да ги отглежда и възпитава съобразно възрастта им. Не са били установени обстоятелства, застрашаващи, живота, здравето и сигурността на децата. Така предвид липсата на родители, които да се грижат за двете деца и заявеното желание от страна на тяхната прабаба да полага грижи по отглеждането и възпитаването им по-правилно е децата да бъдат настанени при своята прабаба за срок от една година. Поради това решението на съда в частта, с която децата са настанени за отглеждане в семейството на Г.Д.М. и И.М.С. следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което децата да бъдат настанени за отглеждане в семейството на И.Г.М..

   Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

          ОТМЕНЯ решение № 850/03.12.2013 г. по гр. д. № 831/2013 г. на Сливенския районен съд в частта, с която е настанено детето И. С., родено на ***г. в Гърция с ЕГН ********** и Й.Ж. С., родена на ***г. в гр.С., ЕГН ********** за отглеждане в семейството на Г.Д.М. с ЕГН ********** и И.М.С. с ЕГН **********,***.СВ.К.И М.*, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

НАСТАНЯВА децата И. С., родено на ***г. в Гърция с ЕГН ********** и Й.Ж. С., родена на ***г. в гр.Сливен, ЕГН ********** за отглеждане в семейството на И.Г.М. с ЕГН ********** с адрес гр.С. кв.Р., ул.Св.И.Р. № *.

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 850/03.12.2013г. по гр.д. № 831/2013г. на Сливенския районен съд в останалите части.

 

         Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването.

                                     

                                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

         ЧЛЕНОВЕ: