Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  45

 

гр.Сливен, 09.06.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание, проведено на втори юни  през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при участието на секретаря К.И.,

като разгледа докладваното от съдията КОСТОВА  гр.д. 177 по описа за 2014 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по предявена е искова молба от „Бриг” ЕООД, в която се твърди, че ответното дружество „ДИК” ЕООД е негов длъжник. Въз основа на заповед за незабавно изпълнение по ч.гр.д. № 627/2013 г. на Районен съд – Сливен в полза на ищцовото дружество бил издаден изпълнителен лист от 12 март 2013 г., по силата на който същия бил осъден да заплати 58 443 лв. главница, ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на заявлението 27.02.2013г., неустойка 6 000 лв., и разноски по делото в размер на 3 925,28 лв., като задължението било солидарно, заедно с М.В.К. и ответното дружество „ДИК” ЕООД .

Твърди се още, че било образувано изпълнително дело № 20137680400122 по описа на ЧСИ Миглена Минкова и вписан запор в ТР върху 100 % от дружествените дялове на ответното дружество. На основание чл. 517 ал.4 от ГПК ищецът бил овластен от ЧСИ да предявени настоящия иск за прекратяването на ответното дружество „ДИК” ЕООД. Твърди се, че до настоящия момент длъжникът не е изпълнил задължението си по посочения изпълнителен лист.

Исковата молба е връчена редовно на ответното дружество, като в законоустановения срок, не е постъпил отговор.

В с.з. ищецът, редовно призован, не се представлява.

В с.з. ответното дружество, редовно призовано, не се представлява.

След анализ на събраните по делото доказателства, се установява от фактическа страна следното :

По искане на ищеца, въз основа на изпълнителен лист издаден на 12.03.2013г. по ч.гр.д. № 627/2013г. на СлРС, било образувано изп. дело № 20137680400122 по описа на ЧСИ Миглена Минкова, рег. № 768 в КЧСИ, с район на действие – Сливенски окръжен съд за събиране на вземане : 58 443 лв. главница - представляваща задължение по предоставен заем, ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на заявлението 27.02.2013г., неустойка 6 000 лв., и разноски по делото в размер на 3 925,28 лв.

По искане на взискателя бил наложен запор на дяловете на Д.И.К. в „ДИК“ ЕООД – 100% на обща стойност 5 000.00 лева, вписан по партидата на търговеца, водена в Агенция по вписванията, ТР – Сливен.

На осн. чл. 517, ал.4 от ГПК ищцовото дружество е овластено от ЧСИ да предяви настоящия иск пред ОС – Сливен за прекратяване на „ДИК“ ЕООД, за което е представено доказателство към ИМ.

Съгласно изискана служебна справка, ЧСИ сочи че взискателят с молба за образуване на изпълнително дело е посочил способа за събиране на вземането, а именно изпълнение върху недвижим имот – възбрана, опис, оценка и публична продан на недвижим имот в с.Самуилово, общ. Сливен. Публичната продан била извършена на 10.03.2014г., като недвижимия имот бил възложен на „МЦД 02“ ЕООД за сумата от 87 700.00 лева. Извършено е разпределение на постъпилата сума, съгласно което на „БРИГ“ ЕООД ще се изплатят 5 735.79 лева – разноски. Разпределението  не е влязло в законна сила. Посочва се, че към 12.05.2014г. задължението към „БРИГ“ ЕООД възлиза на сумата от 85 692.32 лева, което не е заплатено.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните по делото писмени доказателства, ценени както по отделно, така и в своята съвкупност, с оглед тяхната допустимост, относимост и значимост за изясняване на спора.

Така установената фактическа обстановка мотивира следните правни изводи, а именно :

Предявеният иск е с правно основание чл. 517, ал.4 от ГПК.

Същият е допустим. По делото е представено съобщение до ищеца, издадено от ЧСИ, с което е овластено „БРИГ“ ЕООД да предяви настоящия иск.

Разгледана по същество, исковата претенция се явява неоснователна.

Разпоредбата на чл. 517, ал.4 от ГПК предвижда, че когато изпълнението е насочено върху всички дялове в дружеството, искът за прекратяване на дружеството може да бъде предявен след вписване на запора и без да се спазват изискванията на чл.96, ал.1 от ТЗ без връчването на изявление за прекратяване на дружеството или на участието на длъжниците в дружеството.

В конкретния случай е вписан по партидата на ответното дружество в ТР запор върху всичките 100% от дружествените дялове, като запора е вписан по искане на взискателя „БРИГ“ ЕООД. Липсват данни обаче изпълнението да е насочено върху дяловете на ответното дружество. В тази връзка съдът служебно е изискал информация от ЧСИ, който изрично е посочил, че взискателят е насочил изпълнението върху недвижим имот в с.Самуилово, общ. Сливен, за който е проведена публична продан.

Липсата на горепосочената законова предпоставка, обоснова неоснователността на предявеният иск, поради което същият следва да бъде отхвърлен.

С оглед изхода на делото се явява неоснователна ищцовата претенция за присъждане на направените деловодни разноски.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

Р  Е  Ш  И

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният от „БРИГ“ ЕООД с ЕИК 102699952 със седалище и адрес на управление гр. Б., ул.“П.Е.“ № *, ет. * иск за прекратяване по реда на чл. 517, ал.4 от ГПК на „ДИК“ ЕООД с ЕИК 119674576 със седалище и адрес на управление с. С., общ. С..

 

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред БАпС.

 

 

 

                                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :