Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

 

гр.Сливен, дата 20.03.2014 г.

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети март две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРТИН САНДУЛОВ

          ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

:ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

 

 като разгледа докладваното от съдия М.БЛЕЦОВА частно гражданско дело № 128 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството се развива по реда по реда на чл. 437 вр. чл. 435, ал. 3 от ГПК.

 

Образувано е по жалба на М. А.С. – изпълнителен директор на „Вемас“ АД и ликвидатор на „Вемас холдинг“ ЕООД – в ликвидация – длъжници по и.д. № 564/2012 г. по описа на ЧСИ П.Г. с район на действие РС Сливен против Постановление на ЧСИ П.Г. рег.№ 837 в КЧСИ  за възлагане на недвижим имот от 23.01.2014 г.

Жалбоподателят твърди, че извършеното възлагане на имота на длъжника, с идентификатор № 14275.610.570 по кадастралната карта на с.Гавраилово с площ от 7 351 кв.м е незаконосъобразно. Незаконосъобразни били всички извършени от ЧСИ действия по насрочване и провеждане на опис на недвижимия имот, извършването на оценка и провеждането на публична продан на описания по-горе имот вкл. И издаването на Постановление за възлагане. Това било така, защото липсва надлежна инвентаризация на имотите предмет на ипотека в полза на взискателя по делото. Преди да пристъпи към принудителни действия спрямо ипотекираното имущество ЧСИ е следвало да възложи извършване на техническа експертиза, която да отговори на въпроса Кои отделни недвижими имоти попадат в обсега на бивше предприятие Консервна фабрика „Вемас“ съответно кои от тях са предмет на ипотека в полза на взискателя. Като не бил извършил такива действия всички действия по и.д. вкл. Извършената публична продан и съставеното Постановление за възлагане на незаконосъобразни. Моли се обжалваното постановление за възлагане да бъде отменено като незаконосъобразно.

В законния срок е депозиран отговор от взискателя по изпълнението „Интернешънъл Асет банк“ АД  - гр. София. Със същото частната жалба е оспорена като неоснователна. Направено е твърдение, че същата недопустима. Страната посочва, че съгласно разпоредбите на чл. 435 от ГПК, за да бъде обжалвано възлагането на недвижим имот от длъжника и това обжалване да бъде допустимо е необходимо да са налице две кумулативни условия- ненадлежно извършване на публичната продан или невъзлагане на имота по най-високата предложена цена. В конкретния случай страната посочва, че публичната продан е извършена съгласно правилата на ГПК, наддавателното предложение на взискателя е било единствено и затова правилно имотът е бил възложен на него тъй като единственото наддавателно предложение се явява това с най-висока предложена цена. Моли се жалбата да бъде оставена без разглеждане съответно без уважение.

При спазване изискванията на чл. 436, ал. 3 от ГПК частният съдебен изпълнител е изложил мотиви по обжалваното постановление за възлагане. Излага становище, че жалбата е допустима, но неоснователна, тъй като били спазени всички изисквания на закона, както при провеждането на самия търг, така и при обявяване на следващи купувач на основание чл.493 от ГПК.

При разглеждане на спора по същество, Сливенски окръжен съд, след като обсъди доказателствата, намиращи се в приложеното копие от изпълнително дело № 564 по описа на ЧСИ П.Г. рег.№ 837 в КЧСИ, с район на действие Сливенски окръжен съд, във връзка с доводите на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

Изпълнително дело № 564/2012 г. по описа ЧСИ П.Г. рег.№ 837 в КЧСИ, с район на действие Сливенски окръжен съд е образувано по молба на взискателя „Интернешънъл Асет банк“ АД – София против длъжника „Вемас холдинг“ ЕООД с. Гавраилово. В хода на изпълнителното производство длъжникът бил обявен в ликвидация.

От взискателя по изпълнението е било поискано в случай, че длъжника не изпълни в срока за доброволно изпълнение, да бъдат предприети всякакви действия по събиране на вземането – запори, опис и оценка и изнасяне на публична продан на недвижимо имущество и т.н. Във връзка с така образуваното изпълнително дело било предприети действия по опис и оценка, и изнасяне на публична продан на недвижим имот представляващ Консервна фабрика находяща се в землището на с.Гавраилово, на който през 1997 г. е била учредена договорна ипотека.

На длъжника – „Вемас холдинг“ ЕООД – с. Гавраилово в ликвидация и на ипотекарния длъжник - „Вемас“ АД била връчена покана за доброволно изпълнение на 30.07.2013 г. С разпореждане от 08.08.2013 г. ЧСИ назначил по изпълнителното дело вещото лице И.В.Г. със специалност геодезия, който да индивидуализира имотите по ипотеката и да им посочи границите. На 12.08.2013 г. вещото лице депозирало становище с което индивидуализирал границите на имотите по ипотеката сключена през 1997 г с техните идентификационни номера и имотите с новите идентификационни номера определени без съгласието на банката след сключване на ипотеката. Вещото лице е посочило, че при подновяване на ипотеката през 2007 г. има влязла в сила Кадастрална карта на населеното място одобрена със заповед на изпълнителния директор на АГКК. По кадастралната карта Бригадирският лагер е бил идентифициран като имот с идентификатор № 14275.610.570 с площ от 7 350,56 кв.м. Въз основа на така индивидуализираните недвижими имоти ЧСИ е предприел по-нататъшни действия по принудително изпълнение.

На 16.12.2013 г. ЧСИ е съставил обявление за публична продажба на недвижим имот с идентификатор 14275.610.570 находящ се в землището на с.Гавраилово ведно с построената в него сграда с идентификатор 14275.610.570.1. Имотът бил оценен на стойност 293 000 лв. от вещото лице М.Г.. Началната продажна цена за целия имот била обявена в размер на 219 750 лв. Съответно бил съставен акт за поставяне на обявление за публична продажба. До взискателя и длъжниците били изпратени съобщения за публичната продажба на имотите.

На 16.12.2013 г. ЧСИ съставил констативен протокол за това, че насрочената публична продан на описания по-горе недвижим имот е редовно разгласена и че наддавателните предложения ще бъдат отворени в присъствието на наддавачите на 22.01.2014 г. от 16.00 ч. в зала на Сливенския районен съд. На 17.01.2014 г. било входирано наддавателно предложение за процесния недвижим имот от взискателя по изпълнението „Интернешънъл Асет банк“ АД. На 22.01.2014 г. в 16.00 ч.ЧСИ е съставил протокол за постъпилите наддавателни предложения по изпълнението на позиция № 1 било отразено наддавателното предложение на взискателя за поземлен имот № 14275.610.570. Предложената цена била в размер на 219 750 лв. Това било и единственото наддавателно предложение по извършената публична продан. Във връзка с това ЧСИ обявил за купувач на недвижимия имот взискателя „Интернешънъл Асет банк“ АД.

На 23.01.2014г. било съставено постановление за възлагане на недвижим имот с коте поземлен имот с идентификатор 14275.610.570 бил възложен на „Интернешънъл Асет банк“ АД.

На 27.01.2014 г. било връчено съобщение на длъжника за изготвеното постановление за възлагане.

Жалбата против постановлението за възлагане е депозирана на 04.02.2014 г.

 При така установеното от фактическа страна се налагат следните правни изводи:

Депозираната жалба е процесуално допустима, но неоснователна.

Съгласно разпоредбата на чл. 435ал. 3 от ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или че имуществото не е възложен по най-високата предложена цена.

В настоящия случай жалбоподателят е длъжник и той обжалва постановление за възлагане на недвижим имот, с оглед на което жалбата му се явява допустима, но по същество изложените оплаквания касаещи нередовност на наддавателните предложения или невъзлагането на най-висока предложена цена се изчерпват с твърдението,ч е същите са незаконосъобразни. Останалите съображения, които са изложени в жалбата не касаят тези две основания на които е допустимо депозиране на жалба от длъжника. При извършената проверка на изпълнителните действия съдът е констатирал грешки при извършване на наддавателните предложения, публичната продажба е била надлежно разгласена, надлежно е било получено и наддавателното предложения от ипотекарния взискател, съответно по законосъобразен ред е то е отразено в съответен протокол, поради което няма никакви основания да се приеме, че наддаването при осъществената публична продан е извършена незаконосъобразно. От друга страна неоснователно е твърдението, че имуществото не е възложено по най-високата предложената цена. Наддавателното предложение на взискателя е било единствено. То е било в размер на минималната цена начална , която е можело да бъде предложена за имота и тъй като е било единствено тази цена е била и най-високата предложена за изнесения на публична продан недвижим имот, поради което правилно и законосъобразно ЧСИ е възложим имота на наддавача – взискател по изпълнението.

С оглед на изложеното съдът намира, че при публичната продан не са допуснати процесуални нарушения, водещи до опорочаването й. Обжалваното постановление за възлагане, с което тя е приключила е законосъобразно.

Съгласно чл. 437, ал. 4, изр. 2 ГПК, решението не подлежи на обжалване.

Водим от горното, съдът

 

Р      Е     Ш     И  :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на длъжника „Вемас холдинг“ ЕООД в ликвидация и „Вемас“ АД против Постановление за възлагане на недвижим имот от 23.01.2014 г. по изпълнително дело № 564 по описа за 2012 г. на ЧСИ П.Г. рег.№ 837 в КЧСИ, с райони на действие Сливенски окръжен съд.           

 

Решението е окончателно  и не подлежи на обжалване.

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                      2.