РЕШЕНИЕ

гр. Сливен, 06.03.2014г.

В    ИМЕТО   НА    НАРОДА

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  гражданско  отделение,  в    закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                       МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА като разгледа докладваното от Надежда Янакиева в.ч.гр. д. N 145 по описа за 2014 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Чрез ДОИ на 19.02.2014г. е постъпила жалба против действията му във връзка с разпределение на постъпили суми.

Жалбата е подадена от длъжника и в нея той заявява, че не е съгласен с извършеното разпределение между хирографарните кредитори община Сливен и НАП. Твърди, че неоснователно на последната е разпределена сумата 14 410, 90 лв., тъй като във връзка с посоченото задължение към НАП - Ревизионен акт от 21.05.2012г. на ТД на НАП- София, имало обжалване и решението на първоинстанционния съд - Административен съд, гр. София, било в полза на дружеството-длъжник. Поради това моли СлОС да отмени разпределението на ДСИ в частта му по т. II и вместо това бъде разпоредено постъпилата сума по изпълнителното дело в пълния й размер да бъде преведена на взискателя.

От насрещната страна - взискателя Община Сливен и присъединения взискател НАП, няма подадени в срок писмени възражения.

ДСИ е представил писмени обяснения, с които заявява, че е извършил разпределението съгласно изискванията на чл. 460 и чл. 462 от ГПК, тъй като представеното решение на АС-София не е влязло в сипа.

След като се запозна с изпълнителното дело и доводите на жалбоподателя, съдът намира жалбата за допустима, но неоснователна по следните съображения:

По образуваното изпълнително дело с взискател община Сливен, по реда на чл. 458 от ГПК надлежно е била присъединен като кредитор/взискател и държавата, чрез НАП за вземане но РА № 21.01200186/21.05,2012г., издаден от ТД на НАП-София и потвърден с решение на директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ при ЦУ на НАП от 21.08.2012г.

След постъпване по сметката на ДСИ на суми от наложените запори, той е извършил надлежното им разпределение, спазвайки законоустановената последователност на погасяване на задълженията и реда за удовлетворяване на кредиторите. За. изготвеното разпределение е била обявена дата и час за предявяването му на страните и те са  били редовно уведомени.  ДСИ е изготвил протокол на


2 посочената дата -- 17.02.2014г. за предявяване, в отсъствието на редовно призованите присъединен взискател и длъжник.

Съдът счита, че с оглед размера на събраната сума и размера на вземанията на взискателя и присъединения взискател, и след приспадане на разноските за държавни такси, остатъкът е правилно разпределен съразмерно между община Сливен - 346, 25 лв. и НЛП - 16 325, 12 лв, и няма допуснато нарушение, което да налага отмяната му и извършването на ново разпределение.

Единственият изтъкнат в жалбата довод от длъжника е наличието на решение на АС-София, с което е отменен РА № 2101200186/21.052012г, издаден от ТД на НАП-София, с който е установено вземането на държавата. Представеното съдебно решение е от 02.01.2014г и не е влязло в сила тъй като подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от връчването му, поради което не може да послужи като основание за отмяна на извършеното разпределение. Освен топа обжалването на ревизионния акт не спира принудителното изпълнение. Също така, съгласно разпоредбата на чл. 209 ал. 2 т. 1 от ДОПК, принудителното изпълнение се предприема въз основа на ревизионен акт независимо дали той е обжалван.

С оглед всичко изложено настоялият състав намира жалбата за неоснователна, поради което не следва да бъде уважавана.

Ръководен от гореизложеното съдът

Р    Е    III    И


ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба Вх.№ СД0303-1591/8 от 19.02.2014г. по изп.д. № 677/201 Зг. на ДСИ при СлРС, подадена от „Пий" ЕООДдр. Сливен против извършено от ДСИ разпределение на постъпили суми, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението подлежи на обжалване пред БАС в седмичен срок от връчването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: