Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е  № *6

 

гр.Сливен, 05.11.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание, проведено на шести октомври през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА К.

 

при участието на секретаря П.С.,

като разгледа докладваното от съдията К. гр.д. № 151 по описа за 2014 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Предявена е искова молба от  „ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС” ЕООД срещу А.Х.Г., Ц.К.Д., М.К.В. и К.И.Г., в която се твърди, че на 25.04.2008г. между ищеца и А.Х.Г. в качеството й на кредитополучател и останалите ответници в качеството им на поръчители, е бил сключен договор за потребителски кредит в размер на 35 000  лева. По силата на този договор е била отпусната сума с краен срок на погасяване 25.04.2023г., която сума представлява главница и чиста стойност на кредита. Сумата е била отпусната по банков път на кредитополучателя, по разплащателна сметка. Кредитът е бил усвоен еднократно и в пълен размер. Твърди, се че с Анекс № 1 от 04.05.2010г. се прави промяна на чл. 1 ал. 1 от сключения Договор като се увеличава размера на кредита от 35 000 лв. на 37 136,61лв. Твърди се, че заемната сума не е върната от кредитополучателя.

В исковата молба се сочи още, че на 29.09.2012 г. „ЦКБ” прехвърля чрез цесия вземането си по процесния Договор на ищцовото дружество ведно с всички лихви, привилегии, обезпечения и други принадлежности. Със сключването на Договора между цедента и цесионера вземането на стария кредитор преминавало в патримониума на цесионера, като същия придобил качеството на кредитор и единствен титуляр на правото на вземане срещу ответниците - длъжници. На същите били изпратени уведомления за извършената цесия по смисъла на чл. 99 ал.4 от ЗЗД чрез писма с обратни разписки. Длъжниците били уведомени за просрочието при спазване на правилата уговорени в чл. 13 от процесния Договор, като писмата били изпратени на адресите посочени в Договора. Задължението на ответниците към 29.09.2012 г. било прехвърлено в размер на 40 924,24 лв. На 31.10.2013 г. на всички длъжници по кредита били изпратени покани, с които ищецът ги е поканил да погасят остатъка от задължението. Въпреки многократно проведените разговори с цел постигане на споразумение за доброволно погасяване до настоящия момент плащане не било извършено, с оглед на което е предявена настоящата искова молба, като претендира осъждане на ответниците в условията на солидарност да заплатят сумата от 34 630лв. - главница, сумата 10 707,83 лв. - договорна лихва за периода от 26.04.2011г. до 31.10.2013 г., сумата 1214,47 лв. - мораторна лихва от 1.10.2013г. до 6.03.2014 г., както и законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба до окончателно изплащане. Претендира се присъждане на направените деловодни разноски.

Исковата молба е връчена редовно на всички ответници. В законоустановения срок е депозиран единствено отговор от ответника А.Х. Генева чрез назначеният особен представител адв. Л.А. ***.  В същия се оспорва уведомяването на А.Х.Г. за настъпилото просрочие, както и връчването на поканата за доброволно изпълнение и връчването на уведомлението за настъпилата предсрочна изискуемост на кредита, като се твърди, че липсват доказателства да е настъпило просрочие по заема към момента на сключване на договора за цесия. Възразява се, че уговорките в Договора между банката и ответницата и конкретно ответника А.Г., относно уведомяването, не могат да се ползват от трето лице, каквото е ищецът по този договор, респективно ищецът не би могъл да се ползва от постигнатото между банката и ответниците съгласие по текста на чл.13 от Договора. Поради това се твърди, че извършеното прехвърляне на вземане няма действие по отношение на ответницата А.Х.Г., тъй като същото не й е съобщено от предишния кредитор. Оспорва се изцяло като неоснователна и недоказана претенцията в исковата молба с искане за нейното отхвърляне. Прави се възражение за прекомерност на претендирания адвокатски хонорар.

Другите ответници не са депозирали отговори по делото.

В с.з. ищецът се представлява от процесуален представител по пълномощие, който поддържа изцяло исковата претенция и моли за уважаването й. Представя подробни писмени бележки.

В с.з. ответникът А.Г. се представлява от назначения особен представител, който оспорва исковата претенция изцяло като неоснователна и моли за отхвърлянето й. Представя подробни писмени бележки.

В с.з. ответникът Ц.Д., редовно призована, не се явява и не се представлява.

В с.з. ответникът М.В., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

В с.з. ответникът К.Г. се представлява от назначения особен представител, който оспорва исковата претенция изцяло като неоснователна и моли за отхвърлянето й. Представя подробни писмени бележки.

От фактическа страна се установява следното :

По силата на Договор за потребителски кредит № 39400КР – АА-4595/25.04.2008г. сключен между ЦКБ АД и А.Х.Г. – кредитополучател, Ц.К.Д., М.К.В. и К.И.Г., като поръчители, Банката е предоставила за ползване на кредитополучателя кредит в размер на 35 000лева за задоволяване на негови лични и семейни нужди, с краен срок за погасяване на задължението 25.04.2023г. Сумата по отпуснатия кредит е предоставена по банков път на кредитополучателя, по негова разплащателна сметка. Съгласно чл.2, ал.1 от цитирания Договор, кредитът се усвоява еднократно и в пълен размер по картова разплащателна сметка на Кредитополучателя, като същата е усвоена от титуляра по сметката.

С Анекс № 1 от 04.05.2010г. към процесния Договор се прави промяна с която се изменя чл.1, ал.1 от Договора, като се увеличава размера на кредита от 35 000лева на 37 136.61 лева.

В чл.3, ал.2 от Договора страните са се договорили, че кредитът ще се издължава от кредитополучателя на ежемесечни погасителни вноски, включващи лихва и главница. Падежите и размерите на вноските са определени в погасителен план, представляващ неразделна част от договора.

Съгласно чл.16, ал.3 и чл.17 от Договора, страните са се договорили, че банката има право да прехвърли вземанията по договора на трето лице, включително да предоставя личните им данни на цесианери. Договорът е подписан от кредитополучателя и тримата поръчители, като никой от тях не е оспорил подписа си.

По силата на Договор за цесия № 2 от 29.09.2012г., сключен между ЦКБ АД и ищеца „Финанс Инфо Асистанс“ ЕООД, последния придобива вземането на Банката към ответниците, произтичащо от процесния договор, ведно с всички привилегии, обезпечения и други принадлежности.

По делото са представени 4 броя уведомления с изх. № 139650/19.10.2012г.; № 139652/19.10.2012г.; № 139660/19.10.2012г. и № 139697/19.10.2012г. от които е видно, че в изпълнение на задълженията си по чл.99, ал.3 от ЗЗД Банката е уведомила кредитополучателя и поръчителите за извършената цесия с препоръчани писма изпратени по пощата с обратна разписка на адресите, посочени в процесния договор за кредит.

Поради обстоятелството, че задължението по чл.3, ал.2 от Договора за потребителски кредит във вр. с Договора за цесия не е изпълнявано, съгласно уговореното, на осн. чл.11, а.1, б.“а“ действието на същия е прекратено и целия остатък от дълга е обявен за предсрочно изискуем. Солидарно отговорните длъжници са поканени /с покани с изх. № 427/31.10.2013г.; № 428/31.10.2013г.; № 429/31.10.2013г. и № 430/30.10.2013г. да погасят задължението си в седмодневен срок от получаване на поканата. Същите са уведомени, че в случай, че не настъпи плащане, кредиторът „Финанс Инфо Асистанс“ ЕООД ще пристъпи към събиране на вземането по съдебен ред. Поканите са изпратени по пощата с препоръчани писма с обратна разписка, три от тях са върнати като непотърсени, като само отв. В. е получил лично и е върнал обратно подписана покана.

Назначената по делото ССчЕ установява, че към 06.03.2014г. задължението на ответниците, произтичащо от Договор за потребителски кредит и анекс № 1/04.05.2010г. във вр. с Договор за цесия № 2/29.09.2012г. е в общ размер на 46 553.00 лева от които в т.ч. : 34 630.00 лева – главница; 10 707.83 лева – договорна лихва от 26.04.2011г. до 31.10.2013г. и сумата от 1 215.17 лева – мораторна лихва от 01.11.2013г. до 06.03.2014г.

Вещото лице посочва, че размерът на усвоения банков кредит е 35 000лева, като същия е усвоен на 25.04.2008г. и на 29.04.2008г. от А.Х.Г.. Същият е използван за рефинансиране на кредити в други банки и текущи нужди. Размерът на усвоения банков кредит по анекс № 1/04.05.2010г. към Договора е 2 136.61 лева, който е усвоен от А.Х.Г. на 04.05.2010г. за погасяване на натрупаното просрочие.

Последното плащане по кредита е на 10.09.2010г. в размер на 150 лева, като с него е погасена част от лихвата за м. май 2010г., съобразно погасителния план. На следващите падежи кредита не е погасяван.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена, след съвкупен анализ на събраните по делото доказателства, ценени както по отделно, така и в своята взаимовръзка. Съдът даде вяра и кредитира изцяло представеното по делото експертно заключение, като изготвено от компетентно и добросъвестно вещо лице.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество:

Правна квалификация на претенцията – осъдителен иск чл. 79 от ЗЗД във вр. с чл. 86 от ЗЗД.

С договора за цесия носителят на правото върху едно вземане /цедент/, го прехвърля на друго лице /цесионер/. Договорът може да бъде и устен, но с оглед доказването на съществуването на договора, се предпочита писмената форма, каквато е представена по делото. Договорът се счита за сключен с постигането на съгласие между страните.

При договора за цесия не е необходимо съгласието на длъжника по вземането. Самото вземане се прехвърля върху цесионера с всичките му привилегии и недостатъци, вкл. изтеклите към момента на прехвърлянето лихви. Той може да се ползва от  поръчителствата, с които е обезпечено прехвърленото му вземане. Длъжникът може да противопостави на цесионера всички възражения, които е могъл да противопостави на цедента.
          Задължение на цедента по договора  е да съобщи на длъжника прехвърлянето, защото то има действие спрямо последния от деня на съобщаването. Договорът за цесия има действие спрямо поръчителите от деня на съобшаването на главния длъжник. Това може да бъде направено писмено или устно. Несъобщаването на длъжника обаче няма да доведе до невалидност на договора за цесия.

В конкретния случай е сключен договор за цесия на 29.09.2012г. между ЦКБ АД и „Финанс Инфо Асистанс“ ЕООД с който е прехвърлено вземането на банката, ведно с всички обезпечения, привилегии и други принадлежности. За извършената цесия длъжникът и поръчителите са редовно писмено уведомени, съгласно условията на чл. 99 от ЗЗД във вр. с чл.13 от процесния договор, с посочване на пълния размер на задължението и новия кредитор.

           Съгласно чл.10.2 от процесния Договор за кредит вземането за издължаване на целия кредит става предсрочно изискуемо при възникване на просрочено плащане на задължение по договора със забава на 60 дни. В конкретния случай последно плащане е извършено на 10.09.2010г. За първи път е констатирано липса на плащане през м. октомври 2010г., като от тогава при изтичане на 60 дни, т.е. през м. декември 2010г., настъпва автоматично предсрочната изискуемост на кредитното задължение. Кредиторът е обявил настъпилата предсрочна изискуемост, като писмено е уведомил длъжниците по начина уговорен в чл.13, ал.1 от Договора с покани изх. № 427/31.10.2013г., № 428/31.10.2013г., № 429/31.10.2013г. и № 430/30.10.2013г. Съгласно чл.13, ал.2 от договора длъжниците са редовно уведомени, чрез изпратените им покани за погасяване на пълния размер на задължението  и то в 7 – мо дневен срок. Следва да се отбележи, че изрично не е договорено уведомяването да има правопораждащо действие за настъпването на предсрочната изискумост на вземането, а същото има само оповестителен характер. В посочения 7-мо дневен срок плащане не е извършено от никой от длъжниците.

         Възражението за погасяване по давност на исковите претенции е неоснователно, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 114, ал.1 от ЗЗД давността почва да тече от момента в който вземането е станало изискуемо. Предсрочната изискуемост е настъпила на 10.12.2010г., от която дата започва да тече и 5-годишния срок за предявяване на вземането относно дължимата главница. От този момент, към момента на предявяване на исковата молба - 05.03.2014г. не е изтекла предвидената в закона петгодишна погасителна давност, поради което исковата претенция следва да се приеме за дължима и то в претендирания размер, като се присъди и законната лихва считано от 05.03.2014г. до окончателното изплащане. По отношение на претендираните договорни и мораторни лихви е приложима кратката тригодишна давност. Същите обаче са претендирани за конкретни периоди, по отношение на които давността не е изтекла към момента на предявяване на исковата молба.

Предвид гореизложеното, съдът приема, че са налице всички законови предпоставки за уважаване на исковата претенция, която се явява основателна и доказана в пълен размер. По делото се събраха доказателства установяващи настъпилата предсрочна изискуемост на вземането, неговото основание и размер - главница,  мораторна и договорна лихва. Вторият, третият и четвъртият ответник като поръчители на кредитополучателя пред кредитора отговарят солидарно с него на осн. 141 от ЗЗД в обхвата на чл.140 от ЗЗД.

С оглед изхода на делото се явява основателна претенцията на ищеца за присъждане на направените деловодни разноски в настоящето исково производство. Съобразявайки възражението за прекомерност на претендираното възнаграждение за адвокат, съдът определя дължимия размер съгласно чл.7, ал.2 от Тарифа № 1/09.07.2004г.  на сума от 1927 лева. Така общо дължимите от ответниците деловодни разноски възлизат на сумата от 4 529 лева.

Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

Р    Е    Ш    И

 

ОСЪЖДА А.Х.Г. с ЕГН ********** с постоянен адрес гр. С., кв.“К.“ бл.*, вх.“*“, ет.*, ап.*, Ц.К.Д. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, М.К.В. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** и К.И.Г. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, в условията на солидарност, ДА ЗАПЛАТЯТ НА „ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС“ ЕООД с ЕИК 130997190 със седалище и адрес на управление гр. С., район „О.“, ул.“В.“ № * въз основа на  Договор за потребителски кредит и анекс № 1/04.05.2010г. във вр. с Договор за цесия № 2/29.09.2012г. сумата в общ размер на 46 552.30 лева от които в т.ч. : 34 630.00 лева – главница; 10 707.83 лева – договорна лихва от 26.04.2011г. до 31.10.2013г. и сумата от 1 214.47 лева – мораторна лихва от 01.11.2013г. до 06.03.2014г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 05.03.2014г. до окончателното изплащане на задължението.

 

ОСЪЖДА А.Х.Г. с ЕГН ********** с постоянен адрес гр. С., кв.“К.“ бл.*, вх.“*“, ет.*, ап.*, Ц.К.Д. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, М.К.В. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** и К.И.Г. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, в условията на солидарност, ДА ЗАПЛАТЯТ НА „ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС“ ЕООД с ЕИК 130997190 със седалище и адрес на управление гр. С., район „О.“, ул.“В.“ № * сумата в размер на 4529 лева - деловодни разноски.

 

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски апелативен съд.

 

 

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :