Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N…….

 

гр. Сливен, 07.05.2014 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми март през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

         ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                           СТЕФКА МИХАЙЛОВА

           

                                                                                 

при участието на прокурора ……………… и при секретаря ……… като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 180   по описа за 2014год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по молба на ищеца – въззивник в настоящото производство с правно основание чл.250 от ГПК вр. чл.273 от ГПК.

В молбата се твърди, че с решение № 112/03.04.2014 г. по в.гр.д. №180/2014 г. е оставено в сила атакуваното  първоинстанционно решение, като въззивният съд неправилно не се е произнесъл по въпроса от кога се дължи  издръжка за малолетното дете.  Първоинстанционният съд е осъдил молителя да заплаща издръжка считано от 10.10.2013 г. независимо, че от 30.09.2013 г. до настоящия момент детето се отглеждало от него.  Поради това се иска да бъде постановено допълване на решението на въззивния съд и съответно на основание на  чл.  248 от ГПК да се постанови и определение, с което да се измени решението в частта за разноските, като те бъдат намалени съобразно наредбата за минималните възнаграждение на адвокатите.

Настоящият състав намира молбата за неоснователна. Действително първоинстанционният съд в решението си  е осъдил Л.В.Д. да заплаща на Б.Д.Г. като майка и законна представителка на малолетното дете В.Л. В. месечна издръжка в размер на 85.00 лв., считано от 10.10.2013 г.  С въззивното решение е потвърдено първоинстанционното. Поставеният в молбата въпрос касае правилността на въззивното потвърдително решение и следователно корекцията му може да стане не по реда на чл. 250 от ГПК, а по реда на  касационното обжалване.

Неоснователно е и искането за изменение на решението в частта за разноските, тъй като възражението за прекомерност не е направено своевременно, а именно в съдебно заседание, в което представителят на страната и молителят са присъствали. Освен това възнаграждението не е прекомерно.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на адв. Вяра Д. пълномощник на Л.В.Д. *** за допълване на решение № 112/03.04.2014 г. по в.гр.д. № 180/2014 г. на Сливенски окръжен съд.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на адв. Вяра Д. пълномощник на Л.В.Д. *** за изменение на решение № 112/03.04.2014 г. по в.гр.д. № 180/2014 г. на Сливенски окръжен съд в частта за разноски.

 

Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му.

 

 

                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                        

         ЧЛЕНОВЕ: