Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 110

 

гр. Сливен,  27.03. 2014г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на  двадесет и шести март през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                           СТЕФКА МИХАЙЛОВА

при участието на прокурора Ваня Белева и при секретаря П.С. , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 164    по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Обжалвано е решение № 92/03.02.2014 г. по гр. д.№  4638/2013 г. на СлРС, с което е отхвърлена молбата на И.П. ЕГН ********** *** за промяна на фамилното му име от П. на В., като неоснователна.

Подадена е въззивна жалба от молителя, в която се твърди, че решението е неправилно, тъй като в случая са събрани достатъчно доказателства, които да водят до извода, че са налице важни обстоятелства за промяна фамилното име на молителя. Твърди се, че молителят е известен с фамилията В. отдавна, а повече от 20 г. не поддържа никакви отношения с баща си.. Посочена е практика на ВКС и се сочи, че са налице всички предпоставки да бъде допусната промяна на фамилното име, поради което се иска отмяна на решението и постановяване на друго, с което молбата да бъде уважена.

В срока по чл.263 от ГПК е постъпил писмен отговор на тази жалба в който се твърди, че тя е неоснователна.

В жалбата и отговора не са направени нови доказателствени искания, а и двете страни са претендирали разноски пред тази инстанция.

В с.з.въззивникът не се явява, явява се представител по пълномощие, който поддържа подадената жалба.

За Община сливен, редовно призовани, не се явява представител. Постъпило е писмено становище от представител по пълномощие, който оспорва основателността на подадената жалба.

Представителят на ОП – Сливен изразява становище, че жалбата е неоснователна.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, и с оглед  обхвата на  обжалването – и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред РС доказателства, намира, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.

Този състав счита, че формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка, така  както е изложена в мотивите на решението, е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал, и с оглед разпоредбата на чл. 272 от ГПК, ПРЕПРАЩА своята към нея.

        Изградените въз основа на нея правни изводи, кореспондират с приложимите за казуса правни норми, поради което въззивният съд ги споделя. При цялостно и правилно изградени фактически констатации първоинстанционният съд е достигнал до законосъобразни правни изводи, наложили правилното  отхвърляне на молбата.

   Според разпоредбата на чл. 19, ал. 1, пр. последно ЗГР промяната на собствено, бащино или фамилно име се допуска от съда въз основа на писмена молба на заинтересувания, когато важни обстоятелства налагат това. Законът не дава отговор на въпроса кои точно обстоятелства се определят като важни, за да е налице тази предпоставка за промяна на името. И това е така, защото значимостта на обстоятелствата следва да се преценява в контекста на всеки отделен случай. Предвид основните принципи на гражданското право и обществения морал, важни по смисъла на чл. 19, ал. 1 ЗГР са такива лични и обществени обстоятелства, които правят носенето на името лично или обществено неудобно или неподходящо. Тази преценка обаче винаги следва да бъде обвързана с императивните изисквания на чл. 13 и чл. 14 ЗГР (и посочените в тях възможни отклонения) относно начина на образуване на бащиното и фамилното име на физическото лице.

Като средство за лична идентификация и свързване със семейството, името на едно лице е свързано с неговия личен и семеен живот. Фактът, че държавата и обществото имат интерес да регулират използването на имената не изключва това обстоятелство. Тези публичноправни аспекти са съвместими с личния живот. Поради това и ЕСПЧ подчертава, че държавите разполагат с широка дискреция да регулират условията, при които едно лице може да смени името си, а ограниченията в тази посока могат да обслужват различни обществени интереси. Трябва да се постигне справедлив баланс между интересите на молителя и на обществото и да се прецени дали са изтъкнати достатъчни и адекватни аргументи, за да се откаже смяна на името. Според Европейския съд по правата на човека наистина е постигнат справедлив баланс, когато тълкуването на националния закон от съдилищата не противоречи на чл. 8, а решенията не са били немотивирани или произволни. /Golemanova v. Bulgaria (no. 11369/04)/.

Законосъобразно и правилно районният съд е приел, че в конкретния случай фамилното име на молителя не е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо и не са налице важни обстоятелства, тъй като влошените отношения между баща и син не са основание за промяната на фамилното име. В случая се изтъкват лични съображения на молителя, а твърденията му, че е известен с името, с което иска да промени фамилното си, са останали голословни. Така настоящият състав счита, че не са установени важни обстоятелства, които да обосновават допускането на исканата промяна.

Щом правните изводи на двете инстанции съвпадат, въззивният съд счита, че липсват отменителни основания и въззивната жалба следва да бъде оставена без уважение. Атакуваното решение следва да бъде потвърдено. Районният съд е провел надлежно и пълно събиране на допустими и относими доказателства, въз основа на които е формирал обективни фактически констатации и правилно ги е привел към съответстващата им правна норма, като по този  начин е достигнал до законосъобразни правни изводи.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА решение № 92/03.02.2014 г. по гр. д.№  4638/2013 г. на Сливенския районен съд.

 

         Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването.

                                     

                             

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

                                                            ЧЛЕНОВЕ: