Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

гр. Сливен, 06.03.2014 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  шести март през две хиляди и четиринадесета година в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

МАРИЯ БЛЕЦОВА

при участието на прокурора …….............……….....................и при секретаря ….., като разгледа докладваното от  Мартин Сандулов гр. д.  N 141 по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

       

        Производството е по реда на чл. 435 ал. 1 и сл.от ГПК.

       

        Постъпила е жалба от „ЦКБ„ АД ЕИК 831447150 със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „Г.С.Р.”  № *, представлявана от  Г. Д. К. и И.Л.Д. чрез пълномощника В.Р. ***  против постановление от 28.01.2014 г. на ЧСИ П.Р., рег. № 835, с район на действие – Окръжен съд – Сливен, за прекратяване на изпълнителното производство по изп.дело №20108350400697. В жалбата се твърди, че постановлението е незаконосъобразно, поради това че към датата на издаването му не е изплатена част от дължимата главница в размер на 206.28 лв.  Излагат се съображения свързани с извършените от длъжниците плащания по делото. Сочи се, че съдебният изпълнител е нарушил предвидения в чл.76 ал.2 от ЗЗД ред за погасяване на различните задължения, свързано с недостатъчност на извършеното изпълнение от 01.09.2010 г.  Към този момент сумата от 763.78 лв. е следвало да бъде отнесена за погасяване на разноски и лихви и едва след това да се пристъпи към погасяване на главницата, поради това се иска да бъде отменено постановлението за прекратяване  като незаконосъобразно.

        Постъпили са обяснения от ЧСИ, в които е изложена хронология на плащанията по изпълнителното дело и нее взето становщие по съществото на жалбата.

        Постъпил е и отговор на тази жалба от едната от длъжниците, в което се сочи че подадената жалба е неоснователна, а постанолвението е правилно и законосъобразно. От приложените по делото писмени доказателствени средства се установява, че е извършено плащане по делото, взискателят е узнал за първото разпределение още през 2010 г. и не е възразил за реда на погасяване на задълженията. От приложените платежни документи се установявй, че на взискателя са платени всички дължиби суми по изпълнителния лист, а именно главници, лихви и разноски. Приложените към жалбата справки не установяват други задължения на длъжника по изпълнителния лист и по принцип представляват частни документи. Поради това се иска жалбата да бъде отхвърлена , а постановлението да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

        С постановление от  28.01.2014 г. ЧСИ е прекратил изпълнителното производство по изпълнителното дело поради изплащане. Видно от представените справки длъжниците са дължали главница в размер на 3010.04 лв. лихва в размер на 523.82 лв., неолихвяема сума в размер на 70.68 лв. представляваща разноски по гражданско дело и такси по изпълнителното дело в общ размер на сумата от 150.00 лв. по изпълнителното дело са били извършени две плащания – едното  на 01.09.2010 г., при което ЧСИ  е погасил разноски в размер на  132.00 лв.,  такса в размер на 86.85 лв. и главница в размер на 763.78 лв.  Второто плащане е било извършено на 04.12.2013 г. , с което са били погасени главница в размер на 3047.58 лв., такси по изпълнителното дело в размер на 18.00 лв., такса на съдебния изпълнител 285.62 лв., разноски по гражданско дело в размер на 70.68 лв. и лихва в размер на 523.82 лв.След това плащане съдебният изпълнител е констатирал, че  са изплатени всички суми  дължими по изпълнителния лист и е издал постановлението за прекратяване.

        Недоволен от постановлението е останал взискателят, който съгласно разпоредбата на чл. 435ал. 1 от ГПК може да го обжалва. От жалбата не става ясно как формира претенцията си взискателят и как обосновава дължимостта на  част от главницата. Ясно е обаче, че на практика се оспорва извършеното от ЧСИ разпределение на постъпилите суми за погасяване от 01.09.2010г. За това разпределение взискателят е бил уведомен, но в законовия срок не е възразил срещу него. Разпределението е било направено с протокол от 08.09.2010г. и постъпилите суми са били преведени на банката. Така позоваването на това обстоятелство към настоящия момент от страна на взискателя не следва да бъде обсъждано, тъй като то е преклудирано. Ето защо, жалбата се явява неоснователна, а постановлението – правилно и законосъобразно.

 

        Ръководен от изложените съображения съдът

 

Р Е Ш И :

 

        ОСТАВЯ без уважение жалбата на „ЦКБ„ АД ЕИК 831447150 със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „Г.С.Р.”  № *, представлявана от  Г. Д. К. и И.Л.Д. чрез пълномощника В.Р. *** .

 

        Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: